Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 402

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7122 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr X/104/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2019 rok
2019 7044 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr X/110/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/414/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wojnicz.
2019 6078 2019-08-30 Uchwała Uchwała Nr IX/99/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2019 rok
2019 5652 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/94/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wojniczu nr XXII/177/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Wojnicz na obszarze miejscowości Wojnicz
2019 5651 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/85/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2019 rok
2019 5412 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/93/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wojnicz, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Wojnicz.
2019 5411 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/92/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wojnicz.
2019 5410 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/91/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 5409 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Gminy Wojnicz i wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
2019 4362 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2019 rok
2019 4274 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Stypendialnego Gminy Wojnicz”.
2019 4273 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/379/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Wojnicz przedszkolach publicznych.
2019 3076 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2019 rok
2019 3031 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/415/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2019 3030 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wojniczu nr XXXVIII/392/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wojnicz.
2019 3029 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu w ciągu obwodnicy Wojnicza stanowiącej fragment drogi wojewódzkiej nr 975.
2019 3028 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojnicz w 2019 r.
2019 1553 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego gminnego Programu osłonowego Gminy Wojnicz w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”
2019 1552 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla mieszkańców ze środków budżetu Gminy Wojnicz na działania związane z ochroną środowiska tj. wymiana starych pieców, kotłów węglowych c.o. na nowe ekologiczne kotły węglowe 5 klasy, gazowe oraz pellet
2019 1551 2019-02-25 Uchwała Uchwała Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2019 rok
2019 513 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Wojnicz na rok 2019
2019 512 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2018 rok
2019 250 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXVI/280/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego.
2019 156 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr IV/45/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku w Wojniczu.
2018 8681 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
2018 8680 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 8679 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2018 rok
2018 8362 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzania wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Wojnicz
2018 8361 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „ Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Wojniczu
2018 8360 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku w Wojniczu
2018 8359 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 8358 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków za pomoc udzieloną w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. dot. wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, w formie posiłku, oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2018 8357 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego, dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 8356 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie „Programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców gminy Wojnicz” na rok 2019
2018 8355 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Wojnicz
2018 8354 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2018 rok
2018 7000 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/439/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2018 rok
2018 6927 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/445/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojnicz w 2018 r.
2018 6926 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/443/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka w Wojniczu oraz nadania mu statutu.
2018 6869 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/442/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie w sprawie Statutu Gminy Wojnicz.
2018 6170 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLII/435/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2018 rok
2018 5903 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/434/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/221/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie statutu Centrum Ekonomiczno – Administracyjnego w Wojniczu
2018 5902 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/432/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wojniczu nr XXXIX/413/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wojniczu nr XXX/336/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Stypendialnego udzielanego przez Gminę Wojnicz w ramach projektu: „ Kompetencje kluczowe - kluczem do rozwoju uczniów w Gminie Wojnicz”
2018 5901 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/425/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2018 rok
2018 5511 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XL/424/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla mieszkańców ze środków budżetu Gminy Wojnicz na działania związane z ochroną środowiska tj. wymiana starych pieców, kotłów węglowych c.o. na nowe ekologiczne kotły węglowe 5 klasy, gazowe oraz pellet.
2018 5510 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XL/421/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2018 rok
2018 5307 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/420/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w ciągu obwodnicy Wojnicza stanowiącej fragment drogi wojewódzkiej nr 975
2018 5306 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/413/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wojniczu nr XXX/336/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Stypendialnego udzielanego przez Gminę Wojnicz w ramach projektu „Kompetencje kluczowe – kluczem do rozwoju uczniów w Gminie Wojnicz”.
2018 5305 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/402/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2018 rok
2018 5145 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/414/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wojnicz.
2018 5144 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/412/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/296/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Stypendialnego Gminy Wojnicz”.
2018 5143 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/411/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wojnicz.
2018 5142 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/410/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Wojnicz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5141 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/409/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wojnicz.
2018 5140 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/408/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu.
2018 4952 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/415/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2018 3332 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/396/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu
2018 3331 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/393/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wojnicz
2018 3330 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/392/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wojnicz.
2018 3329 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/391/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wojnicz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3328 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/388/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2018 rok
2018 2347 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/383/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2018 rok
2018 2251 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/385/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wojnicz na okręgi wyborcze.
2018 1640 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/376/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2018 rok
2018 1493 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXXV/380/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/363/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Wojnicz, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 1492 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXXV/379/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  prowadzonych przez Gminę Wojnicz przedszkolach publicznych.
2018 759 2018-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/355/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2017 rok
2018 693 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/357/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Wojnicz na rok 2018
2018 175 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/365/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojnicz w 2018 r.
2018 174 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/364/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Wojnicz na lata 2017 – 2020.
2018 173 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/363/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Wojnicz, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 172 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/362/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wojnicz instrumentem płatniczym.
2017 8987 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/340/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2017 rok.
2017 8673 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/354/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Wojnicza.
2017 8672 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/349/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie „ Programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców gminy Wojnicz” na rok 2018.
2017 8671 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/348/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu.
2017 8670 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/345/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/202/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzania wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Wojnicz.
2017 8669 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/344/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XVIII/201/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „ Centrum Ekonomiczno – Administracyjnego w Wojniczu”.
2017 8668 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/343/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie.
2017 7216 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/336/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Stypendialnego udzielanego przez Gminę Wojnicz w ramach projektu „Kompetencje kluczowe – kluczem do rozwoju uczniów w Gminie Wojnicz”
2017 7215 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/330/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2017 rok
2017 6901 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/335/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2017 6900 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/334/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Wojnicz.
2017 6899 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/333/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wielkiej Wsi wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w  Wielkiej Wsi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Wielkiej Wsi wchodzącą w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w  Wielkiej Wsi.
2017 6898 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/332/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wojniczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Jana Kantego w Wojniczu.
2017 5973 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXI/323/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/260/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wojnicz przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 5972 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXI/318/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2017 rok
2017 5962 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXI/325/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojnicz w 2017 r.
2017 5961 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXI/322/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 września 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wojnicz
2017 5832 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/321/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 września 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla mieszkańców ze środków budżetu Gminy Wojnicz na działania związane z ochroną środowiska tj. wymiana starych pieców węglowych c.o. na nowe ekologiczne piece 5 klasy, gazowe, elektryczne oraz pellet.
2017 4966 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/315/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2017 rok
2017 4656 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXIX/305/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2017 rok
2017 4594 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/311/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu.
2017 4593 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/313/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wojnicz.
2017 4592 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/314/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wojnicz.
2017 4591 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/310/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Wojnicz.
2017 4590 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/312/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Małopolska Niania.
2017 4028 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/288/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2017 rok
2017 3979 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/296/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Stypendialnego Gminy Wojnicz”.
2017 3978 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/298/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wojnicz.
2017 3927 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/295/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wojniczu.
2017 2961 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/282/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2017 rok
2017 2267 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1884 2017-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/281/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Wojnicz.
2017 1883 2017-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/280/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego.
2017 1882 2017-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/275/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz.
2017 1881 2017-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/274/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 1880 2017-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/272/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały NR XXIII/258/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie.
2017 1879 2017-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/270/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2017 rok
2017 1746 2017-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/279/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu Projektu wymiany kotłów dla Gminy Wojnicz „Dymek” polegającego na udzieleniu dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wojnicz w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” – współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, realizowanego na terenie Gminy Wojnicz.
2017 1406 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXIV/263/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2017 rok
2017 823 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXIII/240/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2016 rok.
2017 822 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXIII/242/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WOJNICZ NA 2017 ROK
2017 409 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/259/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w prowadzonych przez Gminę Wojnicz przedszkolach publicznych
2017 408 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/250/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojnicz w 2017 roku
2017 407 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/248/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie „Programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców gminy Wojnicz” na rok 2017
2017 376 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/249/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu
2017 352 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/262/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Wsparcia Dziennego w Wojniczu
2017 351 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/261/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Wojnicz
2017 350 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/260/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wojnicz przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 349 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/258/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie
2017 348 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/251/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
2016 7271 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/237/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Wojnicz.
2016 7270 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/235/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2016 rok.
2016 6242 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/234/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 6241 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/222/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2016 rok
2016 5606 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XX/221/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 września 2016r. w sprawie statutu Centrum Ekonomiczno – Administracyjnego w Wojniczu.
2016 5605 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XX/210/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2016 rok.
2016 4904 2016-08-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/209/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojnicz w 2016 r.
2016 4903 2016-08-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/207/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2016 rok.
2016 4429 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/206/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego.
2016 4428 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/205/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Wojnicz.
2016 4427 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/202/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie wprowadzania wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Wojnicz.
2016 4426 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „ Centrum Ekonomiczno –Administracyjnego w Wojniczu” .
2016 4425 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/200/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Wojniczu.
2016 4424 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/193/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu.
2016 4423 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/190/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2016 rok.
2016 3105 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XVII/182/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2016 rok.
2016 2512 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/181/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Wojnicz - Miasta Wojnicz.
2016 2461 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVI/159/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Wojnicz przez inne niż Gmina Wojnicz osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2405 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/180/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz.
2016 2404 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/179/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz.
2016 2403 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/178/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz.
2016 2402 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/177/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz.
2016 2401 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/176/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz.
2016 2400 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/175/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz.
2016 2399 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/174/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz.
2016 2398 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/173/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz.
2016 2397 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/172/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz.
2016 2396 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/171/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz.
2016 2395 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/170/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz.
2016 2394 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/169/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz.
2016 2393 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/168/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz.
2016 2392 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/167/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz.
2016 2391 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/165/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wojnicz na lata 2015 - 2020.
2016 2390 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/163/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy w Wojniczu: nr XXXI/276/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. oraz nr XXXI/277/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r.
2016 2389 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/161/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wojnicz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 2388 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/160/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wojniczu.
2016 2387 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/157/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2016 rok.
2016 1649 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XV/154/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Wojnicz przez inne niż Gmina Wojnicz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 1648 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XV/149/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wojnicz w miejscowości Wojnicz
2016 1489 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XV/156/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu.
2016 1488 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XV/155/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz.
2016 1487 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XV/146/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2016 rok.
2016 982 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/144/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Wojnicz.
2016 981 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/143/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wojnicz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2016 980 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/141/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Urząd Miejski w Wojniczu.
2016 979 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/140/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Wojnicz.
2016 978 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/139/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy mostu w ciągu obwodnicy Wojnicza stanowiącej fragment drogi wojewódzkiej nr 975.
2016 977 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/138/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy obwodnicy Wojnicza stanowiącej fragment ciągu drogi wojewódzkiej nr 975.
2016 976 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/137/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi krajowej nr 94.
2016 975 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/135/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2016 rok.
2016 708 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XIII/124/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Wojnicz na rok 2016
2016 707 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XIII/122/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2015 rok
2015 8406 2015-12-23 Uchwała Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2015 rok
2015 8149 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XII/106/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku leśnego na obszarze Gminy Wojnicz oraz załączników
2015 8148 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Wojnicz oraz załączników
2015 8147 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XII/104/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji podatku rolnego oraz informacji o gruntach na obszarze Gminy Wojnicz oraz załączników
2015 8146 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XII/103/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wojnicz
2015 8010 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/120/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wojnicz na lata 2015 - 2020.
2015 8009 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/119/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2015 8008 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/118/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie „ programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców gminy Wojnicz” na rok 2016”.
2015 8007 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/115/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojnicz w 2016 r.
2015 8006 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/114/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2015 8005 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Wojnicz.
2015 8004 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/101/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz ustalenia wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Wojnicz i zasad jej poboru.
2015 6527 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Wojnicz w miejscowości Grabno
2015 6454 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 21 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka drogi.
2015 6403 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka drogi.
2015 6402 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 października 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 6401 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XI/89/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2015 rok
2015 6319 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XI/97/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 października 2015r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
2015 6318 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XI/94/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 października 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 6317 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Wojnicz oraz zasad jej poboru.
2015 5631 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 21 września 2015r. w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni nazwy ulicy na terenie miasta Wojnicza
2015 5630 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 21 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wojnicz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 5629 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr X/75/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 21 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2015 rok.
2015 4501 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wojnicz.
2015 4500 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wojnicz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 4499 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu placu targowego w Wojniczu.
2015 4498 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2015 rok.
2015 3482 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw.
2015 3481 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2015 rok.
2015 2093 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wojnicz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 2092 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2015 rok.
2015 2062 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2015 rok.
2015 1251 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Wsparcia Dziennego w Wojniczu.
2015 1250 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego.
2015 1249 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 1244 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wojnicz.
2015 1243 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2015 650 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Urząd Miejski w Wojniczu
2015 649 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu Stypendialnego Gminy Wojnicz”
2015 648 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz
2015 647 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2015 rok
2015 94 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojnicz w 2015 r.
2015 93 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Wojnicz na 2015 rok.
2015 92 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2014 rok.
2015 91 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2014 rok.
2014 6322 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/415/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wojniczu.
2014 6321 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/412/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Wojnicz.
2014 6320 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/410/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2014 rok.
2014 5726 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/408/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 września 2014r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2014 5725 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/406/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 września 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Wojnicz przez inne niż Gmina Wojnicz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 5501 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/403/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2014 rok.
2014 4986 2014-09-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/395/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek na terenie Gminy Wojnicz” na rok 2014.
2014 4947 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV/386/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2014 rok.
2014 4948 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV/393/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 4949 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV/396/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wojnicz
2014 4650 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/363/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2014 rok.
2014 4649 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XLII/352/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2014 rok.
2014 4648 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XLI/332/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2014 rok
2014 4295 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XL/326/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2014 rok
2014 4149 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/381/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Wojnicz – Miasta Wojnicz
2014 4148 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/380/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz
2014 4147 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/379/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz
2014 4146 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/378/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz
2014 4145 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/377/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz
2014 4144 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/376/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz
2014 4143 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/375/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz
2014 4142 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/374/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz
2014 4141 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/373/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz
2014 4140 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/372/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz
2014 4139 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/371/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz
2014 4138 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/370/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz
2014 4137 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/369/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz
2014 4136 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/368/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz
2014 4135 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/367/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa w Gminie Wojnicz
2014 4020 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/366/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Postanowienia Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Wojnicz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 4019 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/365/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie
2014 3653 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/354/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
2014 3338 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XLII/355/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Wojniczu
2014 3291 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLII/347/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Wojnicz przez inne niż Gmina Wojnicz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 3153 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLII/358/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wojnicz na lata 2014 - 2019
2014 2296 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLI/343/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Wojnicz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2295 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLI/342/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Wojnicz
2014 2294 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLI/341/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/149/94 w sprawie herbu i chorągwi Gminy Wojnicz
2014 1340 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XL/331/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wojnicz
2014 1339 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XL/329/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wojnicz na lata 2013 - 2017
2014 1271 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Gminy Wojnicz na rok 2014
2014 596 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/324/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustanawiania dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wojnicz
2014 595 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/320/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 594 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/319/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 593 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/318/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 592 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/317/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Urząd Miejski w Wojniczu
2014 125 2014-01-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Wojnicz.
2014 124 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/306/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojnicz w 2014 r.
2014 123 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/305/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 122 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/300/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2013 rok.
2014 63 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/290/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2013 rok.
2013 7542 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/295/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz
2013 7399 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/294/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wojnicz.
2013 7398 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Wojnicz.
2013 7397 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/292/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Wojnicz.
2013 6461 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Wojnicz przez inne niż Gmina Wojnicz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 6460 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2013 6459 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/285/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wojnicz oraz zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Wojnicz.
2013 6458 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/284/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wojnicz.
2013 6457 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2013 rok.
2013 5638 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2013 rok.
2013 5615 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 16 września 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wojnicz.
2013 5614 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 16 września 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wojnicz oraz określenia granic ich obwodów.
2013 5613 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wojnicz na lata 2013 - 2017
2013 4866 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2013 rok
2013 4419 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/268/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie włączenia Przedszkola Publicznego w Wielkiej Wsi do Zespołu Szkół w Wielkiej Wsi.
2013 4418 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/267/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
2013 4063 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wojnicz w miejscowościach: Łukanowice i Łopoń.
2013 3918 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2013 rok.
2013 3470 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Wojnicz
2013 3469 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/199/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 201 2r. w sprawie sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wojnicz
2013 3468 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w Wojniczu
2013 3467 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2013 rok
2013 2640 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Urząd Miejski w Wojniczu.
2013 2639 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/240/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, a także określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2638 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojnicz w 2013 r.
2013 2637 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie podziału Gminy Wojnicz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 2636 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2013 rok
2013 2618 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 2617 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2616 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 2615 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wojnicz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 2614 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/226/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, a także określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2613 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2013 rok.
2013 713 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Wojnicz na rok 2013
2013 655 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2012 rok.
2013 131 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/198/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 130 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/195/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2012 rok
2012 7651 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wojnicz na lata 2013 - 2017.
2012 7618 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wojnicz oraz zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Wojnicz.
2012 7128 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
2012 7127 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Wojnicz.
2012 7126 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wojnicz.
2012 7060 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Wojnicz działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 7059 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/199/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wojnicz
2012 7058 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7057 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2012 7056 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Wojnicz.
2012 7055 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Wojnicz.
2012 7054 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2012 rok.
2012 5988 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Olszynach.
2012 5987 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/185/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum w Olszynach.
2012 5986 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/184/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Stanisława Maczka w Olszynach.
2012 5853 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXV/183/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. VI Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Biadolinach Radłowskich
2012 5852 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum im. Ks. Prałata mgr Józefa Łakomego w Biadolinach Radłowskich
2012 5851 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Biadolinach Radłowskich
2012 5811 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2012 rok.
2012 5770 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/188/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/49/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wojnicz na lata 2012 - 2016
2012 5769 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Wojnicz na okręgi wyborcze
2012 5365 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Wsparcia Dziennego w Wojniczu.
2012 5355 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wojniczu
2012 5354 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 września 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wojnicz lub jej jednostkom podległym.
2012 4941 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2012 rok.
2012 3968 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
2012 3961 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/200/2004 Rady Gminy Wojnicz z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży.
2012 3896 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Wojnicz przez inne niż Gmina Wojnicz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 3895 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/160/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Wojnicz przez inne niż Gmina Wojnicz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 3822 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXII/166/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2012 rok.
2012 3458 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Wojnicz przez inne niż Gmina Wojnicz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 3393 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego
2012 2824 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XX/144/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół publicznych na terenie Gminy Wojnicz oraz określenia granic ich obwodów.
2012 2823 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczajacym wymiar zajęć bezpłatnych.
2012 2822 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XX/138/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 kwietnia 2012r. zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów: gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli publicznych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów oraz kierownika świetlicy szkolnej.
2012 2788 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojnicz w 2012 r.
2012 2735 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2012 rok.
2012 1937 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XX/140/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy placu.
2012 1880 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/143/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Grabnie
2012 1879 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/142/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum w Grabnie
2012 1878 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/141/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Grabnie
2012 1877 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/137/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Milówce
2012 1876 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łoponiu
2012 1679 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2012 rok
2012 835 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wojniczu.
2012 834 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 765 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 25 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Wojnicz na rok 2012.
2012 60 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XV/101/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego.
2012 59 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XV/94/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 grudnia 2011r. W sprawie: zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2011 rok.
2012 57 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości.
2012 58 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku leśnego.
2012 56 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2011 rok.
2011 6865 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Wojnicza.
2011 5936 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Wojnicz
2011 5935 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2011 rok.
2011 5934 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 września 2011r. W sprawie: zmiany uchwały Nr VII/45/2007 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Wojnicz.
2011 5937 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Wojnicz.
2011 5940 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Wojnicz oraz zasad jej poboru
2011 5939 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 listopada 2011r. W sprawie : uchylenia uchwały Nr XII/48/92 Rady Gminy w Wojniczu z dnia 30 marca 1992 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej .
2011 5938 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wojnicz
2011 5302 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2011 rok.
2011 5301 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr VII/32/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2011 rok.
2011 5304 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2011 rok.
2011 5303 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2011 rok.
2011 4587 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wojnicz na lata 2012 - 2016.
2011 4588 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2011 rok.
2011 4413 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr VI/19/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Wojnicz na rok 2011.
2011 3299 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wojnicz.
2011 3300 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 31 maja 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wojnicz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2011 2412 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/30/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie :uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na terenie Gminy Wojnicz
2011 1662 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wojnicz oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
2011 1663 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wojniczu Nr XXVI/219/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.
2011 1066 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2010 rok.
2011 1067 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VI/25/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego.
2010 4916 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/339/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych przy opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojnicz.
2010 4917 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/341/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2010 rok.
2010 4918 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/343/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Wojnicz .
2010 4119 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XLII/335/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2010 rok.
2010 3863 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XL/317/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Wojnicz.
2010 3864 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XL/319/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 lipca 2010r. określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 3880 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XL/320/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 lipca 2010r. zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2010 rok.
2010 3865 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XLI/327/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XVI/100/2000 z dnia 21 września 2000r zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/168/2004 z dnia 6 sierpnia 2004r
2010 3651 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XLI/333/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2010 rok
2010 3652 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XLI/328/ 2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Wojnicz
2010 3535 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/308/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Milówce.
2010 3534 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/307/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - przedszkoli publicznych na terenie Gminy w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.
2010 3537 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/312/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2010 rok.
2010 3536 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/309/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej w Milówce.
2010 1852 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2010 rok.
2010 1853 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 296 /2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2010 rok.
2010 1848 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 15 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Wojnicz Na rok 2010
2010 1613 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/2009 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 grudnia 2009r. W sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
2010 1573 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/306/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia w gminie Wojnicz stałych obwodów głosowania
2010 1486 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/294/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 marca 2010r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Wojnicz na lata 2009-2013”
2010 1268 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 287 / 2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zaliczenia ulicy Słonecznej w Wojniczu do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.