Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 382

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6642 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr X/98/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 4 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży - etap A1
2019 6548 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr X/106/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 4 września 2019 r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz
2019 6547 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr X/101/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów.
2019 6546 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr X/95/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 6545 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr X/94/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 4 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
2019 6544 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr X/93/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2019 6543 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr X/92/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 4 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady przyznawania i wysokości dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Wiśnicz
2019 5440 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr IX/78/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5439 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr IX/82/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz
2019 5393 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr IX/73/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2019 r.
2019 5333 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr IX/83/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
2019 5332 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr IX/81/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Nowy Wiśnicz
2019 5331 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr IX/79/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 5330 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr IX/77/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów.
2019 4475 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2019 r.
2019 4407 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Nowy Wiśnicz do kategorii dróg gminnych
2019 3621 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2019 r.
2019 3495 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz
2019 2603 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2019 r.
2019 2528 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Wiśnicz w 2019 r.
2019 2527 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie nadania statutów sołectwom i osiedlu w Gminie Nowy Wiśnicz
2019 2526 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowy Wiśnicz
2019 2202 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr IV/36/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży - etap A1
2019 1720 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/37/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2019 r.
2019 1622 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr V/41/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 1412 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowy Wiśnicz na 2019 r.
2019 1174 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/31/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nowy Wiśnicz dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 524 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2019 r.
2019 177 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących projektów statutów sołectw i osiedla w Gminie Nowy Wiśnicz
2019 176 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 r.
2019 175 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2018 r.
2018 8137 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8136 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 8135 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Nowy Wiśnicz
2018 8134 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8133 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019
2018 8132 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2018 r.
2018 7304 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr L/481/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Wiśnicz”.
2018 7303 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr L/474/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2018 r.
2018 6417 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/472/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowy Wiśnicz
2018 6268 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XLIX/473/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2018 6267 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XLIX/471/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz do kategorii dróg gminnych
2018 6266 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XLIX/466/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Wiśnicz
2018 6265 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XLIX/460/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2018 r.
2018 5588 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/456/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2018 r.
2018 4971 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLVII/454/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2019
2018 4970 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLVII/452/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz
2018 4969 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLVII/451/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
2018 4968 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLVII/450/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nowy Wiśnicz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4967 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLVII/445/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2018 r.
2018 4019 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/437/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2018 r.
2018 4018 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/441/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2018 4017 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/442/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w jego skład
2018 3740 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XLV/431/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Wiśnicz
2018 3739 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XLV/428/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie budżetu obywa telskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2019
2018 3738 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XLV/426/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2018 r.
2018 3737 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XLV/432/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz
2018 3167 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLIV/416/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w jego skład
2018 3166 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLIV/414/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2018 3165 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLIV/410/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2018 r.
2018 3140 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLIV/419/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Wiśnicz w 2018 r.
2018 3139 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLIV/418/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nowy Wiśnicz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3138 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLIV/417/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nowy Wiśnicz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1610 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/408/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w jego skład
2018 1609 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/406/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Brzękowskiego w  Nowym Wiśniczu
2018 1608 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/405/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2018 1607 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/403/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nowy Wiśnicz dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1606 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/398/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2018 r.
2018 1283 2018-02-19 Uchwała Uchwała Nr XLII/396/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Leksandrowa - etap A
2018 971 2018-02-05 Uchwała Uchwała Nr XLII/397/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2018 970 2018-02-05 Uchwała Uchwała Nr XLII/395/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nowy Wiśnicz dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 969 2018-02-05 Uchwała Uchwała Nr XLII/393/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2018 r.
2018 523 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLI/377/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Chronów – etap A
2018 423 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/388/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Królówka
2017 9204 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/389/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2017 9203 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/387/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
2017 9202 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/384/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu
2017 9201 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/382/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Nowy Wiśnicz na 2018 rok
2017 9200 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/380/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 r.
2017 9199 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/378/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2017 r.
2017 7711 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/365/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz, obejmującej miejscowość Muchówka – etap „A”
2017 7657 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XL/373/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 7601 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XL/370/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2017 7600 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XL/369/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.
2017 7599 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XL/368/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu
2017 7598 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XL/366/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2017 r.
2017 7514 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/364/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 października 2017 r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Łomna
2017 7008 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/358/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 7007 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/357/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
2017 7006 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/349/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2017 r.
2017 5964 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/329/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 19 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2018
2017 5963 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/326/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2017 r.
2017 5948 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/331/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowy Wiśnicz
2017 5947 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/330/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych
2017 5329 2017-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/319/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2017 r.
2017 5328 2017-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/324/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Wiśnicz.
2017 4369 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/315/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjecia regulaminu korzystania z miatseczka ruchu drogowego w miejscowości Stary Wiśnicz
2017 4368 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/314/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą instrumentu płatniczego na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 4367 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu
2017 4366 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/309/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2017 r.
2017 4365 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2017 r.
2017 3574 2017-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/301/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
2017 3573 2017-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/300/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie określenia dodatkowych zwolnień z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
2017 3572 2017-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/295/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie budżetu obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2018
2017 3571 2017-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/294/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Wiśnicz
2017 3570 2017-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/288/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2017 r.
2017 3233 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/281/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowena okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2394 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/284/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Wiśnicz w 2017 r.
2017 2393 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/278/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2017 r.
2017 1497 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/272/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz
2017 1496 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/270/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1495 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/269/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 1494 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/268/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2017 r.
2017 649 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/266/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowy Wiśnicz oraz warunków i zasad korzystania z nich.
2017 648 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/263/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu
2017 647 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/262/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz
2017 646 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/261/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2017 r.
2016 8052 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXX/260/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz
2016 8051 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXX/259/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 8050 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXX/249/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 21 grudnia 2016r. budżet Gminy Nowy Wiśnicz na 2017 r.
2016 8049 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXX/247/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2016 r.
2016 6984 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/236/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Wiśnicz.
2016 6983 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/235/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie dotacji z budżetu gminy udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Nowy Wiśnicz przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2016 6982 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/234/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6981 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/233/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2017
2016 6980 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/231/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2016 r.
2016 6025 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/229/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
2016 5823 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII/213/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 7 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2016 r.
2016 5504 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/212/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Olchawa w Gminie Nowy Wiśnicz
2016 5503 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/211/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 20 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Królówka w gminie Nowy Wiśnicz
2016 5494 2016-09-29 Uchwała Uchwała Nr XXVI/210/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2016 r.
2016 4745 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/207/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2016 r.
2016 4385 2016-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXIV/201/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Kopaliny
2016 4281 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/202/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowy Wiśnicz
2016 4280 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/197/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu
2016 4279 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/195/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 czerwca 2016r. zmianiająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz
2016 4278 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/191/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2016 r.
2016 3409 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/186/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 3408 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/177/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowy Wiśnicz oraz warunków i zasad korzystania z nich.
2016 3407 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/175/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie regulamnu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zmieszkałych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
2016 3406 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/174/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży
2016 3405 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/172/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2016 r.
2016 3062 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXI/170/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Kobyle w zakresie zmiany ustaleń tekstowych planu obowiązujących w strefie ekspozycji dalekiego widoku
2016 3020 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/165/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 3019 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/164/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Wiśnicz.
2016 3018 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/162/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2016 r.
2016 2608 2016-04-20 Uchwała Uchwała Nr XX/161/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Wiśnicz w 2016 r.
2016 2607 2016-04-20 Uchwała Uchwała Nr XX/158/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie budżetu obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2017
2016 2606 2016-04-20 Uchwała Uchwała Nr XX/155/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2016 r.
2016 1556 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/148/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu
2016 1555 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/145/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2016 r.
2016 1226 2016-02-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/143/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2016 rok
2016 1211 2016-02-18 Uchwała Uchwała Nr XVII/130/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2015r. budżetowa Gminy Nowy Wiśnicz na 2016 r.
2016 887 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/139/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 886 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/138/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2016 447 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/133/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań należących do kompetencji Gminy Nowy Wiśnicz
2016 446 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/128/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2015 r.
2015 7667 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/120/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularza informacji i formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 7463 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/123/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 7462 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/122/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Nowy Wiśnicz na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2015 7461 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/121/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz termnów platności i wysokości stawek opłaty targowej
2015 7460 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/119/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016
2015 7459 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/118/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2015 7458 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/117/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7457 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/116/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7456 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/115/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 listopada 2015r. zmianiająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz
2015 7455 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/114/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz
2015 7454 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/113/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego a także tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz
2015 7453 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/108/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2015 r.
2015 6515 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XV/105/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 6514 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XV/106/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 października 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
2015 6513 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XV/99/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2015 r.
2015 6022 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/93/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 23 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu
2015 5640 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 23 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania zniżek oraz ich rozmiaru w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom zajmującym stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz zespołach szkół, jak również zasad całkowitego ich zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć.
2015 5639 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/92/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 23 września 2015r. w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domu Samopomocy w Muchówce
2015 5638 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/97/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 23 września 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 5637 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/96/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 23 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Nowy Wiśnicz do kategorii dróg gminnych
2015 5636 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/86/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2015 r.
2015 5511 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XIII/85/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 18 września 2015r. w sprawie utowrzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 5076 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr V/20/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2015 rok
2015 4775 2015-08-05 Uchwała Uchwała Nr XI/83/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w ogólnokrajowym referendum wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 4582 2015-07-23 Uchwała Uchwała Nr XII/84/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie budżetu obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2016
2015 4266 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/74/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek", polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Nowy Wiśnicz, w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2015 4265 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/68/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2015 r.
2015 3095 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr IX/61/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2015 r.
2015 2892 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz.
2015 2891 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Nowy Wiśnicz do kategorii dróg gminnych
2015 2890 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Wiśnicz
2015 2889 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzeń za inkaso
2015 2888 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2015 r.
2015 2306 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr VII/43/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście" Nowego Wiśnicza w zakresie działki nr 2216 położonej w Starym Wiśniczu
2015 2038 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VII/51/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
2015 2037 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji i przeksztalcenia zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Wiśniczu
2015 2036 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VII/48/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz
2015 2035 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VII/47/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, ustalenia terminu płatności, zasad jej poboru, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia oraz zwolnień od tej opłaty
2015 2034 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2015 r.
2015 1483 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1391 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
2015 1390 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1389 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr VI/34/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
2015 844 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 843 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 393 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2015
2015 335 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr IV/7/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2014 r.
2015 334 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2015 333 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr IV/11/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w granicach administracyjnych Gminy Nowy Wiśnicz
2014 6140 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/364/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.
2014 6139 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/362/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 października 2014r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2014 r.
2014 5473 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/352/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2014 5472 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/349/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2014 rok.
2014 5474 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/357/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Nowy Wiśnicz do kategorii dróg gminnych
2014 5476 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/359/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 5475 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/358/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowy Wiśnicz
2014 5316 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXV/351/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 września 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu "Pierwszy Dzwonek", polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
2014 4626 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/347/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2014 r.
2014 4625 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/345/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Nowy Wiśnicz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu
2014 3761 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/337/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Nowy Wiśnicz do kategorii dróg gminnych
2014 3760 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/336/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Wiśnicz
2014 3755 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/338/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.
2014 3754 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/335/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz przedszkolach publicznych
2014 3753 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/334/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 czerwca 2014r. uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Rynku Nowego Wiśnicza oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w tejże strefie.
2014 3752 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/332/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowy Wiśnicz
2014 3745 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/326/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2014 rok
2014 3744 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/293/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2014 r.
2014 3734 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/306/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2014 rok
2014 3071 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/283/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2014 r.
2014 3045 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/274/13 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2013 r.
2014 3044 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/275/13 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 23 grudnia 2013r. uchwała budżetowa Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2014
2014 3032 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/319/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z realizacją zadań polegających na transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Wiśnicz
2014 2484 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/311/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu
2014 2445 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/320/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
2014 2444 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/314/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 2443 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/313 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 2385 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/312/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 1424 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/299/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Nowy Wiśnicz do kategorii dróg gminnych
2014 758 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/291/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Muchówka w zakresie działki nr 807 oraz części działki nr 806/1
2014 757 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/290/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży w zakresie działki nr 211
2014 756 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/289/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży w zakresie działki nr 290/2
2014 755 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/288/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście" Nowego Wiśnicza w zakresie rozwiązań komunikacyjnych układu dróg wewnętrznych przewidzianych do obsługi wyznaczonych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
2014 754 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/292/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Łomna w zakresie działek nr 484/8 oraz 485/1
2014 651 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/286/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 650 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/285/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 649 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/287/14 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu osłonowego pomoc w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w gminie Nowy Wiśnicz
2013 6636 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/268/13 Rady Miejksiej w Nowym Wiśniczu z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
2013 6635 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/263/13 Rady Miejksiej w Nowym Wiśniczu z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014
2013 6634 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/260/13 Rady Miejksiej w Nowym Wiśniczu z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2013 rok
2013 6633 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/269/13 Rady Miejksiej w Nowym Wiśniczu z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 6039 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/253/13 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 6038 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/250/13 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2013 r.
2013 6037 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/13 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 września 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.
2013 5022 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXV/236/13 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2013 r.
2013 4640 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXV/242/13 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
2013 4639 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXV/244/13 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 4566 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXV/245/13 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2534 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/226/13 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 8 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2013 rok
2013 2411 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/232/2013 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 8 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.
2013 1078 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/222/13 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2013 rok
2013 647 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/205/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2012 rok
2013 451 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/217/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowy Wiśnicz
2013 272 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/211/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 249 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/206/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Nowy Wiśnicz na 2013 rok
2013 166 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/215/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowy Wiśnicz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 165 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/214/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
2013 164 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/213/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 163 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/212/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 162 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/210/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 161 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/209/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 160 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/208/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2012 7495 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXI/201/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2012 rok
2012 7494 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXI/203/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu
2012 5634 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XX/197/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 5584 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/196/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz
2012 5555 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/199/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 5435 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/189/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 września 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracyji publicznej w zakresie wspierania rodzin
2012 5434 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/186/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowy Wiśnicz
2012 5433 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX185/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
2012 5461 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/198/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2013
2012 5460 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/200/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowy Wiśnicz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5436 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/190/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu
2012 5077 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XIX/182/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2012 r
2012 5047 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2012 r.
2012 4882 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/187/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu
2012 4640 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XVII/175/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Nowy Wiśnicz do kategorii dróg gminnych
2012 4615 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XVII/173/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2012 r.
2012 3342 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVI/167/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2012r. w sprawie górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
2012 3283 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XVI/168/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 3122 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVI/159/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2012 r.
2012 2742 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XVI/164/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu
2012 2298 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XV/151/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.
2012 2281 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XV/150/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Nowy Wiśnicz do kategorii dróg gminnych
2012 1821 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XV/143/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2012 r.
2012 1520 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/147/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, ustalenia terminu płatności, zasad jej poboru, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia oraz zwolnień od tej opłaty
2012 1519 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/146/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso
2012 428 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/124/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2012
2012 362 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/128/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2011 r.
2012 353 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/135/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Wiśniczu oraz trybu powoływania jej członków
2012 352 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/132/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Miejskiego Zespołu Edukacji w Nowym Wiśniczu
2012 351 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/141/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminną
2012 98 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/126/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 99 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/127/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości
2011 5633 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/101/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
2011 5634 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/103/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Edukacji
2011 5549 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/98/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego na rok 2012
2011 5550 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5551 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/100/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, ustalenia terminu płatności, zasad jej poboru, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia oraz zwolnień od tej opłaty
2011 5548 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/97/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2012
2011 5545 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/93/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2011 r.
2011 5546 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/95/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso
2011 5547 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/96/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5552 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/107/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Kopaliny w zakresie tekstu planu
2011 5557 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/112/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Leksandrowa w zakresie tekstu planu
2011 5558 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/113/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej część miasta Nowy Wiśnicz tj. z wyłączeniem terenu objętego planem „Śródmieście” Nowego Wiśnicza w zakresie tekstu planu.
2011 5559 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/114/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Stary Wiśnicz z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Wiśnicza w zakresie tekstu planu.
2011 5556 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/111/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Królówka w Gminie Nowy Wiśnicz w zakresie tekstu planu
2011 5553 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/108/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Muchówka w zakresie tekstu planu
2011 5554 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/109/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Olchawa w Gminie Nowy Wiśnicz w zakresie tekstu planu
2011 5555 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/110/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży w zakresie tekstu planu
2011 4946 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/81/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2011 r.
2011 4947 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/83/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze świadczeń przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz.
2011 4948 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoczęści Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miesjcowość Wiśnicz Mały
2011 4361 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr X/74/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2011 r.
2011 4362 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr X/79/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Kobyle
2011 4174 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/75/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 2 września 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso
2011 4175 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/78/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym
2011 3804 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr VIII/65/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
2011 3805 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr VIII/67/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nowy Wiśnicz na lata 2011-2020
2011 3701 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2011 r.
2011 3092 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz
2011 3093 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr VIII/64/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów i wysokości stawek opłaty targowej
2011 3065 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VII/50/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej za korzystanie ze świadczeń przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz
2011 3036 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2011r. w sprawie górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
2011 2529 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2011 r.
2011 2530 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr VII/51/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy Nowy Wiśnicz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 2116 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2011 r.
2011 1875 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Nowy Wiśnicz
2011 1543 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2011 r.
2011 1544 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy Nowy Wiśnicz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 851 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 852 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 853 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dofinansowania kosztów usuwania azbestu ze środków budżetu gminy w roku 2011
2011 598 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NOWY WIŚNICZ NA ROK 2011
2011 422 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowy Wiśnicz
2011 240 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/20/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Muchówka w zakresie działek nr 885 i 886
2011 239 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/19/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Chronów w zakresie działki nr 899/1
2011 242 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/22/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nowy Wiśnicz tj. z wyłączeniem terenu objętego planem „Śródmieście” Nowego Wiśnicza w zakresie działek nr: 4/2, 4/3, części działki nr 4/7, 4/25, 4/26, 951, 4/33, 4/34 i 4/47.
2011 241 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/21/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Muchówka w zakresie działki nr 1231
2011 235 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Stary Wiśnicz z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Wiśnicza, w zakresie zmiany parametrów kształtowania zabudowy - bez zmiany przeznaczenia terenu w obrysie UC – usług komercyjnych i MU – mieszkaniowo-usługowych.
2011 216 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/5/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy nowy Wiśnicz na 2010 r.
2011 236 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Muchówka – dla działek nr: 601/3, 601/4, 601/5.
2011 238 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Olchawa w gminie Nowy Wiśnicz w zakresie działki nr 184/1
2011 237 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego„Śródmieście” Nowego Wiśnicza w zakresie działek nr: 17/1 położonej w Leksandrowej oraz 679 położonej w Starym Wiśniczu
2010 5961 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XLII/350/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Chronów w gminie Nowy Wiśnicz w zakresie przeznaczenia terenu działek nr 536, nr 597 i nr 508
2010 5960 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XLII/349/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Królówka w gminie Nowy Wiśnicz w zakresie przeznaczenia terenu działek nr 2193/1, 2193/2 i nr 2194
2010 5963 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XLII/352/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Muchówka w gminie Nowy Wiśnicz w zakresie przeznaczenia terenu działek nr 585, nr 805 i nr 1415
2010 5962 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XLII/351/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Kopaliny w gminie Nowy Wiśnicz w zakresie przeznaczenia terenu działki nr 48/1
2010 5460 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII/358/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
2010 5123 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII/336/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5122 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII/331/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz
2010 5059 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLI/328/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 października 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi w roku 2010
2010 5126 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII/339/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2011 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2010 5125 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII/338/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego na rok 2011 r.
2010 5124 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII/337/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2011
2010 5022 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/357/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
2010 4566 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLII/340/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji i przekształcenia zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Wiśniczu
2010 3988 2010-10-14 uchwala Uchwała nr XL/322/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2010 r.
2010 3591 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/319/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz
2010 3167 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/314/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
2010 3002 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/282/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 13 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2010 r.
2010 3001 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/274/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2010 r.
2010 3000 2010-08-13 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXII/253/09 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Na rok 2010
2010 3003 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/297/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2010 r.
2010 3006 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/310/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2010 r.
2010 3005 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/309/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2010 rok
2010 3004 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/304/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2010 r.
2010 2003 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 1542 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym.
2010 1008 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/265/09 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu
2010 1007 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/264/09 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Wiśniczu
2010 1006 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/09 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany w Statucie Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu
2010 1011 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/279/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu
2010 1010 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/278/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowy Wiśnicz
2010 1009 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/09 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży