Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 249

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4981 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych, w tym szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonych na terenie Gminy Libiąż oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2019 4945 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Libiąż oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2019 4944 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Libiążu.
2019 4943 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Libiąż na 2019 rok
2019 3620 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2019 rok”
2019 3619 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Libiąż oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3484 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Libiąż
2019 3483 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla stanowisk funkcyjnych w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 3482 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Libiąż na 2019 rok
2019 941 2019-01-31 Uchwała Uchwała Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021”.
2019 940 2019-01-31 Uchwała Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc Gminy Libiąż w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023.
2019 939 2019-01-31 Uchwała Uchwała Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 938 2019-01-31 Uchwała Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 937 2019-01-31 Uchwała Uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Libiąż w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych bonifikaty
2019 936 2019-01-31 Uchwała Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Libiąż na lata 2019 - 2023
2019 935 2019-01-31 Uchwała Uchwała Nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zmiany uchwały Nr XXI/145/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości jego wynagrodzenia oraz wyznaczenia terminu wpłaty pobranej opłaty targowej.
2019 934 2019-01-31 Uchwała Uchwała Nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 28 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Libiąż na rok 2019
2019 727 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/238/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 8378 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2018 8377 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości
2018 8376 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Libiąż
2018 6198 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLII/297/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Libiąż na lata 2018 - 2021
2018 6197 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLII/296/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Libiąż, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6196 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLII/295/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Libiąż
2018 4856 2018-07-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Świetlicy Środowiskowej w Libiążu
2018 4791 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/283/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Libiąż
2018 4790 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/282/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Libiąż
2018 4789 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/281/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Libiąż wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 4788 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/280/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla stanowisk funkcyjnych w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych.
2018 4787 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/278/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2018 4786 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/276/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2018 rok
2018 3989 2018-06-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia obciążenia oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Libiąż
2018 3953 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/271/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 3347 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/269/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Libiąż na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3346 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/268/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2018 rok
2018 2938 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/260/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła (kotłów węglowych na gazowe) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiegona lata 2014-2020
2018 2937 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/259/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Libiąż
2018 2936 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/261/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2018 rok”
2018 2640 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/264/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Rouvroy w Libiążu
2018 2618 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/265/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 23 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążenia oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Libiąż
2018 2497 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/256/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Libiąż na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1367 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XXXV/253/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ponownego nadania nazwy ulicy 25 Stycznia w Libiążu
2018 1366 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XXXV/252/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ponownego nadania nazwy ulicy 9 Maja w Libiążu
2018 1204 2018-02-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/245/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 26 stycznia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Libiąż na rok 2018
2018 1203 2018-02-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/249/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Libiąż.
2018 1202 2018-02-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/250/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla stanowisk funkcyjnych w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych.
2017 8859 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/243/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Libiąż oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 8858 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/235/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Libiąż
2017 8842 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/242/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Libiąż i jej jednostkom organizacyjnym, szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w ich spłacie, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis oraz wykazu osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2017 8841 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/232/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2017 rok
2017 8840 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/237/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Libiąż.
2017 6865 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/230/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Oświęcimskiej w Libiążu
2017 6776 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXI/229/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Libiążu.
2017 6775 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXI/228/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych.
2017 6774 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXI/227/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Jana Paderewskiego w Libiążu
2017 6773 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXI/226/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Barana "Bolka" w Libiążu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Stanisława Barana "Bolka" w Libiążu
2017 6772 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXI/225/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bł. Jana Pawła II w Libiążu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Bł. Jana Pawła II w Libiążu
2017 6771 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXI/224/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Żarkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Żarkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Żarkach wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Żarkach
2017 6770 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXI/223/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gromcu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Gromcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gromcu wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Gromcu
2017 6769 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXI/221/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2017 rok
2017 5361 2017-08-24 Uchwała Uchwała Nr XXX/216/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Libiąż
2017 5360 2017-08-24 Uchwała Uchwała Nr XXX/218/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Libiąż
2017 5359 2017-08-24 Uchwała Uchwała Nr XXX/217/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Mienia Komunalnego w Libiążu
2017 5358 2017-08-24 Uchwała Uchwała Nr XXX/215/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Świetlicy Środowiskowej w Libiążu
2017 5357 2017-08-24 Uchwała Uchwała Nr XXX/214/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla stanowisk funkcyjnych w szkole oraz niektórych nauczycieli i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2017 5356 2017-08-24 Uchwała Uchwała Nr XXX/208/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2017 rok
2017 5355 2017-08-24 Uchwała Uchwała Nr XXX/213/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulicy Wincentego Pstrowskiego
2017 5354 2017-08-24 Uchwała Uchwała Nr XXX/206/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Kościelnej w Libiążu
2017 4541 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/198/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2017 rok
2017 4540 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/203/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2017 2973 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/185/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wskazania uczniom oddziałów klas szóstych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Libiąż miejsca realizacji obowiązku szkolnego w latach szkolnych 2017/2018 do 2020/2021
2017 2972 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/183/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2017 rok
2017 2916 2017-04-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/186/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2208 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXVI/172/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2017 rok”
2017 2207 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXVI/173/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Libiąż
2017 1922 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/170/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Libiąż dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 1921 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/169/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez gminę Libiąż
2017 1146 2017-02-14 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXV/163/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 stycznia 2017 r. na rok 2017
2017 1042 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXV/166/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnienia hal sportowych od podatku od nieruchomości
2017 488 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/159/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 grudnia 2016r. o zmianie Uchwały Nr XXXVIII/254/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2014 roku.
2017 487 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/158/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia dla gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży
2016 7605 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/139/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2016 rok
2016 7473 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/147/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Oświęcimskiej w Libiążu
2016 7415 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/150/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Libiąż oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7414 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/143/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy do sporządzenia deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach
2016 7276 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/145/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości jego wynagrodzenia oraz wyznaczenia terminu wpłaty pobranej opłaty targowej
2016 7275 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/144/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości nowych budynków i nowych budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
2016 7274 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/142/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie podatku od środków transportowych
2016 7273 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie podatku od nieruchomości
2016 5313 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/126/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 16 września 2016r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Libiąż"
2016 5312 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/125/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 16 września 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Libiąż
2016 5311 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/124/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 16 września 2016r. w sprawie pozbawienia ul. Świerkowej w Libiążu - na odcinku przebiegającym przez działkę o nr ewid. 2612/1 - kategorii drogi publicznej gminnej, z powodu wyłączenia z użytkowania.
2016 4499 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/111/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2016 rok
2016 4351 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Libiąż
2016 4350 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XVII/118/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Księdza Stanisława Pieli w Libiążu
2016 4249 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Libiąż.
2016 3059 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XVI/104/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2016 rok
2016 2975 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/106/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Mienia Komunalnego w Libiążu
2016 2974 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/105/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Świetlicy Środowiskowej w Libiążu
2016 2881 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/107/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 kwietnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Libiążu
2016 2846 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XV/102/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Libiążu
2016 2541 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XV/97/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2016 rok
2016 1978 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XIV/87/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2016 rok
2016 1945 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Libiąż na rok 2016
2016 1944 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2015 rok
2016 1793 2016-03-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Libiąż
2016 1792 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/94/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2016 rok”
2016 1750 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/92/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Libiąż dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2015 8287 2015-12-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Libiąż i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną de minimis oraz w sprawie wskazania osób uprawnione do udzielania tych ulg
2015 7179 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do sporządzenia deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach
2015 7005 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości jego wynagrodzenia
2015 7004 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych
2015 7003 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości
2015 6089 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 9 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2015 rok
2015 5189 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Libiąż oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 5188 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2015 rok
2015 4325 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Libiąż w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” na rok szkolny 2015/2016
2015 4324 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Libiążu.
2015 4323 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Świetlicy Środowiskowej w Libiążu
2015 4322 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/159/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2013 r.
2015 4321 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2015 rok
2015 3114 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2015 rok
2015 3039 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie pozbawienia ul. Działkowej w Libiążu - na odcinku od ul. Kopernika do ul. Floriańskiej - kategorii drogi publicznej gminnej, z powodu wyłączenia z użytkowania.
2015 3038 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Libiąż
2015 3037 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/258/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2014 r.
2015 2908 2015-05-12 Uchwała Uchwała Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 13 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2015 rok”
2015 2615 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2015 rok
2015 2613 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Libiąż na rok 2015
2015 1709 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 13 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc Gminy Libiąż w zakresie dożywiania" na lata 2015 – 2020
2015 1708 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 13 marca 2015r. o zmianie Uchwały Nr XL/270/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 2 października 2014 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/240/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 07 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału Gminy Libiąż na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1635 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 13 marca 2015r. w sprawie nazwy ronda
2015 1634 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 13 marca 2015r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Libiążu
2015 695 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie: określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Libiąż
2015 363 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr XL/268/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2014 rok
2014 7332 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy do sporządzenia deklaracji na podatek od nieruchomości oraz deklaracji na podatek rolny
2014 7321 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
2014 5837 2014-10-16 Uchwała Uchwała Nr XL/272/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 2 października 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Libiąż
2014 5836 2014-10-16 Uchwała Uchwała Nr XL/270/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/240/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału Gminy Libiąż na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 5827 2014-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/261/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2014 rok
2014 5816 2014-10-15 Uchwała Uchwała Nr XL/274/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 2 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Libiąż.
2014 5815 2014-10-15 Uchwała Uchwała Nr XL/271/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 2 października 2014r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Libiąż.
2014 4994 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/265/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Libiąż na lata 2014 - 2018
2014 4993 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/263/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Libiąża na obszarze osiedla Flagówka
2014 4796 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Libiąż
2014 4761 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” na rok szkolny 2014/2015
2014 4482 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2014 rok
2014 4479 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2014 rok
2014 4359 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2014 rok
2014 3939 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Libiąża
2014 3938 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/126/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Libiąż na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2012.5733) zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 11 stycznia 2013 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2013.683)
2014 3937 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/258/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Libiąż
2014 3936 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Libiąż
2014 3571 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Libiąż na rok 2014
2014 3387 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 3386 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Libiąż oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2014 3385 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Libiąż i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną de minimis oraz w sprawie wskazania osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2014 2366 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/159/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Libiąż na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2013.1180)
2014 1561 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2014 rok”
2014 1560 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Libiąż
2014 1559 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Libiąż.
2014 923 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych lokali użyteczności publicznej
2014 922 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego na Targowisku Miejskim w Libiążu, przy ul. Rouvroy 10
2014 921 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Libiążu
2014 920 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Administracyjnego w Libiążu
2014 749 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 748 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 335 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2013 rok
2013 7544 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2014 rok”
2013 7234 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd jednostkom oświatowym Gminy Libiąż
2013 7233 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wysokości czynszu najmu za korzystanie z obiektów placówek oświatowych Gminy Libiąż
2013 7232 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Administracyjnego w Libiążu
2013 7231 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu do załatwiania spraw związanych z przyznaniem dodatku energetycznego.
2013 6627 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2013 rok
2013 5629 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2013 rok
2013 5090 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2013 rok
2013 4207 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Leona Kruczkowskiego w Libiążu.
2013 3930 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Antoni III” Kopalni Odkrywkowej Dolomitu „Libiąż” w Libiążu
2013 3857 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2013 3856 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2013 rok
2013 3038 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2013 rok
2013 2704 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z gminnych, publicznych placów zabaw
2013 2703 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Świetlicy Środowiskowej w Libiążu
2013 2702 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Administracyjnemu w Libiążu
2013 2701 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
2013 1633 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Libiąż na rok 2013
2013 1433 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2006 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2013 1432 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2013 1180 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Libiąż na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 683 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2013 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/126/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Libiąż na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2012.5733)
2012 7379 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Libiążu"
2012 7378 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2013 rok”
2012 7377 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2012 rok
2012 7376 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w Gromcu w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso
2012 7374 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe prowadzone przez Gminę Libiąż.
2012 7373 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Libiąż"
2012 5733 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Libiąż na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5653 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2012 5652 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 października 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 5641 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 października 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 4683 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 września 2012r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Libiąż na 2012 rok
2012 4204 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2012 rok
2012 3266 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2012 rok
2012 2256 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XV/92/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu.
2012 2255 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XV/89/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2012 rok"
2012 2159 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/98/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów
2012 2158 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/96/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla stanowisk funkcyjnych w szkole oraz niektórych nauczycieli i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2012 2157 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/95/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany statutu Libiąskiego Centrum Kultury
2012 2156 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/94/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu
2012 2155 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/93/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/108/08 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu pobierania opłat
2012 1767 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XV/104/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Libiąż na 2012 rok
2012 1515 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z HotSpota usytuowanego na placu przy ul. 1 Maja w Libiążu
2012 1439 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 31 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Libiąż na rok 2012
2012 179 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2011 rok
2011 6360 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Libiąż.
2011 6361 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2011 rok
2011 5738 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Świetlicy Środowiskowej w Libiążu
2011 5623 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 5622 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 5625 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2011 rok
2011 5624 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza do sporządzenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz wzorów formularzy do sporządzenia deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny
2011 5185 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/65/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 21 października 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2011 5186 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2011 rok
2011 4289 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2011 rok
2011 4044 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2011 rok
2011 4045 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2011 rok
2011 4000 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Libiąż na rok 2011
2011 3612 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Libiąż
2011 2935 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla publicznych lub niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Libiąż przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Libiąż.
2011 1859 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Libiąż.
2011 1423 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
2011 1424 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu oraz nadania aktu założycielskiego i statutu.
2011 1425 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29.03.2011r.: Regulamin przyznawania osobom fizycznym dotacji na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
2011 1142 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu oraz nadania aktu założycielskiego i statutu.
2010 5741 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXXII/278/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 października 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 4854 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLII/270/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 października 2010r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXIII/134/2008 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
2010 4855 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLII/272/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Libiąż i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną de minimis oraz w sprawie wskazania osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2010 4856 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLII/275/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 października 2010r. w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Libiąż.
2010 4561 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/283/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2010 rok
2010 4065 2010-10-19 uchwala Uchwała nr XLII/268/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 października 2010r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4066 2010-10-19 uchwala Uchwała nr XLII/279/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2010 rok
2010 2997 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLI/267/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2010 rok
2010 2403 2010-07-08 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVII/229/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Libiąż na rok 2010
2010 2410 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2010 rok
2010 2411 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XL/258/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2010 rok
2010 1999 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XL/254/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego pod nazwą Świetlica Środowiskowa.
2010 2000 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XL/255/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Libiąż.
2010 1446 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XL/252/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/307/2002 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 10 lipca 2002r. w sprawie obwodów głosowania na terenie gminy Libiąż
2010 1447 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XL/253/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/306/2002 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 10 lipca 2002r. w sprawie podziału gminy Libiąż na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Libiążu, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
2010 692 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Libiąż