Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 430

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7017 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/139/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 6394 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XII/134/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/227/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolbrom
2019 6393 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XII/131/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom
2019 6392 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XII/122/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 6042 2019-08-28 Uchwała Uchwała Nr XI/119/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 5452 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr X/116/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 5267 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/114/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Wolbrom oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 5266 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/106/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Łokietka w Zarzeczu i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu oraz nadania statutów
2019 5247 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/104/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/553/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 5246 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/90/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 4656 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/85/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4655 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/84/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Wolbrom
2019 4654 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 3585 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Wolbrom
2019 3517 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 2598 2019-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
2019 2597 2019-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Wolbrom
2019 2596 2019-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wolbrom
2019 2595 2019-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/08 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2019 2594 2019-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wolbrom lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2019 2593 2019-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 2205 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Wolbrom w wysokości wyższej niż przewidziana w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
2019 2204 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/227/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolbrom
2019 2203 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 1353 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 1352 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.
2019 1351 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 1350 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu nr XIII/108/07 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Wolbrom oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2019 1349 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wolbrom w roku 2019
2019 1348 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę Wolbrom
2019 1347 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/312/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wolbrom na lata 2017-2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolbrom.
2019 1346 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
2019 96 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
2019 95 2019-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok
2019 94 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 8703 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Placówek Opieki nad Dziećmi w Wolbromiu i nadania statutu
2018 8702 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 7915 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr LV/636/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez Gminę Wolbrom oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2018 7914 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr LV/635/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego „Wesołe Pszczółki” i nadania statutu
2018 7913 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr LV/633/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/312/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wolbrom na lata 2017-2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolbrom.
2018 7912 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr LV/632/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/142/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza do celów podatkowych: dane o zwolnieniach ustawowych w podatku od nieruchomości.
2018 7911 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr LV/631/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego.
2018 7910 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr LV/630/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2018 7909 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr LV/629/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 7586 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LIV/623/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 6867 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LIII/615/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Oddziału Armii Ludowej Bartosza Głowackiego w Łobzowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobzowie
2018 6866 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LIII/614/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 6865 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LIII/611/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 6092 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/610/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych, w projekcie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wolbrom – etap II” w ramach realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wolbrom”
2018 6091 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/609/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXVII/372/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Chrząstowicach i nadania statutu
2018 6090 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/608/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/340/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wolbrom do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 6089 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/607/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XLVII/522/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wolbrom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 6088 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/601/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 5067 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr L/586/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/226/08 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do strefy płatnego parkowania w centrum miasta Wolbrom oraz ustalenia sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
2018 5066 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr L/580/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/224/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom
2018 5065 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr L/578/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5064 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr L/576/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/553/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 5063 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr L/563/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 4024 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLIX/556/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/465/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe, przyznawanej przez Gminę Wolbrom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3
2018 4023 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLIX/553/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 4022 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLIX/550/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 4021 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLIX/549/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 3509 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/548/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/465/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe, przyznawanej przez Gminę Wolbrom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3.
2018 3508 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/545/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 3507 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/535/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 2984 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVII/533/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 2983 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVII/531/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/465/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe, przyznawanej przez Gminę Wolbrom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3.
2018 2982 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVII/530/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/514/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolbrom
2018 2981 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVII/523/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 2851 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/522/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wolbrom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2850 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/521/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wolbrom na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1559 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/518/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 1558 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/517/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Chrząstowicach podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Gołaczewach
2018 1557 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/515/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolbrom
2018 1556 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/514/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolbrom
2018 1555 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/510/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 855 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XLIV/487/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 851 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XLIV/504/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
2018 850 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XLIV/501/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/485/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Wolbrom, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 849 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XLIV/499/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania“ na lata 2014-2020.
2018 848 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XLIV/495/2018 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wolbrom w roku 2018
2018 480 2018-01-15 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XLIII/483/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy 2018 rok
2018 479 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/472/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2018 203 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/485/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Wolbrom, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 202 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/481/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu
2018 201 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/479/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/227/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolbrom
2018 200 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/477/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/372/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Chrząstowicach i nadania statutu
2017 8805 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLII/453/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy osiedla położonego na terenie miasta Wolbrom.
2017 8694 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/450/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego.
2017 8693 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/449/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2017 8692 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/441/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 8177 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/465/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe, przyznawanej przez Gminę Wolbrom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3.
2017 7331 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/438/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu nr XXVI/252/2016 z dnia 22 września 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gołaczewy.
2017 7052 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/435/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/183/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Wolbrom
2017 7051 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/433/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr XVI/142/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza do celów podatkowych: dane o zwolnieniach ustawowych w podatku od nieruchomości.
2017 7050 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/429/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 6111 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XL/422/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/183/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Wolbrom
2017 6110 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XL/418/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 5790 2017-09-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/384/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 5694 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/412/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/372/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Chrząstowicach i nadania statutu
2017 4817 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/378/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/259/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 września 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wolbrom
2017 4501 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/373/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka i wyżywienie w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez Gminę Wolbrom
2017 4500 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/372/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Chrząstowicach i nadania statutu
2017 4499 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/368/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 3867 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/363/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 3588 2017-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXXV/357/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 2530 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/344/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 2529 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/343/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2017 2528 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/342/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu
2017 2527 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/340/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wolbrom do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2526 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/338/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/312/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wolbrom na lata 2017-2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolbrom
2017 1526 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/332/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2017 1525 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/330/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wolbrom w roku 2017
2017 1524 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/326/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 1367 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/312/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wolbrom na lata 2017 – 2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolbrom
2017 1318 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/313/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
2017 1272 2017-02-17 Uchwała Uchwała Nr XXXI/311/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/169/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do organu jednostki pomocniczej Gminy Wolbrom pod nazwą "Miasto Wolbrom"
2017 1271 2017-02-17 Uchwała Uchwała Nr XXXI/310/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XXIX/188/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wolbrom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 1270 2017-02-17 Uchwała Uchwała Nr XXXI/309/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie korekty w opisie granic okręgów wyborczych przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XXVI/158/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wolbrom na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2017 875 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI/322/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2017 479 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/303/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/226/08 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do strefy płatnego parkowania w centrum miasta Wolbrom oraz ustalenia sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
2017 478 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/301/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/252/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego świadczonego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolbrom
2017 477 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/297/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XVI/142/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza do celów podatkowych: dane o zwolnieniach ustawowych w podatku od nieruchomości.
2017 476 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/295/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/188/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 lutego 2016 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Wolbrom i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 475 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/294/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XX/187/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wolbrom
2017 474 2017-01-13 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXX/292/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok
2017 473 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/291/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 6917 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIX/281/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6881 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIX/289/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/265/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wolbrom
2016 6880 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIX/287/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Jeżówce
2016 6879 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIX/286/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż Gmina Wolbrom oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 6878 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIX/285/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Obsługi Szkół w Wolbromiu
2016 6877 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIX/283/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 6876 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIX/282/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/157/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2016 6467 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/265/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wolbrom
2016 6375 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/267/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 5661 2016-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/264/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 września 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi powiatowej nr 1138K Łobzów-Swojczany, położonej w granicach administracyjnych Gminy Wolbrom
2016 5574 2016-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXVI/259/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wolbrom
2016 5573 2016-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXVI/252/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 września 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gołaczewy
2016 5572 2016-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXVI/251/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 września 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Chełm
2016 5571 2016-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXVI/250/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 września 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zabagnie
2016 5570 2016-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXVI/244/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 5534 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/262/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Wolbrom instrumentem płatniczym
2016 5533 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/261/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XXIX/188/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wolbrom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 5532 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/260/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 września 2016r. w sprawie korekty w opisie granic okręgów wyborczych przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XXVI/158/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wolbrom na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2016 5531 2016-10-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 września 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Wolbrom
2016 4992 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/243/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych w ramach realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Wolbrom”
2016 4991 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/239/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Wolbrom.
2016 4990 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/238/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/227/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolbrom
2016 4989 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 3938 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 3854 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/234/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody ożywionej w granicach administracyjnych Gminy Wolbrom
2016 3853 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/227/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolbrom
2016 3852 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/226/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolbrom
2016 3851 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/225/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/145/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż Gmina Wolbrom oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 3850 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/224/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom
2016 3849 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/223/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kąpielach Wielkich i nadania statutu
2016 3367 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/216/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 2873 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/213/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Wolbrom w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2016 2872 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/212/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/189/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Wolbrom
2016 2871 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/211/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2016 2870 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/209/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 2460 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/202/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Wolbrom
2016 2459 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/199/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 2346 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XXI/204/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie założenia Przedszkola Publicznego w Kąpielach Wielkich oraz nadania statutu
2016 1651 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/190/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 1609 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/197/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany treści Załącznika Nr 7 do Statutu Gminy Wolbrom, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XXXI/271/09, z dnia 31 marca 2009 r.
2016 1608 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/196/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wolbrom w roku 2016
2016 1607 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/189/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Wolbrom
2016 1606 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/188/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Wolbrom i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1605 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/187/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wolbrom
2016 1477 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/173/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
2016 1218 2016-02-18 Uchwała Uchwała Nr XIX/183/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Wolbrom
2016 857 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XIX/184/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wolbromiu i nadania statutu.
2016 856 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XIX/182/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2016 855 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XIX/181/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 828 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/178/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Obsługi Szkół w Wolbromiu.
2016 671 2016-01-26 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVIII/162/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok
2016 83 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/168/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji dotyczącej ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 82 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/167/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/141/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza do celów podatkowych: deklaracja na podatek leśny
2016 81 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/166/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI /140/ 2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza do celów podatkowych: deklaracja na podatek rolny
2016 80 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/165/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/139/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza do celów podatkowych: deklaracja na podatek od nieruchomości
2016 79 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/164/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/138/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza do celów podatkowych: informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
2016 50 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/170/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/145/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż Gmina Wolbrom oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 49 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/169/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do organu jednostki pomocniczej Gminy Wolbrom pod nazwą "Miasto Wolbrom".
2016 48 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/159/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 8173 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVII/158/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/90/07 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 października 2007r. w sprawie: określenia wysokości opłaty od posiadania psów i zwolnień.
2015 8172 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVII/157/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 8049 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/142/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza do celów podatkowych: dane o zwolnieniach ustawowych w podatku od nieruchomości
2015 8048 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/138/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza do celów podatkowych: informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
2015 7719 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/154/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/123/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wolbrom
2015 7718 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/153/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XVIII/96/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Centrum Kultury, Promocji i Informacji w Wolbromiu na Dom Kultury w Wolbromiu oraz nadania jej nowego statutu.
2015 7717 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/152/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolbromiu
2015 7716 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/148/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 7715 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/146/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wolbrom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2015 7714 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/145/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż Gmina Wolbrom oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 7713 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/143/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza do celów podatkowych: dane o zwolnieniach według uchwały w podatku od nieruchomości
2015 7712 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/141/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza do celów podatkowych: deklaracja na podatek leśny.
2015 7711 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/140/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza do celów podatkowych: deklaracja na podatek rolny.
2015 7710 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/139/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza do celów podatkowych: deklaracja na podatek od nieruchomości.
2015 7709 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/137/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/89/07 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 października 2007r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do celów podatkowych.
2015 7708 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/136/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/408/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 7707 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/135/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wolbrom
2015 7706 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/134/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 6489 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XV/125/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 6335 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XV/128/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany treści Załącznika Nr 7 do Statutu Gminy Wolbrom przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XXXI/271/09 z dnia 31 marca 2009 r.
2015 6334 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XV/126/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 października 2015r. w sprawie połączenia zakładów budżetowych tj. Wolbromskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wolbromiu oraz Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolbromiu i nadaniu nazwy oraz statutu Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolbromiu.
2015 6333 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XV/123/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wolbrom
2015 5952 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/118/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 września 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinków dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Wolbrom
2015 5925 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 września 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych: dróg powiatowych oraz odcinków dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Gminy Wolbrom
2015 5660 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/115/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII /176/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 października 2012r. w sprawie opłaty targowej
2015 5659 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/111/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 5209 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wolbrom pod nazwą "Miasto Wolbrom" oraz nadania jej Statutu
2015 5208 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 5144 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/339/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż Gmina Wolbrom oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2015 4832 2015-08-10 Uchwała Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 3970 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 3969 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2015 3922 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/90/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/163/08 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wolbrom publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom dla dzieci realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
2015 3921 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały NR VI/41/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.
2015 3920 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/86/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały NR VI/40/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2015 3919 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały NR VI/39/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.
2015 3918 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/80/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2015 3917 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/78/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobzowie i nadania statutu
2015 3480 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia wzoru formularza do celów podatkowych określonych w Uchwale nr VIII/72/2015 z dnia 28 maja 2015r. Rady Miejskiej w Wolbromiu w sprawie wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wolbrom.
2015 3479 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wolbrom.
2015 3478 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Wolbrom.
2015 3477 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 3112 2015-05-19 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Wolbrom na lata 2015-2018”
2015 3066 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 2989 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015 roku.
2015 2988 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie założenia Przedszkola Publicznego w Łobzowie oraz nadania statutu
2015 2987 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolbrom
2015 2986 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/176/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie opłaty targowej.
2015 2985 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska w Wolbromiu.
2015 2984 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
2015 2979 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok
2015 2975 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015.
2015 2431 2015-04-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok.
2015 2170 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku .
2015 2169 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu.
2015 2168 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.
2015 2123 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wolbrom w roku 2015
2015 2122 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2015 2121 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 2120 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji dotyczącej ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 2119 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 1292 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/188/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wolbrom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 711 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wolbrom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2015 46 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 6536 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr LIV/342/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 6075 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/340/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany statutu Domu Kultury w Wolbromiu.
2014 6074 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/339/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż Gmina Wolbrom, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2014 6073 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/336/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 5645 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr LII/332/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 września 2014r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wolbrom
2014 5605 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr LII/333/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/201/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wolbrom
2014 5604 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr LII/326/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 4746 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LI/323/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2014 4745 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LI/321/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 3803 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr L/319/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/155/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki udzielanych przez Gminę Wolbrom na realizację zadań oświatowych gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Wolbrom
2014 3802 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr L/314/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2014 3245 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/313/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 3234 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/309/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolbromiu
2014 2925 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/306/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 2924 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/302/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 14 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolbromiu przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XVIII/95/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.
2014 2923 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/299/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 5 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 2922 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/297/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014.
2014 2921 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/295/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 2920 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/293/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/287/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 2919 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/287/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
2014 2918 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/274/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy na rok 2014
2014 2436 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/296/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wolbrom w roku 2014
2014 2435 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/292/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie pozbawienia drogi nr K120579 kategorii drogi gminnej
2014 1667 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/290/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 10 marca 2014r. w sprawie korekty w opisie granic stałych obwodów głosowania i nazewnictwie siedzib obwodowych komisji wyborczych, przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XXIX/188/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wolbrom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1666 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/289/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 10 marca 2014r. w sprawie korekty w opisie granic okręgów wyborczych przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XXVI/158/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wolbrom na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 1270 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLII/267/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013
2014 1269 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLII/266/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu gminy na 2014 rok
2014 969 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/276/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/332/09 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe gminy realizowane przez niepubliczne przedszkola wpisane do ewidencji prowadzonej na terenie Gminy Wolbrom
2014 968 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/275/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/155/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki udzielanych przez Gminę Wolbrom na realizację zadań oświatowych gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Wolbrom
2014 811 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/283/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 810 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/282/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”
2014 809 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/281/2014 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014- 2020”
2014 358 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLI/262/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 7537 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/263/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 7536 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/259/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zmiany wzoru formularza do celów podatkowych zawartego w Uchwale Nr XII/89/07 Rady Miejskiej w Wolbromiu, z dnia 26 października 2007 r., w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatkowych - z późniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XLIX/409/10 z dnia 28 października 2010 r. i Nr XV/77/2011 z dnia 27 października 2011 r.
2013 6514 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XL/256/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/194/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 6513 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XL/255/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 6512 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XL/252/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego świadczonego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolbrom
2013 5960 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wolbrom.
2013 5959 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/408/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2013 5958 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/244/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 5957 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013.
2013 5043 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr V/37/99 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Wolbromiu
2013 5042 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Wolbrom
2013 5041 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/98/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie założenia oraz nadania statutu Gimnazjum Nr 4 w Wolbromiu
2013 5040 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr V/39/99 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wierzchowisku
2013 5039 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2013 5029 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/163/08 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wolbrom publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom dla dzieci realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
2013 5028 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/162/08 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wolbrom oraz określenia granic ich obwodów
2013 5007 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 4700 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr XXXII/204/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez właściciela nieruchomości.
2013 4604 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2013 3464 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany treści Załącznika Nr 5 do Statutu Gminy Wolbrom, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XXXI/271/2009 z dnia 31 marca 2009 roku.
2013 3463 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany treści Załącznika Nr 7 do Statutu Gminy Wolbrom, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XXXI/271/09, z dnia 31 marca 2009 r.
2013 3462 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 2940 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/203/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Wolbrom
2013 2939 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wolbrom w roku 2013
2013 2938 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 1915 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 1834 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXII/204/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1833 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom
2013 1557 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok
2013 1387 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Wolbrom
2013 1351 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Wolbrom i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1350 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1349 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Wolbrom
2013 1348 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wolbrom
2013 32 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012
2012 7760 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 7759 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/155/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki udzielanych przez Gminę Wolbrom na realizację zadań oświatowych gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Wolbrom.
2012 7339 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012
2012 7338 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012
2012 7045 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Wolbrom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 6938 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/03 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wolbromiu.
2012 6937 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie włączenia do Zespołu Szkół w Wolbromiu, Przedszkola Publicznego Nr 2 w Wolbromiu
2012 6936 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/137/04 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo- wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolbrom
2012 6159 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012
2012 6129 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 6128 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/175/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 5994 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 października 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 5816 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 5815 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012
2012 5172 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany treści Załącznika Nr 7 do Statutu Gminy Wolbrom, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XXXI/271/09 z dnia 31 marca 2009 r.
2012 5171 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 września 2012r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wolbrom na lata 2012 - 2016 "
2012 4866 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012
2012 4865 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Wolbrom na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4305 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 3969 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki udzielanych przez Gminę Wolbrom na realizację zadań oświatowych gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Wolbrom.
2012 3889 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie: zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/151/2012 Rady Miejkiej w Wolbromiu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2012
2012 3872 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2012 3863 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy w rok 2012
2012 3645 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2012
2012 3553 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem ich zwrotu.
2012 3533 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu
2012 2847 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012
2012 2808 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2012 2456 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 3 w Wolbromiu przy ul. Skalskiej
2012 2323 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska w Wolbromiu.
2012 2322 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wolbrom w roku 2012
2012 2321 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/99 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Gołaczewach
2012 2320 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Chrząstowicach podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Gołaczewach
2012 2318 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Porębie Górnej
2012 2319 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach
2012 2317 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Pamięci Ofiar Sierpnia 1944 r. w Porębie Dzierżnej
2012 2315 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/112/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Wolbromiu na Osiedlu Władysława Łokietka
2012 2005 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012
2012 1613 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XX/108/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta i Gminy Wolbrom
2012 1314 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XX/111/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/102/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012
2012 773 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2012- Uchwała Budżetowa Gminy Wolbrom na r Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012
2012 561 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr V/44/99 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 3 przy ul. Skalskiej.
2012 560 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr V/42/99 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 1 w Wolbromiu na Osiedlu Władysława Łokietka.
2012 559 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie założenia oraz nadania satutu Gimnazjum Nr 4 w Wolbromiu
2012 558 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wolbrom.
2012 557 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Centrum Kultury, Promocji i Informacji w Wolbromiu na Dom Kultury w Wolbromiu oraz nadania jej nowego statutu.
2012 556 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolbromiu
2012 159 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011
2012 141 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011
2011 6564 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011
2011 6314 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolbrom obejmującej część tekstową w zakresie od § 4 do § 37.
2011 5814 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wolbrom
2011 5815 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011
2011 5816 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 5604 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XV/76/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5603 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XV/73/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011
2011 5605 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XV/77/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany wzorów formularzy do celów podatkowych określonych w Uchwale Nr XII/89/07 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 października 2007r. oraz w Uchwale Nr XLIX/409/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2010r. i w Uchwale Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 5607 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XV/74/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011
2011 5606 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XV/80/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolbrom
2011 4437 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmieny budżetu gminy na rok 2011
2011 4246 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/43/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 10 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Wolbromiu Uchwały Nr IX/42/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Wolbromiu.
2011 3412 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011
2011 3413 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011
2011 3414 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie: zmiany treści uchwały Nr XII/50/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, ustalenia wysokości diet sołtysom oraz ustalenia zasad zwrotu sołtysom kosztów podróży służbowych.
2011 3365 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/44/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 10 maja 2011r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
2011 3366 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XII/49/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2011 3367 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XII/55/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolbrom.
2011 3155 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr XII/50/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, ustalenia wysokości diet sołtysom oraz ustalenia zasad zwrotu sołtysom kosztów podróży służbowych.
2011 3156 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr XII/53/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011
2011 2843 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany treści Uchwały Nr V/21/2011 - Uchwała Budżetowa Gminy Wolbrom na rok 2011 - Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2011r. w zakresie Tabeli Nr 2 i Tabeli Nr 2a
2011 2838 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr V/21/2011- Uchwała Budżetowa Gminy Wolbrom na rok Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu gminy na rok 2011
2011 2844 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011
2011 2846 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr XI/48/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011
2011 2845 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/41/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011
2011 2457 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/42/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Wolbromiu.
2011 699 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska w Wolbromiu.
2011 700 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wolbrom.
2011 260 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 261 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany wzorów formularzy do celów podatkowych określonych w Uchwale Nr XII/89/07 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 października 2007r.
2011 262 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010.
2010 5498 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/405/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010
2010 5497 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/404/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 5499 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/407/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010
2010 5501 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/409/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany wzorów formularzy do celów podatkowych określonych w Uchwale Nr XII/89/07 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 października 2007r.
2010 5500 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/408/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 5215 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/397/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany treści załącznika Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XLVI/385/10 z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010 oraz załącznika Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XLVII/387/10 z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010.
2010 5214 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/396/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010
2010 5216 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/398/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XLIII/351/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wolbrom oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2010 5218 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/401/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Wolbrom.
2010 5217 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/399/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
2010 4080 2010-10-20 uchwala Uchwała nr XLVIII/393/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Wolbrom na lata 2010 - 2014"
2010 3609 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/387/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010
2010 3485 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/382/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010
2010 3486 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/385/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010
2010 2876 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/360/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010.
2010 2813 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLV/365/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania imienia Króla Jana III Sobieskiego Gimnazjum w Dłużcu
2010 2812 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLV/364/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania imienia Króla Jana III Sobieskiego Szkole Podstawowej w Dłużcu
2010 2811 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLV/363/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2010 2816 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLV/377/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010
2010 2815 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLV/374/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010
2010 2814 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLV/368/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolbromiu.
2010 2763 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/355/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010
2010 2764 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/359/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010
2010 2442 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/351/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wolbrom oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2010 1108 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLII/343/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010
2010 1109 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLII/347/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XXXIX/324/09 z dnia 17 grudnia 2009r. w zakresie treści Załącznika Nr 1
2010 501 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/324/09 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie: budżetu gminy na rok 2010
2010 495 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XL/332/09 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe gminy realizowane przez niepubliczne przedszkola wpisane do ewidencji prowadzonej na terenie Gminy Wolbrom
2010 494 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/327/09 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XXXVI/250/06 z dnia 31 stycznia 2006r. dotyczącej przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2010 243 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/325/09 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009
2010 244 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XL/329/09 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009.
2010 245 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XL/333/09 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany treści Załącznika Nr 6 do Statutu Gminy Wolbrom przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XXXI/271/09 z dnia 31 marca 2009r.