Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 289

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7047 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr X/107/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2019
2019 6807 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr X/114/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Proszowice oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
2019 6806 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr X/112/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2019 6805 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr X/109/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Proszowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobie jej świadczenia oraz wysokości ceny za tę usługę
2019 5899 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr IX/101/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 6 sierpnia 2019 r. o zmianie Uchwały Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i o uchyleniu Uchwały Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie Uchwały Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5898 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr IX/100/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/2015/09 z dnia 24 września 2009 r. Rady Miejskiej w Proszowicach w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Proszowice
2019 5897 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr IX/99/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego pobytu w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Proszowice
2019 5896 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr IX/98/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Proszowice
2019 5895 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr IX/90/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2019
2019 5715 2019-07-31 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2019
2019 4831 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Proszowice oraz nadania jej statutu
2019 4830 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/84/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3998 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie Uchwały Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3997 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie Uchwały nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 3679 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Proszowice oraz nadania jej statutu
2019 3678 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3677 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Proszowice
2019 3676 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i vice-dyrektorów, a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Proszowice
2019 3675 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie planu i podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie się nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Proszowice
2019 3674 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/62/82019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Proszowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 3673 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2019
2019 3672 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 3671 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3670 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 2120 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2119 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2118 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały własnej Nr XXI/157/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin nie objętych programami pomocowymi w zakresie dożywiania
2019 2117 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice w 2019 r.”
2019 2116 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkalnego Gminy Proszowic oraz ustalenia wysokości bonifikat z tytułu ich nabycia przez najemcę
2019 2115 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2114 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2019
2019 713 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie przejęcia i zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Zamkowej w Proszowicach pozbawionej dotychczasowej kategorii drogi powiatowej
2019 712 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2019
2019 561 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 329 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2018
2018 8664 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Proszowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 8663 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2018
2018 8561 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Proszowice
2018 7724 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr LIX/487/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2018
2018 7207 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVIII/483/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Proszowice
2018 7206 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVIII/479/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2018
2018 6444 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr LVI/470/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2018
2018 6421 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr LVI/473/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 20 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Proszowice
2018 5862 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LV/449/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2018
2018 5833 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr LV/462/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Proszowice
2018 5830 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr LV/467/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 5829 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr LV/464/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Proszowicach i ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie
2018 5828 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr LV/463/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Klubu Dziecięcego w Proszowicach oraz utworzenia jednostki budżetowej Samorządowego Żłobka w Proszowicach i nadania mu statutu
2018 5115 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr LIV/445/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Proszowice
2018 4034 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr LII/428/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2018
2018 3977 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr LII/430/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 3289 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr LI/423/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 3288 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr LI/421/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2018
2018 3090 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr L/419/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie statutu instytucji kultury pod nazwą Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach
2018 3089 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr L/416/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach
2018 3088 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr L/415/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2018 3087 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr L/412/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice w 2018 roku”
2018 3086 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr L/410/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Proszowice, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenie specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku
2018 3085 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr L/407/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Proszowice
2018 3084 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr L/406/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/396/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 22 stycznia 2018 r. zarządzającej pobór podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3083 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr L/402/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2018
2018 2754 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr L/409/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Proszowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2753 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr L/408/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Proszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 826 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XLIX/399/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Proszowice z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 825 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XLIX/396/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 824 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XLIX/393/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2018
2018 745 2018-01-23 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/384/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2017
2018 430 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/386/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Proszowice z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 9000 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XLVII/382/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2017 8999 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XLVII/380/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach
2017 8998 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XLVII/379/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Proszowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 8997 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XLVII/375/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2017
2017 8115 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI/357/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2017
2017 7790 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XLVI/374/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zamiany Uchwały nr XLV/354/2017 RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Proszowice
2017 7789 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XLVI/366/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/326/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych w Gminie Proszowice w 2017 r"
2017 7788 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XLVI/360/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/33/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzania poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 6823 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLV/354/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Proszowice
2017 6822 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLV/353/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 6821 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLV/336/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2017
2017 6077 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XLIV/333/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2017 6078 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XLIV/327/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2017.
2017 5394 2017-08-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/326/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych w Gminie Proszowice w 2017 r.”
2017 5393 2017-08-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/311/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/215/09 z dnia 24 września 2009 r. Rady Miejskiej w Proszowicach w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wpłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Proszowice
2017 5392 2017-08-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/310/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Proszowice
2017 5391 2017-08-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/309/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Proszowice
2017 5390 2017-08-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/302/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2017
2017 4854 2017-07-19 Uchwała Uchwała Nr XLII/298/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych w Gminie Proszowice w 2017 r.”
2017 4853 2017-07-19 Uchwała Uchwała Nr XLII/297/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2017
2017 4852 2017-07-19 Uchwała Uchwała Nr XLII/296/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Proszowice
2017 4718 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/289/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2017
2017 3568 2017-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Proszowice, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Proszowice
2017 3567 2017-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/281/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie likwidacji nazwy ulicy w mieście Proszowice
2017 3566 2017-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/277/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2017
2017 3036 2017-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/276/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Kopernika w Proszowicach i ustaleniu jej przebiegu
2017 3035 2017-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/275/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka ulicy Biały Krzyż w Proszowicach i ustaleniu jej przebiegu
2017 3034 2017-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/273/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie i mieście Proszowice
2017 2984 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/252/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Proszowice
2017 2539 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/262/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2017
2017 2198 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/268/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2067 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/270/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Proszowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, przyznania liczby punktów tym kryteriom i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2017 2066 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/269/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Proszowice
2017 1295 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XXXV/257/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy i miasta Proszowice
2017 386 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/248/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2017
2017 300 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/247/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2016
2017 201 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/251/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Proszowice przez inne podmioty niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji
2017 78 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/250/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Proszowice.
2016 7635 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/246/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 7634 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/245/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6832 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/233/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2016
2016 6803 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/235/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 6802 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/234/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/230/09 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego
2016 6141 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXI/227/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Proszowice
2016 6140 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXI/226/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Proszowice
2016 5502 2016-09-29 Uchwała Uchwała Nr XXX/216/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 22 września 2016r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Proszowicach, w formie gminnej jednostki budżetowej oraz nadania statutu tej jednostce
2016 5465 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/219/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 22 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach
2016 5464 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/218/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 22 września 2016r. w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Proszowicach
2016 5463 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/217/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 22 września 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Proszowicach i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2016 5462 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/215/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i  Miasta Proszowice na rok 2016
2016 4510 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/209/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych w Gminie Proszowice w 2016 r.”
2016 4509 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/198/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2016
2016 3857 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XXVII/195/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2016.
2016 3398 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/187/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2016
2016 2867 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/181/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach
2016 2866 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/180/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2016 2865 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/179/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Proszowice
2016 2864 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/173/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2016.
2016 2323 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/170/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2016
2016 1855 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XXII/169/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Proszowice
2016 1854 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XXII/168/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Proszowice
2016 1812 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/151/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
2016 1811 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/131/2015 w sprawie dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobie świadczenia oraz wysokości ceny za usługę
2016 1615 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/158/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2016 1614 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/157/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin nie objętych programami pomocowymi w zakresie dożywiania.
2016 1613 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/153/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 1612 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/152/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych
2016 1611 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/150/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 163 z późn. zminami) lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2014 r. poz. 1863 z późn. zmianami)
2016 1610 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2016 402 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/142/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Proszowice
2016 398 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/143/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie Gminy Proszowice
2016 207 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/109/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2015
2016 26 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/124/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2016
2016 25 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2015
2015 8578 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVIII/134/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminów określających zasady i tryb korzystania z obiektu użyteczności publicznej - Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 10 w Proszowicach stanowiącego własność gminy Proszowice, administrowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Proszowice Sp. z o.o. oraz ustalenia cennika za korzystanie z usług ww. obiektu
2015 8577 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVIII/133/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2016 - 2020 oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Proszowice.
2015 8576 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVIII/132/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gmine Proszowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły lub gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
2015 8575 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVIII/131/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobie świadczenia oraz wysokości ceny za usługę
2015 8574 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVIII/130/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości posiadających domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na terenie Gminy Proszowice
2015 8573 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVIII/129/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku na terenie Gminy i Miasta Proszowice
2015 7972 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/113/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7971 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/111/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej
2015 7423 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVII/112/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Proszowice
2015 7372 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/115/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/215/09 z dnia 24 września 2009 r. Rady Miejskiej w Proszowicach w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Proszowice.
2015 7371 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/114/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7265 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/118/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 7264 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/117/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 7263 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/116/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/171/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Proszowice zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/258/2013 z dnia 30 października 2013 r.
2015 6116 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr XVI/105/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 19 października 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Proszowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2015 6115 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr XVI/103/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2015
2015 6079 2015-10-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/104/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 19 października 2015r. w sprawie utworzenia klubu dziecięcego i nadania mu statutu
2015 5701 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XV/100/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2015.
2015 5647 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XV/97/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 września 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg publicznych pozbawionych dotychczasowej kategorii dróg powiatowych w Proszowicach
2015 5286 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/90/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Opatkowicach na części działkach nr ew. 538, 489/5, 494/3
2015 5212 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w odniesieniu do realizacji zadań gminy tzw. Budżetu Obywatelskiego Osiedli na terenie Miasta Proszowice w Gminie Proszowice
2015 5211 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/85/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2015
2015 5167 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia naterenie Gminy i Miasta Proszowice odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
2015 4756 2015-08-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2015
2015 4672 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr XI/57/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2015
2015 4600 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr IX/44/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2015
2015 3974 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej nr K160310 Żębocin-Jakubowice
2015 3973 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2015
2015 3972 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr XII/64/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego – działających na terenie Gminy i Miasta Proszowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 3971 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Szpitalnej w Proszowicach i ustaleniu jej przebiegu
2015 3923 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr XII/69/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia jego numeru oraz siedziby obwodowej komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r
2015 3387 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/36/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2015
2015 3215 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2015.
2015 2856 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2015
2015 2709 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/38/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie programu oddłużeniowego dla lokatorów i osób zajmujących bez tytułu prawnego lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy i Miasta Proszowice
2015 2677 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/39/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia Tytułów: "Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Proszowice" i "Zasłużony dla Gminy i Miasta Proszowice" oraz regulaminu nadawania tych tytułów.
2015 2676 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/33/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1543 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 17 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1542 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 17 marca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego - działających na terenie Miasta i Gminy Proszowice oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2015 1541 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 17 marca 2015r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkalnego Gminy Proszowic oraz ustalenia wysokości bonifikat z tytułu ich nabycia przez najemcę.
2015 740 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Proszowice.
2015 225 2015-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2014
2014 7428 2014-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2014
2014 6600 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLIX/340/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 5907 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLVII/326/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2014
2014 5409 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLVII/333/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 4914 2014-09-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/324/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 kwietnia 2011 r. zarządzającej pobór podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 4741 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/322/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzew uznanych za pomniki przyrody
2014 4740 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/321/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenie zasad usytuowania miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2014 4681 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/305/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2014
2014 3996 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLV/313/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Proszowice
2014 2640 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/296/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku dla osób nie objętych programami pomocowymi w zakresie dożywiania
2014 1876 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLII/289/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1673 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2014
2014 1250 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLI/286/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu w Proszowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych
2014 605 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XL/279/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 604 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XL/278/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami)
2014 603 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XL/280/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin w ramach wieloletniego programy wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020
2014 382 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2013
2013 7852 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2013
2013 7558 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzew uznanych za pomniki przyrody
2013 7557 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 6500 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 października 2013r. o zmianie uchwały Nr XXIV/172/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 13 grudnia 2012 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 6499 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 października 2013r. o zmianie uchwały Nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy i Miasta Proszowice
2013 5399 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/241/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2013
2013 5398 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Proszowice.
2013 4427 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Proszowice
2013 4269 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Proszowice lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2013 4242 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4241 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyznaczenia inaksenta poboru opłaty za wodę z sieci wodociągowej w miejscowościach Czajęczyce-Kocznaów oraz za odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jazdowiczki.
2013 3892 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 3401 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/307/02 Rady Miejskiej Proszowicach z dnia 31 maja 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kościelcu, nadania mu statutu i imienia
2013 3353 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/46/99 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Kościelcu
2013 3352 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/39/99 Rady Miejskiej w Proszowicach z dn. 4 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Proszowicach
2013 3351 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/44/99 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kościelcu
2013 2913 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2013
2013 2912 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 21 marca 2013r. w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2815 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej w Szczytnikach i nadania statutu
2013 1784 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic na terenie miasta Proszowice - zarządzanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice
2013 1783 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Proszowice oraz warunków i zasad korzystania z nich
2013 1707 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2013 1494 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2013
2013 1267 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 31 stycznia 2013r. podziału Gminy Proszowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 727 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2012
2012 7427 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 7426 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7425 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 7424 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7423 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 7422 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2012 7416 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7415 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy i Miasta Proszowice
2012 6502 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013 r.
2012 6501 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2012.
2012 6500 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Proszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 6499 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Koczanowie
2012 6498 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Stogniowicach
2012 6497 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie likwidacji Gimnazjum w Koczanowie
2012 5356 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach.
2012 4906 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Proszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4905 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2012.
2012 4219 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Żębocinie.
2012 4218 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Żębocinie
2012 2829 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu w Proszowicach.
2012 2733 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2012.
2012 2186 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługujace osobom fizycznym oraz ustalenia innej stopy procentowej dla rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2012 2185 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego dla realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
2012 2184 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 2097 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 marca 2012r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice
2012 908 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/103/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na terenie Gminy Proszowice w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2012 909 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/104/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 2324/4, 2324/7, 2324/13, 2324/14, 2324/15, 1155/19 w Proszowicach.
2012 907 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr xv/99/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Proszowice.
2012 906 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/94/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2012
2011 7294 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6762 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 września 2011r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy T. Kościuszki , ul. Rynek, części ul. 3 Maja w Proszowicach.
2011 6763 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 września 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Kazimierza Brodzińskiego w Proszowicach.
2011 6764 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 28 września 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsc do parkowania i ustalenia opłaty parkingowej.
2011 6594 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Proszowice.
2011 6595 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6596 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2012 rok
2011 4595 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: Uchwały Budżetowej Gminy Proszowice na rok 2011
2011 4321 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 4020 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2011 2771 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Proszowice
2011 2772 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i vice-dyrektorów, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz zasad przyznawania obniżenia tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć
2011 2773 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie; inkasa opłaty skarbowej, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2718 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie przez Gminę Proszowice przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska oraz kryteriów wyboru inwestycji
2011 1904 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy i Miasta Proszowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 1905 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1906 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Proszowice.
2011 795 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie: trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 796 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 797 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie; podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania.
2011 638 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie:zmiany uchwały Nr XXXV/231/09 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 26 listopada 2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 639 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/82/07 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 listopada 2007r. , w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 287 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III /7/2010 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2010
2010 5724 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/274/2010 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Proszowice lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2010 4368 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/302/2010 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 14 października 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 3731 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLI/271/2010 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia dodatkowego obwodu głosowania
2010 3730 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLI/270/2010 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia na terenie Gminy Proszowice stałych obwodów głosowania.
2010 3729 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XL/261/2010 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2010.
2010 3732 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/273/2010 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2010
2010 3728 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XLVII/288/10 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/43/07 z dnia 15 marzec 2007 r. Rady Miejskiej w Proszowicach w sprawie: zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 3734 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/283/2010 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy i Miasta Proszowice na rok 2010.
2010 3733 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/276/2010 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Proszowice dla niepublicznych przedszkoli i szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Proszowice.
2010 1492 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/2010 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Proszowice
2010 1123 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/2010 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Proszowice dla niepublicznych przedszkoli i szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Proszowice.