Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 417

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6866 2019-10-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/92/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XLVIII/369/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Ryglice
2019 6865 2019-10-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/89/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/53/18 Rady Miejskiejw Ryglicach z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 6219 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr XII/85/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/53/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 5547 2019-07-22 Uchwała Uchwała Nr XI/84/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/407/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 czerwca 2018 r.
2019 5546 2019-07-22 Uchwała Uchwała Nr XI/81/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/53/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 4898 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/79/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2019 4881 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr X/78/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody w miejscowości Wola Lubecka i Lubcza
2019 4880 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr X/77/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4879 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr X/76/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ryglice.
2019 4878 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr X/75/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ryglice publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2019 4877 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr X/74/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryglice i osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz określenia granic ich obwodów.
2019 4876 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr X/71/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/53/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 4376 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr IX/61/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/53/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 3726 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie dopłat do taryf Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. dla zbiorowego odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ryglice
2019 3725 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ryglice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków
2019 3724 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/27/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28  grudnia 2018 roku.
2019 2602 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VII/49/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/27/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28  grudnia 2018 roku
2019 2521 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr VII/52/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryglice w 2019 roku
2019 2520 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr VII/51/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ryglice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków
2019 1624 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ryglice dla osób fizycznych, będących właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych
2019 1623 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1145 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryglice
2019 875 2019-01-29 Uchwała Uchwała Nr V/32/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/27/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28  grudnia 2018 roku
2019 343 2019-01-10 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr IV/27/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR IV/27/18
2019 342 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr IV/25/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29  grudnia 2017 roku.
2018 8854 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 8853 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryglice oraz zwolnień od tego podatku.
2018 8852 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ryglice w 2019 roku
2018 8851 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8850 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2018 8849 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/13/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8848 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2017 roku.
2018 8026 2018-11-27 Uchwała Uchwała Nr LVI/431/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenach znajdujących się poza aglomeracjami Tuchów Środkowa-Biała, Tarnów oraz Ryglice: Lubcza-Wola Lubecka. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice” na lata 2019-2021
2018 8025 2018-11-27 Uchwała Uchwała Nr LVI/430/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryglice na rok 2019
2018 7770 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LV/428/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29  grudnia 2017 roku.
2018 7122 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LIV/425/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29  grudnia 2017 roku.
2018 7119 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LIV/421/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wiaty w Zalasowej
2018 7118 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LIV/420/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu boiska wiejskiego w Zalasowej
2018 7117 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LIV/419/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Altany Rekreacyjnej w Ryglicach
2018 7116 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LIV/418/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryglice
2018 7115 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LIV/416/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 11 października 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ryglice
2018 7037 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr LIII/414/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29  grudnia 2017 roku.
2018 5884 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LII/413/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 5883 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LII/411/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29  grudnia 2017 roku.
2018 4917 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr LI/409/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ryglice na lata 2018-2021
2018 4916 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr LI/404/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29  grudnia 2017 roku.
2018 4821 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr LI/408/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Ryglice
2018 4820 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr LI/407/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Ryglice
2018 4447 2018-06-22 Uchwała Uchwała Nr L/395/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29  grudnia 2017 roku
2018 3757 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr XLIX/394/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Ryglice na rok 2018
2018 3756 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr XLIX/391/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29  grudnia 2017 roku.
2018 3199 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/389/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zalasowa
2018 3198 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/388/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Lubecka
2018 3197 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/387/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubcza
2018 3196 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/386/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kowalowa
2018 3195 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/385/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Joniny
2018 3194 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/384/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Uniszowa
2018 3193 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/383/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bistuszowa
2018 3192 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/382/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ryglice
2018 3036 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/381/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminy Ryglice
2018 3035 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/380/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryglice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3034 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/379/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryglice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3033 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/378/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/80/04 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie określenia tygodniowego pensum nauczycieli etatu łączonego.
2018 3032 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/377/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Ryglicach w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli.
2018 3031 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/376/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których organem wadzącym jest Gmina Ryglice oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2018 3030 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/375/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ryglice.
2018 3029 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/374/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
2018 3028 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/373/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania imienia ośmioletniej Szkole Podstawowej w Kowalowej.
2018 3027 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/372/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryglice w 2018 roku
2018 3026 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/371/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 3025 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/370/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Ryglice
2018 3024 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/369/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Ryglice.
2018 3023 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/367/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29  grudnia 2017 roku
2018 1599 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/362/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29  grudnia 2017 roku.
2018 967 2018-02-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/361/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/351/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2017 r.,
2018 966 2018-02-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/359/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach
2018 965 2018-02-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/358/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Ryglice z zakresu pomocy społecznej – Klub Samopomocy
2018 964 2018-02-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/353/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29  grudnia 2017 roku.
2018 379 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/351/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 378 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/350/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/279/17 Rady Miejskiej w Ryglicach w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2018 377 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/346/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30  grudnia 2016 roku.
2018 376 2018-01-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XLV/344/17
2017 8330 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/343/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pogramu dla mieszkańców Gminy Ryglice na dotację do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - paliwa stałe
2017 8329 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/342/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu programu dla mieszkańców Gminy Ryglice na dotację do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - paliwa gazowe i biomasa
2017 8328 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/340/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30  grudnia 2016 roku.
2017 8061 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/338/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryglice na rok 2018
2017 8060 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/337/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ryglice w latach 2018 - 2022" oraz "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryglice"
2017 8059 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/331/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ryglice w 2017 roku.
2017 8058 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/330/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryglice oraz zwolnień od tego podatku.
2017 8057 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/329/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ryglicach.
2017 8056 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/328/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zalasowej.
2017 8055 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/327/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kowalowej.
2017 8054 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/326/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Czesława Wojewody w Lubczy.
2017 8053 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/324/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30  grudnia 2016 roku
2017 6732 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XLII/316/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30  grudnia 2016 roku.
2017 6281 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/314/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2017 6280 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/313/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/186/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 października 2012r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2017 6279 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/312/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/52/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych
2017 6278 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/311/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryglice
2017 6277 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/310/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2017 6276 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/306/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ryglice lub jej jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2017 6275 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/304/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30  grudnia 2016 roku.
2017 5388 2017-08-29 Uchwała Uchwała Nr XL/303/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego pensum dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
2017 5387 2017-08-29 Uchwała Uchwała Nr XL/302/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2017 5386 2017-08-29 Uchwała Uchwała Nr XL/301/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryglice w 2017 roku
2017 5385 2017-08-29 Uchwała Uchwała Nr XL/298/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30  grudnia 2016 roku.
2017 4948 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/297/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ryglice w latach 2013 – 2017” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryglice.”
2017 4947 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/294/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30  grudnia 2016 roku.
2017 4539 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/290/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30  grudnia 2016 roku
2017 3932 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/284/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30  grudnia 2016 roku.
2017 3374 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/282/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30  grudnia 2016 roku.
2017 3373 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/279/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2017 3372 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/278/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 2783 2017-04-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVI/323/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach
2017 2782 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/274/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryglice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 2781 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/273/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na II etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryglice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2780 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/270/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą "Placówka Wsparcia Dziennego w Ryglicach".
2017 2779 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/265/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenach znajdujących się poza aglomeracjami Tuchów Środkowa-Biała oraz Tarnów. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice” na lata 2016-2018/2019
2017 2706 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/269/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ryglice do nowego ustroju szkolnego
2017 1896 2017-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/260/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryglice w 2017 roku
2017 1847 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/258/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30  grudnia 2016 roku.
2017 1352 2017-02-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/255/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2017 1351 2017-02-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/249/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ryglice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków
2017 1350 2017-02-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/247/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30  grudnia 2016 roku.
2017 992 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/241/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/234/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Ryglice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i  wykorzystania dotacji.
2017 991 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/239/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 roku.
2017 442 2017-01-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXXI/237/16
2017 441 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/234/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Ryglice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 440 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/235/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego świadczonego w publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ryglice.
2017 439 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/232/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 roku.
2016 7360 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/228/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 roku.
2016 6875 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIX/219/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 6848 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/226/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ryglice
2016 6847 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/225/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryglice na rok 2017
2016 6846 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/223/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ryglice w 2017 r.
2016 6845 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/222/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryglice oraz zwolnień od tego podatku.
2016 6844 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/221/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Ryglice.
2016 6072 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/211/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 5920 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/213/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/186/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 października 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 5440 2016-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/201/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 5399 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/207/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 20 września 2016r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.
2016 5398 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/205/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 20 września 2016r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ryglice publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów.
2016 5397 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/203/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/127/08 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bistuszowej.
2016 4916 2016-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/200/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 4915 2016-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/196/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 4671 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/195/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryglice
2016 4670 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/194/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.
2016 4422 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XXIV/191/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 4415 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XXII/183/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 4272 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/193/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
2016 3817 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/189/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryglice.
2016 3816 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/188/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3815 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/187/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2016 3814 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/186/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryglice
2016 3813 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/185/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminy Ryglice
2016 3578 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/177/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 3548 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/181/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
2016 2857 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XX/173/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ryglice w latach 2013 – 2017” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryglice.”
2016 2856 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XX/171/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Ryglice za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2016 2855 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XX/170/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę NR XIX/164/16 Rady Miejskiej w Ryglicach w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ryglice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków
2016 2793 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XX/167/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 2602 2016-04-20 Uchwała Uchwała Nr XIX/155/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 2501 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/164/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ryglice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków
2016 2500 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/163/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 marca 2016r. zmieniajca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2016 2499 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/160/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół w Ryglicach.
2016 2498 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/159/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Ryglicach
2016 2497 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/157/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach
2016 1676 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/148/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenach znajdujących się poza aglomeracjami Tuchów Środkowa-Biała oraz Tarnów. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice” na lata 2016-2018/2019
2016 1632 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XVIII/154/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryglice w 2016 roku
2016 1631 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XVIII/153/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2016 1630 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XVIII/147/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 1629 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XVIII/146/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ustanowienia medalu pamiątkowego zasłużony dla Gminy Ryglice
2016 1628 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XVIII/139/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 1245 2016-02-22 Uchwała Uchwała Nr XVII/131/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 1184 2016-02-17 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2016 1183 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XVI/122/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2016 932 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/134/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ryglice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 529 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XV/118/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2016 277 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/130/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2016 197 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/105/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 8377 2015-12-22 Uchwała Uchwała Nr XV/121/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/117/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy Ryglice.
2015 8376 2015-12-22 Uchwała Uchwała Nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/113/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryglice oraz zwolnień od tego podatku
2015 8045 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/107/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ryglice na lata 2016-2025
2015 7886 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/117/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy Ryglice
2015 7885 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/116/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Ryglice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji
2015 7487 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/114/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ryglice w 2016 r.
2015 7486 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/113/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryglice oraz zwolnień od tego podatku.
2015 7485 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/112/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2015 7484 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/111/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finnsowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2015 7483 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/110/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych .
2015 7482 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/109/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zasad zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
2015 7481 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/108/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiana w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania" Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2015 6417 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/102/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 roku.
2015 6090 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr XII/101/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/186/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 października 2012r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 5995 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XII/93/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 5899 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr XII/100/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Wsparcia Dziennego w Lubczy
2015 5056 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr XI/90/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 roku.
2015 5055 2015-09-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 6/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLV/317/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Ryglice
2015 4654 2015-07-29 Uchwała Uchwała Nr X/88/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/293/13 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4653 2015-07-29 Uchwała Uchwała Nr X/87/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Ryglice
2015 4652 2015-07-29 Uchwała Uchwała Nr X/83/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 4422 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Ryglicach w sprawie trybu i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek prowadzonych na terenie Gminy Ryglice przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Ryglice
2015 4090 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/72/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 4025 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/79/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 4024 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/82/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Ryglice
2015 3696 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 3512 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
2015 3511 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 3510 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach
2015 3182 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 roku.
2015 2392 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/51/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej naterenie Gminy Ryglice
2015 2391 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/52/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych.
2015 2390 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie określenia innego sposobu dokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości
2015 2389 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/48/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany w statucie Placówki Wsparcia Dziennego w Lubczy
2015 2388 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/46/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/284/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 października 2009 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku (Dz.Urz.Woj. Mał. z 2009 r. Nr 695, poz. 5229).
2015 1480 2015-03-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 5/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVIII/186/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 października 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 1397 2015-03-12 Uchwała Uchwała Nr VI/29/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 1275 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr VI/44/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2015 1274 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na II etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ryglice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1273 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach do prowadzenia spraw przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym
2015 1272 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach
2015 1271 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryglice w 2015 roku
2015 964 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr V/17/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 962 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Ryglice na rok 2015
2015 961 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV/10/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/312/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014 roku
2015 900 2015-02-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLI/292/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryglice
2015 614 2015-02-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 4/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX/192/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ryglice w latach 2013-2017" oraz "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryglice"
2015 613 2015-02-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLI/290/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 612 2015-02-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXVIII/276/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryglice
2015 611 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/23/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu
2015 359 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr LI/353/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/312/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014 roku
2015 101 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr IV/14/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Ryglice
2014 7185 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr III/8/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/312/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014 roku
2014 6806 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/335/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/312/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014 roku
2014 6737 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr LIV/379/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/312/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014 roku
2014 6430 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr LIV/381/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ryglice w 2015 r.
2014 6056 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/376/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/312/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014 roku
2014 5534 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr LII/360/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/312/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014 roku
2014 5506 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LII/372/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 września 2014r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Pierwszy dzwonek" dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+.
2014 5507 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LII/364/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminy Ryglice.
2014 5508 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LII/374/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 września 2014r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Ryglice
2014 4751 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LI/359/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „ Placówka Wsparcia Dziennego w Ryglicach”.
2014 4750 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LI/357/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego świadczonego w publicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ryglice.
2014 4363 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/327/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/312/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014 roku
2014 4261 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/323/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/312/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014 roku
2014 3672 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr L/348/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/312/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014 roku
2014 3471 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr L/350/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze dla nauczycieli szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryglice.
2014 3470 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr L/351/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania przez Gminę Ryglice pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
2014 2875 2014-05-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 5/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie trybu i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych prowadzonych na terenie Gminy Ryglice przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Ryglice
2014 2490 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLV/312/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa na 2014 rok
2014 2101 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/331/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Ryglicach
2014 2100 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/330/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryglice w 2014 roku
2014 1321 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/322/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2014 535 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/308/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/204/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 486 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLV/316/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 485 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLV/315/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 484 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLV/314/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 487 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLV/317/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Ryglice
2014 490 2014-01-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIX/126/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą
2014 489 2014-01-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXV/170/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ryglice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryglice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 488 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLV/318/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014r. o zmianie uchwały Nr XXX/192/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 5 grudnia 2012 r.w sprawie "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ryglice w latach 2013 - 2017" oraz "Zasad wynajmowania lokali wchodzącyh w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryglice".
2014 465 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/303/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/204/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 7746 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/307/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 7745 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/306/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 18 grudnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryglice
2013 7744 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/305/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 18 grudnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 6967 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/299/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ryglice w 2014 roku
2013 6966 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/296/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/204/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 6965 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/300/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryglice oraz zwolnień od tego podatku
2013 6550 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/294/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 listopada 2013r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryglice
2013 6549 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/293/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6548 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/292/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryglice
2013 6547 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/291/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6546 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/290/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 6545 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/287/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/204/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 6000 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/204/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 5997 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/279/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 września 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXVIII/186/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 października 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2013 5798 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 września 2013r. o zmianie uchwały Nr XXVIII/186/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 października 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2013 5797 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/204/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 5796 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/276/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 września 2013r. w sprawie  przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryglice
2013 5795 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 września 2013r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, na terenie Gminy Ryglice
2013 5794 2013-10-02 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVI/323/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach
2013 5793 2013-10-02 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXVI/248/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2013 5155 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/204/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2013 4827 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/265/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/204/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 4380 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/266/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2013 4311 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Ryglicach
2013 4254 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryglice
2013 3700 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/204/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 3318 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/241/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/204/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 3265 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/246/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie trybu i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkól i placówek publicznych prowadzonych na terenie Gminy Ryglice przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Ryglice
2013 3264 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 kwietnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie Gminy Ryglice
2013 3263 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia systemu wywozu odpadów komunalnych w Gminie Ryglice
2013 3262 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 kwietnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryglice
2013 3261 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 kwietnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2013 2432 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/226/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/204/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 2108 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków  ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Staż Pożarną lub gminę Ryglice
2013 2107 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2013 2106 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryglice w 2013 roku
2013 2033 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryglice
2013 2032 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 marca 2013r. w sprawie trybu i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych prowadzonych na terenie Gminy Ryglice przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Ryglice
2013 1658 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/204/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012  roku.
2013 1395 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 stycznia 2013r. o zmianie Uchwały w sprawie zasad najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą
2013 1394 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwalniania od opłat i trybu ich pobierania
2013 1393 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/170/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ryglice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryglice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 1392 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ustanowienia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ryglice których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryglice.
2013 1391 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryglice
2013 395 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany nazwy Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Lubczy na Placówkę Wsparcia Dziennego w Lubczy i nadania statutu tej jednostce
2013 192 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Ryglice na rok 2013
2013 191 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2011 roku
2013 98 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 19 września 2012r. w sprawie podziału gminy Ryglice na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic
2013 95 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2013 42 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Ryglice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7273 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/189/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2011 roku
2012 7064 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/200/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryglice oraz zwolnień od tego podatku
2012 7063 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/197/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2012 7062 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/194/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2012 7022 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/201/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Ryglice
2012 7021 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/199/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ryglice w 2013 rok
2012 7020 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/198/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie Gminy Ryglice
2012 7019 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/196/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia systemu wywozu odpadów komunalnych w Gminie Ryglice
2012 7018 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/195/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7017 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/193/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryglice
2012 7016 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/192/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ryglice w latach 2013 - 2017" oraz "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryglice"
2012 6132 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2011 roku
2012 6012 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 października 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 5223 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 19 września 2012r. o zmianie uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Ryglice
2012 4777 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2012 4696 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2012 4603 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXV/166/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2011 roku
2012 4602 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXV/170/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ryglice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryglice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 4404 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXV/171/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Ryglicach w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2012 4172 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2011 roku
2012 4166 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2011 roku
2012 3697 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach
2012 2602 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XXI/145/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego pensum dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
2012 2458 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXI/148/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 kwietnia 2012r. o zmianie uchwały Nr XVI/104/07 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ryglice w latach 2007-2012" oraz "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryglice"
2012 2448 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXI/140/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2011 roku
2012 1726 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIX/137/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 9 marca 2012r. o zmianie uchwały Nr XVIII/119/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych prowadzonych na terenie Gminy Ryglice przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Ryglice
2012 1725 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIX/132/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Ryglic uprawnień do stanowienia o ich wysokości
2012 1724 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIX/127/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 9 marca 2012r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Ryglice
2012 1723 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIX/126/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą.
2012 1719 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIX/131/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 9 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryglice w 2012 roku
2012 1451 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIX/124/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2012 1450 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIX/121/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2011 roku
2012 714 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XVII/114/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Ryglice na rok 2012
2012 472 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie w sprawie trybu i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych prowadzonych na terenie Gminy Ryglice przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Ryglice.
2012 103 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/116/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010 roku.
2011 7295 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVI/108/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010 roku
2011 7296 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVI/112/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Ryglicach oraz ustalenia stawek opłat z tytułu korzystania z cmentarza
2011 7297 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVI/113/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 6007 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/96/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryglice oraz zwolnień od tego podatku
2011 6006 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/95/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ryglice w 2012 r.
2011 6005 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/93/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010 roku
2011 6010 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/99/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/391/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy Ryglice
2011 6009 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/98/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/284/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 października 2009 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku
2011 6008 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/97/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Ryglice.
2011 4953 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/79/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr VI/248/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli.
2011 4954 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XIV/86/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 października 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Ryglicach
2011 4955 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XIV/87/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 października 2011r. zmieniająca uchwałę Nr LII/375/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 4809 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XIV/82/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010 roku.
2011 3808 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr XII/73/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010 roku.
2011 3664 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr X/64/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 czerwca 2011r. o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XXIX/193/08 z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Ryglice przez podmioty inne niż Gmina ( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 856, poz. 6403)
2011 3665 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr X/66/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/40/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odbiór i wywóz ze zbiorników bezodpływowych od mieszkańców miasta i gminy Ryglice wozem (samochodem) asenizacyjnym ścieków komunalno – bytowych na oczyszczalnię ścieków, celem oczyszczenia w okresie od 1.06.2011 r. do 31.05.2012 r.
2011 3024 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr X/60/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010 roku.
2011 3025 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr X/65/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 czerwca 2011r. o zmianie uchwały Nr XLII/284/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 października 2009 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku.
2011 2955 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr IX/55/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 maja 2011r. w sprawie ustanowienia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „KOKOCZ” na terenie Góry Kokocz w miejscowości Wola Lubecka
2011 2956 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej
2011 2430 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/57/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i punkty przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryglice.
2011 2334 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/49/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010 roku.
2011 1876 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/40/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odbiór i wywóz ze zbiorników bezodpływowych od mieszkańców miasta i gminy Ryglice wozem (samochodem) asenizacyjnym ścieków komunalno – bytowych na oczyszczalnię ścieków, celem oczyszczenia w okresie od 1.06.2011 r. do 31.05.2012 r.
2011 1877 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ryglice
2011 1878 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/48/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 13 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/284/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 października 2009 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku.
2011 1683 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę miejscowości Zalasowa
2011 1684 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 1 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ryglice
2011 1632 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010 roku.
2011 1313 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ryglice
2011 1088 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Ryglice pn. „Sołectwo Ryglice” oraz utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Ryglice pn. „Miasto Ryglice”
2011 981 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010 roku.
2011 553 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Ryglice na rok 2011
2011 524 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010 roku.
2011 424 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za usuwanie stałych odpadów komunalnych
2011 402 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLIV/314/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2009 roku
2010 5136 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIV/392/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ryglice w 2011 r.
2010 5135 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIV/391/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy Ryglice.
2010 5137 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIV/393/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryglice oraz zwolnień od tego podatku
2010 5139 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIV/396/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2010 5138 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIV/394/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLIV/314/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 5064 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LII/388/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/260/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Ryglicach, zmienionej uchwałą Nr XL/277/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. oraz zmian w Statucie Gminy Ryglice.
2010 4863 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/380/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kowalowa
2010 4864 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/381/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubcza
2010 4861 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/378/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bistuszowa
2010 4862 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/379/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Joniny
2010 4867 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/384/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zalasowa
2010 4868 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/387/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ryglice
2010 4865 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/382/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Uniszowa
2010 4866 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/383/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Lubecka
2010 4586 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LIII/390/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 października 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi
2010 4411 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr LII/369/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLIV/314/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 4412 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr LII/375/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3698 2010-09-23 uchwala Uchwała nr LI/362/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 7 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLIV/314/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2009 roku
2010 3699 2010-09-23 uchwala Uchwała nr LI/364/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 7 września 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/110/07 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Ryglice
2010 3268 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr L/354/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ryglice lub jej jednostkom podległym.
2010 3267 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr L/353/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Nr XLIV/314/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2009 roku
2010 3270 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr L/360/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/248/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 3269 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr L/358/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/183/08 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 września 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2010 2671 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/345/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLIV/314/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 1555 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/332/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLIV/314/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2009 roku
2010 1544 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/340/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/234/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 1308 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/326/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 16 marca 2010r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ryglicach.
2010 1013 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/323/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 16 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach
2010 1014 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/324/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 16 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/248/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 1012 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/322/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/121/04 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat a także trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2005 roku Nr 190 poz. 1256)
2010 874 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLV/316/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLIV/314/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 875 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/317/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLIV/314/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 869 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/314/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Ryglice na rok 2010
2010 445 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/310/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/41/2007 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i nadania statutu.
2010 446 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/311/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXX/208/08 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 19 grudnia 2008 roku.