Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 407

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5310 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr X/110/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2019 rok
2019 5309 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr X/107/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Tuchów, nie stanowiących jej wyłącznej własności
2019 5189 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/103/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla części miasta Tuchowa
2019 5188 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/102/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla części miejscowości Buchcice i Łowczów
2019 5187 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla części miejscowości Jodłówka Tuchowska
2019 5186 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/100/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla części miejscowości Burzyn
2019 5160 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr X/108/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz niepublicznych szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, prowadzonych na terenie Gminy Tuchów przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
2019 5159 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr X/106/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie targowisk na terenie Gminy Tuchów oraz uchwalenia ich regulaminów
2019 5158 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr X/105/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tuchów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Tuchów
2019 4596 2019-06-18 Uchwała Uchwała Nr IX/92/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Tuchów, nie stanowiących jej wyłącznej własności
2019 4595 2019-06-18 Uchwała Uchwała Nr IX/97/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2019 rok
2019 4379 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr IX/95/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tuchów na dofinansowanie inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w budynkach mieszkaniowych wielolokalowych na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe
2019 4378 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr IX/92/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Tuchów, nie stanowiących jej wyłącznej własności
2019 4361 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/319/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 4360 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4359 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuchów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku .
2019 4358 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tuchów
2019 3750 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2019 rok
2019 3648 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/292/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchów
2019 3638 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XLIV/320/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3637 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych , prowadzących zajęcia z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchów
2019 3636 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuchów na 2019 rok"
2019 2831 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2019 rok
2019 2699 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Gminy Tuchów
2019 2698 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1949 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2019 rok
2019 1948 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Tuchów-prawobrzeżny
2019 1947 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Tuchów-lewobrzeżny
2019 1946 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Garbek
2019 1945 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Kielanowice
2019 1944 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zabłędza
2019 1943 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzemesna
2019 1942 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siedliska
2019 1941 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piotrkowice
2019 1940 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Meszna Opacka
2019 1939 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łowczów
2019 1938 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubaszowa
2019 1937 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kozłówek
2019 1936 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karwodrza
2019 1935 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jodłówka Tuchowska
2019 1934 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka Tuchowska
2019 1933 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Burzyn
2019 1932 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Buchcice
2019 1931 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.
2019 1930 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego Programu osłonowego Gminy Tuchów w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 1270 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2019 rok
2019 1122 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia przez mieszkańców gminy Tuchów inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1121 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tuchów
2019 1120 2019-02-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Programu dla mieszkańców Gminy Tuchów na dotację do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - paliwa stałe
2019 1119 2019-02-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Programu dla mieszkańców Gminy Tuchów na dotację do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - paliwa gazowe i biomasa
2019 1118 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Tuchów w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 694 2019-01-18 Uchwała Uchwała Nr LIX/420/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale nr XLVIII/341/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. – uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2018 rok
2019 693 2019-01-18 Uchwała Uchwała Nr LVII/409/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLVIII/341/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. – uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2018 rok
2019 433 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr LIX/418/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zniesienia Osiedla Tuchów i utworzenia w jego miejsce Osiedla Tuchów-lewobrzeżny i Osiedla Tuchów-prawobrzeżny
2019 322 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale nr XLVIII/341/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. – uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2018 rok
2019 321 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale nr XLVIII/341/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. – uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2018 rok
2019 141 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2019 rok
2019 140 2019-01-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchów
2019 139 2019-01-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 8808 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w ramach rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8807 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 12 grudnia 2018 r. dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych
2018 8806 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLVIII/341/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. – uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2018 rok
2018 8805 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku, poz. 450, 630, 723, 1365.) na rok 2019.
2018 8804 2018-12-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Tuchów, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 7511 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr LX/423/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
2018 7411 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr LX/425/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmian w uchwale nr XLVIII/341/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. – uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2018 rok
2018 7191 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LX/421/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Tuchów
2018 5815 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr LVIII/417/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLVIII/341/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. – uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2018 rok
2018 5814 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr LVIII/413/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Tuchów odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 5813 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr LVIII/412/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Tuchów”
2018 5812 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr LVIII/411/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuchów
2018 5554 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr LVII/404/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Tuchów”
2018 5553 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr LVII/403/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 1 sierpnia 2018 r. przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuchów
2018 5552 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr LVII/402/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/397/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Tuchów przedszkolu publicznym, oddziałach przedszkolnych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2018 4746 2018-07-05 Uchwała Uchwała Nr LVI/393/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla miasta Tuchowa
2018 4690 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr LVI/401/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale nr XLVIII/341/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. – uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2018 rok
2018 4689 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr LVI/398/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie
2018 4688 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr LVI/397/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 czerwca 2018 r. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Tuchów przedszkolu publicznym, oddziałach przedszkolnych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2018 4075 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr LIV/389/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale nr XLVIII/341/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. – uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2018 rok
2018 4074 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr LIV/387/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/353/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Programu dla mieszkańców Gminy Tuchów na dotację do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - paliwa stałe
2018 4073 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr LIV/386/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/352/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Programu dla mieszkańców Gminy Tuchów na dotację do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - paliwa gazowe i biomasa
2018 4072 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr LIV/385/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tuchów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4071 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr LIV/384/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tuchów
2018 3417 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr LIII/378/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale nr XLVIII/341/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. – uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2018 rok
2018 2939 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr LII/367/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów
2018 2630 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr LII/372/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale nr XLVIII/341/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. – uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2018 rok
2018 2629 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr LII/370/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuchów na rok 2018"
2018 2525 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr LII/369/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Tuchów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1676 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr L/361/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale nr XLVIII/341/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. – uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2018 rok
2018 1675 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr L/359/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawiezmiany uchwały nr XLIX/353/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Programu dla mieszkańców Gminy Tuchów na dotację do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - paliwa stałe
2018 1674 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr L/358/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/352/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Programu dla mieszkańców Gminy Tuchów na dotację do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - paliwa gazowe i biomasa
2018 1673 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr L/356/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Tuchów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Tuchowie, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1247 2018-02-14 Uchwała Uchwała Nr XLIX/355/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale nr XLVIII/341/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. – uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2018 rok
2018 1246 2018-02-14 Uchwała Uchwała Nr XLIX/351/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/337/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Tuchów, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 1132 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLIX/353/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu Programu dla mieszkańców Gminy Tuchów na dotację do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - paliwa stałe
2018 1131 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLIX/352/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu Programu dla mieszkańców Gminy Tuchów na dotację do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - paliwa gazowe i biomasa
2018 1130 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLIX/350/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchów, określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i  doradców zawodowych.
2018 1129 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLIX/349/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli.
2018 54 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/341/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2018 rok
2018 53 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/339/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2017 rok
2018 52 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/337/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Tuchów, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2017 8520 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/324/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach
2017 8101 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/330/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/320/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 8100 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/329/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/292/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 września 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchów
2017 8099 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/327/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2017 roku
2017 8098 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/325/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 ze zm.) na rok 2018
2017 8097 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/323/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Tuchów na okres od dnia 01.04.2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.
2017 8096 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/322/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale nr XXVII/224/04 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 października 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Gminy Tuchów
2017 8095 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/321/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2017 7125 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV/318/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tuchów.
2017 7124 2017-11-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tuchów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 6768 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLIV/320/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 6767 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLIV/319/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2017 6766 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLIV/316/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2017 rok
2017 6508 2017-10-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr XLIII/293/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
2017 6147 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLIII/296/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2017 rok
2017 6146 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLIII/294/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Tuchów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2017 6145 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLIII/292/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchów.
2017 5516 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLII/289/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2017 rok
2017 5500 2017-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLII/283/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Tuchów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2017 5499 2017-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLII/281/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchów.
2017 5498 2017-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLII/278/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2017 4431 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XLI/274/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchów na lata 2017 – 2021
2017 4430 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XLI/271/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2017 rok
2017 4429 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XLI/269/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Tuchów za pomocą instrumentu płatniczego
2017 3738 2017-05-30 Uchwała Uchwała Nr XL/268/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2017 rok
2017 3737 2017-05-30 Uchwała Uchwała Nr XL/264/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Łowczowie i Publicznemu Przedszkolu w Łowczowie
2017 3384 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/258/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2017 rok
2017 3383 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/256/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/203/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 listopada 2016 r. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tuchów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 2501 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/251/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym.
2017 2500 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/252/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym.
2017 2320 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/255/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2017 rok
2017 2319 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/253/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2318 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/244/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuchów na rok 2017."
2017 1455 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/242/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2017 rok
2017 1454 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/240/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2017 963 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/236/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2017 rok
2017 962 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/224/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Tuchowie.
2017 252 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2017 rok
2016 8071 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/207/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie
2016 8066 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/219/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową.
2016 8065 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/217/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/203/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tuchów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 8064 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/215/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w uchwale nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2016 rok
2016 8063 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/212/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 7614 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/199/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach
2016 7206 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/203/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tuchów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 7127 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/205/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2016 rok
2016 7126 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/202/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie programu współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 239 ze zmianami) na rok 2017.
2016 7125 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/201/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie Tuchowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Tuchowie.
2016 7124 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/200/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 7123 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/198/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą obliczania podatku rolnego za rok 2017 na obszarze Gminy Tuchów.
2016 7122 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/197/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tuchów.
2016 6741 2016-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXII/194/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla miejscowości: Buchcice, Dąbrówka Tuchowska, Karwodrza, Lubaszowa, Łowczów, Meszna Opacka, Siedliska, Trzemesna oraz Zabłędza
2016 6587 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/193/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2016 rok
2016 6586 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/191/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2016 5894 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/190/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/137/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 5598 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/185/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Tuchów”.
2016 5597 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/184/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Tuchów".
2016 5596 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/183/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Tuchowa, zasad funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie.
2016 5595 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/179/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Białej
2016 5580 2016-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXX/177/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2016 rok
2016 4789 2016-08-12 Uchwała Uchwała Nr XXIX/175/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy dla drogi wewnętrznej w mieście Tuchowie.
2016 4788 2016-08-12 Uchwała Uchwała Nr XXIX/174/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2016 rok
2016 4508 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/172/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie Zmian w Uchwale nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2016 rok
2016 4453 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/173/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2016 4420 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XXVII/164/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie Zmian w Uchwale nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2016 rok
2016 4075 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/170/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuchów
2016 4074 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/165/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2016 4017 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/169/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli.
2016 4016 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/168/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchów, określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2016 4015 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/166/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3389 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/160/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla miasta Tuchowa
2016 3388 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/158/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2016 rok
2016 2799 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/153/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2016 rok
2016 2572 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XXIV/152/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2016 rok
2016 2131 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/149/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuchów na 2016 rok."
2016 2130 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/148/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2016 rok
2016 2129 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/142/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie.
2016 1578 2016-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/137/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 1421 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym
2016 1420 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XXI/140/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Tuchowie
2016 1419 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XXI/132/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2016 rok
2016 835 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2016 rok
2016 773 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XX/127/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych gimnazjów, dla których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym.
2016 772 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XX/126/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawieokreślenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym.
2016 250 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/116/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Tuchów.
2016 249 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/115/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 248 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/113/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: Zmian w Uchwale nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 stycznia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2015 rok.
2015 7157 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/111/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach
2015 7156 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/97/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tuchów
2015 7147 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/108/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: Zmian w Uchwale nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 stycznia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2015 rok.
2015 7146 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/105/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 7145 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/103/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie programu współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014 roku, poz. 1118 ze zmianami) na rok 2016.
2015 7144 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
2015 7143 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/100/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Tuchów.
2015 7142 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/99/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 7141 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/98/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Tuchów.
2015 7140 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/96/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą obliczania podatku rolnego za rok 2016 na obszarze Gminy Tuchów.
2015 6272 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XV/91/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie Zmian w Uchwale nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 stycznia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2015 rok
2015 6222 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XV/92/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/79/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tuchów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.
2015 6221 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XV/88/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, na terenie miasta Tuchowa, zasad funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie.
2015 5983 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie Zmian w Uchwale nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 stycznia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2015 rok
2015 5873 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/79/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tuchów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.
2015 5872 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie.
2015 5130 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchów.
2015 5129 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XII/71/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Tuchów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 5128 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: Zmian w Uchwale nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 stycznia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2015 rok.
2015 4059 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie Zmian w Uchwale nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 stycznia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2015 rok
2015 3956 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Tuchów w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 3219 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zmian w Uchwale nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 stycznia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2015 rok
2015 3118 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących w Gminie Tuchów w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 2816 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Tuchów za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2015 2815 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy – zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i na ekonomiczne usamodzielnienie.
2015 2814 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/93/2011 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Tuchów na lata 2011 – 2016.
2015 2813 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym.
2015 2295 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmian w Uchwale nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 stycznia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2015 rok
2015 2111 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie Zmian w Uchwale nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 stycznia 2015 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2015 rok.
2015 2060 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY TUCHÓW NA 2015 ROK
2015 1981 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuchów na 2015 rok."
2015 1980 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Tuchów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1979 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1092 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2015 1091 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/219/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie  podziału gminy Tuchów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 488 2015-01-30 Uchwała Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/324/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2013 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2014 rok
2014 6534 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr LIII/403/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/324/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2013 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2014 rok
2014 6313 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr LII/395/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Tuchów na lata 2015-2018"
2014 6131 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr LII/400/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Tuchów
2014 6130 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr LII/399/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/324/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2013 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2014 rok
2014 6071 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr LII/401/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą obliczania podatku rolnego za rok 2015 na obszarze Gminy Tuchów.
2014 6070 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr LII/397/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tuchów.
2014 6069 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr LII/392/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie programu współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1118 ze zmianami) na rok 2015.
2014 5951 2014-10-24 Uchwała Uchwała Nr LI/387/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/324/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2013 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2014 rok
2014 5363 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr LI/388/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/93/2011 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Tuchów na lata 2011 – 2016.
2014 5362 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr LI/385/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 4762 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr L/382/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/324/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2013 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2014 rok
2014 4530 2014-08-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchów na lata 2011 – 2016
2014 4529 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/379/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/324/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2013 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2014 rok
2014 4528 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/368/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XLI/324/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2013 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2014 rok
2014 4527 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/359/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XLI/324/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2013 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2014 rok.
2014 4524 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLV/350/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/324/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2013 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2014 rok
2014 4262 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/343/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/324/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2013 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2014 rok
2014 3645 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/376/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/324/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2013 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2014 rok
2014 3480 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/374/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową
2014 3479 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/372/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/93/2011 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Tuchów na lata 2011 – 2016.
2014 2560 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/355/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Tuchowie
2014 1980 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/347/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1979 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/346/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuchów na 2014 rok".
2014 1950 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLV/351/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej i Publicznemu Przedszkolu w Dąbrówce Tuchowskiej
2014 1949 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLV/345/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/93/2011 z dnia 28 września 2011r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Tuchów na lata 2011 – 2016
2014 1701 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XLI/324/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2014 rok
2014 1672 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XLI/314/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/227/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2013 rok
2014 1367 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/335/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z terenu Gminy Tuchów
2014 1366 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/333/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1164 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/330/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla miasta Tuchowa - II etap zmiany
2014 766 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/331/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 765 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/329/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Tuchów
2014 430 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/303/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/227/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2013 rok
2014 163 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/327/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020.
2014 111 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XLI/321/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2014 110 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XLI/316/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2013 7616 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/304/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla miejscowości Burzyn
2013 7207 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/310/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach
2013 7206 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/309/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Tuchów w 2014 roku
2013 7205 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/308/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą obliczania podatku rolnego za rok 2014 na obszarze Gminy Tuchów
2013 7204 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/306/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie programu współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
2013 6541 2013-11-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Gminy Tuchów
2013 6540 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/300/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2013 6539 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/297/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6538 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/296/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 6537 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 6536 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXVIII/227/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2013 rok.
2013 5764 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/291/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchów oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów i logopedów.
2013 5763 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/286/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia „Zasad udzielania dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuchów”.
2013 5762 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/227/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2013 rok.
2013 5368 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/280/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla miejscowości: Jodłówka Tuchowska, Piotrkowice
2013 5287 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/282/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tuchów.
2013 5286 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/281/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/93/2011 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchów na lata 2011 – 2016.
2013 5285 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXVIII/227/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2013 rok
2013 5131 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXVIII/227/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2013 rok
2013 4909 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie i nadania jej statutu.
2013 4908 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2013 4896 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/270/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXVIII/227/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2013 rok
2013 4038 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/227/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2013 rok.
2013 3942 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/264/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 5 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 3798 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/227/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2013 rok.
2013 3778 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tuchów.
2013 3777 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Tuchów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2013 3503 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/258/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXVIII/227/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2013 rok
2013 3414 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tuchów.
2013 2750 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/247/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXVIII/227/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2013 rok
2013 2474 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXX/239/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Burzynie
2013 2473 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXX/244/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie: nadania statutu Bibliotece Publicznej w Tuchowie.
2013 2472 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXX/240/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuchów na 2013 rok."
2013 2471 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXX/238/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Burzynie
2013 2455 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/245/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1881 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXVIII/227/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2013 rok
2013 1880 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Tuchów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tuchów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 929 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2013 rok
2013 646 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2012 rok.
2013 247 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 246 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie  podziału gminy Tuchów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 197 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012r. sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchów.
2012 7317 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XVI/115/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2012 rok
2012 7274 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 7000 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w mieście Tuchowie.
2012 6999 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, będącej podstawą obliczania podatku rolnego za rok 2013 na obszarze Gminy Tuchów.
2012 6835 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2012 6834 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6833 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku.
2012 6749 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2012 6134 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XVI/115/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2012 rok
2012 6078 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/53/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2012 6013 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/199/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 5776 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2012 5775 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2012 5429 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/183/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tuchowie
2012 5428 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w Uchwale nr XXVII/224/04 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 października 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Gminy Tuchów.
2012 5430 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/184/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zasad współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2012 5432 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/189/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/319/05 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 października 2005 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tuchów
2012 5431 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/185/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie programu współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
2012 5043 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXV/191/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XVI/115/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2012 rok
2012 4879 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału gminy Tuchów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Tuchowie, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4369 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXII/166/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Tuchów.
2012 4368 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXII/165/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Tuchów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tuchów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 4367 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/115/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2012 rok
2012 4366 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuchów na 2012 rok".
2012 4223 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2012 rok
2012 3706 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XVI/115/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2012 rok
2012 3687 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tuchów i uchylenia Uchwały nr XVI/124/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
2012 3662 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tuchów oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych miejscach i obiektach na terenie Gminy Tuchów.
2012 3661 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Tuchów
2012 3660 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych (i ich następców prawnych), nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuchów przeznaczonych na cele mieszkaniowe
2012 3208 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów dla miasta Tuchowa - I etap zmiany
2012 2601 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tuchów.
2012 2082 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/146/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór stałych odpadów komunalnych
2012 1800 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XX/149/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/115/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2012 rok
2012 1492 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2012 rok
2012 1234 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XVI/115/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2012 rok
2012 778 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011r. uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2012 rok
2012 542 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/50/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 541 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie regulaminu korzystania z kaplicy cmentarnej w Tuchowie
2012 540 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłaty targowej i wyznaczenia inkasentów
2012 524 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuchów
2012 515 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
2012 514 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie
2012 513 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Tuchowa
2012 216 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Tuchów.
2012 181 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2011 Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 roku
2012 97 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
2011 6427 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/111/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Domu Kultury w Tuchowie
2011 6015 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2011 Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 roku.
2011 5870 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/103/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2012 roku.
2011 5869 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów: gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli specjalistów.
2011 5871 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/104/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach.
2011 5873 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/106/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, będącej podstawą obliczania podatku rolnego za rok 2012 na obszarze Gminy Tuchów.
2011 5872 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/105/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 5751 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego i kaplicy cmentarnej w Tuchowie.
2011 5752 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie: zmian w uchwale nr XIII/92/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów: gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli specjalistów.
2011 5264 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2011 Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 roku
2011 4963 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchów na lata 2011 - 2016.
2011 4747 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową.
2011 4748 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2011 Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 roku
2011 4176 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/86/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2011 Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 roku
2011 4177 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/87/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
2011 3728 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2011 Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 roku
2011 3626 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tuchów.
2011 3094 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/77/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2011 Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 roku
2011 2609 2011-06-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr VIII/66/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tuchów za rok 2010.
2011 2596 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2011 Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 roku.
2011 2432 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/64/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/382/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Tuchów obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych może odbywać się wyłącznie na warunkach określonych w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. z 2001 r. Nr 84, poz. 906, z późn.zm.).
2011 2117 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/62/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2011 Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 roku
2011 1879 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/53/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specialistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
2011 1781 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/51/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu odbudowy obiektów budowlanych dla Gminy Tuchów
2011 1624 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Tuchów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Tuchów.
2011 1625 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2011 Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 roku
2011 1626 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/50/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia na inkaso.
2011 1342 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy Tuchów na rok 2011.
2011 1318 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
2011 1071 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V/43/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 411 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/33/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku, zmian w Uchwale nr II/12/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 15 grudnia 2010 r.
2010 6109 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr II/12/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 5415 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LIV/382/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 października 2010r. w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Tuchów obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych może odbywać się wyłącznie na warunkach określonych w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. z 2001 r. nr 84 poz. 906 ze zm.).
2010 5142 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LV/389/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku, zmian w Uchwale nr LIV/386/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 października 2010 roku.
2010 5069 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIV/385/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury w Tuchowie
2010 5070 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIV/387/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2010 4774 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LIV/383/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2011 roku.
2010 4775 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LIV/384/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 4776 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LIV/386/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 października 2010r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 4620 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LII/365/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2010 4076 2010-10-19 uchwala Uchwała nr LII/369/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 3797 2010-10-01 uchwala Uchwała nr LI/364/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 15 września 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku
2010 3671 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/353/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXV/273/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
2010 3348 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr L/357/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 3271 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/351/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 3217 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/355/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale nr XXXVI/355/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie podziału Gminy Tuchów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Tuchowie.
2010 2979 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/354/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 2715 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/350/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2010 2234 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr Nr XLVI/338/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku oraz innych uchwał
2010 1990 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/312/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Lubaszowej.
2010 1991 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/313/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Tuchowie.
2010 1746 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/314/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Tuchów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Tuchów.
2010 1461 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLV/336/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku
2010 1072 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/325/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 557 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr Nr XLI/303/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 r.
2010 558 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XLII/309/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 566 2010-03-19 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na rok 2010.
2010 64 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XL/300/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2009 Nr XXVII/217/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2008 roku.