Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 414

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7016 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XII/74/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/347/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7015 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XII/73/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/346/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zator
2019 7014 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XII/71/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu, zgodnie z załącznikiem graficznym
2019 7013 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XII/69/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2019r.
2019 7012 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XII/67/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/237/09 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 23  kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zator
2019 5436 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr XI/64/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 5029 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/62/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie pozbawienia drzewa statusu pomnika przyrody
2019 5028 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/60/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2019r.
2019 4342 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr IX/56/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia stawek wynagrodzenia za inkaso
2019 3874 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/48/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Zator
2019 3873 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/47/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia stawek wynagrodzenia za inkaso
2019 3148 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VII/42/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2019 r.
2019 2686 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VII/40/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze
2019 2685 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VII/39/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/286/02 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 maja 2002 r. w sprawie ustalenia nowych granic osiedli miasta Zator
2019 2684 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VII/36/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/268/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego odprowadzenia ścieków
2019 2683 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VII/35/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator dla obszaru Łowiczki i Rudze
2019 1809 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/34/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zator w 2019 roku
2019 1808 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/33/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator od 1 września 2019 r.
2019 1807 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/32/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator od 1 września 2019 r.
2019 1806 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/30/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/07 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli
2019 1488 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr V/27/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zator, dla obszaru miasta Zatora – etap B
2019 1222 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/28/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać projekty składane przez grupę mieszkańców Gminy Zator
2019 393 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr IV/24/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zator na 2019 rok
2019 392 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr IV/21/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2018 r.
2019 391 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr IV/20/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Zator w roku kalendarzowym 2019
2018 8434 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 maja 2015r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, zmienionej uchwałą Nr XL/356/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 listopada 2017 r.
2018 8433 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 8432 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 8431 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 8430 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/13/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2018 r.
2018 8429 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8428 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Zator "Posiłek w szkole i w domu”
2018 8427 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie nadania imienia Wielozawodowemu Zespołowi Szkół w Zatorze
2018 7750 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LIII/444/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 października 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz wyłączenia z użytkowania w zakresie gminnych dróg publicznych, odcinka drogi nr 510452K o nazwie „ul. Nad Skawą” w Podolszu, Gmina Zator, zgodnie z załącznikiem graficznym
2018 7749 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LIII/441/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Zator na lata 2018 - 2021
2018 7748 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LIII/438/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Zator, gmina Zator
2018 7747 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LIII/432/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2018 r.
2018 6790 2018-10-10 Uchwała Uchwała Nr LII/425/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 września 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Laskowa, gmina Zator
2018 6729 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr LII/426/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6728 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr LII/423/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2018r.
2018 6727 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr LII/421/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/244/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie: organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Zatorze
2018 6726 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr LII/418/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zator
2018 6033 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr LI/417/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Graboszycach
2018 6032 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr LI/416/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/376/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 marca 2018r . w wprowadzenia podziału Gminy Zator na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 6031 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr LI/415/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Zator
2018 5701 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr L/413/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2018r.
2018 5374 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLIX/412/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zator, dla obszaru miasta Zatora – etap A
2018 5189 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/404/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Graboszycach w zawiązku z przekształceniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Graboszycach im. Władysława Broniewskiego w Przedszkole Publiczne w Graboszycach
2018 5188 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/402/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2018 r.
2018 4734 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/407/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/287/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego Gminy Zator – zasad wspierania uzdolnionych uczniów
2018 4733 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/406/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zator
2018 4732 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/405/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Zator
2018 4731 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/398/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze
2018 4169 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLVII/394/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2018 r.
2018 3450 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLVI/388/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Graboszyce, gmina Zator
2018 3449 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLVI/387/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Zator
2018 3372 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr XLV/386/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Laskowa i Trzebieńczyce
2018 3371 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr XLV/385/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Graboszyce i Grodzisko
2018 3327 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/383/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2018 r.
2018 3307 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr XLIV/381/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Palczowice oraz nadania nazwy ulicy w sołectwie Laskowa, gmina Zator
2018 3179 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLIV/378/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2018 r.
2018 2697 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/380/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator
2018 2696 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/377/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zator
2018 2695 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/376/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia podziału Gminy Zator na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2694 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/375/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Zator na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1978 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/371/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/286/02 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 maja 2002 r. w sprawie ustalenia nowych granic osiedli miasta Zator
2018 1794 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/374/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zator w 2018 roku
2018 1793 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/372/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Graboszycach im. Władysława Broniewskiego w Przedszkole Publiczne w Graboszycach
2018 1792 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/370/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Zator oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1095 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XLII/368/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania wymiany przestarzałych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Zator i zastąpienie ich źródłami ciepła na biomasę lub paliwa gazowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 1050 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/367/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innym formom wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, szkołom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Gminy Zator, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1049 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/366/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze oraz uchylenia Uchwały nr XLI/357/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 grudnia 2017r., w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze
2018 1048 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/365/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwały Nr XLI/361/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 grudnia 2017r, w sprawie ustalenia wysokości oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Zator w roku kalendarzowym 2018
2018 775 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/363/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zator na 2018 rok
2018 534 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLI/361/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Zator w roku kalendarzowym 2018
2018 533 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLI/359/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2017 r.
2017 8773 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XL/356/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 maja 2015r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2017 8772 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XL/355/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017 8771 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XL/353/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2017r.
2017 7440 2017-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/343/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2017 rok
2017 7427 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/341/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
2017 7421 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/349/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 października 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2017 7420 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/348/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 października 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2017 7419 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/347/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 7418 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/346/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zator
2017 7417 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/342/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 7416 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/340/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.
2017 6437 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/333/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Trzebieńczyce oraz nadania nazwy ulicy w sołectwie Rudze i nazwy ulicy w sołectwie Grodzisko, gmina Zator
2017 6436 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/331/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2017 r.
2017 6435 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/317/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Graboszycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Graboszycach
2017 6232 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/334/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 września 2017 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Kolejowej 34 w Zatorze
2017 6231 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/330/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 6230 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/329/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Zator instrumentem płatniczym.
2017 6229 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/314/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/52/07 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: ustanowienia wyróżnienia dla osób zasłużonych dla Miasta i Gminy Zator pod nazwą „Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej”
2017 5034 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXV/313/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 5016 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXV/312/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
2017 4514 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/311/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Łowiczki oraz zmiany przebiegu i nadania nazw ulic na terenie miasta Zator, gmina Zator
2017 4462 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/310/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2017r.
2017 3837 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/307/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej, określający tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie gminy Zator".
2017 3836 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/305/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2017r.
2017 3367 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/299/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2017 r.
2017 3274 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/297/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Zator
2017 3061 2017-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXXI/292/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji do wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające obowiązujące wymogi ekologiczne na terenie gminy Zator
2017 3060 2017-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXXI/291/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Rudze, gmina Zator
2017 3059 2017-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXXI/289/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Zatora
2017 3058 2017-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXXI/287/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2017 r.
2017 2736 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXI/290/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nazwy ulicy 26-go Stycznia w Zatorze
2017 2735 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXI/282/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator
2017 2592 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXXI/283/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zator do nowego ustroju szkolnego
2017 1157 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/268/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego odprowadzenia ścieków
2017 1156 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/267/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2017 1129 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/272/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2017r.
2017 398 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXIX/265/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zator na 2017 rok
2017 397 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXIX/253/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Zator w roku kalendarzowym 2017
2017 374 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXIX/260/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2016 r.
2017 228 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/256/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/107/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 września 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zator oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 227 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/255/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/90/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r. Rady Miejskiej w Zatorze w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator
2016 7874 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/245/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2016 r.
2016 7504 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/244/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Zatorze.
2016 7503 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/243/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
2016 7502 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/242/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 7501 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/241/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 7500 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/240/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 6135 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXVI/237/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 października 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6134 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXVI/236/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 października 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zator
2016 6133 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXVI/234/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 października 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2016r.
2016 5838 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXV/226/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 września 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2016r.
2016 5805 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/232/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 września 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5804 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/224/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX /127/ 08 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie: zasad udzielania zniżek i ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których Gmina Zator jest organem prowadzącym
2016 5803 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/223/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 września 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Grodzisko, gmina Zator
2016 5342 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXIV/219/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru miasta Zatora
2016 5098 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/221/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2016r.
2016 4737 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXIII/212/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2016 r.
2016 4706 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/206/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2016 r.
2016 3809 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/204/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/198/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Zator w roku kalendarzowym 2016
2016 3507 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/198/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 maja 2016r. w sprawie ustalenia wysokości oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Zator w roku kalendarzowym 2016.
2016 3476 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXI/197/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 maja 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2016r.
2016 3181 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XX/184/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2016 r.
2016 3009 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XX/188/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad dofinansowania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Gminy Zator
2016 2805 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XX/187/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Zator
2016 1772 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XVIII/172/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/286/09 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zator
2016 1665 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/171/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/167/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zator
2016 1544 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/173/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/194/05 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród - dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zator, za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
2016 1543 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/170/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Zator
2016 1225 2016-02-19 Uchwała Uchwała Nr XVII/161/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2016 r.
2016 1224 2016-02-19 Uchwała Uchwała Nr XVI/156/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zator na 2016 rok
2016 885 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/167/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zator
2016 884 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/158/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Zator
2016 186 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/145/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Zator
2016 185 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/144/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Zator.
2016 188 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/152/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Smolice, gmina Zator
2016 187 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/149/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2015 r.
2015 8425 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XV/136/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2015 r.
2015 8023 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XV/135/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek i zasad jej poboru
2015 8022 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XV/134/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 8021 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XV/132/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 7671 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XV/139/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator dla obszarów położonych w sołectwach Podolsze, Smolice i Palczowice
2015 7670 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XV/133/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 6688 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/124/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 października 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2015 r.
2015 6220 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/123/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/107/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 września 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zator oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 6026 2015-10-19 Uchwała Uchwała Nr XII/116/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator
2015 5828 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/112/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 września 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2015 r.
2015 5827 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu, zgodnie z załącznikiem graficznym
2015 5826 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 września 2015r. w sprawie wyłączenia z użytkowania oraz pozbawienia kategorii dróg gminnych w gminie Zator, zgodnie z załącznikiem graficznym
2015 5825 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/107/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 września 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zator oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 5695 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XII/115/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 września 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2015 5694 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XII/106/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 września 2015r. w sprawie utworzenie mieszkania chronionego, zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, oraz ustalenia regulaminu pobytu w mieszkaniu chronionym
2015 5697 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XII/122/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 września 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 5696 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany nadania nazw ulic na terenie miasta Zator
2015 4970 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr XI/105/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 4969 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr XI/104/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Zator
2015 4706 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr X/83/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2015 r.
2015 4427 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr X/98/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 maja 2015r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2015 4410 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr X/89/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wyłączenia z użytkowania oraz pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka drogi nr 510405K - ul. Adama Mickiewicza w Zatorze, zgodnie z załącznikiem graficznym
2015 4409 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr X/86/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Zator
2015 4408 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr X/82/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr IX/75/15 z dnia 27 maja 2015r Przyjmującej Program osłonowy w celu realizacji projektu ,,Pierwszy dzwonek’’ polegającego na przyznaniu dotacji dla gminy na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących w Gminie Zator w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2015 4367 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr X/90/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2015 3606 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr IX/73/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 maja 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2015 r.
2015 3380 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr IX/79/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 maja 2015r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2015 3375 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr IX/76/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/287/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego Gminy Zator – zasad wspierania uzdolnionych uczniów
2015 3374 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w celu realizacji projektu ,,Pierwszy dzwonek’’ polegającego na przyznaniu dotacji dla gminy na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących w Gminie Zator w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2015 2766 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zator, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 2765 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2015 2764 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2015 r.
2015 2763 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia stawek wynagrodzenia za inkaso
2015 2232 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/51/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator
2015 2203 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/41/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Zator
2015 2201 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/50/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków
2015 2200 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyłączenia z użytkowania w zakresie drogi publicznej gminnej oraz pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka drogi nr 510405K - ul. Adama Mickiewicza w Zatorze, zgodnie z załącznikiem graficznym
2015 2199 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/43/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Zator
2015 2198 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/42/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenie mieszkania chronionego, zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, oraz ustalenia regulaminu pobytu w mieszkaniu chronionym
2015 2160 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/47/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2015 r.
2015 2159 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/40/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/127/08 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie: zasad udzielania zniżek i ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których Gmina Zator jest organem prowadzącym
2015 1344 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/31/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2015 r.
2015 1297 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr VI/32/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr L/380/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienie dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zator
2015 1296 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr VI/30/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2015 1242 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/33/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty z pojemnik o określonej pojemności
2015 1166 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2015 576 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/20/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze .
2015 566 2015-02-05 Uchwała Uchwała Nr V/23/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2015 r.
2015 252 2015-01-16 Uchwała Uchwała Nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Zator na rok 2015
2015 216 2015-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2014r.
2015 67 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr IV/16/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2014 r.
2014 7042 2014-12-08 Uchwała Uchwała Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 7041 2014-12-08 Uchwała Uchwała Nr II/8/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.
2014 6146 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr LX/477/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 października 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 6145 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr LX/476/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 października 2014r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2014 r.
2014 5850 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr LIX/471/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/279/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 5672 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr LIX/469/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Zator
2014 5671 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr LIX/467/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 września 2014r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2014 r.
2014 4979 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr LVIII/462/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 1 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/127/ 08 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania zniżek i ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których Gmina Zator jest organem prowadzącym
2014 4978 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr LVIII/461/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 1 września 2014r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2014 r.
2014 4256 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr LVII/457/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2014 r.
2014 4253 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr LV/436/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2014 r.
2014 4252 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr LIV/424/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2014 r.
2014 4251 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr LIII/410/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2014 r.
2014 4241 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr LII/398/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2014 rok
2014 3506 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LVII/458/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/251/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 3381 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr LVI/451/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator
2014 3177 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LVI/449/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze oraz zasad zwrotu wydatków związanych z pokryciem kosztów pogrzebu
2014 2670 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr LV/442/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Zator
2014 2669 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr LV/439/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zator, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 2073 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr LIV/429/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w sołectwach Podolsze, Smolice i Palczowice
2014 2072 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr LIV/426/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/411/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Zator
2014 2071 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr LIV/421/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLVII/350/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 października 2013 roku w sprawie utworzenia Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze
2014 2070 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr LIV/420/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Zatorze w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 1589 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr LI/386/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2013 r.
2014 1588 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr L/377/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2013 r.
2014 1587 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr L/373/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Uchwały budżetowej Gminy Zator na 2014 rok
2014 1438 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr LIII/415/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w Zatorze oraz w sołectwach Graboszyce i Podolsze
2014 1392 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LIII/419/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/90/11 z dnia 25 sierpnia 2011r. Rady Miejskiej w Zatorze w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator
2014 1391 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LIII/417/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/287/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego Gminy Zator – zasad wspierania uzdolnionych uczniów
2014 1390 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LIII/416/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator
2014 1389 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LIII/413/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2014 1388 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LIII/411/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Zator
2014 1387 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LIII/407/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego odprowadzenia ścieków
2014 1386 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LIII/406/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2014 907 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr LII/399/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2014 906 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr LII/396/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie Upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 905 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr LII/395/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020
2014 904 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr LII/394/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania"
2014 165 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/362/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2013 rok
2014 73 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr LI/388/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/365/13 z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2014 72 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr LI/387/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/363/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
2014 71 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr L/380/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zator
2014 70 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr L/379/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/251/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 69 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr L/378/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/279/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7376 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/367/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/254/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 7375 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/366/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 7374 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/365/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 7373 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/364/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 7372 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/363/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
2013 6411 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/355/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zator
2013 6410 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/350/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 października 2013r. w sprawie utworzenia Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze
2013 6409 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/349/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 października 2013r. w sprawie utworzenia Technikum dla młodzieży w Zatorze na podbudowie szkoły gimnazjalnej
2013 6408 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/348/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 października 2013r. w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zatorze
2013 5753 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/345/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2013 5752 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/344/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 września 2013r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2013r.
2013 4878 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XLII/332/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2013r.
2013 4548 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XLII/333/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Zator na lata 2013 - 2016
2013 4463 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XLI/322/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 maja 2013r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2013r.
2013 4151 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XLI/325/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkoły i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Grodzisku.
2013 4069 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XLI/326/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oraz szkół na terenie Gminy Zator prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2013 3639 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/295/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2013r.
2013 3619 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XL/312/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2013r.
2013 3604 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XL/314/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator
2013 3603 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XL/306/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX /127/ 08 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie: zasad udzielania zniżek i ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych dla których Gmina Zator jest organem prowadzącym
2013 3529 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 marca 2013r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Grodzisku oraz utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zatorze i włączenia go w struktury organizacyjne Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zatorze
2013 3003 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator
2013 2952 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/302/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/76/11Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28.06.2011 r w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 2951 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Zator
2013 2908 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/300/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/252/12 Rady Miejskiej z 27.11.2012 r w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2907 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Podolsza, gmina Zator
2013 2112 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2013 1895 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/288/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zatorze
2013 1894 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/287/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego Gminy Zator  – zasad wspierania uzdolnionych uczniów.
2013 1893 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/285/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/250/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zator
2013 1892 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator
2013 1891 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2013 1190 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/279/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1189 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/278/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2013 1188 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/128/08 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych innych nauczycieli.
2013 1187 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/275/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX /127/ 08 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie: zasad udzielania zniżek i ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych dla których Gmina Zator jest organem prowadzącym
2013 1186 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/274/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Podolszu
2013 1185 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2013r.
2013 843 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/268/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2012 rok
2013 368 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/257/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie Budżetu Gminy Zator na 2013 rok
2012 7629 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/255/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6958 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/255/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6957 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/254/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2012 6956 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6955 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6954 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/245/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/349/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Kultury w Zatorze na „Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki” oraz nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki
2012 6821 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 6820 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zator
2012 6176 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 października 2012r. w sprawie : dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2012r.
2012 6111 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 6110 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na 2013 rok
2012 6073 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/125/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 4952 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 września 2012r. w sprawie wprowadzenia podziału Gminy Zator na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 4951 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 września 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2012r.
2012 4435 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXX/219/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2012r.
2012 4429 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXX/220/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator
2012 3909 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego.
2012 3800 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2012 rok
2012 3679 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2012r.
2012 3647 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2012 3646 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w statucie Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki
2012 3569 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/286/02 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 maja 2002r,  w sprawie ustalenia nowych granic osiedli miasta Zator .
2012 3557 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze.
2012 3403 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/196/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze
2012 3402 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Zator na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 3377 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zatorze funkcjonującego w ramach struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zatorze.
2012 3231 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator.
2012 3105 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze
2012 2356 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2012r.
2012 2101 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXV/179/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 1578 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XXV/175/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia elektronicznych wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2012 1524 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/174/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2012r.
2012 1525 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/177/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Zator
2012 1280 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/128/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/194/05 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród - dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zator, za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
2012 1256 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2012 1255 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę .
2012 1172 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII/149/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2012r.
2012 1108 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2012r.
2012 1039 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2012 1038 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia stawek wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2012 750 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XX/132/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: budżetu Gminy Zator na rok 2012
2012 681 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXII/156/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2012 641 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/146/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie : ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2012 455 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XXI/142/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Zator
2012 454 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XXI/139/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze
2012 199 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/141/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.
2011 7346 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XX/136/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7345 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XX/135/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/125/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 7371 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XX/134/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.
2011 7347 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XX/137/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Zator w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2011 6867 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/123/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Zator w 2012 roku
2011 6866 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/122/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.
2011 6868 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/124/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 6870 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6869 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/125/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 5942 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/65/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 maja 2011r. w sprawie uchylenia UCHWAŁY Nr XVII/107/08 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zasad korzystania oraz ustalenia wysokości opłat w stołówkach szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zator
2011 5130 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/100/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 września 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.
2011 5131 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/102/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 września 2011r. w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr IV/21/07 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli.
2011 5045 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XVII/113/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 października 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011 r.
2011 5046 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XVII/115/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/90/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator
2011 4103 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XV/90/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator
2011 4084 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XV/95/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.
2011 4034 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XV/92/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie : utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 3905 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.
2011 3237 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr XII/72/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Zator
2011 3236 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr XII/70/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2011 3238 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr XII/73/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zator i zapewnienia dalszej opieki bezdomnym zwierzętom
2011 3255 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr XII/69/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.
2011 3239 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator
2011 2973 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr XI/76/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 2911 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr XI/62/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 maja 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.
2011 2663 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr XI/58/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 maja 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 2664 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr XI/63/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 maja 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia stawek wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego.
2011 2046 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr IX/40/2011 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 marca 2011r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu w Zatorze
2011 2047 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr IX/41/2011 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Zator
2011 1964 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr X/51/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.
2011 1884 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2011 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator
2011 1709 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IX/37/2011 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.
2011 1512 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/23/2011 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2011 1187 2011-03-25 Budżet Budżet Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Zator
2011 1189 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr VII/25/2011 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.
2011 1028 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VII/21/2011 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
2011 1029 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VII/22/2011 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2011 525 2011-02-15 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Rady Miejskiej w Zatorze w sprawie współdziałania przy realizacji niektórych części zadań publicznych, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej zawarte dnia 20 stycznia 2011r. w Zatorze pomiędzy:
2011 72 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r.
2010 5528 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LXV/394/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Komunalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zatorze.
2010 5013 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LXV/384/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4962 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LXIV/381/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 11 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze z siedzibą w Zatorze.
2010 5014 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LXV/389/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r.
2010 5016 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LXV/391/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie: opłaty targowej.
2010 5015 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LXV/390/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Zator w 2011 roku
2010 4291 2010-10-28 uchwala Uchwala nr LXIV/374/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 11 października 2010r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 4290 2010-10-28 uchwala Uchwala nr LXIV/373/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 11 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 4292 2010-10-28 uchwala Uchwala nr LXIV/375/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 11 października 2010r. w sprawie : określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 4294 2010-10-28 uchwala Uchwala nr LXIV/378/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 11 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego.
2010 4293 2010-10-28 uchwala Uchwala nr LXIV/376/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 11 października 2010r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r.
2010 3913 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr LXII/356/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość środków budżetowych przeznaczanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaj świadczenia oraz warunki i sposoby ich przyznawania
2010 3914 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr LXII/361/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/286/02 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 maja 2002 r. w sprawie ustalenia nowych granic osiedli miasta Zator
2010 3915 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr LXII/364/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2010 3841 2010-10-05 uchwala Uchwała nr LXIII/369/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 14 września 2010r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r.
2010 3220 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr LXII/360/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie : dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r.
2010 3141 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LXII/363/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia podziału Gminy Zator na obwody głosowania .
2010 3140 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LXII/362/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Zator na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Zatorze, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.
2010 2610 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr LX/ 349/ 10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Kultury w Zatorze na "Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki" oraz nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki
2010 2609 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr LX/348/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LVI/321/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholwych na terenie Miasta Zator
2010 2612 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr LXI/354/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obszary położone w Zatorze, przy Alei 1 Maja
2010 2611 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr LXI/352/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r.
2010 2309 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LIX/333/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Zator jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2010 2311 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LIX/343/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany nazwy ulic i placów na terenie miasta Zator.
2010 2312 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LX/346/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010 r.
2010 2310 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LIX/342/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic i placów na terenie miasta Zator.
2010 1670 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr LIX/337/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r.
2010 1481 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr LIX/344/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 1480 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr LIX/340/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia podziału Gminy Zator na obwody głosowania.
2010 1479 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr LIX/339/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Zator na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Zatorze, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.
2010 1059 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr LVII/325/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 19 marca 2010r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r.
2010 932 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr LVI/311/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
2010 931 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr LVI/310/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2010 933 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr LVI/321/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Zator.
2010 745 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr LVI/312/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budzetowej Gminy Zator na 2010r.
2010 744 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr LIV/302/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Zator na 2010r.
2010 590 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr LII/287/09 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2009r.
2010 591 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr LIII/292/09 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2009r.
2010 534 2010-03-18 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr LII/290/09 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 15 grudnia 2009r. Uchwała budżetowa Gminy Zator na 2010 rok
2010 294 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr LIV/300/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze oraz zasad zwrotu wydatków związanych z pokryciem kosztów pogrzebu.
2010 295 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr LIV/301/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2010 154 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr LII/286/09 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zator.