Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 249

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6587 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr XII/97/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radłów.
2019 6586 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr XII/96/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie likwidacji filii bibliotecznej w Woli Radłowskiej będącą filią Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radłowie, wchodzącej w skład Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie.
2019 5024 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/83/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 czerwca 2019 r. sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie gminy Radłów”
2019 4977 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/80/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.
2019 4976 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/77/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania i powołania inkasenta podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w formie zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2019 4975 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/74/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Publicznego Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Zabawie.
2019 4974 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/73/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Publicznego Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Radłowie.
2019 3478 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie: statutów sołectw i osiedla w gminie Radłów.
2019 3477 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów.
2019 3476 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów oraz określenia granic ich obwodów.
2019 1661 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr VII/46/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 25 lutego 2019 r. sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radłów”
2019 1660 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr VII/39/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie sposobu określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów
2019 1659 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr VII/37/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejsko-Gminnej Biblioteki w Radłowie, zlokalizowanej w Woli Radłowskiej
2019 1658 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr VII/36/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1657 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr VII/35/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Radłów
2019 1656 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr VII/32/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 704 2019-01-18 Uchwała Uchwała Nr VI/28/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/27/19 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na której zamieszkują mieszkańcy
2019 627 2019-01-16 Uchwała Uchwała Nr V/27/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2019 626 2019-01-16 Uchwała Uchwała Nr V/26/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 159 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr IV/18/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radłów na rok 2019
2018 8662 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8661 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/13/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8314 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8313 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2019 r.
2018 8216 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Statutu Gminy Radłów.
2018 7435 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLVII/424/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Radłów
2018 7149 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLVII/421/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
2018 5964 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI/415/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla obszaru gminy Radłów.
2018 5256 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr XLV/411/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 5255 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr XLV/410/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5254 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr XLV/409/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Radłów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2018 5155 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/394/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XL/251/06 Rady Gminy Radłów z dnia 10 marca 2006 r. dotyczącej połączenia Publicznego Gimnazjum w Woli Radłowskiej, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Woli Radłowskiej i Publicznego Przedszkola w Woli Radłowskiej w „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej”
2018 5154 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/393/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr V/32/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 14 marca 2011 r. dotyczącej utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zespół Szkół w Radłowie”.
2018 5047 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/401/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Zakładu Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Niwka i nadania statutu.
2018 3917 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/385/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/179/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe
2018 3702 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XLII/380/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych gminnych
2018 2203 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XL/374/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2018 2202 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XL/373/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXIX/352/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Radłów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 2201 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XL/372/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów
2018 2200 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XL/371/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radłów oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 2199 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XL/370/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radłów
2018 2198 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XL/368/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017. poz. 1189 z późn. zm.) oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 2197 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XL/362/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radłów”
2018 2196 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XL/358//18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2195 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XL/357/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radłów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1597 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/351/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2018 1584 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/353/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym instrumentem płatniczym
2018 1583 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/352/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Radłów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 1582 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/344/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie
2018 9 2018-01-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/337/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radłów na rok 2018
2017 9316 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/338/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 8051 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/332/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków
2017 8039 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/328/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2017 8038 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/326/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XV/110/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 8037 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/325/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8036 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/324/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2018 r.
2017 6805 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/321/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy we wsi Biskupice Radłowskie
2017 6804 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/320/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radłów, gmina Radłów
2017 5833 2017-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXXV/306/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/96/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów” stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały
2017 4363 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/292/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Radłów.
2017 3709 2017-05-26 Uchwała Uchwała Nr XXXI/273/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/177/09 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 marca 2009 r. dotyczącej utworzenia zakładu budżetowego Gminy Radłów pn. „Zakład Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Niwka” i nadania statutu
2017 3708 2017-05-26 Uchwała Uchwała Nr XXXI/272/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/32/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 14 marca 2011 r. dotyczącej utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zespół Szkół w Radłowie”
2017 3707 2017-05-26 Uchwała Uchwała Nr XXXI/270/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/96/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów” stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
2017 3027 2017-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXX/266/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Radłów na lata 2017-2020
2017 2542 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/261/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom wraz ze zmianą numeracji porządkowej nieruchomości we wsi Zabawa, gmina Radłów
2017 2541 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/260/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2017 r. sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radłów”
2017 2358 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/257/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1924 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/256/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2017 1616 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/254/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów.
2017 1615 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/253/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Radłów.
2017 1142 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/244/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2017 1141 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/242/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie
2017 1140 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/241/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Radłów
2017 957 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/243/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów
2017 317 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVII/233/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Radłów
2017 80 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVII/232/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie odwołania i powołania inkasenta podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w formie zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2017 79 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVII/231/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Radłów na rok 2017.
2016 6963 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/215/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 6962 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/214/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków
2016 6961 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/213/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6960 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/212/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2017 rok
2016 5292 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXIII/192/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie
2016 4517 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/128/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radłów na rok 2016
2016 3780 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/184/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/229/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 3779 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/183/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/55/2015 z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/32/2015 z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3778 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/182/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia miejsca targowego oraz zasad prowadzenia na nim działalności targowej
2016 2549 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/153/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Zabawie
2016 2542 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Radłów publicznych przedszkoli.
2016 2524 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/152/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Zabawie poprzez likwidację Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zabawie i w miejsce zlikwidowanego Oddziału Przedszkolnego utworzenie Publicznego Przedszkola w Zabawie.
2016 2523 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/161/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/180/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia nagrody Burmistrza Radłowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2016 2522 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/158/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, powołania jej inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 2521 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/157/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół.
2016 2520 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/156/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi im. Kardynała Stanisława Hozjusza w Radłowie.
2016 2519 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/155/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola w Zabawie do Zespołu Szkół w Zabawie
2016 1853 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XIX/145/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustalenia miejsca targowego oraz zasad prowadzenia na nim działalności targowej
2016 1824 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/146/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 14 marca 2016r. w sprawie: opłaty targowej
2016 1823 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/144/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie
2016 1382 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/141/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2016 1381 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/139/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 22 lutego 2016r. sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radłów”
2015 8039 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XV/111/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 8038 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XV/110/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7539 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/114/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2015 7538 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/109/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7537 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/108/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 7536 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/107/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7535 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/106/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2016 rok
2015 6483 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/91/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/240/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 31 stycznia 2013r. „w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radłów”
2015 6226 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/97/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Radłów
2015 6225 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/96/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów”
2015 6224 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/94/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/417/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 08 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/366/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 10 marca 2014r. w sprawie określenia przystanków autobusowych na terenie Gminy Radłów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków określenia przystanków autobusowych na terenie Gminy Radłów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2014r. poz. 5079)
2015 6223 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/90/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których gmina Radłów jest organem prowadzącym
2015 5683 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/83/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 września 2015r. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych.
2015 5492 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XII/76/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 21 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Radłów
2015 3821 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr IX/61/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „ Pierwszy Dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Radłów w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych uchwalonego Uchwałą Nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 7 maja 2015r. (ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego dnia 15 maja 2015r. poz. 3031)
2015 3820 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr IX/59/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/45/15 z dnia 27.04.2015 r. ustalenia inkasentów podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w formie zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2015 3074 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/32/2015 z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3031 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 7 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „ Pierwszy Dzwonek ‘polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Radłów w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 2710 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VII/47/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XXIX/290/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. Rady Miejskiej w Radłowie dla terenu części miejscowości Niwki i Radłowa
2015 2652 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/48/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania nazwy rondu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 relacji Dąbrowa Tarnowska – Dąbrowa w km 2+095,79 w miejscowości Biskupice Radłowskie
2015 2635 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia inkasentów podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w formie zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2015 2209 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/34/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 16 marca 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radłów”
2015 1612 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 16 marca 2015r. w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014. poz. 191 z późn. zm.) oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 1611 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VI/32/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 16 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1540 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/192/2012 z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Radłów na okręgi wyborcze, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 4868.
2015 1539 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 16 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych
2015 1538 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/31/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenie ryczałtowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 783 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr V/25/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radłów na rok 2015
2015 567 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/22/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/297/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 12 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr IV/14/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Radłów
2014 6468 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XLV/438/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radłów
2014 6407 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLIV/434/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radłów.
2014 6406 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLIV/430/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2014 6405 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLIV/429/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/150/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej
2014 6404 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLIV/427/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2014 5893 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/422/2014 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 13 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Radłów
2014 5079 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLII/417/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 8 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/366/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 10 marca 2014r. w sprawie określenia przystanków autobusowych na terenie Gminy Radłów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 5078 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLII/418/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 8 września 2014r. w sprawie Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Radłów w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na 2014 rok.
2014 5077 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLII/416/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 8 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie
2014 3968 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XL/401/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie nadania Statutu Publicznego Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Zabawie
2014 3119 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/384/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radłów na lata 2014-2018
2014 3118 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/378/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/259/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2013 poz. 2300 ogłoszony w dniu 21 marca 2013 r.)
2014 2470 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/338/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radłów na rok 2014
2014 1664 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/366/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 10 marca 2014r. w sprawie określenia przystanków autobusowych na terenie Gminy Radłów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1663 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/365/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 10 marca 2014r. w sprawie wysokości czynszu najmu za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Radłów
2014 1662 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/364/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 10 marca 2014r. w sprawie określenia zasad, trybu oraz regulaminu korzystania z budynków użyteczności publicznej stanowiącej własność Gminy Radłów
2014 1661 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/363/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 10 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów
2014 1660 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/361/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/345/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Publicznego Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Radłowie
2014 1659 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/360/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 20 stycznia 2014 roku Nr XXXVI/339/14 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Radłów, w tym jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, a także określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 582 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/349/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020
2014 507 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/345/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie nadania Statutu Publicznego Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Radłowie
2014 506 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/339/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Radłów w tym jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, a także określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 509 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/348/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020
2014 508 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/347/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 7640 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/336/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/327/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Radłów
2013 7011 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/327/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Radłów
2013 7010 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/326/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6441 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/315/13 (Nowy I/4/13) Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 5948 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/311/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 września 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Radłów
2013 4892 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXX/297/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4361 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/290/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Niwki i Radłowa gmina Radłów
2013 4352 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/284/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/265/13 Rady Miejskiej w Radłowie dot. likwidacji jednostki budżetowej pn. „Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych w Radłowie”
2013 4319 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/283/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie nadania Statutu Publicznego Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Radłowie
2013 3949 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/286/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia cen i stawek opłat zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Radłów
2013 3948 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/285/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2013 2804 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/267/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów
2013 2803 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/266/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia zakładu budżetowego Gminy Radłów pn. Zakład Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Niwka i nadania statutu
2013 2688 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/265/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. „Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych w Radłowie”
2013 2301 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/259/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2300 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/258/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Radłów
2013 2299 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/256/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 marca 2013r. w sprawie metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 2298 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/254/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 marca 2013r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2013 2297 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/253/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna prowadzonych przez Gminę Radłów, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat.
2013 2273 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/257/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 marca 2013r. w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2272 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/252/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 1225 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXV/241/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie likwidacji Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie
2013 1224 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXV/240/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radłów
2013 1223 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXV/239/13 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Radłów
2013 49 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/222/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radłów na rok 2013
2012 7907 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/227/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7906 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/226/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7905 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/230/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia stawki tej opłaty
2012 7896 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/225/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów”
2012 7895 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/231/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Radłów.
2012 7894 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/228/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 7893 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/229/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 7080 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/215/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6893 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/214/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6255 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/211/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Radłów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 6192 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/210/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6191 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/209/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Radłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6190 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/202/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 5590 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/196/2012 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Radłów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2012 4868 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXI/192/2012 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Radłów na okręgi wyborcze
2012 3956 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XX/187/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania i podawania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Radłów.
2012 3924 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/167/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów
2012 3547 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIX/179/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe
2012 3532 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/165/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie określenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz ich obwodów w Gminie Radłów.
2012 3501 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/180/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia nagrody Burmistrza Radłowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2012 3491 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie określenia sieci publicznych gimnazjów oraz ich obwodów w Gminie Radłów.
2012 3490 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Radłów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2012 3489 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/162/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2012 3225 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Publicznego Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Zabawie.
2012 2741 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XVIIII/160/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Publicznego Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Radłowie.
2012 1633 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII/152/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmiany statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Radłowie
2012 1632 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII/151/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie.
2012 1631 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII/150/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.
2012 1629 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII/145/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Świętej Faustyny Kowalskiej w Niwce.
2012 1630 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII/148/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania sztandaru Publicznemu Gimnazjum  im. Bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłowskiej
2012 1628 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII/144/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Biskupicach Radłowskich, likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mierzwy w Biskupicach Radłowskich i likwidacji Przedszkola Publicznego w Biskupicach Radłowskich.
2012 1101 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XV/122/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Woli Radłowskiej
2012 766 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XV/125/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Radłów na rok 2012
2011 7001 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/111/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 14 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/103/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7002 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/112/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 14 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/105/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6775 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/82/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz ich obwodów w gminie Radłów.
2011 6774 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/81/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/188/05 Rady Gminy Radłów z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Radłów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkoła podstawowych.
2011 6777 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/86/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
2011 6776 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/83/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/81/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/188/05 Rady Gminy w Radłowie z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Radłów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2011 6599 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/104/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6598 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/103/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6597 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/102/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 6602 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/109/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radłów.
2011 6601 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/106/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się na terenie publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Radłów w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych
2011 6600 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/105/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 5420 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Radłowie, w sprawie ustalenia inkasentów podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w formie zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.
2011 3421 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 21 stycznia 2011r. uchwalenia budżetu Gminy Radłów na rok 2011
2011 3201 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/07 Rady Gminy Radłowie z dnia 27.04.2007 r. dot. utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcu oraz uchylenia uchwały Nr IV/21/07 Rady Gminy Radłów z dnia 09.02.2007 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Siedlcu.
2011 3200 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VII/41/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne
2011 3199 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VII/40/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2011 3204 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2011 3203 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VII/47/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stanisława Hozjusza w Radłowie do Zespołu Szkół w Radłowie
2011 3202 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół w Radłowie
2011 3148 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia inkasentów podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w formie zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa
2011 1886 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/37/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie: statutów sołectw i osiedla w gminie Radłów.
2011 1464 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie utworzenia zespołu szkół.
2011 1463 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2011 1466 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/34/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Błogosławionej Karoliny w Wał – Rudzie.
2011 1465 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zdrochcu, likwidacji Szkoły Podstawowej im. 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej w Zdrochcu i likwidacji Przedszkola Publicznego w Zdrochcu.
2011 1194 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/10 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Radłów.
2011 1195 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/10 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2011 640 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr XL/263/10 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 641 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/8/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2011 465 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 1273 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/10 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się na terenie publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Radłów w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
2010 1134 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/10 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radłów na rok 2010.
2010 626 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Radłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 459 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/10 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Radłowie
2010 457 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/10 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie
2010 460 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/10 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/07 RG Radłów z dnia 27.04.2007r. dot. ustalenia inkasentów podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w formie zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.
2010 458 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/10 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Radłów.