Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 374

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6669 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr X.75.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 11 września 2019 r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2019 rok Nr III.22.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 5705 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr IX.73.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2019 rok Nr III.22.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 4822 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr VIII.72.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2019 4821 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr VIII.71.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie : określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański.
2019 4820 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr VIII.69.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2019 rok Nr III.22.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 4543 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VII.65.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Makowa Podhalańskiego w sprawie budżetu obywatelskiego na 2020 r.
2019 3723 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI.61.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 3722 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI.60.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Maków Podhalański 2015-2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne
2019 3721 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI.58.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz sposobu jej składania
2019 3720 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI.57.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2019 3719 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI.56.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I.6.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Maków Podhalański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
2019 3718 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI.52.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XXXII.314.2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłat lokalnych określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2019 3717 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI.51.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XXXII.313.2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2019 3716 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI.47.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2019 rok Nr III.22.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 2381 2019-03-20 Uchwała Uchwała Nr V.43.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/139/2000 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 4.04.2000 r. w sprawie uchwalenia Statutów jednostek pomocniczych Gminy Maków Podhalański
2019 2380 2019-03-20 Uchwała Uchwała Nr V.42.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków Podhalański w 2019 roku”
2019 2379 2019-03-20 Uchwała Uchwała Nr V.41.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Maków Podhalański 2015-2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne
2019 2378 2019-03-20 Uchwała Uchwała Nr V.38.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Wieprzec w gminie Maków Podhalański
2019 1422 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV.36.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz sposobu jej składania
2019 1421 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV.31.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański
2019 1420 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV.30.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański
2019 1238 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV.37.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie : ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Maków Podhalański.
2019 1237 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV.35.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie : ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku położone na terenie Gminy Maków Podhalański.
2019 1236 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi.
2019 1235 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV.33.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie : szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 1234 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV.32.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie : przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Maków Podhalański.
2019 1233 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV.27.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2019 rok Nr III.20.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 922 2019-01-31 Uchwała Uchwała Nr III.22.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maków Podhalański na 2019 r.
2019 921 2019-01-31 Uchwała Uchwała Nr III.18.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok Nr XXXI.304.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 8597 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II.17.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"na lata 2019-2023.
2018 8596 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II.16.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie : podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego – świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2018 8595 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II.15.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie : ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku „Pomoc gminy Maków Podhalański w zakresie zapewnienia posiłku” na lata 2019 – 2023.
2018 8594 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II.9.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie : wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2018 8593 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II.8.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok Nr XXXI.304.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2017 roku.
2018 7571 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.377.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie : zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański
2018 7570 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.376.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański w zakresie określonym w uchwale Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XXVII.257.2017 z dnia 26.07.2017 r.
2018 7389 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie : uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański
2018 7388 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.373.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok Nr XXXI.304.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2017 roku.
2018 6968 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.372.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 6967 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.371.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Maków Podhalański miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6966 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.370.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Maków Podhalański maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i  poza miejscem sprzedaży
2018 6965 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.369.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 6964 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.368.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6963 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.366.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok Nr XXXI.304.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 6160 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.360.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
2018 6159 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.359.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w gminie Maków Podhalański
2018 6158 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.356.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie : zmiany Regulaminu Gminy Maków Podhalański na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Maków Podhalański 2015-2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”.
2018 6157 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.355.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie : zmiany do Uchwały nr VI.50.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański.
2018 5864 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.364.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie : ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański.
2018 5858 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.365.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie : określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych.
2018 5857 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.353.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok Nr XXXI.304.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2017 roku.
2018 5153 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV.352.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie : ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Maków Podhalański, a realizującymi zadania własne Gminy Maków Podhalański w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
2018 5043 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV.350.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie : zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych.
2018 5042 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV.343.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok Nr XXXI.304.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2017 roku.
2018 3865 2018-05-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.339.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Maków Podhalański.
2018 3864 2018-05-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.334.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych.
2018 3863 2018-05-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.333.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Maków Podhalański jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu uprawnionego oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, jak również o nie dochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Maków Podhalański lub jej jednostkom podległym.
2018 3862 2018-05-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.330.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok Nr XXXI.304.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2017roku.
2018 3082 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII.325.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Gminy Maków Podhalański.
2018 3081 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII.323.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie : przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków Podhalański w 2018 roku”.
2018 3080 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII.319.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok Nr XXXI.304.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2017 roku.
2018 1405 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XXXII.317.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XVI/180/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 marca 2012 roku ws nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Podhalańskim.
2018 1404 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XXXII.316.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany do Uchwały nr VI.50.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański.
2018 1403 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XXXII.315.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówek prowadzonych na terenie Gminy Maków Podhalański, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 1402 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XXXII.314.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr VI.42.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłat lokalnych określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2018 1401 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XXXII.313.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr VI.41.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso.
2018 415 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI.310.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Juszczynie.
2018 414 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI.309.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie : zmiany Statutu Miejskiej Przychodni Zdrowia w Makowie Podhalańskim.
2018 413 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI.306.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie : przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maków Podhalański.
2018 412 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI.304.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Maków Podhalański na 2018 r.
2018 411 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI.301.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2017 rok Nr XXI.187.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016 roku.
2017 8575 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXX.300.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XIX.166.2016r. Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 września 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych gminy Maków Podhalański.
2017 8574 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXX.295.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2017 rok Nr XXI.187.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016 roku.
2017 6977 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX.294.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2017 6976 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX.293.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie : szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Makowie Podhalańskim.
2017 6975 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr xxix.292.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie : przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019.
2017 6974 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX.291.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Karłowicza w Wieprzcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mieczysława Karłowicza w Wieprzcu.
2017 6973 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX.290.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Kojszówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Kojszówce.
2017 6972 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX.289.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Żarnówce.
2017 6971 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX.288.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie : stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Grzechyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Reja w Grzechyni.
2017 6970 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX.287.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie : stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Juszczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Juszczynie.
2017 6969 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX.286.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Białce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Białce.
2017 6968 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX.285.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: : zmiany uchwały nr IV/42/03 /2003 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim.
2017 6967 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX.278.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie : wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku.
2017 6966 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX.277.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2017 6965 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX.272.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2017 rok Nr XXI.187.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016 roku.
2017 6060 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.269.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Maków Podhalański, a realizującymi zadania własne gminy Maków Podhalański w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Maków Podhalański
2017 6031 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.268.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 września 2017 r. w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021 Gminy Maków Podhalański.
2017 6030 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.266.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 września 2017 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXVI.237.2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w miejscowości Juszczyn.
2017 6029 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.264.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 września 2017 r. w sprawie : ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Maków Podhalański 2015-2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”.
2017 6028 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.260.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 września 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2017 rok Nr XXI.187.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016 roku.
2017 5292 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXVI.237.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w miejscowości Juszczyn.
2017 5200 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII.259.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI.237 z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w miejscowości Juszczyn
2017 5199 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII.248.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2017 rok Nr XXI.187.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 5159 2017-08-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII.258.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański
2017 4254 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXVI.247.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie : szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior- WIGOR” w Makowie Podhalańskim.
2017 4253 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXVI.246.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie : szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 4252 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXVI.241.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie : zmiany uchwały nr XX.179.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Maków Podhalański
2017 4251 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXVI.240.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Maków Podhalański.
2017 4250 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXVI.234.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XXVIII/288/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso.
2017 4249 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXVI.233.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XXIII/243/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości , podatku rolnego , podatku leśnego oraz opłat lokalnych określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso.
2017 4248 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXVI.229.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2017 rok Nr XXI.187.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016 roku.
2017 3608 2017-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXV.225.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie : dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Maków Podhalański instrumentem płatniczym.
2017 2410 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV.223.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Maków Podhalański.
2017 2409 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV.222.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Maków Podhalański.
2017 2383 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV.217.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia w gminie Maków Podhalański
2017 2339 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV.221.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2338 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV.220.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie : określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Maków Podhalański jest organem prowadzącym.
2017 2337 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV.219.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 1887 2017-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII.213.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Maków Podhalański oraz upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
2017 1886 2017-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII.209.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków Podhalański w 2017 roku”
2017 1885 2017-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII.207.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2017 rok Nr XXI.187.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 1196 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXII.201.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI.96.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański
2017 1195 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXII.200.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na osiedlu Decówka w miejscowości Grzechynia ciągu drogi powiatowej nr 1690K Maków – Grzechynia – Zawoja
2017 1194 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXII.198.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2017 rok Nr XXI.187.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 568 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXI.195.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
2017 567 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXI.193.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Maków Podhalański
2017 566 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXI.190.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych
2017 565 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXI.189.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Maków Podhalański oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 564 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXI.187.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maków Podhalański na 2017 r.
2017 563 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXI.184.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2016 rok Nr XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 7041 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XX.179.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Maków Podhalański
2016 6912 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XX.175.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 6911 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XX.174.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku
2016 6910 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XX.173.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2016 6909 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XX.168.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2016 rok Nr XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 5950 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XIX.156.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2016 rok Nr XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 5941 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XIX.163.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Maków Podhalański
2016 5878 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr XIX.166.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 września 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych gminy Maków Podhalański
2016 5853 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XIX.160.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Wieprzec w gminie Maków Podhalański
2016 5854 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XIX.161.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Żarnówka w Gminie Maków Podhalański
2016 4699 2016-08-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII.154.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2016 rok Nr XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2015 roku.
2016 4698 2016-08-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII.151.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie : ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Maków Podhalański 2015-2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Maków Podhalański w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji”.
2016 3941 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII.147.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz sposobu jej składania
2016 3940 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII.145.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Maków Podhalański
2016 3939 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII.140.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2016 rok Nr XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 3860 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XVII.150.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie : zmiany Statutu Gminy Maków Podhalański.
2016 3859 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XVII.148.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 3858 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XVII.146.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3116 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XVI.136.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2016 rok Nr XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2015 roku.
2016 2582 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XV.131.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
2016 2581 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XV.123.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków Podhalański w 2016 roku”
2016 2580 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XV.118.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2016 rok Nr XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 2517 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XV.129.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Maków Podhalański, ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności gruntowych lub służebności przesyłu.
2016 1038 2016-02-09 Uchwała Uchwała Nr XIV.113.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2016 rok Nr XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 923 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XIV.116.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów postepowania rekrutacyjnego do szkoły podstawowej i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Maków Podhalański oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 395 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Maków Podhalański na 2016 r.
2016 394 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIII.104.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2015 rok Nr II.8.2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 grudnia 2014 roku.
2016 198 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XI.90.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2015 rok Nr II.8.2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 grudnia 2014 roku
2015 8559 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XII.99.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2015 rok Nr II.8.2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 grudnia 2014 roku
2015 8265 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XI.97.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Maków Podhalański oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 8264 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XI.96.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański
2015 8263 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XI.91.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
2015 7160 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr X.78.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2015 rok Nr II.8.2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 grudnia 2014 roku
2015 6314 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr X.88.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 października 2015r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Makowie Podhalańskim.
2015 6313 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr X.86.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 października 2015r. w sprawie : ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Maków Podhalański.
2015 6312 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr X.85.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 października 2015r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy.
2015 6311 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr X.84.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 października 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 6310 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr X.83.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 października 2015r. w sprawie: zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2015 6309 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr X.82.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 października 2015r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku.
2015 5406 2015-09-17 Uchwała Uchwała Nr IX.74.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 2 września 2015r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Makowie Podhalańskim oraz nadania jej Statutu
2015 5405 2015-09-17 Uchwała Uchwała Nr IX.67.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 2 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2015 rok Nr II.8.2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 grudnia 2014 roku
2015 5381 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr IX.75.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 2 września 2015r. w sprawie:utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 25 października 2015 roku.
2015 4250 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr VIII.66.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr VII. 56. 2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 maja 2015 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Maków Podhalański w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2015 4249 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr VIII.59.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2015 rok Nr II.8.2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 grudnia 2014 roku.
2015 4222 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII.65.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie:utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum wyznaczonym na dzień 6 września 2015 roku.
2015 3552 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII.56.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Maków Podhalański w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2015 3474 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VII.52.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 maja 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2015 rok Nr II.8.2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 grudnia 2014 roku.
2015 3169 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VI.46.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia w gminie Maków Podhalański
2015 3108 2015-05-19 Uchwała Uchwała Nr VI.50.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański
2015 3107 2015-05-19 Uchwała Uchwała Nr VI.40.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 3087 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VI.42.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XXVIII/243/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłat lokalnych określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokosci prowizji za inkaso.
2015 3086 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VI.41.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XXVIII/288/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2015 3085 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VI.37.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2015 rok Nr II.8.2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 grudnia 2014 roku.
2015 1711 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr V.30.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 11 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków Podhalański w 2015 roku”
2015 1710 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr V.22.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2015 rok Nr II.8.2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 grudnia 2014 roku
2015 1645 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr V.31.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 11 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1644 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr V.25.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 11 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XXVIII/288/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2015 1643 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr V.24.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 11 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XXIII/243/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości , podatku rolnego , podatku leśnego oraz opłat lokalnych określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2015 1636 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr V.33.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 11 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 806 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV.18.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2015 rok Nr II.8.2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 grudnia 2014 roku.
2015 458 2015-01-28 Uchwała Uchwała Nr II.6.2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2014 rok Nr XXXIII/357/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 23 grudnia 2013 roku
2015 326 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr II.10.2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia w gminie Maków Podhalański
2015 304 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III.17.2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maków Podhalański
2015 303 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2014 rok Nr XXXIII/357/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 23 grudnia 2013 roku
2015 29 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr II.8.2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maków Podhalański na 2015 rok
2014 6927 2014-12-01 Uchwała Uchwała Nr XLIII/431/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2014 rok Nr XXXIII/357/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 6582 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLIII/435/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku.
2014 5931 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLII/424/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 1 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2014 rok Nr XXXIII /357/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 23 grudnia 2013 roku
2014 5892 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XLII/427/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 1 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 5354 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/413/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 3 września 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2014 rok Nr XXXIII/357/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 5086 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLI/421/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 3 września 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/258/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 18 grudnia 2012 r., w sprawie podziału Gminy Maków Podhalański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 5085 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLI/420/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 3 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej w wyborach samorządowych ustalonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 5084 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLI/419/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 3 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim
2014 5083 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLI/418/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 3 września 2014r. w sprawie: zmiany do uchwały ws. uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański.
2014 5082 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLI/414/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 3 września 2014r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2014 4659 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XL/411/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2014 rok Nr XXXIII/357/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 23 grudnia 2013 roku
2014 4656 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/408/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2014 rok NrXXXIII/357/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 23 grudnia 2013 roku
2014 4652 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/386/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy na 2014 rok Nr XXXIII/357/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 23 grudnia 2013 roku
2014 4038 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/329/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok Nr XXV/264/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2014 3244 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/402/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 14 maja 2014r. w sprawie : zmiany do uchwały budżetowej Gminy Maków Podhalański na 2014 rok Nr XXXIII/357/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 23 grudnia 2013 roku
2014 3243 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/377/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Maków Podhalański na 2014 rok Nr XXXIII/357/2013 Rady Miejskiejw Makowie Podhalańskim z dnia 23 grudnia 2013 roku
2014 3084 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/398/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 14 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Makowie Podhalańskim
2014 3083 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/397/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Wieprzec w Gminie Maków Podhalański
2014 3082 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/396/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Żarnówka w Gminie Maków Podhalański
2014 2240 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/395/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 marca 2014r. w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkańców Gminy Maków Podhalański
2014 2239 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/392/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014 2238 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/390/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków Podhalański w 2014 roku”.
2014 2077 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/367/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok Nr XXV/264/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 1740 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/357/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maków Podhalański na 2014 rok
2014 1692 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/356/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok Nr XXV/264/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 1611 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/384/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych w Makowie Podhalańskim.
2014 937 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/376/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Wieprzec w Gminie Maków Podhalański, zatwierdzonego uchwałą nr V/56/03 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 09 kwietnia 2003 r., z późn. zm. - w zakresie oczywistych omyłek i błędów pisarskich.
2014 880 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/371/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 879 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/370/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2013 7329 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/351/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w Gminie Maków Podhalański, zatwierdzonego uchwałą nr XII/210/05 z dnia 23.02.2005 r., z późn. zm. - w zakresie oczywistych omyłek i błędów pisarskich.
2013 7328 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/349/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia w Gminie Maków Podhalański, zatwierdzonego uchwałą nr XXIV/243/05 z dnia 27.04.2005 r., z późn. zm. - w zakresie oczywistych omyłek i błędów pisarskich.
2013 7327 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/347/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Żarnówka w Gminie Maków Podhalański, zatwierdzonego uchwałą nr V/55/03 z dnia 09.04.2003 r., z późn. zm. - w zakresie oczywistych omyłek i błędów pisarskich.
2013 7326 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/345/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w Gminie Maków Podhalański, zatwierdzonego uchwałą nr XXIV/244/05 z dnia 27.04.2005 r., z późn. zm. - w zakresie oczywistych omyłek i błędów pisarskich.
2013 7325 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/343/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Wieprzec w Gminie Maków Podhalański, zatwierdzonego uchwałą nr V/56/03 z dnia 09.04.2003 r., z późn. zm. - w zakresie oczywistych omyłek i błędów pisarskich.
2013 7324 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/341/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański, zatwierdzonego uchwałą nr XII/112/04 z dnia 26.02.2004 r., z późn. zm. - w zakresie oczywistych omyłek i błędów pisarskich.
2013 7323 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/339/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w Gminie Maków Podhalański, zatwierdzonego uchwałą nr XII/210/05 z dnia 23.02.2005 r., z późn. zm. - w zakresie oczywistych omyłek i błędów pisarskich.
2013 7322 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/337/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia w Gminie Maków Podhalański, zatwierdzonego uchwałą nr XXIV/243/05 z dnia 27.04.2005 r., z późn. zm. - w zakresie oczywistych omyłek i błędów pisarskich.
2013 7321 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/333/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2013 7320 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/332/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.
2013 7319 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/331/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku.
2013 6192 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/328/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 września 2013r. w sprawie sprostowania błędów pisarskich w uchwale Nr XXIX/308/2013 Rady Miejskiej z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w Gminie Maków Podhalański.
2013 5981 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXX/322/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok Nr XXV/264/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2013 5236 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/299/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok Nr XXV/264/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2013 5206 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/303/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański
2013 5193 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/320/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia w Gminie Maków Podhalański
2013 5192 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/319/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w Gminie Maków Podhalański
2013 5191 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/318/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Kojszówka w Gminie Maków Podhalański
2013 5190 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/317/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Grzechynia w Gminie Maków Podhalański.
2013 5189 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/316/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Żarnówka w Gminie Maków Podhalański
2013 5188 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/315/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Juszczyn w Gminie Maków Podhalański
2013 5187 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/314/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Wieprzec w Gminie Maków Podhalański
2013 5186 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/313/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Białka w Gminie Maków Podhalański
2013 5185 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/312/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Żarnówka w Gminie Maków Podhalański
2013 5184 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/311/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Wieprzec w Gminie Maków Podhalański
2013 5183 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/310/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański
2013 5182 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/309/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miasto Maków Podhalański w Gminie Maków Podhalański
2013 5181 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/308/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w Gminie Maków Podhalański
2013 5180 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/307/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia w Gminie Maków Podhalański
2013 5179 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/306/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Żarnówka w Gminie Maków Podhalański
2013 5178 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/305/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w Gminie Maków Podhalański
2013 5177 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr xxix/304/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Wieprzec w Gminie Maków Podhalański
2013 4801 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/284/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok Nr XXV/264/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2013 4233 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/298/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie określania szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu pobierania tych opłat, a także zasad zwrotu wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych.
2013 4232 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/297/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych
2013 4231 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/290/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
2013 4230 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/288/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2013 3307 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/274/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok Nr XXV/264/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2013 3116 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/267/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok Nr XXV/264/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 2810 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/271/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 marca 2013r. w sprawie: określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Maków Podhalański i warunków udzielania bonifikat.
2013 2659 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/272/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków Podhalański w 2013 roku"
2013 856 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/262/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2012 rok Nr XIV/157/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 stycznia 2012 roku.
2013 730 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/264/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maków Podhalański na 2013 r.
2012 7861 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/253/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7828 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/258/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie: podziału Gminy Maków Podhalański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7821 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/257/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2012 7820 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Maków Podhalański
2012 7741 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/256/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
2012 7740 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/255/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7739 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/254/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2012 7738 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/250/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2012 rok Nr XIV/157/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 stycznia 2012 roku.
2012 7311 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/238/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2012 rok Nr XIV/157/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 stycznia 2012 roku.
2012 7082 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/246/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu "Miejskiej Przychodni Zdrowia" w Makowie Podhalańskim.
2012 7081 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/242/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.
2012 6903 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/247/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Juszczynie
2012 6902 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/243/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłat lokalnych określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2012 6901 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/241/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku
2012 6814 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/245/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2012 6813 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/244/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 5709 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXII/235/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału gminy Maków Podhalański na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5708 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXII/234/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2012 rok Nr XIV/157/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 stycznia 2012 roku.
2012 4715 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXI/232/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2012 rok Nr XIV/157/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 stycznia 2012 roku.
2012 4379 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XX/230/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2012 rok Nr XIV/157/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 stycznia 2012 roku
2012 3859 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XIX/216/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
2012 3796 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XIX/208/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2012 rok Nr XIV/157/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 stycznia 2012 roku.
2012 3012 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/191/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XXIII/267/09 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
2012 2830 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XVII/195/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: likwidacji Publicznego Przedszkola wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Juszczynie
2012 2783 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/197/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2012 rok Nr XIV/157/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 stycznia 2012 roku.
2012 2768 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XVII/194/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: likwidacji Publicznego Przedszkola wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Białce
2012 2641 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XVII/185/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2012 rok Nr XIV/157/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 stycznia 2012 roku.
2012 2015 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI/183/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przekazania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zadań gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 2014 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI/180/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Podhalańskim
2012 1610 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/173/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2012 rok Nr XIV/157/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 stycznia 2012 roku.
2012 1597 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/182/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VI/45/99 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 24 lutego 1999r.
2012 1577 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/181/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IV/43/03 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 19 lutego 2003r.
2012 1247 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV/157/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maków Podhalański na 2012r.
2012 1137 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XV/170/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IV/42/03 Rady Miejskiej w MakowiePodhalańskimz dnia 19 lutego 2003r.
2012 1136 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XV/169/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie : ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Maków Podhalański
2012 898 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIII/155/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie Podhalańskim
2012 551 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIV/159/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłat lokalnych określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso.
2012 162 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIII/139/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 rok Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 stycznia 2011 roku.
2011 7323 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/117/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
2011 7324 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/118/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2011 7291 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/115/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 rok Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 stycznia 2011 roku.
2011 7322 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie:zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2011 7327 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/136/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia w Makowie Podhalańskim.
2011 7328 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/137/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Juszczynie.
2011 7325 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/130/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Maków Podhalański
2011 7326 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/132/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie: lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkańców Gminy Maków Podhalański
2011 6257 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/96/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 6256 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/95/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 rok Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 stycznia 2011 roku..
2011 6258 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/97/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie wysokości opłaty targowej zasad jej ustalania i poboru.
2011 6260 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/114/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXII/338/06 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.
2011 6259 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/98/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłat lokalnych określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso.
2011 5170 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X/89/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 12 października 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 rok Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 stycznia 2011 roku.
2011 5171 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 12 października 2011r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku.
2011 4428 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 rok Nr IV/23/011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 stycznia 2011 roku.
2011 4429 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr IX/84/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie : utworzenia odrębnych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2011 4430 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr IX/85/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXIII/346/06 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 19 lipca 2006 r. ws. podziału gminy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2011 4317 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobkow i klubów dziecięcych
2011 3511 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański
2011 3400 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 12 maja 2011r. w sprawie: Wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXII/338/06 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.
2011 3401 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/54/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 12 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański.
2011 3146 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 rok Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 stycznia 2011 roku.
2011 2861 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 rok Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 stycznia 2011 roku.
2011 2856 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 stycznia 2011r. uchwalenia budżetu Gminy Maków Podhalański na 2011 r.
2011 2863 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 rok Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 stycznia 2011 roku.
2011 2862 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 rok Nr IV/23/011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 stycznia 2011 roku.
2011 2453 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVII/308/09 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 października 2009 roku i Uchwały Nr XXXVI/393/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie - inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłat lokalnych określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso.
2011 2454 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Maków Podhalański i jej jednostkom podległym.
2011 690 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/406/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Maków Podhalański
2011 689 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/406/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Maków Podhalański
2011 688 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie:określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Maków Podhalański sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 693 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie : zmiany do Uchwały Nr XXXVI/391/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010 roku.
2011 692 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 stycznia 2008r. w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody.
2011 691 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/41/03 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Juszczynie
2011 621 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2010 rok Nr XXX/321/010 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 stycznia 2010 roku.
2011 622 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/398/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010 roku.
2011 623 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVII/308/09 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 października 2009 roku i Uchwały Nr XXXVI/393/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie- inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłat lokalnych określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso.
2010 5836 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2010 rok Nr XXX/321/010 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 stycznia 2010 roku.
2010 5491 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/393/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVII/308/09 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 października 2009 roku w sprawie- inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłat lokalnych określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso.
2010 5492 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/398/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2010 rok Nr XXX/321/010 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 stycznia 2010 roku.
2010 5493 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/400/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XII/116/04 z dnia 26 lutego 2004r. Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drodze gminnej - Rynek w Makowie Podhalańskim
2010 5488 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/389/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.
2010 5489 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/390/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku.
2010 5490 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/391/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 5580 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/383/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 22 września 2010r. w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Maków Podhalański oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
2010 5581 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/386/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 22 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIII/266/09 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługe lat, motywacyjnego, oraz za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i zasady przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gmine Maków Podhalański
2010 5582 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/392/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wysokości opłaty targowej zasad jej ustalania i poboru
2010 5494 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/401/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2010 5495 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/402/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2010 5496 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/408/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się po trwałym ustabilizowaniu terenu oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę
2010 4116 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XXXV/381/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 22 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2010 rok Nr XXX/321/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 stycznia 2010 roku.
2010 2810 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/374/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie ; zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2010 rok Nr XXX/321/010 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 stycznia 2010 roku.
2010 2168 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/367/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 maja 2010r. w sprawie ; zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2010 rok Nr XXX/321/010 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 stycznia 2010 roku.
2010 2023 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/364/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego wieś Kojszówka w Gminie Maków Podhalański”
2010 1622 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/359/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Juszczyn w gminie Maków Podhalański"
2010 1623 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/360/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego wieś Juszczyn w Gminie Maków Podhalański”
2010 1620 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/357/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” obszaru obejmującego część miasta Maków Podhalański
2010 1621 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/358/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego miasto Maków Podhalański”
2010 1624 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXX/361/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Grzechynia w gminie Maków Podhalański
2010 1628 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/365/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego wieś Wieprzec w Gminie Maków Podhalański”
2010 1629 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/366/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego wieś Żarnówka w Gminie Maków Podhalański”
2010 1625 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/362/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego wieś Grzechynia w Gminie Maków Podhalański”
2010 1626 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/363/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego wieś Białka w Gminie Maków Podhalański”
2010 1432 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/345/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2010 rok Nr XXX/321/010 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 stycznia 2010 roku
2010 1433 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/356/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie :utworzenia obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2010 1391 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXX/321/010 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Maków Podhalański na 2010 r.
2010 1393 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/326/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 marca 2010r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2010 rok Nr XXX/321/010 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 stycznia 2010 roku
2010 1385 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/317/09 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie : zmiany do uchwały budżetowej Gminy Maków Podhalański na 2009 rok Nr XXI/231/ 08 dnia 30 grudnia 2008 roku,
2010 1141 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/342/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wieprzec w Gminie Maków Podhalański.
2010 1142 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/343/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Żarnówka w Gminie Maków Podhalański.
2010 1143 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/328/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielonych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych na terenie Gminy Maków Podhalański przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Maków Podhalański.
2010 1140 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/341/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 marca 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Białka w Gminie Maków Podhalański.
2010 1138 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/339/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Juszczynie w Gminie Maków Podhalański.
2010 1139 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/340/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białka w Gminie Maków Podhalański.
2010 1136 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/337/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 marca 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w: Miasto Maków Podhalański.
2010 1137 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/338/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 10 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kojszówce w Gminie Maków Podhalański.
2010 625 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/325/010 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maków Podhalański.