Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 313

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7097 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/91/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2019 rok Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 6715 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr XII/83/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice
2019 6461 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Korzystania z Gminnych Placów Zabaw”.
2019 6460 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XII/84/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/339/2010 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Sułkowice.
2019 6459 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2019 rok Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 5402 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2019 rok Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 4493 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawiesprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach.
2019 4492 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Harbutowice - w jej granicach administracyjnych
2019 4491 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2019 rok Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 3870 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach.
2019 3869 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sułkowickiego Ośrodka Kultury
2019 3868 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Zalewu Rekreacyjnego w Sułkowicach”.
2019 3867 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 3866 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2019 rok Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 3130 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadawania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Sułkowice”
2019 3129 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Sułkowice na rok 2019”.
2019 3128 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Sułkowice
2019 3127 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2019 3126 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLIX/305/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Sułkowice miejsc sprzedaży tych napojów.
2019 3125 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/303/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sułkowice.
2019 3124 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
2019 1811 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/ 39/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2019 rok Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 1116 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/231/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Sołectwa Rudnik
2019 1115 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/230/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Sołectwa Krzywaczka.
2019 1114 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/229/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Sołectwa Harbutowice.
2019 1113 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/228/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Sołectwa Biertowice.
2019 1112 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/227/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Osiedla Sułkowice.
2019 1111 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sułkowice
2019 429 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Sułkowice pomocy w zakresie dożywiania pt. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”
2019 428 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 427 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 426 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2019 425 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2018 rok Nr XLIV/261/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2017 roku.
2018 8508 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2019.
2018 8507 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Sułkowice
2018 7932 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr LIV/337/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2018 rok Nr XLIV/261/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2017 roku.
2018 7819 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LIV/339/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 7045 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr LII/335/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 8 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sułkowice.
2018 6939 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr LII/329/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sułkowice
2018 6246 2018-09-19 Uchwała Uchwała Nr LI/327/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2018 rok Nr XLIV/261/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2017 roku.
2018 5837 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr L/320/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sułkowice.
2018 5836 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr L/318/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sułkowice”.
2018 5835 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr L/316/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach.
2018 5834 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr L/313/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2018 rok Nr XLIV/261/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2017 roku.
2018 4678 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr XLIX/310/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr X/58/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4586 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XLIX/308/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Krzywaczka
2018 4573 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XLIX/311/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2018.
2018 4572 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XLIX/305/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Sułkowice miejsc sprzedaży tych napojów.
2018 4571 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XLIX/303/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sułkowice.
2018 4570 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XLIX/302/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/339/2010 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Sułkowice.
2018 4569 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XLIX/301/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Uchwały Nr XLVII/281/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sułkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 4568 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XLIX/ 299 /2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2018 rok Nr XLIV/261/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2017 roku.
2018 3630 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/296/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych
2018 3489 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/95/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata.
2018 3488 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/293/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/41/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach
2018 3487 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/290/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2018 rok Nr XLIV/261/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2017 roku.
2018 2384 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLVII/285/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Sułkowice na rok 2018”.
2018 2383 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLVII/284/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Sułkowice działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2018 2382 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLVII/283/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sułkowice.
2018 2381 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLVII/282/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sułkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2380 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLVII/281/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sułkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2379 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLVII/280/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zasad przyznawania nagród Burmistrza Gminy Sułkowice w dziedzinie sportu
2018 2378 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLVII/279/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy III i VI ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach.
2018 2377 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLVII/278/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
2018 2376 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLVII/276/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2018 rok Nr XLIV/261/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2017 roku.
2018 1734 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/271/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach
2018 1733 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/270/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/181/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 977 2018-02-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/269/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Sułkowicach
2018 224 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV/261/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SUŁKOWICE na rok 2018
2018 223 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV/259/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2017 rok Nr XXXII/165/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku.
2017 8513 2017-12-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Sułkowice
2017 8212 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/257/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
2017 8211 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/256/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Sułkowice
2017 8210 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/255/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2018.
2017 8209 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/254/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 8208 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/252/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 2 imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach.
2017 8207 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/249/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2017 rok Nr XXXII/165/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku.
2017 8206 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/258/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/238/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Sułkowice.
2017 8205 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLII/238/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Sułkowice
2017 7250 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/245/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułkowice
2017 7118 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/246/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 7117 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/244/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach.
2017 7116 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/243/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku.
2017 7115 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/242/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce.
2017 7114 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/241/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Harbutowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w Harbutowicach.
2017 7113 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/240/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biertowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Biertowicach.
2017 7112 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/237/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
2017 7111 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/236/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2017 rok Nr XXXII/165/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku.
2017 6068 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XLI/232/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany w statucie Gminy Sułkowice
2017 5523 2017-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Sołectwa Rudnik
2017 5522 2017-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Sołectwa Krzywaczka
2017 5521 2017-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Sołectwa Harbutowice
2017 5520 2017-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Sołectwa Biertowice
2017 5519 2017-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Osiedla Sułkowice
2017 5518 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XL/217/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2017 rok Nr XXXII/165/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku.
2017 5506 2017-09-04 Uchwała Uchwała Nr XL/224/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Sułkowice
2017 5505 2017-09-04 Uchwała Uchwała Nr XL/221/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/151/16 w sprawie dostosowania prawno-organizacyjnego Zespołu Ekonomiki Oświaty w Sułkowicach do obowiązujących przepisów prawa poprzez zmianę uchwały Nr XII/88/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 października 2007 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Zespołu Ekonomiki Oświaty w Sułkowicach.
2017 5504 2017-09-04 Uchwała Uchwała Nr XL/220/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sułkowice.
2017 5503 2017-09-04 Uchwała Uchwała Nr XL/219/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach.
2017 4920 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/216/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody Gminy Sułkowice innym instrumentem płatniczym.
2017 4426 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/201/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2017 rok Nr XXXII/165/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku.
2017 4354 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/200/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Sułkowice
2017 4336 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/209/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
2017 4335 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/208/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Gminy Sułkowice.
2017 4334 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/207/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/121/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudnik.
2017 4333 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/206/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/120/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywaczka.
2017 4332 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/205/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/119/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Harbutowice.
2017 4331 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/204/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biertowice.
2017 3354 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/195/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2017 rok Nr XXXII/165/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 3261 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/193/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/121/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudnik.
2017 3260 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/192/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/120/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywaczka.
2017 3259 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/191/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/119/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Harbutowice.
2017 3258 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/190/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biertowice.
2017 3257 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/189/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/117/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Sułkowice.
2017 3256 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/188/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach.
2017 2313 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr Nr XXXVI/186/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Sułkowice na rok 2017”.
2017 2162 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXXV/181/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1987 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXV/182/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy III i VI ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach.
2017 1965 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXXV/180/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sułkowicach
2017 1897 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/175/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na rok 2017  Nr XXXII/165/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 888 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/174/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
2017 887 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/173/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 886 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/172/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 537 2017-01-17 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXII/165/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 536 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/162/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2016 rok Nr XVIII/102/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2015 roku.
2017 245 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/168/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice.
2016 7789 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/157/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2016 rok Nr XVIII/102/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 7121 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/160/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6107 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/152/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 24 października 2016r. w sprawie zaliczenia drogi dojazdowej, położonej w Sułkowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 4116, 4117, 4119, 4120, 4121, 4122/2, 4122/3, 7517/2, 4263, 4113/1 do kategorii dróg gminnych publicznych.
2016 6106 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/150/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2016 rok Nr XVIII/102/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 6062 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXIX/154/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 24 października 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2016 6061 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXIX/151/16 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 24 października 2016r. w sprawie dostosowania prawno-organizacyjnego Zespołu Ekonomiki Oświaty w Sułkowicach do obowiązujących przepisów prawa poprzez zmianę uchwały Nr XII/88/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 października 2007 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Zespołu Ekonomiki Oświaty w Sułkowicach.
2016 5079 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/140/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na rok 2016 Nr XVIII/102/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 4608 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/133/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2016 rok Nr XVIII/102/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 4293 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/137/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Sułkowice
2016 4220 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXV/138/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sułkowice
2016 3192 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXIII/ 127/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2016 rok Nr XVIII/102/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 2756 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XXIII/129/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach
2016 2010 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXI/114/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu organizowania na terenie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej meczów piłki nożnej niemających charakteru masowej imprezy sportowej”
2016 1758 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/118/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych
2016 1725 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/117/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Sułkowice na rok 2016”.
2016 1719 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/116/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom, form i zakresu pomocy, trybu postępowania, a także grupy osób uprawnionych do pomocy w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci, zamieszkałych na terenie Gminy Sułkowice” w roku 2016.
2016 994 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XX/113/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2016 993 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XX/112/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2016 992 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XX/110/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 260 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/102/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Sułkowice na 2016 rok.
2016 259 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/99/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2015 rok Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015 roku.
2015 8426 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVI/90/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2015 rok Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015 roku
2015 8315 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XVII/97/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułkowice
2015 8258 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XVII/98/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 7672 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/95/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7473 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2016.
2015 7472 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/94/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6884 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XIV/84/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2015 rok Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015 roku.
2015 6011 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2015 rok Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015 roku
2015 5930 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 września 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułkowice
2015 5819 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 5818 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/72/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Sułkowicach oraz zmiany uchwały Nr XXXVII/287/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 sierpnia 2009 r.
2015 5796 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy
2015 5342 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2015 rok Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015 roku
2015 4591 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr X/62/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
2015 4577 2015-07-23 Uchwała Uchwała Nr X/58/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4429 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr X/59/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 4428 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr X/52/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2015 rok Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015 roku.
2015 4412 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr X/61/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 6 lutego 2014 Nr XLI/264/2014 sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego przeznaczonego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2015 4411 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr X/60/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 6 lutego 2014 Nr XLI/263/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 2918 2015-05-12 Uchwała Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2015 rok Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015 roku
2015 2842 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy
2015 2302 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2015 rok Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015 roku
2015 2297 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr VI/ 31/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2015 rok Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015 roku
2015 1935 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności
2015 1934 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania imienia św. Mikołaja Przedszkolu Samorządowemu Nr 2 w Sułkowicach
2015 1465 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 5 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Sułkowice
2015 575 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 574 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 573 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 572 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok
2015 102 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2014 rok Nr XL/255/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 7340 2014-12-22 Uchwała Uchwała Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2014 rok Nr XL/255/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 6944 2014-12-02 Uchwała Uchwała Nr LI/335/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Krzywaczka – w jej granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Sułkowicach nr XLI/265/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. oraz terenów określonych w uchwale nr XLI/311/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmienionej uchwałą nr LI/334/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 13 listopada 2014 r.
2014 6742 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr L/330/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Rudnik – w jej granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów określonych w uchwale nr XLVII/312/2014 Rady Miejskiej W Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmienionej uchwałą nr L/329/2014 Rady Miejskiej W Sułkowicach z dnia 30 października 2014 r.
2014 6203 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr L/328/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 października 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2015
2014 6202 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr L/327/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 6201 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr L/323/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2014 rok Nr XL/255/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 5435 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/317/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2014 rok Nr XL/255/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 5052 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr XLVII/314/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułkowice
2014 4886 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/313/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie ustanowienia dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia kryterium przyznania dopłaty.
2014 4885 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/310/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XLVI/297/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice.
2014 4884 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/309/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia programu „Sułkowicka Karta Rodzina 3+”
2014 4883 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/304/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2014 rok Nr XL/255/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 4036 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/302/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Harbutowice – w jej granicach administracyjnych
2014 3870 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/269/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2014 rok Nr XL/255/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 3869 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLI/260/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2014 rok Nr XL/255/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 3693 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/297/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice
2014 3237 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLV/289/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach
2014 3236 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLV/287/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/392/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia12 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 2395 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/276/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych
2014 2198 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/281/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności
2014 2197 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/275/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego
2014 2196 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/273/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
2014 2182 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/272/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany nazwy Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika z siedzibą w Sułkowicach
2014 1293 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XL/255/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SUŁKOWICE na rok 2014
2014 1292 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XL/252/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2013 rok Nr XXVIII/175/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 grudnia 2012 roku
2014 1291 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XL/251/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/245/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok Nr XXVIII/175/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 grudnia 2012 roku
2014 973 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XLI/264/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego przeznaczonego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 972 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XLI/263/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 267 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2013 rok Nr XXVIII/175/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 grudnia 2012 roku
2013 7263 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania imienia ks. Józefa Sadzika Gminnej Bibliotece Publicznej z siedzibą w Sułkowicach oraz zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Sułkowicach
2013 7262 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sułkowice
2013 7261 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2014
2013 6575 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 6574 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6520 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych
2013 6519 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2013 5913 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 września 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5912 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII /227/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2013 rok Nr XXVIII/175/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 grudnia 2012 roku.
2013 5464 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2013 rok Nr XXVIII/175/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 grudnia 2012 roku.
2013 4831 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2013 rok Nr XXVIII/175/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 grudnia 2012 roku.
2013 3979 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/13 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2013 rok Nr XXVIII/175/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 grudnia 2012 roku.
2013 3755 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
2013 3754 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII /209/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2013 rok Nr XXVIII /175/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 grudnia 2012 roku.
2013 3001 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/13 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice w jej granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu określonego w Uchwale Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr XVII/85/12 z dnia 26 stycznia 2012 r., w zakresie sprostowania oczywistych omyłek graficzno-pisarskich
2013 2831 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/13 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności.
2013 2830 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/13 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Sułkowice
2013 2829 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/13 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach
2013 2784 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/13 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy
2013 2783 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/13 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sułkowice
2013 1907 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/13 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Sułkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1413 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXX/188/13 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sułkowice
2013 898 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 grudnia 2012r. BUDŻET GMINY SUŁKOWICE  na rok 2013
2013 374 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2012 rok Nr XVI/79/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 7718 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułkowice
2012 7717 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 7716 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7709 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Sułkowice
2012 7708 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 7392 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2012 rok Nr XVI/79/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 6924 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości na terenie Gminy Sułkowice
2012 6923 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2013.
2012 6922 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6921 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6920 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Sułkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5541 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy Sułkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4954 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/145/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2012 rok Nr XVI/79/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 4573 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych.
2012 4455 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2012 rok Nr XVI/79/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 4454 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice – w jej granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu określonego w Uchwale Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr XVII/85/12 z dnia 26 stycznia 2012 roku
2012 4111 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXII/123/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2012 rok Nr XVI/79/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 3714 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII /132/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2012 rok Nr XVI/79/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 3657 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXII/131/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/219/97 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 06 marca 1997 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, ustalenia warunków sprzedaży tych napojów, wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na niektóre obszary Gminy
2012 3656 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXII/125/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy.
2012 2607 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XX /103/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/97/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności.
2012 2606 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XX/101/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
2012 2500 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XX/ 99 /12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2012 rok Nr XVI/79/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 2154 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/98/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Sułkowice
2012 2153 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/97/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności
2012 2152 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/93/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach
2012 1090 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2012 rok Nr XVI/79/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 779 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XVI/79/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Sułkowice na rok 2012
2012 183 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/81/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2011 rok Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2011 6481 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/72/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2012.
2011 6482 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/73/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości na terenie Gminy Sułkowice.
2011 6153 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/68/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2011 rok Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2011 6154 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/70/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6155 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/71/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 4719 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/60/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 września 2011r. w sprawie sprostowania błędu oczywistego w Uchwale Nr VII/23/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 24 marca 2011 roku
2011 4720 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/62/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 września 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Nr VI/19/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Sułkowice.
2011 4721 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/63/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 września 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Nr XI/57/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w załączniku do uchwały Nr XII/88/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 października 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Zespołu Ekonomiki Oświaty w Sułkowicach.
2011 4657 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XII/58/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2011 rok Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2011 4102 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/57/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w załączniku do uchwały Nr XII/88/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 października 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Zespołu Ekonomiki Oświaty w Sułkowicach.
2011 3961 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/52/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2011 rok Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2011 3921 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr X/44/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w treści Uchwały Nr III/5/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Rudnik w Gminie Sułkowice w zakresie poszerzenia terenu cmentarza wraz ze strefą sanitarną.
2011 3829 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/37/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2011 rok Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2011 3140 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr X/50/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 3139 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr X/42/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Harbutowice w Gminie Sułkowice w zakresie wyznaczenia terenów usług sportu i rekreacji – wyciągi i trasy narciarskie
2011 2193 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/30/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice.
2011 1487 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/19/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Sułkowice.
2011 1488 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu kryteriów i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych.
2011 1375 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/23/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2011 rok Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2011 1179 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr VI/17/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2011 rok Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2011 504 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr V/14/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
2011 505 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr V/16/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej.
2011 461 2011-02-10 Budżet Budżet nr V/13/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Sułkowice na rok 2011
2010 6182 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr III/4/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2010 rok Nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 6183 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr III/5/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Rudnik w Gminie Sułkowice w zakresie poszerzenia terenu cmentarza wraz ze strefą sanitarną.
2010 5521 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LII/384/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 21 października 2010r. w sprawie ustalenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Sułkowice.
2010 5326 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LIII/392/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2010 5325 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LIII/391/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2010 rok Nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 5324 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LII/387/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 21 października 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice oraz szczegółowych warunków i zasad jego funkcjonowania.
2010 5329 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LIII/400/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/387/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 21 października 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice oraz szczegółowych warunków i zasad jego funkcjonowania.
2010 5328 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości na terenie Gminy Sułkowice.
2010 5327 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LIII/393/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2011.
2010 4609 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LII/383/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2010 rok Nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 4440 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr LII/386/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 4198 2010-10-22 uchwala Uchwała nr LII/382/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 21 października 2010r. zmiany Uchwały Nr XLV/349/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sułkowicach z siedzibą w Biertowicach w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
2010 3850 2010-10-05 uchwala Uchwała nr LI/379/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2010 rok Nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 3138 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr L/375/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2010 rok Nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 2607 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/370/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sułkowice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 2608 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/371/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/95/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata.
2010 2548 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/368/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2010 rok Nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 2156 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/360/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2010 rok Nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 1778 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLV/353/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian do Uchwały Nr VII/41/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach.
2010 1777 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLV/352/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXI/243/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.
2010 1704 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/359/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Sułkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów.
2010 1703 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/357/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2010 rok Nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 1038 2010-04-20 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 1040 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII/327/2010 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2010 rok Nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 1041 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLV/347/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2010 rok Nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 892 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLV/349/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 marca 2010r. w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sułkowicach z siedzibą w Biertowicach w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
2010 725 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLII/336/2010 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmiany w załączniku do uchwały Nr XII/88/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 października 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Zespołu Ekonomiki Oświaty w Sułkowicach.
2010 726 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/338/2010 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 11 marca 2010r. w sprawie nadania imienia Króla Kazimierza III Wielkiego Gimnazjum w Rudniku.
2010 727 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/339/2010 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 11 marca 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Sułkowice.
2010 429 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/319/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Sułkowice na 2009 rok.