Uchwała Nr CI/1359/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie nazw ulic, zmiany nazwy ulicy oraz nazwy kładki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1 1. Nadaje się następujące nazwy niżej wymienionym ulicom:
1) ul. płk. Władysława Gnysia
/wg PESEL ul. Pułkownika Gnysia /
- działce drogowej położonej w Dzielnicy XIV Czyżyny na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie /działka nr 42 obręb 6 jednostka ewidencyjna Nowa Huta/.
2) ul. Zamglona
/wg PESEL ul. Zamglona /
- położonej w Dzielnicy VIII Dębniki przecznicy z ulicy Józefa Unruga, pierwszej w lewo od ulicy Batalionów Chłopskich biegnącej w kierunku zachodnim, następnie południowym /działka nr 14/7 obręb 40 jednostka ewidencyjna Podgórze/.
3) ul. Sochy
/wg PESEL ul. Sochy/
- położonej w Dzielnicy XIV Czyżyny, przecznicy z ulicy Odmętowej, pierwszej w lewo od ulicy Longinusa Podbipięty biegnącej w kierunku zachodnim /działka nr 215/1 obręb 56 jednostka ewidencyjna Nowa Huta/
2. Nadaje się nazwę
kładka Ojca Bernatka
/wg PESEL Kładka Ojca Bernatka/
- nowo budowanej kładce położonej nad rzeką Wisłą w Dzielnicy I Stare Miasto i Dzielnicy XIII Podgórze
mającej połączyć Podgórze z Kazimierzem.
3. Zmienia się nazwę
- ul. Braci Czeczów
na Henryka i Karola Czeczów /wg PESEL Henryka i Karola Czeczów /
§ 2Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa

Stanisław Rachwał