Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 345

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7089 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/112/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2019 r.
2019 7088 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/110/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 września 2019 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka „Bajka” w Skale
2019 7087 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/107/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
2019 7086 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/106/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale
2019 6266 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr XI/103/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2019 r.
2019 6265 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr XI/100/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych w Gminie Skała
2019 6264 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr XI/98/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skała
2019 6263 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr XI/97/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2019 5395 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr X/86/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2019 r.
2019 4894 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr IX/76/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4893 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2019 4892 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr IX/77/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2019 r.
2019 4466 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2019 r.
2019 4153 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2019 r.
2019 4152 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skała
2019 4151 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z placu zabaw będących własnością Gminy Skała
2019 2980 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/51/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2019 r.
2019 2979 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2978 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skała
2019 2977 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skała, sołectw: Barbarka, Gołyszyn, Minoga, Nowa Wieś, Poręba Laskowska, Przybysławice, Rzeplin, Sobiesęki, Stoki, Szczodrkowice, Zamłynie
2019 2976 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/347/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skała oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2019 2975 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skała oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2974 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 marca 2019 r. zmiany uchwały w sprawie nadania nowego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skale ograniczenia działalności SPZOZ w Skale oraz zmiany Statutu SPZOZ
2019 2300 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/39/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na 2019 r.
2019 1498 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr IV/30/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu
2019 1497 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Senioralnej Rady Miejskiej oraz nadania jej Statutu
2019 1496 2019-02-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 stycznia 2019 r. na rok 2019
2019 1487 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr IV/31/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0301/31/90 z dnia 3 grudnia 1990 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sołectw oraz dzielnic na terenie miasta i gminy Skała
2019 502 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2018 r.
2019 501 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 500 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 499 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego lokalnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na terenie Gminy Skała na lata 2019 – 2023
2018 8315 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2018 r.
2018 8217 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
2018 7448 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr LIV/436/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2018 r.
2018 7447 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr LIV/435/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIII/420/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 września 2018 r.
2018 7446 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr LIV/432/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działkach nr 3108, 3109, 3110, 3111, 3112,3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 2497/2, 2496/9, 2511/2 w Skale Gmina Skała
2018 7445 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr LIV/431/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 7444 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr LIV/430/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 7443 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr LIV/428/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skała"
2018 7442 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr LIV/427/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLVI/347/18 z dnia 27.03.2018 r. dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skała oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 7441 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr LIV/423/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skała
2018 6838 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LIII/420/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2018 r.
2018 6837 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LIII/413/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skała, sołectw: Barbarka, Gołyszyn, Minoga, Nowa Wieś, Poręba Laskowska, Przybysławice, Rzeplin, Sobiesęki, Szczodrkowice, Zamłynie, uchwalonego uchwała Nr IV/21/07 z dnia 24 stycznia 2007 roku
2018 5956 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LII/393/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/204/16 z dnia 22.11.2016 r. dot. wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Skała
2018 5955 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LII/404/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2018 r.
2018 5664 2018-08-17 Uchwała Uchwała Nr LI/390/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2018 r.
2018 5373 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr L/385/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2018 r.
2018 5028 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX/378/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2018 r.
2018 5027 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX/377/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Smardzowice
2018 5026 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX/373/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Skała
2018 5025 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX/372/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skała miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4211 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/368/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2018 r.
2018 4093 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/367/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/200/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 listopada 2016 r. dot. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych w Gminie Skała
2018 4092 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/366/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/325/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30.01.2018r. dotyczącej określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Skała publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
2018 3624 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XLVII/353/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/320/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 stycznia 2018r., dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skała
2018 3623 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XLVII/354/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe z możliwością spalania odpadów stałych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach/lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Skała w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Skała
2018 3173 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLVI/347/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 marca 2018 r. sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skała oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 3172 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLVI/346/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/296/09 Rady Miejskiej w Skale z dnia 11 sierpnia 2009 r.
2018 3171 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLVI/345/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 3170 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLVI/344/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 3095 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/349/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2018 rok
2018 2942 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/341/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: opłat za nieczystości ciekłe dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi
2018 2678 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/339/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skała na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2677 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/338/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Skała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2100 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLIV/324/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/296/09 Rady Miejskiej w Skale z dnia 11 sierpnia 2009 r.
2018 2099 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLIV/327/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na 2018 r.
2018 1028 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/315/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nowego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skale
2018 1027 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XLIV/326/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały numer XLIII/315/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 grudnia 2017 roku dot. nadania nowego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skale
2018 1026 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XLIV/325/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Skała publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
2018 1025 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XLIV/321/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1024 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XLIV/320/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skała
2018 678 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr XLIII/316/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na 2017 r.
2018 447 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/313/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skała
2018 446 2018-01-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XLIII/309/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa 2018 r.
2017 8645 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/307/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2017 r.
2017 8644 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/305/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Skała na 2018 r.
2017 8643 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/304/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2018 r.
2017 8642 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/303/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
2017 8641 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/302/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
2017 7460 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/297/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2017 rok
2017 7459 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/294/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Skała
2017 6239 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/292/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2017 r.
2017 6238 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/290/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Skała
2017 5592 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/285/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2017 r.
2017 5591 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/283/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Skała
2017 5590 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/282/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowania zadań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skała.
2017 4528 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/274/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Skała
2017 4527 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/276/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale
2017 4526 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/271/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Skała i jej jednostkom podległym.
2017 4525 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/269/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Skała instrumentem płatniczym.
2017 4524 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/270/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2017 r.
2017 3968 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/262/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2017 r.
2017 3967 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/261/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3966 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/260/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skała
2017 3612 2017-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/248/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skała, sołectw: Barbarka, Gołyszyn, Minoga, Nowa Wieś, Poręba Laskowska, Przybysławice, Rzeplin, Sobiesęki, Stoki, Szczodrkowice, Zamłynie, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Skale nr XXXVIII/328/05 z dnia 19 grudnia 2005 r., zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Skale nr XII/73/11 z dnia 27 września 2011 r., oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skała, sołectw: Barbarka, Gołyszyn, Minoga, Nowa Wieś, Poręba Laskowska, Przybysławice, Rzeplin, Sobiesęki, Stoki, Szczodrkowice, Zamłynie, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Skale nr IV/21/07 z dnia 24 stycznia 2007 r.
2017 3611 2017-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/252/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2017 r.
2017 3120 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/239/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skała
2017 3119 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/238/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skała
2017 3118 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/244/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2017 r.
2017 2986 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/243/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1937 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/233/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2017 r.
2017 1837 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXI/231/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skała
2017 1836 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXI/230/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Skała oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1155 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/225/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skała oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 1123 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/227/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na 2017 r.
2017 1122 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/226/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/214/16 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skała
2017 754 2017-01-26 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/209/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Skała
2017 546 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/215/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2016 r.
2017 545 2017-01-17 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXVIII/217/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017
2017 363 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/214/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skała.
2016 7689 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXVII/205/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2016 rok
2016 7060 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/204/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Skała
2016 7059 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/203/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie: programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
2016 7058 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/202/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Skała
2016 7057 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/200/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/135/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 marca 2016 roku dot. Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych w Gminie Skała
2016 6508 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXIV/176/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2016 rok
2016 6507 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXI/151/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2016 rok
2016 6322 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/171/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale
2016 6321 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/147/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/222/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 20 grudnia 2012r dot. określenia szczegółowego sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6299 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/196/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2016 r.
2016 6202 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/193/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/107/15 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 6201 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/192/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 października 2016r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2017 r.
2016 6200 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/191/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 października 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.
2016 6002 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXV/187/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2016 r.
2016 5815 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/181/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skała
2016 5670 2016-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/198/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie: podziału gminy Skała na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 4627 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/170/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2016 r.
2016 4112 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/165/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na 2016 r.
2016 4048 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/164/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skała
2016 4047 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/158/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad organizowania pogrzebu przez Gminę Skała oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu
2016 3182 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XX/145/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2016 r.
2016 3166 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XIX/138/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2016 r.
2016 2150 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/135/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/38/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 10 maja 2011 roku dot. Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych w Gminie Skała.
2016 2149 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/132/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skała.
2016 1771 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XVIII/125/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Skała oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1597 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XVIII/126/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2016 r.
2016 736 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/120/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola samorządowego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Skała oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 735 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/118/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na 2016 r.
2016 721 2016-01-27 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVI/114/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2016
2016 717 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XV/112/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na 2015 r.
2015 7902 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/106/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 października 2015r. (Nr XIII/93/15) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016r.
2015 7901 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/101/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
2015 7746 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/109/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2015 r.
2015 7745 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/107/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 6889 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/98/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2015 r.
2015 6476 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/97/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 października 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Skała
2015 6475 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/96/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Skała
2015 6474 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/95/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 października 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Skała na 2016 r.
2015 6473 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/94/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 października 2015r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 6472 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/93/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 października 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 6471 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/92/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 6470 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/91/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 października 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomnik przyrody Aleja Jesionowa
2015 5426 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki dla nieruchomości niezamieszkałych
2015 5340 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr XI/83/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2015 r.
2015 5134 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/80/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5089 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr XI/78/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 5088 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr XI/77/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5087 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr XI/75/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i okresślenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4089 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr X/71/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wsparcia finansowego dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ „Pierwszy Dzwonek w Mieście i Gminie Skała” na rok szkolny 2015/2016
2015 4088 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr X/72/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2015 r.
2015 3815 2015-06-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2015 r.
2015 3466 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 maja 2015r. w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale
2015 2853 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/50/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2015 r.
2015 2657 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Skała na lata 2015-2020
2015 2522 2015-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2015
2015 2498 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr VI/43/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skała
2015 2483 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr VI/42/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/225/04 Rady Miejskiej w Skale z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa
2015 1171 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skała
2015 741 2015-02-11 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 r.
2015 542 2015-02-04 Uchwała Uchwała Nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 541 2015-02-04 Uchwała Uchwała Nr IV/27/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
2015 61 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na rok 2014
2014 6471 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr LV/409/2014 Rady Miejskiej w Skale z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2014
2014 6470 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr LV/408/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku
2014 6099 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr L IV/403/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 21 października 2014r. w sprawie określenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Skała
2014 6098 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr LIV / 401 / 14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 21 października 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej w gminie
2014 6097 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr L IV/404/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 21 października 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Skała
2014 6096 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr LIV/397/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 21 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2015 r.
2014 6095 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr LIV/398/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na rok 2014
2014 6094 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr LIV/396/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 21 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.
2014 5968 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr LIII/391/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na rok 2014
2014 5644 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr LII/387/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 16 września 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skała
2014 5270 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr LII/389/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 16 września 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na rok 2014
2014 5269 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr LII/388/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 16 września 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu programu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkałych na terenie Gminy Skała w zakresie wyrównania ich szans edukacyjnych
2014 4982 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr LI/380/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 5 września 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/179/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 września 2012 r dot. podziału gminy Skała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .
2014 4327 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr L/374/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2014
2014 3686 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr xlIX/368/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na rok 2014
2014 3409 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/361/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na rok 2014
2014 3408 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/352/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na rok 2014
2014 3407 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/342/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na rok 2014
2014 3406 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLV/329/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na rok 2014
2014 3253 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/355/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomnik przyrody "Aleja Kasztanowcowa" w Minodze
2014 2671 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/350/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Skała
2014 1904 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/339/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skała
2014 1900 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/318/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Skała publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2014 1899 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLV/334/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/318/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 17 grudnia 2013 r. dot: sieci prowadzonych przez gminę Skała publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2014 1814 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/320/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na rok 2013
2014 942 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLV/325/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie stanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Skała w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 941 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLV/336/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/123/2007 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Skała
2014 940 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLV/324/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania„ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 939 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLV/323/14 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 stycznia 2014r. sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 539 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/316/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na rok 2013
2014 538 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/309/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok
2013 6865 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/295/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6817 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/306/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXIX/207/12 w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skała
2013 6816 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/303/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2013
2013 6815 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/301/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie: programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
2013 6814 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/299/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2014 r.
2013 6813 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/298/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014r.
2013 6812 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/300/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały nr VI/27/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 6811 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/297/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Skała
2013 6810 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/296/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Skała
2013 6112 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XLII/292/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 września 2013r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2013
2013 5440 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XLI/289/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na rok 2013
2013 5439 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XLI/288/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI/27/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 5218 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XL/281/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2013
2013 4841 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2013
2013 3833 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 17 maja 2013r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2013
2013 3618 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na rok 2013
2013 2950 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na rok 2013
2013 2949 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/251/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skała
2013 2906 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skała w 2013 roku.
2013 1975 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/246/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2013
2013 1974 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/237/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/221/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1410 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/13 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2013
2013 776 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012
2013 384 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie:uchwalenia budżetu na 2013r
2013 383 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2012 Rady Miejskiej w Skale z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012
2012 7883 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 7882 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7881 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7880 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7879 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki dla nieruchomości niezamieszkałych
2012 7878 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałej
2012 7877 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Regulminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skała
2012 7389 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2012 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012
2012 6719 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/211/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Skała
2012 6718 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/210/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Skale
2012 6431 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie: dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Skała.
2012 6293 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Skała
2012 6276 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/2012 Rady Miejskiej w Skale z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012
2012 6275 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie: programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku
2012 6274 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 r.
2012 6273 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 6245 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 12 listopada 2012r. sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skała.
2012 6244 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 6243 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r.
2012 6242 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Skała na 2013r.
2012 5788 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych na terenie Gminy Skała
2012 5573 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 23 października 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012
2012 5335 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 września 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Cianowice i Skała
2012 5209 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 4 października 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012
2012 4950 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 września 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012
2012 4949 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 września 2012r. w sprawie: podziału gminy Skała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4456 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXV/170/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012
2012 4229 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012
2012 4171 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012
2012 3718 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skała
2012 3700 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: ustanowienia i określenia zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Skała dla najzdolnieszych uczniów i studentów.
2012 3284 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXII/140/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: ustanowienie pomnika przyrody
2012 3126 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXII/143/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012
2012 2466 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/135/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012
2012 2306 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/124/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku
2012 2305 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/123/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skała w 2012 roku
2012 1785 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XX/129/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012
2012 1502 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIX/118/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012
2012 1415 2012-03-30 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XVIII/108/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie:uchwalenia budżetu na 2012r
2012 1389 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIX/112/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie nadania imienia Błogosławionej Salomei Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Skale.
2012 1388 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIX/113/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Smardzowicach.
2012 498 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały nr VI/27/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 marca 2011r.w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 412 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XVII/105/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2011
2012 155 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII/103/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skała obejmującego sołectwa Cianowice, Maszyce, Niebyła - Świńczów, Ojców, Skała, Smardzowice dla terenów położonych poza granicami Ojcowskiego Parku Narodowego (z wyłączeniem działek 4/4, 4/5, 4/6/ 4/7, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 104/4, 104/5, 230/1, 131, 165/2, 165/3 we wsi Cianowice oraz 29/13, 145/2, 174/8, 174/11 we wsi Smardzowice) oraz terenu działek Nr 10-383, 10-377, 4-401, położonych w sołectwie Cianowice w granicach OPN, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Skale Nr VIII/46/07 z dnia 24 maja 2007 r.
2011 6476 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/92/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Skała.
2011 6477 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/93/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych n aterenie Gminy Skała
2011 6478 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/97/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku
2011 6339 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/95/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Skała
2011 6340 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/99/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2011
2011 5635 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XV/90/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2011
2011 5496 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/85/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 października 2011r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2011
2011 5453 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/71/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 września 2011r. w sprawie: Nadania nazwy ulicy położonej w Cianowiach
2011 5253 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/81/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Skała na 2012r.
2011 5252 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/80/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.
2011 5255 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/83/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 5254 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/82/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012r.
2011 4969 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/62/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie:ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
2011 4970 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/61/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Skale oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 4726 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/73/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skała obejmującego sołectwa Barbarka, Gołyszyn, Minoga, Nowa Wieś, Poręba Laskowska, Przybysławice, Rzeplin, Sobiesęki, Stoki, Szczodrkowice, Zamłynie, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Skale Nr XXXVIII/328/05 z dnia 19 grudnia 2005 r.
2011 4727 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2011
2011 4394 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/67/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2011
2011 3881 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2011
2011 3527 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr X/55/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Skała
2011 3136 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/45/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 10 maja 2011r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2011
2011 3137 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2011
2011 3138 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/52/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2011
2011 2906 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/36/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 10 maja 2011r. w sprawie: uchwalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skała miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 2907 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/37/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 10 maja 2011r. w sprawie: uchwalenia na terenie Miasta i Gminy Skała liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży
2011 2908 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/38/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 10 maja 2011r. w sprawie : zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Skała
2011 2752 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/28/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2011
2011 2704 2011-06-29 Budżet Budżet nr V/23/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie:uchwalenia budżetu na 2011r
2011 1708 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/27/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 marca 2011r. w sprawie :poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1177 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr V/15/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Skale.
2011 1018 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/19/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 września 2010 r (Nr LV/412/10) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011r
2011 1017 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/11/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie :ustalenia wysokości opłat rezerwacyjnych za najem stanowisk handlowych na placu targowym w Skale.
2011 1020 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Skała w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 1019 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/21/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Skała.
2011 500 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/14/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie :zmiany Uchwały nr XXXII/244/09 Rady Miejskiej w Skale z dnia 20 stycznia 2009 r w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 373 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/4/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Skała
2011 104 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie:zmian budżetu Gminy Skała na rok 2010
2011 105 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu
2010 5889 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr LVI/437/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 października 2010r. w sprawie :ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2010 5226 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LVII/439/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie:zmian budżetu Gminy Skała na rok 2010
2010 4333 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LV/422/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 września 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLII/347/06 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 kwietnia 2006 r w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Skała.
2010 4332 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LV/416/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 września 2010r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Skała.
2010 4331 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LV/415/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 września 2010r. w sprawie: określenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych na terenie Gminy Skała
2010 4011 2010-10-15 uchwala Uchwała nr LV/413/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 4012 2010-10-15 uchwala Uchwała nr LV/425/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 września 2010r. w sprawie:zmian budżetu Gminy Skała na rok 2010
2010 4010 2010-10-15 uchwala Uchwała nr LV/412/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r.
2010 3908 2010-10-07 Uchwała Uchwała nr LIII/402/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skale
2010 3907 2010-10-07 Uchwała Uchwała nr LIII/400/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2010 3906 2010-10-07 Uchwała Uchwała nr LIII/399/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2010 3909 2010-10-07 Uchwała Uchwała nr LIII/403/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLII/374/06 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Skała. , oraz Uchwale Nr XXXVII/282/09 Rady Miejskiej w Skale z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLII-347/06.
2010 3784 2010-09-30 uchwala Uchwała nr LIV/411/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 7 września 2010r. w sprawie:zmian budżetu Gminy Skała na rok 2010
2010 3773 2010-09-30 uchwala Uchwała nr LIV/410/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 7 września 2010r. w sprawie :utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Skała
2010 3569 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LIII/409/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie:zmian budżetu Gminy Skała na rok 2010
2010 3375 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr LII/385/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2010 3376 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr LII/386/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2010 3219 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr LII/394/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 czerwca 2010r. UCHWAŁA NR LII/394/10 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia oddziałów sportowych w Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Skale.
2010 2577 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr LII/395/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie:zmian budżetu Gminy Skała na rok 2010
2010 2576 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr LI/379/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 maja 2010r. w sprawie: sprostowania uchwały Nr XLVIII/357/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 23 lutego 2010 r.
2010 2155 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr LI/384/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 25 maja 2010r. w sprawie:zmian budżetu Gminy Skała na rok 2010
2010 1874 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XLIX/364/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Skała przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
2010 1775 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/362/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 marca 2010r. w sprawie :określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skała oraz jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 1666 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr L/376/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie:zmian budżetu Gminy Skała na rok 2010
2010 1517 2010-05-18 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLVI/343/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie:uchwalenia budżetu na 2010r
2010 1298 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/361/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 marca 2010r. w sprawie:zmian budżetu Gminy Skała na rok 2010
2010 937 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/333/09 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 737 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/351/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVII/284/09 Rady Miejskiej w Skale z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród a także wysokości stawek tych dodatków oraz zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skała.
2010 736 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/350/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku
2010 738 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/352/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Skale
2010 735 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLV/340/09 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Skale Nr XXVIII/248/05 z dnia 22.03.2005 r, w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skała.
2010 739 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/357/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: uzupełnienia Uchwały Nr XLIII/332/09 z dnia 24 listopada 2009 r. o następujące tereny: MN1/e, RM1, RM1/e, RM2, RM3, U2, U3, P1, P2
2010 541 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr XLV/342/09 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie:zmian budżetu Gminy Skała na rok 2009
2010 4656 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr LVI/438/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 października 2010r. w sprawie:zmian budżetu Gminy Skała na rok 2010
2010 4655 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr LVI/432/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 października 2010r. w sprawie programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku