Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 395

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7361 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/91/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 9 października 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 7233 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/83/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 7232 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/82/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/63/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: wyznaczenia parkingu płatnego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania.
2019 7231 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/81/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/62/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 czerwca 2019 sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2019 6441 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XII/75/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 6440 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XII/72/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/259/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rabka-Zdrój.
2019 6439 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XII/71/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, przedszkolach specjalnych, punktach przedszkolnych, szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rabka-Zdrój.
2019 6438 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XII/70/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów pozalekcyjnych i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój.
2019 5335 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr XI/67/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/27/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21.02.2019 r. zmienionej uchwałą Nr VIII/44/19 z dnia 24.04.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5334 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr XI/66/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: opłaty uzdrowiskowej.
2019 5165 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr X/63/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: wyznaczenia parkingu płatnego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania.
2019 5164 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr X/62/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
2019 5163 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr X/59/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rabka-Zdrój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 5162 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IX/52/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 3737 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 3736 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/45/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI/35/19 z dnia 18.03.2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój
2019 3735 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/44/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21.02.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3734 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/43/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21.02.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój
2019 2834 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/41/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok .
2019 2453 2019-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/40/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2019 2431 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr VI/35/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój.
2019 1578 2019-02-26 Uchwała Uchwała Nr V/32/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/03 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.
2019 1577 2019-02-26 Uchwała Uchwała Nr V/29/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku leśnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości
2019 1576 2019-02-26 Uchwała Uchwała Nr V/28/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/96/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2019 1575 2019-02-26 Uchwała Uchwała Nr V/27/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1574 2019-02-26 Uchwała Uchwała Nr V/26/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój
2019 1368 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rabka- Zdrój na rok 2019.
2019 1367 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/03 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
2019 357 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2019 356 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie posiłku lub w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 355 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie w pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 354 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym uprawnionym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
2019 353 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 8024 2018-11-27 Uchwała Uchwała Nr XLIX/373/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 8023 2018-11-27 Uchwała Uchwała Nr XLIX/374/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 8022 2018-11-27 Uchwała Uchwała Nr XLIX/376/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/303/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznychi niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rabka-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 7682 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/369/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 października 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Rabka-Zdrój.
2018 7681 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/370/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rabka-Zdrój.
2018 7680 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/371/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 7679 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/372/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 października 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2018 r. NR XLV/354/18 w sprawie: uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Rabka-Zdrój w ramach zadania: Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabka-Zdrój finansowanego w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
2018 7167 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLVII/364/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 6730 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/359/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Rabka-Zdrój
2018 6648 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/361/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok .
2018 6649 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/358/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rabka-Zdrój oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Rabka-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5981 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/348/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Rabka – Zdrój w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 5980 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/354/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Rabka-Zdrój w ramach zadania: Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabka-Zdrój finansowanego w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
2018 5979 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/356/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok .
2018 5460 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XLIV/347/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok .
2018 5459 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XLIV/340/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do konca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój.
2018 5458 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XLIV/339/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/41/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, przedszkolach specjalnych, punktach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkołach podstawowych, gimnazjach prowadzonych przez Gminę Rabka-Zdrój.
2018 5457 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XLIV/338/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr VII/42/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2018 5456 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XLIV/337/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/76/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój.
2018 4536 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XLIII/336/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 4535 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XLIII/334/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: opłaty uzdrowiskowej.
2018 3461 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/329/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok .
2018 2189 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLI/323/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2188 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLI/322/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój
2018 2187 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLI/321/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w gminie Rabka – Zdrój.
2018 2186 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLI/320/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie: podziału gminy Rabka – Zdrój na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2098 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/324/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Rabka-Zdrój
2018 2011 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XL/312/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/324/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Rabka-Zdrój
2018 1948 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XL/317/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 1947 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XL/313/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój.
2018 60 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/309/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rabka- Zdrój na rok 2018
2018 59 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/307/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2018 58 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/304/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: opłaty uzdrowiskowej
2018 57 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/303/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rabka-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2017 8337 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 8222 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/297/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2017 8174 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/301/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 8173 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/296/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 8172 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/295/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój
2017 8171 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/294/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 8170 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/293/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości
2017 8169 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/292/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 6890 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/285/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok .
2017 6889 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/276/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/221/17 z dnia 29 marca2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój.
2017 6888 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/275/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rabka-Zdrój.
2017 6887 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/286/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 września 2017 r. nr XXXVI/269/17 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe przyznawanej przez Gminę Rabka-Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3.
2017 6313 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/271/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok .
2017 6312 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/269/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe, przyznawana przez Gminę Rabka-Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3.
2017 6311 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/268/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/172/16 Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: Uchwalenia Statutu Gminy Rabki – Zdroju.
2017 5475 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXXV/262/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok .
2017 5457 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXXV/259/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rabka-Zdrój
2017 5120 2017-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/258/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 5119 2017-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/256/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 1 w Rabce-Zdroju
2017 4579 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/253/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok .
2017 4513 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/250/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 4512 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/249/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2017 4511 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/248/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: opłaty uzdrowiskowej.
2017 4510 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/246/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworca busów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rabka-Zdrój
2017 4509 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/245/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rabka-Zdrój
2017 4508 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/244/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Rabka-Zdrój, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 3226 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/234/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok .
2017 3225 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/233/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/222/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2609 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/229/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2017 rok .
2017 2317 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/221/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój.
2017 2316 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/222/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2315 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/223/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz zmiany Uchwały Nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój, w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2314 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/225/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rabka-Zdrój za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 990 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/217/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok .
2017 413 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/207/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rabka-Zdrój na rok 2016
2017 357 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVII/209/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rabka- Zdrój na rok 2017.
2017 356 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVII/205/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/274/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój.
2017 355 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVII/204/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania nagrody samorządu będącej uhonorowaniem osób za ich zasługi dla Gminy Rabka-Zdrój.
2016 7611 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/192/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rabka-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 7428 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/197/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: opłaty uzdrowiskowej.
2016 7427 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/195/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 7313 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/201/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 7312 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/199/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 7311 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/198/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 7310 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/196/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXIV/177/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 września 2016r. w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Gorczańskiej, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w spr. zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016r. poz. 5646).
2016 7309 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/194/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2016 7308 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/191/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych ( szkół i przedszkoli), dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka – Zdrój przez Urząd Miejski w Rabce-Zdroju.
2016 6664 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXV/183/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/141/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 6288 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/190/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 października 2016r. w sprawie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok .
2016 5979 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXIII/163/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5648 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/180/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 września 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok .
2016 5647 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/178/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 września 2016r. w sprawie: nadania nazwy „Aleja Juliana Kawalca” alei bez nazwy położonej w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju w obrębie działki nr ewid. 4189/16
2016 5646 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/177/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 września 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Gorczańskiej, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego.
2016 5645 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/176/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/299/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2016 5644 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/174/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 września 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju Nr XV/114/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne (Dz.Urz.Woj.Małop.2015.7204)
2016 4103 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/172/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rabki – Zdroju.
2016 4102 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/168/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok .
2016 4101 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/166/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: opłaty uzdrowiskowej.
2016 4100 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/164/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określania przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rabka-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2016 3424 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/154/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2016 3390 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/157/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Rabka-Zdrój na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2016 2906 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/152/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 2905 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/150/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVIII/172/12 Rady Miejskiej w Rabce –Zdroju z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia zasad kierowania, korzystania i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym w ramach zasobów lokalnych Gminy Rabka Zdrój
2016 2904 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/147/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania nagrody samorządu będącej uhonorowaniem podmiotów za ich zasługi dla Gminy Rabka-Zdrój.
2016 2435 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XX/141/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 2327 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XX/145/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok .
2016 2326 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XX/143/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój.
2016 2325 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XX/140/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju.
2016 1447 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/139/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok .
2016 1059 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XVII/133/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rabka- Zdrój na rok 2016
2016 1058 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XVII/131/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 771 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XVIII/135/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie:określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, publicznych gimnazjów, dla których Gmina Rabka-Zdrój jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 388 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/129/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/97/15 Rady Miejskiej w Rabce –Zdroju z dnia28 października 2015 r. w sprawie: opłaty targowej
2015 8523 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVII/124/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rabka-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 7296 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XV/122/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 7295 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XV/116/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy – deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 7294 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XV/113/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rabka-Zdrój za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 7293 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XV/112/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/68/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Małop.2015.4286)
2015 7292 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XV/107/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rabka-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 7206 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/117/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7205 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/115/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7204 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/114/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2015 7203 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/111/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2015 7202 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/110/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworca busów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rabka-Zdrój
2015 6400 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/104/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 6399 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/101/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy – deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 6358 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/100/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 6357 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/99/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015r. w sprawie: opłaty miejscowej
2015 6356 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015r. w sprawie:opłaty uzdrowiskowej.
2015 6355 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/97/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015r. w sprawie: opłaty targowej
2015 6354 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/96/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015r. w sprawie: opłaty od posiadania psów
2015 5980 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/90/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 5477 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XII/79/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 września 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Kasprowicza, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w spr. zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego.
2015 5478 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XII/81/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Rabce –Zdroju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zasad ustalenia, sposobu poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej.
2015 5475 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XII/85/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5476 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XII/77/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 września 2015r. w sprawie: odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Rabka – Zdrój.
2015 5481 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XII/84/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 września 2015r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój
2015 5502 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XII/80/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 września 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Tetmajera, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosadeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku w spr. zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego.
2015 5479 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XII/82/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 września 2015r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2015 5480 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XII/83/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/68/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Małop.2015.4286).
2015 4627 2015-07-27 Uchwała Uchwała Nr XI/76/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój
2015 4287 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr X/74/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 4286 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr X/68/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 4264 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/72/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Rabce –Zdroju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zasad ustalenia, sposobu poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej.
2015 4263 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/71/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/27/15 z dnia 25.03.2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój
2015 4262 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/67/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2015 3829 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/92/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: regulaminów korzystania w Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju oraz Placu Zabaw w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju zmienionej Uchwałą nr XXIII/143/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 maja 2012r.
2015 3808 2015-06-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Rabka-Zdrój obejmującej rejon ul.Podhalańskiej i ul.Rynek w Rabce-Zdroju
2015 3724 2015-06-18 Uchwała Uchwała Nr IX/59/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok .
2015 3692 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr VII/56/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3341 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 maja 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Traczykówka, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w spr. zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego.
2015 3340 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/43/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 maja 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Leśnej, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w spr. zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego.
2015 3339 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/42/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 maja 2015r. w sprawie: ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2015 3338 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/41/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 maja 2015r. w sprawie: regulaminu określajacego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, przedszkolach specjalnych, punktach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkołach podstawowych, gimnazjach, prowadzonych przez Gminę Rabka-Zdrój.
2015 3337 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/40/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 maja 2015r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2015 3336 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/53/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 maja 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy – zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie.
2015 3335 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/52/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+
2015 3334 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/51/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 maja 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/175/08 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju zmienionej Uchwałą Nr I/34/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 marca 2015 r.
2015 3333 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi łączącej ulicę Nowy Świat z ulicą Gorczańską w Rabce-Zdroju i ustalenia jej przebiegu.
2015 3315 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2108 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój.
2015 2107 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/426/10 Rady Miasta Rabka – Zdrój z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: Uchwalenia Statutu Gminy Rabki – Zdroju.
2015 2101 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/28/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Doktora Jordana, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego.
2015 2084 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/34/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/175/08 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju.
2015 2083 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/31/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi łączącej ulicę Traczykówka w Rabce-Zdroju z drogą powiatową K1667 w Ponicach.
2015 2082 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/30/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ulicy Cichej, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego.
2015 2081 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/29/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ul. Garncarska, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego.
2015 1006 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/18/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rabka- Zdrój na rok 2015
2015 1004 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr V/19/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1003 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Rabka – Zdrój.
2015 984 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr III/16/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 291 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zasad ustalenia, sposobu poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej.
2015 288 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/190/08 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie: wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 7375 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr II/8/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 6864 2014-11-27 Uchwała Uchwała Nr LVI/381/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie powołania Rabczańskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
2014 6713 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr LV/377/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 października 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 6243 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LV/379/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 października 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej łączącej osiedle Polczakówka w Rabce-Zdroju z drogą krajową nr 28 oraz ustalenia jej przebiegu
2014 6194 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LV/378/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Norwida, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w spr. zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego.
2014 6193 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LV/375/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 października 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 6192 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LV/374/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 6191 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LV/370/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 października 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 6190 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LV/369/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 października 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój
2014 6039 2014-10-30 Uchwała Uchwała Nr LIV/367/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rabka-Zdrój
2014 5962 2014-10-24 Uchwała Uchwała Nr LIII/366/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 5267 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr LII/359/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 5209 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr LII/357/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Rabka – Zdrój.
2014 4860 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr LI/355/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 4809 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LI/353/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/295/13 Rady Miejskiej w Rabce –Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zasad ustalenia, sposobu poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej.
2014 4808 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LI/352/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/190/08 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 4807 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LI/351/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2014 4806 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LI/347/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Krótka, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w spr. zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego
2014 4393 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/320/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3642 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/343/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3641 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/338/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Nowy Świat, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego
2014 3465 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/341/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2014 3464 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/336/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/295/13 Rady Miejskiej w Rabce –Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zasad ustalenia, sposobu poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej
2014 2834 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/326/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 7 maja 2014r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Bystra, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w spr. zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego
2014 2833 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/325/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej łączącej oczyszczalnię ścieków w Rabce-Zdroju z drogą krajową nr 28
2014 2832 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/332/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2831 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/324/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 7 maja 2014r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Rabka-Zdrój
2014 2759 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/330/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/295/13 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zasad ustalenia, sposobu poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej
2014 2758 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/327/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 7 maja 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój.
2014 1832 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/312/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 19 marca 2014r. w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Gilówka, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w spr. zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego
2014 1804 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/315/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 19 marca 2014r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój
2014 1803 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/311/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 19 marca 2014r. w sprawie odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Rabka – Zdrój
2014 1793 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/302/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rabka- Zdrój na rok 2014
2014 1762 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/297/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 725 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLV/306/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 724 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLV/305/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 723 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLV/304/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 431 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/294/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 331 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XLII/288/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 137 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/299/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2014 136 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/298/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/280/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rabka-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 135 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/295/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad ustalenia, sposobu poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej
2013 7787 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/290/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju
2013 7786 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/289/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.)
2013 7253 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/286/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Poniatowskiego, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego
2013 7252 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/285/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 7251 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/283/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie udostępniania obiektu wybudowanego w ramach zadania pn. „Budowa strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rdzawce na terenie Gminy Rabka-Zdrój”
2013 7250 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/282/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie udostępniania obiektu wybudowanego w ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w części budynku Zespołu Szkół w Chabówce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”
2013 7249 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/280/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rabka-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 6885 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI/273/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2013r. w sprawie udostępniania obiektu wybudowanego w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Rabka-Zdrój – budowa placu zabaw w Ponicach”
2013 6319 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/278/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 6318 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/276/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2013r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2013 6317 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/275/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6316 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/274/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój
2013 6315 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/272/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/242/13 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Rabka – Zdrój
2013 5974 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XL/268/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 5973 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XL/266/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 września 2013r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Traczykówka, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w spr. zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego
2013 5361 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 sierpnia 2013r. zmian w budżecie gminy na 2013 rok .
2013 5360 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/368/10 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Rabka-Zdrój oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony, a także zasad zawierania umów, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat trzech strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, zmienionej Uchwałą Nr LVI/388/10 Rady Miasta Rabka – Zdrój z dnia 17 maja 2010 r.
2013 5340 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/242/13 Rady Miejskiej w Rabce- Zdroju z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Rabka- Zdrój
2013 5140 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok .
2013 4922 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rabka-Zdrój podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconych zadań
2013 4921 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rabka-Zdrój
2013 4920 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Uzdrowiska Rabka-Zdrój.
2013 4919 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Rabka -Zdrój
2013 4918 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/81/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 października 2011r. w sprawie: ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania, zmienionej Uchwałą Nr XXV/149/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia  16 lipca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/81/11Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 października 2011r. w sprawie: ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2013 4830 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok .
2013 4401 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 maja 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 4381 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworca busów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rabka-Zdrój
2013 3501 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rabka-Zdrój za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 3500 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 3499 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3498 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/198/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój
2013 2535 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2413 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój
2013 2412 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18 marca 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 2145 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok .
2013 2019 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rabka-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 1962 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1961 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1960 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2013 1959 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1958 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój
2013 781 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok .
2013 245 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rabka- Zdrój na rok 2013
2013 38 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXX/184/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok .
2013 36 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok .
2012 7320 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok .
2012 7006 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia zasad kierowania, korzystania i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym w ramach zasobów lokalnych Gminy Rabka-Zdrój.
2012 6851 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2012 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6850 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rabka-Zdrój na lata 2012-2015.
2012 5666 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 października 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 5665 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok .
2012 5510 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 września 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/113/12 Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju z dnia 06 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rabka-Zdrój.
2012 5046 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 września 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok .
2012 4932 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 września 2012r. w sprawie: określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2012 4881 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 września 2012r. w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w gminie Rabka – Zdrój.
2012 4181 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXV/152/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 4152 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXV/149/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/81/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2012 3604 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XXV/148/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie podziału gminy Rabka – Zdrój na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 3306 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/426/10 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 29 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rabka-Zdrój
2012 3279 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: zmiany UCHWAŁY Nr XVI/92/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: regulaminów korzystania z Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju oraz Placu Zabaw w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju
2012 3273 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok .
2012 3249 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: podziału gminy Rabka – Zdrój na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 2984 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/127/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Ponicach
2012 2983 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/126/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Rabka-Zdrój, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2012 2982 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/125/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42  ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój.
2012 2964 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok .
2012 2533 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/132/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2166 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XXI/119/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój.
2012 2165 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XXI/117/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju.
2012 1796 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/120/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
2012 1795 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/122/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1069 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XX/112/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rabka-Zdrój.
2012 1070 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XX/113/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rabka-Zdrój.
2012 1068 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XX/115/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie: zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2012 814 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XX/111/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 573 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Rabka-Zdrój, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2012 480 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rabka- Zdrój na rok 2012
2012 400 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 117 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: wzorów deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym
2011 7065 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XVII/96/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 6335 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/86/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: wzorów deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym
2011 6334 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/85/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6336 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/87/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportu
2011 6338 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/92/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: regulaminów korzystania z Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju oraz Placu Zabaw w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju
2011 6337 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/88/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/116/07 Rady Miasta Rabka–Zdrój z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu opłaty od posiadania psów
2011 6204 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/81/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 października 2011r. w sprawie: ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2011 5251 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XV/83/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok .
2011 4559 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XIII/74/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/284/05 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie: zasad ustalania, sposobu poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej
2011 4508 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV/80/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 14 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok .
2011 3806 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr XIII/72/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne
2011 3724 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XII/70/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok .
2011 3725 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XIII/75/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok .
2011 3689 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr XIII/76/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie: odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Rabka – Zdrój.
2011 3522 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/57/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Rabki-Zdroju.
2011 3027 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/62/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok .
2011 3001 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr IX/46/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: nadania imienia Gimnazjum w Chabówce.
2011 2505 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr X/54/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok .
2011 1863 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój.
2011 1864 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/39/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w Gminie Rabka-Zdrój.
2011 1574 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/41/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/28/11 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku leśnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości.
2011 1575 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok .
2011 1427 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rabce-Zdroju.
2011 1145 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok .
2011 1122 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Rabka- Zdrój na rok 2011
2011 771 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/28/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku leśnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości
2011 168 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr V/18/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok .
2011 39 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr IV/3/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rabce-Zdroju
2011 40 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr IV/5/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2011 41 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr IV/6/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok .
2010 5242 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXIII/460/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Orkana” .
2010 5241 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXIII/459/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Centrum” .
2010 5244 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXIII/462/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Rynek” .
2010 5243 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXIII/461/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Łęgi” .
2010 5238 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXIII/456/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Słone” .
2010 5237 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXIII/455/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Zaryte” .
2010 5240 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXIII/458/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Nowy Świat” .
2010 5239 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXIII/457/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Traczykówka” .
2010 5257 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXII/444/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ponic.
2010 5256 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXII/443/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Rdzawki.
2010 5259 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXII/446/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2010 5258 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXII/445/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXI/426/10 Rady Miasta Rabka – Zdrój z dnia 29 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rabki – Zdroju.
2010 5253 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXII/430/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXI/422/10 Rady Miasta Rabka – Zdrój z dnia 29 września 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rabka-Zdrój lub jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2010 5245 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXIII/463/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Sądecka” .
2010 5255 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXII/442/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Chabówki .
2010 5254 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXII/439/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2010r. w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody
2010 5060 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LXIII/454/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok .
2010 4575 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LXII/432/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2010r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 4576 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LXII/438/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok .
2010 4141 2010-10-22 uchwala Uchwała nr LXI/426/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 września 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Rabki – Zdroju.
2010 4142 2010-10-22 uchwala Uchwała nr LXI/427/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2010 4067 2010-10-19 uchwala Uchwała nr LXI/425/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok .
2010 3989 2010-10-14 uchwala Uchwała nr LXI/416/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/344/09 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ponicach wchodzącej w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach.
2010 3990 2010-10-14 uchwala Uchwała nr LXI/417/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIX/404/10 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rdzawce wchodzącej w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce.
2010 3998 2010-10-14 uchwala Uchwała nr LXI/424/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 września 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 3697 2010-09-23 Uchwała Uchwała nr LIX/404/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rdzawce wchodzącej w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce.
2010 3664 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr LX/408/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany sieci szkolnej na terenie Gminy Rabka-Zdrój.
2010 3586 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LX/414/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok .
2010 3288 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr LIX/405/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok .
2010 2396 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/400/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok .
2010 2344 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr LVI/388/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 17 maja 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LII/368/10 Rady Miasta Rabka – Zdrój z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Rabka-Zdrój oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony, a także zasad zawierania umów, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat trzech strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
2010 2343 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr LVI/383/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 17 maja 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rabka-Zdrój
2010 2347 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr LVII/390/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Rabka-Zdrój
2010 1883 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 17 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1755 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr LI/365/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1756 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr LII/374/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok .
2010 1757 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr LIII/379/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1683 2010-05-24 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr L/349/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Rabka- Zdrój na rok 2010
2010 1543 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr LV/381/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Rabka – Zdrój.
2010 1465 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr LI/355/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rabka-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1341 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr LII/368/10 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18 marca 2010r. w sprawie: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Rabka-Zdrój oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony, a także zasad zawierania umów, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat trzech strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
2010 339 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/344/09 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ponicach wchodzącej w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach.
2010 59 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/348/09 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 23 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/345/09 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/250/09 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku leśnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości