Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 396

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7134 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/157/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/142/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendium i nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina a uczęszczających do szkół gimnazjalnych prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną zmienionej uchwałą nr XXXVI/511/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XVI/142/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, a uczęszczających do szkół gimnazjalnych prowadzonych przez inną osobę prawna lub fizyczną
2019 7068 2019-10-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 września 2019 r. Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVI/142/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendium i nagród dla uczniów szkół podstawowych oraz Szkoły Muzycznej I Stopnia prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, a uczęszczających do szkół podstawowych i szkół muzycznych I stopnia prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną
2019 7067 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/152/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2019 rok
2019 6346 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr XI/130/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2019 rok
2019 6213 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/151/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/86/03 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 listopada 2003  r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Skawinie, zmienionej uchwałą Nr XXXI/308/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XV/86/03 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 listopada 2003 roku
2019 6212 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/145/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców na terenie Gminy Skawina
2019 6211 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/144/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokości tego wkładu
2019 6210 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/139/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji gminnej realizowanej na terenie Gminy Skawina
2019 6107 2019-09-02 Uchwała Uchwała Nr XI/148/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/242/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Skawińskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
2019 5689 2019-07-29 Uchwała Uchwała Nr X/123/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych – etap II
2019 5631 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr X/114/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2019 rok
2019 4901 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr IX/111/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia „Gminnego programu niskoemisyjnego dla Gminy Skawina na lata 2019 - 2023”
2019 4900 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr IX/110/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XLIV/594/18 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Skawina
2019 4587 2019-06-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/94/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2019 rok
2019 4138 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/77/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2019 rok
2019 3662 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr IV N/76/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Skawina w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłat za te usługi
2019 3537 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr IV N/75/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skawina w 2019 roku
2019 3536 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr IV N/74/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina”
2019 3535 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr IV N/73/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 3534 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VI/51/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2019 rok
2019 2991 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/60/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 2941 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”, zmienionej Uchwałą Nr XXX/431/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. oraz wprowadzenia tekstu jednolitego „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”
2019 2940 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/59/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skawina
2019 2939 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta i Gminy Skawina
2019 2276 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/30/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2019 rok
2019 2105 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr III N/50/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi o określonej pojemności pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina
2019 2033 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/37/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2032 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/36/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2031 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/35/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Skawina pomocy w zakresie dożywiania
2019 1177 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie sołectwa Radziszów
2019 866 2019-01-29 Uchwała Uchwała Nr II N/22/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 9 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA na rok 2019
2019 723 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok
2019 2 2019-01-02 Uchwała Uchwała Nr I N/8/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok
2018 8815 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr I N/12/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Skawina i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2018 8813 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr XI N/647/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina
2018 8814 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr I N/13/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XI N/647/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina
2018 7951 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr XI N/645/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok
2018 7907 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XI N/649/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/430/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skawina oraz Regulaminu Rady Miejskiej w Skawinie i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie zmienionej uchwałą Nr XXXII/451/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/430/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skawina oraz Regulaminu Rady Miejskiej i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie.
2018 7772 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/634/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok
2018 7537 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/643/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Skawina
2018 7536 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/642/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tych opłat
2018 7535 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/641/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie sołectwa Borek Szlachecki
2018 7026 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLVII/625/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok
2018 6071 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI/607/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok
2018 5849 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/615/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym - zasiłek szkolny dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skawina
2018 5807 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/623/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Skawina
2018 5806 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/622/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skawina miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych
2018 5805 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/621/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 5804 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/618/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/450/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla Gminy Skawina na lata 2015 - 2020, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina oraz uchwały nr XLV/601/18 Rady Miejskiej w  Skawinie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla Gminy Skawina na lata 2015 - 2020, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina
2018 5258 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr XLV/604/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skawina
2018 4855 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/605/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skawina
2018 4854 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/603/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie
2018 4853 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/602/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w zakresie pomocy rzeczowej polegającej na termomodernizacji budynków jednorodzinnych
2018 4852 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/601/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla Gminy Skawina na lata 2015 - 2020, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina
2018 4851 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/598/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok
2018 4577 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XLIV/594/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Skawina
2018 4576 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XLIV/592/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Skawina publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
2018 4575 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XLIV/590/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej I, II i III odcinka obwodnicy Skawiny
2018 4574 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XLIV/585/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok
2018 4389 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XLII/575/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok
2018 3882 2018-05-29 Uchwała Uchwała Nr XLII/581/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/568/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skawina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3832 2018-05-22 Uchwała Uchwała Nr XLI/561/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok
2018 3404 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr XLI/568/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skawina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3237 2018-04-19 Uchwała Uchwała Nr XL/549/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok
2018 2887 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XL/557/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie sołectwa Jaśkowice
2018 2886 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XL/555/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skawina w 2018 roku
2018 2576 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XL/558/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skawina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2178 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/539/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok
2018 1664 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/545/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skawina
2018 1663 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/544/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Skawina
2018 1272 2018-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/530/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok
2018 1222 2018-02-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/528/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr X N/527/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28.12.2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta i Gminy Skawina, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania
2018 1221 2018-02-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/529/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/385/17 Rady Miejskiej z dnia 22.02.2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skawina, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 1220 2018-02-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/532/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie stanowiącego załącznik do uchwały XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie”
2018 496 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr X N/524/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2017 rok
2018 403 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/514/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2017 rok
2018 402 2018-01-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXVII/512/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 grudnia 2017 r. MIASTA I GMINY SKAWINA na rok 2018
2017 9222 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr X N/527/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta i Gminy Skawina, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania
2017 8626 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/503/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2017 rok
2017 8279 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/511/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XVI/142/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, a uczęszczających do szkół gimnazjalnych prowadzonych przez inną osobę prawna lub fizyczną
2017 8278 2017-12-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina
2017 8238 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/510/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8237 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/508/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/450/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach „Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla Gminy Skawina na lata 2015 – 2020”, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina
2017 7363 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXV/491/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2017 rok
2017 6892 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/498/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr VII/84/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina zmienionej uchwałą nr XXXIV/425/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/84/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina oraz uchwałą nr XV/199/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/84/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina zmienionej uchwałą nr XXXIV/425/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/84/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina
2017 6891 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/495/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/228/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji gminnej realizowanej na trasie Pozowice – Facimiech – Ochodza – Kopanka – Skawina
2017 6762 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXV/499/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych
2017 6455 2017-10-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/475/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2017 rok
2017 6248 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/486/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu Skawińska Karta Seniora
2017 6247 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/482/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie w nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie miasta Skawina.
2017 5800 2017-09-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/457/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2017 rok
2017 5656 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/464/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej publicznej drogi przebiegającej po działkach o numerach ewidencyjnych 895/2, 897/10, 904/10, 905/21, 905/24, 908/13, 909/10, 911/2, 914/2, 916/12, 918/12, 919/13, 922/2, 926/2, 929/2, 931/15, 937/2, 939/10, 944/20, 944/23, 945/10, 950/4, 955/16, 955/19, 960/12, 961/37, 961/40, 961/43, 932/29, 962/2 w Skawinie
2017 5642 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/467/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/403/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 5580 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/471/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia świadczenia „Małopolska Niania” oraz Regulaminu określającego zasady jego realizacji w ramach Projektu „Małopolska Niania” polegającego na wsparciu rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym poprzez udzielenie im pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Skawina
2017 5001 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII/442/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2017 rok
2017 4950 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXII/450/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla Gminy Skawina na lata 2015 - 2020, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina
2017 4814 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/451/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/430/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skawina oraz Regulaminu Rady Miejskiej i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie.
2017 4813 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/448/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/251/97 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 21 maja 1997 roku w sprawie powołania Zespołu Placówek Oświatowych w Kopance oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim
2017 4353 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/436/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Skawina
2017 4352 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/434/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skawina
2017 4159 2017-06-22 Uchwała Uchwała Nr XXX/423/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2017 rok
2017 3926 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/430/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skawina oraz Regulaminu Rady Miejskiej i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie
2017 3839 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/431/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”
2017 3838 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/426/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/32/77 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Skawinie z dnia 29.III.1977 r. w sprawie nazewnictwa ulic na terenie miasta Skawiny.
2017 3649 2017-05-22 Uchwała Uchwała Nr XXIX/409/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2017 rok.
2017 3387 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXIX/417/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie sołectwa Kopanka
2017 3285 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/418/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tych opłat.
2017 3106 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/395/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2017 rok
2017 2307 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/403/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2189 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/404/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Skawina.
2017 1941 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/383/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2017 rok
2017 1471 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/386/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/254/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Pogotowiu Ratunkowemu im. Siegfrieda Greinera w Skawinie, zmienionej uchwałą Nr XXIX/353/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Nr XXIV/291/12 z dnia 24 października 2012 r. oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Pogotowiu Ratunkowemu im. Siegfrieda Greinera w Skawinie.
2017 1463 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/389/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych dla mieszkańców Gminy Skawina ze środków budżetu Gminy Skawina na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska.
2017 1462 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/385/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skawina, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 852 2017-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/358/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2016 rok
2017 851 2017-01-31 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXV/356/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SKAWINA na rok 2017
2017 375 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr VII N/351/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2016 rok
2017 184 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/364/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
2017 182 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/360/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie stanowiącego załącznik do Uchwały XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie”
2017 181 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/365/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Skawina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7873 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/337/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2016 rok
2016 7872 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/328/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2016 rok
2016 7621 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/344/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/255/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Skawina
2016 6137 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXIII/336/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6136 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXIII/331/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/154/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
2016 5767 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXII/323/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 września 2016r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie sołectwa Krzęcin.
2016 5766 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXII/319/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 września 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 5122 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXI/304/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2016 rok
2016 5044 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr VIN/286/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2016 rok.
2016 5043 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/311/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/262/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Skawina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.
2016 5042 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/303/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2016 5041 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/302/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr VIN/296/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina”.
2016 5040 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/301/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie nr VIN/292/16 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2016 r. poz. 4216).
2016 4340 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr VIN/295/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 4219 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr VIN/296/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina”.
2016 4218 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr VIN/294/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina.
2016 4217 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr VIN/293/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 4216 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr VIN/292/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina.
2016 4198 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr VIN/298/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/122/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Skawiny” zmienionej uchwałą nr XIV/509/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Rady nr XXI/122/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Skawiny’.
2016 4044 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XX/280/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały XIX/262/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Skawina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.
2016 4043 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XX/269/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/173/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze Miasta i Gminy Skawina.
2016 4042 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XX/267/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2016 rok.
2016 3415 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XIX/262/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Skawina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2017
2016 3302 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/233/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2016 rok.
2016 3299 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/255/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Skawina
2016 3167 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XVII/215/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2016 rok
2016 2815 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/242/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Skawińskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
2016 2430 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/217/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych – etap I
2016 2054 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XVII/228/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji gminnej realizowanej na trasie Pozowice – Facimiech – Ochodza – Kopanka – Skawina
2016 2053 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XVII/224/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/123/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Skawina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2016.
2016 2052 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XVII/214/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie stanowiącego załącznik do Uchwały XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie”.
2016 1490 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/185/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SKAWINA NA 2016 ROK
2016 1412 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/207/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/187/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, nagród oraz wypłacania dodatków mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Skawina.
2016 1200 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XIV/183/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2015 rok.
2016 1199 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr VN/178/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2015 rok.
2016 1198 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/163/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2015 rok.
2016 1099 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XV/200/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skawina
2016 1052 2016-02-09 Uchwała Uchwała Nr XV/199/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/84/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina zmienionej uchwałą Nr XXXIV/425/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/84/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina.
2016 1051 2016-02-09 Uchwała Uchwała Nr XV/198/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skawina, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1050 2016-02-09 Uchwała Uchwała Nr XV/197/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skawina, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 8602 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/187/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie „Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, nagród oraz wypłacania dodatków mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez gminę Skawina”.
2015 8367 2015-12-22 Uchwała Uchwała Nr XII/149/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2015 rok
2015 7875 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XI/137/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2015 rok
2015 7744 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr VN/181/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/581/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7518 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/173/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze Miasta i Gminy Skawina
2015 7517 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/165/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7505 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr VN/182/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/151/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach.
2015 7399 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”.
2015 6895 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XII/153/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej na placu targowym w Skawinie przy ulicy 29 Listopada i przy ulicy Radziszowskiej oraz innych miejscach wyznaczonych czasowo jako miejsca handlowe na obszarze miasta i gminy Skawina
2015 6894 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XII/151/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach.
2015 6572 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XII/160/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ronda w Skawinie
2015 6520 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XII/152/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/581/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 5505 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr X/106/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2015 rok
2015 5416 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr X/118/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/32/77 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Skawinie z dnia 29.III.1977 r. w sprawie: nazewnictwa ulic na terenie miasta Skawiny, uchwały nr XXI/86/82 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Skawinie z dnia 24.VI.1982 r. w sprawie nadania i zmian nazewnictwa ulic na terenie Skawiny i uchwały nr XVI/131/91 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 listopada 1991 r. w sprawie zmiany nazw niektórych ulic w mieście Skawina.
2015 5415 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr X/117/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały nr XI/49/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Skawinie z dnia 27.II.1990 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w mieście Skawina oraz zmiany uchwały nr XVI/131/91 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 listopada 1991 r. w sprawie zmiany nazw niektórych ulic w mieście Skawina.
2015 5332 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/123/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Skawina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2016
2015 5331 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/114/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych
2015 5324 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/110/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze miasta i gminy Skawina
2015 5197 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr X/126/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XIVN/594/2014 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Skawina ( Dz. Urz. Woj. Małopol. z 25 listopada 2014 roku, poz. 6759).
2015 4635 2015-07-27 Uchwała Uchwała Nr IX/98/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2015 rok
2015 4634 2015-07-27 Uchwała Uchwała Nr VIII/92/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2015 rok
2015 4415 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr IX/102/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej publicznej części drogi numer 600899K – ul. Pachla w Skawinie na odcinku przebiegającym po działce o numerze ewidencyjnym 1387/3 w Skawinie.
2015 4414 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/95/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu "Pierwszy dzwonek"
2015 4413 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/94/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/478/2014 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2015 3344 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/86/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XI N/380/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Skawina
2015 3343 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/83/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/451/2013 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Usługowemu Sp. z o. o. w Skawinie obowiązkowego zadania własnego Gminy Skawina, dotyczącego prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2015 3342 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/82/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 maja 2015r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych w Skawinie"
2015 3016 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr V/42/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2015 rok
2015 2970 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/65/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2015 rok
2015 2772 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/69/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/343/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27.02.2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Skawina, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 1914 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr V/52/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXXV/228/05 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2005 roku, uchwały nr XLI/400/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 lutego 2010 roku oraz uchwały własnej nr XVI/198/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 lutego 2012 roku
2015 1909 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr V/57/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu w Skawinie im. Żołnierzy Niezłomnych
2015 1462 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/30/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2015 rok
2015 1461 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr IIIN/19/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SKAWINA NA ROK 2015
2015 1162 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr IV/33/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1161 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr IV/31/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina
2015 674 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr II N /6/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2014 rok
2015 579 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr III/22/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Pozowicach
2015 503 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2014 rok.
2015 173 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIVN/586/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2014 rok
2015 172 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/578/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2014 rok
2014 6759 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr XIVN/594/2014 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Skawina
2014 6620 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIVN/588/2014 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 6556 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/583/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 października 2014r. w sprawie sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2014 6555 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/581/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 5781 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XLVII/562/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2014 rok
2014 5389 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr XLVII/571/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości zajętych na potrzeby działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis
2014 5380 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr XLVII/567/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie stanowiącego załącznik do Uchwały XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie”
2014 5379 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr XLVII/565/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skawina
2014 5260 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XLVI/555/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2014 rok
2014 5185 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XLV/548/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2014 rok
2014 4848 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/557/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości ich stawek procentowych.
2014 3912 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLV/554/2014 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2014 3911 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLV/553/2014 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/316/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Skawina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 3731 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/541/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2014 rok
2014 3728 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/529/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2014 rok
2014 3727 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLII/516/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2014 rok
2014 3726 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLI/499/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2014 rok.
2014 3725 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XL/485/114 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2014 rok
2014 3126 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XL/488/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Polance Hallera wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzęcinie
2014 3113 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLII/525/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/488/2014 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Polance Hallera wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzęcinie
2014 3112 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/464/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok
2014 3111 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/462/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SKAWINA NA ROK 2014
2014 3110 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XIIN/457/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok
2014 1908 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLI/508/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/316/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Skawina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1907 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLI/507/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/293/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Skawina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 1906 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLI/506/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Usługowemu Sp. z o. o. w Skawinie obowiązkowego zadania własnego Gminy Skawina, w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina
2014 1305 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XL/490/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso
2014 1304 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XL/489/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/45/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 677 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/478/2014 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 676 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/477/2014 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 458 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/467/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 457 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/466/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/128/2011 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 września 2011 roku
2014 266 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XIIN/456/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych
2013 7802 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/443/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok.
2013 7674 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XII N /461/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/292/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Placu Targowego w Skawinie.
2013 7572 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/451/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Usługowemu Sp. z o. o. w Skawinie obowiązkowego zadania własnego Gminy Skawina, dotyczącego prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2013 7464 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/449/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI N/380/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 grudnia 2009 roku
2013 7192 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/446/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 7191 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/445/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 6930 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/435/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok.
2013 6338 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/439/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/267/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Skawina liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skawina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na niektórych obszarach Gminy.
2013 6337 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/437/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/45/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 6158 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/426/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok.
2013 6157 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/403/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok
2013 5334 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/410/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/220/05 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 kwietnia 2005 r.
2013 5333 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/409/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IX/105/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2011 r.
2013 5332 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/408/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XIX/175/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 kwietnia 2008 r.
2013 5305 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/425/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie Nr VII/84/11 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina.
2013 4819 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/389/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok
2013 4852 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/395/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok.
2013 4586 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/401/2013 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XI N/380/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 grudnia 2009 roku
2013 4585 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/400/2013 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzęcinie
2013 4584 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/399/2013 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie Nr XLVII/501/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Skawina i jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
2013 4484 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/392/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie i nadania jej Statutu.
2013 4331 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/379/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok.
2013 4330 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/364/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok.
2013 4225 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/391/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skawinie.
2013 4192 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/383/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVIII/345/2013 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 lutego 2013r.
2013 4030 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/386/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Skawinie i Kopance.
2013 4029 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXI/385/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Skawinie.
2013 4028 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/384/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Skawinie i Kopance.
2013 3950 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/382/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/297/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina, z późniejszymi zmianami.
2013 3517 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/348/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2013 rok.
2013 3490 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXX/372/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Rady Miejskiej Nr VN/61/11 z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia obszarów na terenie Gminy Skawina, na których nastąpiło uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na szczególnych warunkach oraz obszarów na których obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy i rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących już budynków.
2013 3425 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXX/368/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIIIN/313/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina
2013 3424 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXX/367/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIIIN/312/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina
2013 2655 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/353/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Nr XXIV/291/12 z dnia 24 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/254/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Pogotowiu Ratunkowemu im. Siegfrieda Greinera w Skawinie
2013 2564 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/355/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Skawinie
2013 2125 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/345/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie powołania Przedszkola Samorządowego im. gen. Stanisława Hallera w Polance Hallera
2013 1980 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/337/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok.
2013 1979 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/331/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok
2013 1817 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/343/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Skawina udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1816 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/346/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIV/290/12 z dnia 24 października 2012 r.
2013 1815 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/344/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/154/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
2013 1484 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/314/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA  MIASTA I GMINY SKAWINA na rok 2013
2013 1200 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/334/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIV/289/12 z dnia 24 października 2012 roku.
2013 1163 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/333/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie okresowego ustalenia obniżonych stawek dziennych opłaty targowej.
2013 946 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr VIIIN/307/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok
2013 890 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/322/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Gen. Stanisława Hallera w Polance Hallera.
2013 656 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/294/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok.
2013 575 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/316/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Skawina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 475 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/317/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.
2012 7405 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr VIIIN/313/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina
2012 7404 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr VIIIN/312/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz  ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina
2012 7300 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr VIIIN/311/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina
2012 7178 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok.
2012 7092 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/305/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/297/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 marca 2006 roku, z późniejszą zmianą w sprawie ustalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina
2012 7091 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/304/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściceli nieruchomości na terenie Gminy Skawina i zagospodarowania tych odpadów.
2012 6964 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/303/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skawina
2012 6880 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/269/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok
2012 6765 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/297/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości
2012 6690 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/299/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych
2012 6026 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/279/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Skawina
2012 6010 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/292/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Skawina, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
2012 5787 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/291/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2012r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/254/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Pogotowiu Ratunkowemu im. Siegfrieda Greinera w Skawinie.
2012 5572 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/293/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Skawina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5571 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/288/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej na placu targowym w Skawinie przy ulicy 29 Listopada i przy ulicy Radziszowskiej oraz innych miejscach wyznaczonych czasowo jako miejsca handlowe na obszarze Miasta i Gminy Skawina
2012 5570 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/287/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci na rok 2013.
2012 5560 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/289/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Skawinie.
2012 5506 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/290/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2012r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Skawinie.
2012 5379 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/281/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skawinie.
2012 5341 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/272/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Skawinie
2012 4849 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/266/2012 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skawina na lata 2012 – 2016.
2012 4846 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/267/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Skawina liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skawina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na niektórych obszarach Gminy.
2012 4673 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXII/261/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok.
2012 4185 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXI/245/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok.
2012 4151 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXI/254/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie nadania Statutu Pogotowiu Ratunkowemu im. Siegfrieda Greinera w Skawinie.
2012 3359 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XX/242/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok.
2012 3058 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/232/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok
2012 3046 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XIX/239/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Skawina, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 2509 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/218/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok.
2012 1783 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XVII/202/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok
2012 1516 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/198/2012 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXV/228/05 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2005 roku i uchwały Nr XLI/400/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 lutego 2010 roku
2012 1510 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/194/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok.
2012 1489 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XVI/192/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skawina
2012 1158 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr Nr VII N/185/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Skawina na rok 2012
2012 997 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/189/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Skawina oraz Regulaminu Rady Miejskiej i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie.
2012 732 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr X/117/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Skawina”.
2012 569 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/178/2011 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
2012 332 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/170/2011 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
2012 321 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/168/2011 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2011 rok.
2011 7220 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr VIN/163/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2011 rok.
2011 7035 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XIII/147/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2011 rok.
2011 7036 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr VI N/165/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/157/11 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.
2011 7037 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr VI N/166/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie okresowego ustalenia obniżonych stawek dziennych opłaty targowej.
2011 6690 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/150/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XI/128/2011 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 września 2011r.
2011 6691 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/154/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
2011 6376 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/158/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej na placu targowym w Skawinie przy ulicy 29 Listopada i przy ulicy Radziszowskiej oraz innych miejscach wyznaczonych czasowo jako miejsca handlowe na obszarze Miasta i Gminy Skawina.
2011 6375 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/157/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.
2011 6378 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/160/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/174/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2004r. określającej wzory formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.
2011 6377 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/159/2011 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5454 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/131/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2011 rok.
2011 5455 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/140/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości zajętych na potrzeby działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.
2011 4972 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr X/112/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2011 4971 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr X/111/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Nr VN/61/11 z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia obszarów na terenie Gminy Skawina na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na szczególnych warunkach oraz obszarów na których obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy i rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących już budynków.”
2011 4973 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr X/113/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2011r. nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Skawinie.
2011 4975 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/129/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 września 2011r. w sprawie wzniesienia Pomnika w Skawinie – symbolu narodowo-niepodległościowego i tożsamości lokalnej.
2011 4974 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/126/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Nr XLVI/297/06 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Skawina.
2011 4715 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/118/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2011 rok.
2011 4716 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/128/2011 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 września 2011r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla przedszkoli i szkół publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Skawina przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Skawina.
2011 4605 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr X/111/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Nr VN/61/11 z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia obszarów na terenie Gminy Skawina na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na szczególnych warunkach oraz obszarów na których obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy i rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących już budynków.”
2011 4352 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr X/109/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2011 rok.
2011 3825 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr VIII/86/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2011 rok.
2011 3826 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/97/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2011 rok.
2011 3759 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/104/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty pobieranej z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej a działające na terenie Gminy Skawina.
2011 3758 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/94/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi publicznej gminnej
2011 3761 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/106/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Skawina.
2011 3760 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/105/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
2011 3105 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VIII/90/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/45/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2909 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/84/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina
2011 2659 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/70/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXI/121/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 kwietnia 2004 roku
2011 2660 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/72/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Skawina.
2011 2268 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr V/55/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2011r. nadania nazwy ulicy w Skawinie.
2011 2269 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/63/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2011 rok. ¬
2011 1791 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr V/58/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1799 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VN/61/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie wyznaczenia obszarów na terenie Gminy Skawina, na których nastąpiło uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na szczególnych warunkach oraz obszarów na których obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy i rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących już budynków.
2011 1459 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/49/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2011 rok.
2011 1248 2011-03-30 Budżet Budżet nr III/34/2011 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Skawina na rok 2011
2011 1250 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr IV/36/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2011 rok.
2011 1237 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/43/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skawina w zakresie zmiany terenów lasów na tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – dotyczy działek nr 890, 824/19, 891/3, 893/1, 893/2, 892/5, 895, 897/6, 904/6, 905/14, 903, 908/3, 908/1, 911, 914, 916/1, 918/2, 919/1, 922, 926, 927/3, 928, 933, 936, 940, 943, 946, 949, 956/1, 956/2, 959, 962, 968/1, 968/2, 968/7, 968/3, 972/5, 972/2, 977/3, 977/4, 977/5, 977/2, 980/12, 1003/4, 1003/2, 1004, 998/2, 1007/4, 1007/2, 1012/3, 1012/4, 1012/2, 1020, 1025, 1032, 1037, 1059/3, 1059/2, 1059/1, 1072/2, 1072/1, 932/12, 1061/6, 1110/2, 1110/1, 932/14, 1111/15, 842/1
2011 1108 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/41/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i cofania oraz obliczania wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych w Mieście i Gminie Skawina za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.
2011 1109 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/45/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 361 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr II/18/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skawina w zakresie zmiany terenu przeznaczonego pod zieleń nieurządzoną na tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów obejmujące działki o numerach: 970/4, 970/3, 979/1, 986/1, 4544/2, 987/1, 987/4, 995/1, 995/4, 996/1, 996/5, 996/2, 1015/1, 1015/4, 1016/4, 1016/7, 1016/5, 1016/3, 1017/2, 1018, 1027/3, 1027/1, 1028/1, 1028/2, 1029/1, 1029/2, 1040/1, 1040/2, 1041/1, 1041/2, 1052/1, 1052/3, 1052/4, 1053/1, 1053/3, 1053/4, 1480/6, 1480/5, 1064/1, 1064/2, 1065/1, 1065/2, 1066/1, 1066/2, 1477/6, 1477/5, 1067/1, 1067/2, 1068/5, 1068/4, 1069/3, 1069/8, 1069/7, 1479/48, 1479/49, 1479/50, 1479/51, 1479/52, 1477/4, 1477/3, 4544/3, 1476/5, 1476/12, 1476/7, 1476/10, 1479/9, 1476/11, 1476/8, 1068/7, 1068/6, 1068/9, 1068/8, 1069/5, 1069/10, 1069/9, 1087/1, 1087/4, 1087/3, 1086/7, 1088/2, 1089/4, 1086/10, 1086/8, 1086/19, 1090/6, 1089/3, 1097/6, 1096/6, 1089/6, 1097/8, 1098/7, 1014/3, 1070/2, 1014/5, 1014/9, 1084/14, 1084/12, 1071/24
2011 362 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr II/19/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skawina w zakresie zmiany przeznaczenia terenu rehabilitacji i rekultywacji obszarów poprzemysłowych na tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów w zakresie działek o numerach: 2043/35, 2043/40, 2043/36, 2043/37, 2042/2, 2041/2, 2040/11, 2043/39, 2043/38, 2043/41, 2042/1, 2041/1, 2040/10, 2040/13, 2040/14, 2040/15, 2040/7, 2040/16, 2040/8, 2040/17, 2040/18, 2041/3, 2040/12, 2042/3, 2040/1, 2039/1, 2038/1, 2038/5, 2037/3, 2038/9, 2038/6, 2037/4, 2039/2, 2038/7, 2037/5, 2040/6, 2038/8, 2037/6, 2038/10, 2036/6, 2036/5, 2036/4, 2036/3, 2036/1, 2035/1, 2035/2, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034/1, 2034/2, 2034/3
2011 359 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr II/16/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skawina w zakresie zmiany terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne na tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – dotyczy działek nr 2161/13, 2161/14, 2161/15, 2161/16, 2161/17, 2161/20, 2161/21, 2161/22, 2161/23, 2161/30, 2161/31, 2161/32 oraz część działki 2161/34 i 2161/18, w zakresie zmiany treści ustaleń planu par. 38 oraz w zakresie zniesienia strefy obszarów rehabilitacji dla obszaru wyznaczonego na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały
2011 360 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr II/17/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skawina w zakresie zmiany terenów przeznaczonych na składy, produkcję i magazyny na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – dotyczy działek nr 1761, 1762, 1763 oraz część działki 1780/3
2011 374 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr II/13/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok.
2011 375 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr II/14/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
2011 363 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr II/20/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina w zakresie zmiany terenów rehabilitacji i rekultywacji obszarów poprzemysłowych na tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów w miejscowości Kopanka w obszarze działek o numerach: 150/1, 150/2
2011 364 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr II/21/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina w zakresie zmiany terenów przeznaczonych na tereny rehabilitacji oraz rekultywacji obszarów poprzemysłowych na teren cmentarza w miejscowości Kopanka w ramach działki o numerze 150/3
2011 347 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr III/28/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie w sprawie okresowego ustalenia obniżonych stawek dziennych opłaty targowej
2010 6173 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/505/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 października 2010r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2010 5953 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/496/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok.
2010 5890 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/501/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skawina i jej jednostek podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
2010 5038 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV N/514/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 4334 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/492/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/100/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2007 roku.
2010 4184 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XLVI/491/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie projektów programu współpracy oraz aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2010 4196 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XLVI/486/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok.
2010 3687 2010-09-22 uchwala Uchwała nr XLV/471/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok.
2010 3153 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/457/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały XI/93/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2007 roku
2010 2752 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/448/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynku użytkowego położonego w Skawinie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 2a.
2010 2651 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/449/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok
2010 2578 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XIIIN/446/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok.
2010 2481 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XLI/399/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok.
2010 2482 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XLII/415/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok.
2010 2223 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XIIN/443/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok.
2010 1776 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/439/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XLII/426/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 marca 2010 roku.
2010 1649 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/442/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Skawina na stałe obwody głosowania
2010 1058 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XLI/398/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok polegającej na dostosowaniu uchwały Nr XXXIX/383/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2009 r., do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2010 792 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XLI/407/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulic na terenie Sołectwa Radziszów
2010 724 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLI/400/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały własnej XXXV/228/05 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2005 roku.
2010 428 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/402/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie okresowego ustalenia obniżonych stawek dziennych opłaty targowej
2010 436 2010-03-09 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIX/383/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Skawina na rok 2010
2010 293 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/384/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
2010 292 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/382/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2009 rok.