Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 23

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6032 2019-08-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 marca 2019 r. z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok
2019 5503 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 8 stycznia 2019 r. Zawarte w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Pana Ludomira Handzla - Prezydenta Miasta Nowego Sącza a Powiatem Nowosądeckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu z siedzibą w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33 w imieniu którego działają: 1. Pan Marek Kwiatkowski - Starosta Nowosądecki 2. Pan Antoni Koszyk - Wicestarosta Nowosądecki przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Pani Małgorzaty Bochenek
2018 8223 2018-12-07 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 października 2018 r. zawartego pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Powiatem Nowosądeckim ( Dz.Urz.Województwa Małopolskiego z 2012r. poz. 479) zawarty pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza — Ryszarda Nowaka, zwanym dalej „Przekazującym” a, Powiatem Nowosądeckim reprezentowanym przez: 1.Starostę Nowosądeckiego — Marka Pławiaka; 2.Wicestarostę Nowosądeckiego — Antoniego Koszyka, zwanym dalej „Przejmującym”
2018 5361 2018-07-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 marca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok
2018 1852 2018-03-12 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 stycznia 2018 r. zawarte w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Pana Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta Nowego Sącza przy udziale Dyrektora Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej Pana Czesława Baranieckiego a Powiatem Nowosądeckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu z siedzibą w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33 w imieniu którego działają: 1. Pan Marek Pławiak - Starosta Nowosądecki 2. Pan Antoni Koszyk - Wicestarosta Nowosądecki przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Pani Małgorzaty Bochenek
2017 7425 2017-11-15 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 października 2017 r. do porozumienia z dnia 27 grudnia 2011 roku zawartego pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Powiatem Nowosądeckim na rok 2017
2017 4989 2017-07-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 marca 2017 r. z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok przyjęte na posiedzeniu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego w dniu 29 marca 2017 r.
2017 1628 2017-03-03 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zadania polegające na pozostawaniu w gotowości oraz zapewnieniu osobom z terenu Powiatu Nowosądeckiego, znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, w sytuacji zagrożenia lub po traumatycznych przejściach pomocy w zakresie specjalistycznych usług psychologiczno-terapeutycznych, prawnych i socjalnych, a w sytuacjach uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy; zapewnieniu czasowego schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (kobiety i matki z dziećmi) - hostel
2016 7836 2016-12-19 Porozumienie Porozumienie Nr 3/2016 Wójta Gminy Łącko; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 3 listopada 2016r. zawarte w dniu 3 listopada 2016 r. w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa na odcinku w km 4+ 953 – km 6 + 179
2016 6843 2016-11-30 Aneks Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 listopada 2016r. do porozumienia z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania zadania pod nazwą: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów 13, 14, 15, 16 m. Nowego Sącza”
2016 4865 2016-08-25 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2016 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1561 K Sienna - Siedlce w km 0+ 000,00 – km 2 + 924,04
2016 3633 2016-06-17 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2016r. do porozumienia z dnia 27 grudnia 2011 roku zawartego pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Powiatem Nowosądeckim na rok 2016
2016 2997 2016-05-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 marca 2016r. z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2015 rok
2016 2666 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad finansowania zadania pod nazwą: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów 13, 14, 15, 16 m. Nowego Sącza”
2016 2071 2016-03-30 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Pana Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta Nowego Sącza przy udziale Dyrektora Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej Pana Czesława Baranieckiego a Powiatem Nowosądeckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu z siedzibą w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33 w imieniu którego działają: 1. Pan Marek Pławiak - Starosta Nowosądecki 2. Pan Antoni Koszyk - Wicestarosta Nowosądecki przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Pani Małgorzaty Bochenek
2015 8084 2015-12-14 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego do porozumienia z dnia 27 grudnia 2011 roku zawartego pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Powiatem Nowosądeckim na rok 2015
2015 2913 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 lutego 2015r. Zawarte w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Pana Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta Nowego Sącza przy udziale Dyrektora Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej Pana Czesława Baranieckiego a Powiatem Nowosądeckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu z siedzibą w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33 w imieniu którego działają: 1. Pan Marek Pławiak - Starosta Nowosądecki 2. Pan Antoni Koszyk - Wicestarosta Nowosądecki przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Pani Marii Jękot
2015 457 2015-01-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 marca 2014r. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 marca 2014 r. z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2013 rok
2014 6824 2014-11-26 Aneks Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 listopada 2014r. do porozumienia z dnia 27 grudnia 2011 roku zawartego pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Powiatem Nowosądeckim na rok 2014
2014 5958 2014-10-24 Porozumienie Porozumienie Nr 6 Zarządu Powiatu Gorlickiego; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 września 2014r. wykonywania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na przyjmowaniu do Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Gorlicach ul. Michalusa 18 lub do filii w/w Dziennego Ośrodka Wsparcia mającej siedzibę w Bobowej ul. Węgierska 28 zwanych dalej „Środowiskowym Domem Samopomocy” osób zamieszkujących na terenie Powiatu Nowosądeckiego
2013 3985 2013-06-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 marca 2013r. z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2012 r.
2012 3913 2012-08-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 marca 2012r. z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2011 rok.
2012 479 2012-02-03 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 grudnia 2011r. Porozumienie zawarte w dniu 27 grudnia 2011 roku  pomiędzy:  Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza — Ryszarda Nowaka,  zwanym dalej „PRZEKAZUJĄCYM”  a,  Powiatem Nowosądeckim reprezentowanym przez:  1.Starostę Nowosądeckiego — Jana Golonkę;  2.Wicestarostę Nowosądeckiego — Mieczysława Kiełbasę,  zwanym dalej „PRZEJMUJĄCYM”