Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 314

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6947 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/111/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczucin
2019 6946 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/110/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6945 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/123/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/174/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2019 6892 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/124/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty targowej na terenie Gminy Szczucin.
2019 5865 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr XII/95/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXX/348/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Szczucin
2019 5864 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty targowej na terenie Gminy Szczucin.
2019 5447 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr XI/89/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5446 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr XI/91/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty targowej na terenie Gminy Szczucin.
2019 4804 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr X/81/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty targowej na terenie Gminy Szczucin.
2019 4756 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr X/76/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały NR XVII/205/2016 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie" oraz nadania jej statutu.
2019 4240 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr IX/73/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego treningowego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2019 4239 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr IX/60/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczucin oraz określenia obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4238 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr IX/61/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczucin, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 3714 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3386 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VII/48/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczucin w 2019 roku.
2019 3385 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VII/46/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzących zajęcia w grupach mieszanych wiekowo
2019 3384 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczucinie
2019 2074 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szczucin i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2019 2073 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr VI/40/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia liczby mieszkańców uprawnionych do zabrania głosu w czasie debat nad raportem o stanie Gminy
2019 1517 2019-02-22 Uchwała Uchwała Nr V/36/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/174/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2019 1516 2019-02-22 Uchwała Uchwała Nr V/34/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/443/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
2019 1515 2019-02-22 Uchwała Uchwała Nr V/30/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczucin
2019 1514 2019-02-22 Uchwała Uchwała Nr V/29/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Szczucin, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania
2019 1330 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV/18/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Szczucin na 2019 r.
2019 1315 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr V/28/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Szczucin oraz ustalenia jej wysokosci
2019 767 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr IV/27/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie programu osłonowego pn. „Pomoc Gminy Szczucin w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023”
2019 766 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr IV/26/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
2019 765 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr IV/25/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 764 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr IV/23/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/174/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2018 8528 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/05/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczucin na rok 2019
2018 8527 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/04/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2019 r.
2018 8526 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/03/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2019
2018 6907 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/495/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Szczucin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2018 6906 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/482/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu przy ul. Piłsudskiego w Szczucinie
2018 6905 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/497/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczucin
2018 6904 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/498/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 września 2018 r. W sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu ochrony środowiska dla Gminy Szczucin na lata 2018 - 2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023 - 2026"
2018 6903 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/499/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Szczucin
2018 6902 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/500/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad składania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Szczucin
2018 4693 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/471/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Szczucin
2018 4692 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/472/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4526 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/452/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty targowej na terenie Gminy Szczucin
2018 4525 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/448/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXVIII/329/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska Gminnego w Szczucinie przy ulicy Targowej
2018 4524 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/451/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/325/2017 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szczucin do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2018 4220 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XL/458/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXVII/327/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i wysokości obniżek tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy Szczucin działajacych w zakresie oświaty, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego.
2018 2358 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/443/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
2018 2357 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/445/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szczucin na stałe obwody głosowania ,ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2356 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/444/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szczucin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2355 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/442/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczucin w 2018 roku
2018 1591 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/434/18 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie określenia form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę Szczucin
2018 453 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/427/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkach
2018 452 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/429/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały NR XXX/348/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Szczucin
2018 451 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/428/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
2018 450 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/430/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Szczucin, oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 262 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/412/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Szczucin
2017 8000 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/406/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia imienia „1 Armii Wojska Polskiego" w nazwie Szkoły Podstawowej w Borkach
2017 7565 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/398/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na terenie Gminy Szczucin
2017 7564 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/400/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczucin na rok 2018
2017 7563 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/399/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2018
2017 7562 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/401/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2018 roku
2017 7561 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/394/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Maniowie oraz likwidacji Szkoły Podstawowej w Maniowie, o strukturze organizacyjnej I-III
2017 6542 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/382/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczucin oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2017 6513 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/392/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/174/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem Specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2017 6512 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/380/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Szczucin, oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 6511 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/391/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/319/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczucin w 2017 roku
2017 6510 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/379/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Szczucin
2017 5685 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/358/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Szczucin
2017 5693 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/364/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczucin, oddanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym
2017 5686 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/359/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Szczucin
2017 5692 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/367/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabrniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Zabrniu
2017 5691 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/365/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Szczucinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Szczucinie
2017 5690 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/370/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Klimczaka w Słupcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Klimczaka w Słupcu
2017 5689 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/368/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Kozaczkowej w Skrzynce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Kozaczkowej w Skrzynce
2017 5688 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/369/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Maniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Maniowie
2017 5687 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/366/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Borkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. I Armii Wojska Polskiego w Borkach
2017 4764 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/348/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Szczucin.
2017 4763 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/349/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 4691 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXVI/325/2017 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szczucin do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 4658 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/332/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany treści uchwały Nr XXVI/325/2017 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szczucin do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 3872 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/329/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska Gminnego w Szczucinie przy ulicy Targowej
2017 3066 2017-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/327/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i wysokości obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy Szczucin działających w zakresie oświaty, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, logopedy , psychologa i doradcy zawodowego.
2017 2259 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/323/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczucin
2017 2258 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/319/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczucin w 2017 roku.
2017 2257 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/318/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXV/373/2014 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2017 1761 2017-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXIV/308/2017 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody.
2017 1760 2017-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXIV/314/2017 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową
2017 1177 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/297/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie
2017 1176 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/296/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/174/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2017 1175 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/295/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie
2017 1174 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/287/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczucin uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2017 1173 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/290/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową.
2017 773 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXIII/292/17 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szczucin
2016 7489 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/273/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Szczucin oraz nadania jej Statutu
2016 6561 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XX/249/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród sportowych za osiągnięcia w działalności sportowej
2016 6267 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XX/253/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 października 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Szczucin.
2016 6266 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XX/252/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczucin na rok 2017
2016 6265 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XX/251/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 października 2016r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2017
2016 6264 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XX/250/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 października 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2017 r.
2016 5493 2016-09-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/244/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 września 2016r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XVII/229/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczucin
2016 4241 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/206/2016 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendium naukowego, sportowego i artystycznego dla uczniów i studentów
2016 3870 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/227/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3847 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XVII/228/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3846 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XVII/226/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczucin
2016 3836 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XVII/229/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczucin
2016 3835 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XVII/205/2016 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie" oraz nadania jej statutu
2016 3660 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XV/189/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczucinie" oraz nadania jej statutu
2016 3211 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XVI/202/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Szczucin przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów.
2016 2568 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XV/190/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczucin w 2016 roku
2016 2567 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XV/180/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2566 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XV/174/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2016 2565 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XV/172/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczucin
2016 541 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/152/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 481 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/156/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej.
2015 6930 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr XII/147/2015 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczucin na rok 2016
2015 6929 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr XII/145/2015 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na terenie Gminy Szczucin
2015 6902 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XII/146/2015 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczucin na rok 2016
2015 6534 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XI/125/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczucin na rok 2016
2015 6533 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XI/124/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na terenie Gminy Szczucin.
2015 6532 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XI/123/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczucin na rok 2016
2015 6416 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XI/136/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 października 2015r. w sprawie nadania regulaminów porządkowych na obiektach sportowych w Szczucinie
2015 6415 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XI/122/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Szczucin na rok 2016
2015 5868 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr IX/100/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 września 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy Szczucin działających w zakresie oświaty, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, logopedy , psychologa i doradcy zawodowego.
2015 4752 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr 93/VIII/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na targowisku gminnym w Szczucinie
2015 4751 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr 92/VIII/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Szczucin
2015 4696 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/86/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół w Borkach
2015 4695 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/85/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendium naukowego, sportowego i artystycznego dla uczniów i studentów
2015 4694 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Szczucinie
2015 3986 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr VII/82/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Szczucin, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2015 3985 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr VII/81/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie.
2015 3984 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr VII/70/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół w Borkach
2015 3411 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VI/65/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2015 3410 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VI/63/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Szczucin w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu pn. „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na 2015 rok
2015 3409 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VI/60/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży
2015 3408 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VI/53/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Szczucin
2015 3407 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VI/48/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczucin.
2015 3406 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez gminę Szczucin.
2015 1926 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr V/43/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczucin.
2015 1925 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr V/35/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1924 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr V/42/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian nazw ulic na terenie miasta Szczucin, mających na celu sprostowanie i ujednolicenie pisowni w celu dostosowania do Systemu Rejestrów Państwowych
2015 201 2015-01-13 Uchwała Uchwała Nr III/20/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie.
2014 7135 2014-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczucin na rok 2015
2014 7134 2014-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/8/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2015 r.
2014 7133 2014-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/7/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2015
2014 6469 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/431/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznanych pod warunkiem zwrotu
2014 5498 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/426/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 1 października 2014r. w sprawie podziału gminy Szczucin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 5499 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/424/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 1 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 5081 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/422/2014 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 11 września 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z Miasta i Gminy Szczucin w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2014 3896 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/407/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie podziału gminy Szczucin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 3895 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/397/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielania stypendium naukowego , sportowego i artystycznego dla uczniów i studentów
2014 3101 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/372/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 3027 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/374/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 3026 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/373/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 3025 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/389/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu
2014 3024 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/377/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych przy działaniach ratowniczych długotrwałych
2014 3003 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/390/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
2014 1548 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/364/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podziału gminy Szczucin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1343 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/365/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Szczucin
2014 1342 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/363/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczucin
2014 1341 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/358/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szczucinie
2014 575 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/352/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 574 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/351/14 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 573 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/339/2013 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szczucinie
2014 572 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/348/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie podziału Gminy Szczucin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 571 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/349/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie podziału gminy Szczucin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 6705 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/337/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na targowisku gminnym w Szczucinie
2013 6704 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/336/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  ustalenia wysokości tej opłaty
2013 6703 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/335/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6702 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/334/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 6701 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/332/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Szczucin
2013 6700 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/329/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2013 6699 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/326/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 6698 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/325/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczucin na rok 2014
2013 6697 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/324/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczucin
2013 6696 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/323/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 6695 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/322/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2014
2013 6031 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/317/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 września 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 6030 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/316/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 września 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6029 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/305/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 września 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 6028 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/306/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 26 września 2013r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczucin.
2013 5387 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/303/13 Rady Miejskiej w Sczucinie z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczucin.
2013 5275 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/304/13 Rady Miejskiej w Sczucinie z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym Gminy Szczucin
2013 4422 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/296/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez gminę Szczucin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2013 4421 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/295/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Szczucin oraz określenie granic ich obwodów
2013 4321 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/292/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 4237 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/291/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie: poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 4143 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXV/278/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 4019 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/264/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2013- 2017
2013 3661 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXV/272/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Szczucin na 2013 r.
2013 3538 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXV/277/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 3537 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXV/275/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zniesienia oraz utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Szczucin
2013 3536 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXV/273/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Szczucin na 2013 rok
2013 3535 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXV/271/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Szczucin 2013
2013 3279 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/259/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2013 3278 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/258/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.
2013 3277 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/256/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3276 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/255/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3275 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/254/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 719 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/243/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Szczucin na 2012 rok
2013 718 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/237/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2012 rok
2013 717 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/235/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie: UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SZCZUCIN NA 2013 R.
2013 213 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/246/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczucin.
2013 212 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XX/241/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 18 grudnia 2012r. W sprawie powołania inkasentów opłaty targowej.
2013 211 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XX/239/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Szczucin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 210 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XX/238/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie.
2013 185 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XX/240/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczucin
2012 7483 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XIX/232/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki organizacyjnej: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Szczucinie - obecnie Placówka Wsparcia Dziennego w Szczucinie
2012 7482 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XIX/231/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie : zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Szczucin
2012 7481 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XIX/224/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2012 7480 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XIX/223/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczucin na rok 2013
2012 7479 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XIX/222/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 7478 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XIX/221/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2013
2012 7477 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XIX/219/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2012 r.
2012 5368 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/200/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr X/108/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 października 2011 r w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczucin
2012 5358 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/218/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 września 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczucin
2012 5250 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/216/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Szczucin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerówi liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5249 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/202/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 września 2012r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2012r.
2012 4299 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XVI/187/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczucin
2012 4300 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XV/188/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Gminnego w Szczucinie, przy ulicy Targowej.
2012 4301 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XVI/193/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Gimnazjalnej Rady Gminy Szczucin
2012 3939 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/185/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez gminę Szczucin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2012 3938 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/184/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Szczucin oraz określenie granic ich obwodów
2012 3828 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVI/179/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2012r.
2012 3806 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XVII/195/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2012r.
2012 3650 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVI/182/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2012 rok
2012 3572 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XVI/189/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Szczucin
2012 3571 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XVI / 183 / 2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szczucinie
2012 2238 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/165/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie uchwalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziału nieruchomości
2012 2237 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/164/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale nr XXVI/256/05 Rady Gminy w Szczucinie z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 2236 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/163/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 2235 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/157/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2012r.
2012 2178 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIV/137/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2012 rok
2012 1995 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIV/140/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie :przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw gminy Szczucin
2012 1945 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XV/171/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22.06.2011 r. nr VII/60/2011 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od osób fizycznych w drodze inkasa.
2012 1929 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XIV/141/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie utworzenia, ustalenia kryteriów oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2012 1102 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIII/133/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2012 rok
2012 912 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIII/129/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie określenia zasad, trybu oraz regulaminu korzystania z budynków użyteczności publicznej stanowiącej własność Gminy Szczucin.
2012 552 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIII/128/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
2012 502 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XIII/126/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2011r.
2011 7195 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XII/115/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2011r.
2011 7194 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XII/114/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2011r.
2011 7193 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XII/112/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2011r.
2011 7196 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 października 2011 r. nr X/96/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 7199 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr IX/79/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 8 września 2011r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2011r.
2011 7198 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 8 września 2011r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2011r.
2011 7197 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 8 września 2011r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2011r.
2011 5841 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/93/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2011r
2011 5842 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/95/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2011r.
2011 5839 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/89/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczucin w miejscowości Szczucin w rejonie ul. 1-go Maja, Radomyślskiej i Targowej.
2011 5840 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2011r.
2011 5843 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/96/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 5846 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/108/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczucin.
2011 5847 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/98/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2012
2011 5844 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/97/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 5845 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/99 /2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczucin na rok 2012
2011 5292 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr IX/82/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 8 września 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Szczucin przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów.
2011 4883 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr IV/13/11 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy Szczucin na 2011r.
2011 4884 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 1 marca 2011r. Zmian w budżecie Gminy Szczucin w 2011r.
2011 4881 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr IV/10/11 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Szczucin na rok 2011
2011 4882 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr IV/12/11 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie : Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2011r.
2011 4887 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2011r.
2011 4888 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2011r.
2011 4885 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie : Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2011r.
2011 4886 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2011 r.
2011 3457 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie zasad udzielania stypendium naukowego i sportowego dla uczniów i studentów
2011 3456 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Szczucin przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów.
2011 3455 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczucin.
2011 3460 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VII/60/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2011 3459 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VII/58/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w statucie samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą ,, Zakład Usług Komunalnych w Szczucinie”
2011 3458 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VII/57/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmian nazwy w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie.
2011 2786 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 6 maja 2011r. w sprawie zmiany kategorii drogi publicznej gminnej - ulica Targowa w mieście Szczucin
2011 2787 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 6 maja 2011r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Szczucin
2011 2026 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Szczucin
2011 2027 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zniesienia oraz utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Szczucin oraz określenia zakresu ich działania
2011 1690 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr V/34/11 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie uchwalenie statutów dzielnic.
2011 1126 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2011 1127 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr XLI/330/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie : Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2011 1124 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie: Zmiany Uchwały budżetowej na 2010r.
2011 1125 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/10 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 kwietnia 2010r. Zmian w budżecie gminy Szczucin na 2010 r.
2011 1128 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr XLI/331/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2011 1131 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr III/06/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 grudnia 2010r. W sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2011 1132 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr III/07/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 grudnia 2010r. W sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2011 1129 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr XLI/332/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie : Zmian w budzecie Gminy Szczucin na 2010r.
2011 1130 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr XLI/334/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie : Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2011 1065 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Szczucinie z dnia 30 października 2008 r. Nr XVI/156/08 w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych.
2010 6141 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XLI/338/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczucin na rok 2011
2010 5803 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/296/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie:Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2010 5802 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/295/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 czerwca 2010r. w Sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2010 5804 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/297/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 czerwca 2010r. W sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2010 5806 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/303/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie : Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2010 5805 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/298/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 czerwca 2010r. W sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2010 5798 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 5 marca 2010r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2010 5797 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 5 marca 2010r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2010 5799 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 5 marca 2010r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2010 5801 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/293/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie : Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2010 5800 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/292/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie : Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010
2010 5813 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/337/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2011
2010 5812 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/336/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 5814 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/340//2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XIII/120/03
2010 5816 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/342/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: Regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia oraz obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz Regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Szczucin .
2010 5815 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/341/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą ,, Zakład Usług Komunalnych w Szczucinie”
2010 5808 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/310/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 września 2010r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2010 5807 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/304/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie : Zmian w budzecie Gminy Szczucin na 2010r.
2010 5809 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/311/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 września 2010r. w sprawie Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2010 5811 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/335/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 5810 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/312/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 września 2010r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.
2010 4369 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/291/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania
2010 3862 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/308/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale nr XXVI/221/2009 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 czerwca 2009 r w sprawie Regulaminu ustalenia zasadniczych stawek wynagrodzenia zasadniczego, wypłacania dodatków do wynagrodzenia oraz obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz Regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Szczucin.
2010 3630 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/300/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczucin w miejscowości Szczucin
2010 3631 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/301/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie :zmian w Uchwale nr XXVI/221/2009 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 czerwca 2009 r w sprawie Regulaminu ustalenia zasadniczych stawek wynagrodzenia zasadniczego, wypłacania dodatków do wynagrodzenia oraz obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz Regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Szczucin.
2010 3632 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/302/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu
2010 3243 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/09 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 września 2009r. w sprawie :nadania nazwy ulicy na terenie miasta Szczucin
2010 1204 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/2009 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: Uchwały Budżetowej Gminy Szczucin na rok 2010
2010 492 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/2009 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2009r.
2010 490 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/2009 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2009r.
2010 491 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/2009 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2009r.