Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 553

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6920 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/144/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Krzeszowice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2019 6919 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/135/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 6563 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/133/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XLVII/581/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice
2019 5704 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr XII/131/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie, w Gminie Krzeszowice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5703 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr XII/129/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/209/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszowice
2019 5702 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr XII/126/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszowice
2019 5701 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr XII/123/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 4997 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr XI/122/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XXV/274/2016 z dnia 27 października 2016 r w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krzeszowicach i nadania jej statutu
2019 4996 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr XI/114/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/419/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krzeszowice na wymianę źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Krzeszowice, w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ( tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2018 r. poz. 4727)
2019 4995 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr XI/115/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/237/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzeszowice”.
2019 4994 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr XI/112/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4993 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr XI/111/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/144/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia i określenia stawek opłaty targowej na targowisku gminnym w Krzeszowicach
2019 4992 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr XI/108/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 4357 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr IX/100/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3642 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/97/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszowice
2019 3641 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/96/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. dotycząca warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Krzeszowice i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty
2019 3640 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/89/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3639 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/94/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Krzeszowice
2019 2871 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Krzeszowice
2019 2870 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Krzeszowice
2019 2869 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/177/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Krzeszowice oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 18 maja 2012 r. poz. 2471 ze zm.).
2019 2868 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2867 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VII/81/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzeszowice w 2019 roku”
2019 1911 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli , określenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie i doskonalenie, specjalności i form kształcenia, na które będzie przyznawane dofinansowanie w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice w 2019 roku
2019 1910 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1909 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych i ustaleniu ich przebiegu
2019 1042 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2019 1041 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/430/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
2019 1040 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 1039 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klasy III oraz klasy VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach
2019 1038 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1026 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na 2019 rok
2019 1025 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 9199 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 8701 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 8626 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego lokalnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na terenie Gminy Krzeszowice” na lata 2019 – 2023
2018 8625 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 8624 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 8623 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/210/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 7695 2018-11-14 Uchwała Uchwała Nr LII/623/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2018 7694 2018-11-14 Uchwała Uchwała Nr LII/621/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 7693 2018-11-14 Uchwała Uchwała Nr LII/620/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 7692 2018-11-14 Uchwała Uchwała Nr LII/618/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 7201 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr L/616/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/548/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z  zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2018 roku, poz. 3919)
2018 7200 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr L/614/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Krzeszowice na lata 2018-2021
2018 7199 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr L/607/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 6559 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr XLIX/604/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/585/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania, poprzez wymianę niskosprawnych kotłów węglowych na kotły gazowe, w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Krzeszowice, w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018r. poz. 5407)
2018 6558 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr XLIX/599/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzeszowice”
2018 6557 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr XLIX/598/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszowice
2018 6556 2018-10-02 Uchwała Uchwała Nr XLIX/596/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 5750 2018-08-29 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/594/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na odrębne obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 5749 2018-08-29 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/592/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 5748 2018-08-29 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/589/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/581/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice
2018 5407 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVII/585/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania, poprzez wymianę niskosprawnych kotłów węglowych na kotły gazowe, w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Krzeszowice, w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji
2018 5406 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVII/581/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice
2018 5405 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVII/580/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania Nagród Dyrektora Szkoły i Burmistrza Gminy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice
2018 5404 2018-08-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr XLVII/7/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszowice
2018 5403 2018-08-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr XLVII/6/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 5402 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVII/573/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 5300 2018-07-23 Uchwała Uchwała Nr XLIV/572/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: Czerna, Filipowice, Miękinia, Nawojowa Góra, Nowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary w Gminie Krzeszowice
2018 4727 2018-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr XLVI/5/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/419/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krzeszowice na wymianę źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Krzeszowice, w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza.
2018 4726 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/570/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/519/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzeszowice w 2018 roku”
2018 4725 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/569/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/210/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 4724 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/568/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/209/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszowice
2018 4723 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/567/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Krzeszowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4722 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/566/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krzeszowice
2018 4721 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/565/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXIX/485/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach
2018 4720 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/564/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie okreslenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objetych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzeszowice
2018 4719 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/555/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 3920 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XLV/549/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/473/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30.11.2017 r. w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
2018 3919 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XLV/548/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z  zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3918 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XLV/543/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 3755 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr XLIV/542/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/326/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2018 3490 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/541/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/187/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Przychodni i Ośrodków Zdrowia Krzeszowickie Centrum Zdrowia w Krzeszowicach
2018 3474 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/526/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3473 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/524/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2817 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLII/521/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice.
2018 2816 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLII/519/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzeszowice w 2018 roku”
2018 2815 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLII/518/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2748 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLII/516/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina Krzeszowice
2018 2747 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLII/513/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 1662 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/510/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2018 1661 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/509/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/473/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30.11.2017 r. w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
2018 1660 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/504/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/494/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Krzeszowice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 925 2018-02-02 Uchwała Uchwała Nr XL/500/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/473/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30.11.2017 r. w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
2018 924 2018-02-02 Uchwała Uchwała Nr XL/499/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/419/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krzeszowice na wymianę źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Krzeszowice, w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2017 r. poz. 5126, zmiany: Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2017 r. poz. 6156, poz. 6733)
2018 922 2018-02-02 Uchwała Uchwała Nr XL/495/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klasy III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach.
2018 921 2018-02-02 Uchwała Uchwała Nr XL/494/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Krzeszowice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 132 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/485/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach
2018 113 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/483/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Zalas
2018 112 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/481/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z fontann oraz z terenów przy fontannach w gminie Krzeszowice
2018 111 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/480/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/144/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia i określenia stawek opłaty targowej na targowisku gminnym w Krzeszowicach
2018 62 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/466/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/448/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/326/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2018 42 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/479/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/466/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/448/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/326/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2018 41 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/477/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na 2018 rok
2018 40 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/474/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8942 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/458/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzeszowice
2017 8518 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/473/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
2017 8149 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/468/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/187/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Przychodni i Ośrodków Zdrowia Krzeszowickie Centrum Zdrowia w Krzeszowicach
2017 8089 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/464/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XXV/244/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 8088 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/461/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 6944 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/443/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 6905 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/453/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej na 2018 rok
2017 6904 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/452/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Krzeszowice
2017 6903 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/451/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/208/97 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 stycznia 1997 roku w sprawie granic Miasta Krzeszowice
2017 6902 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/448/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/326/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 6733 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/450/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/419/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krzeszowice na wymianę źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Krzeszowice, w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2017r. poz. 5126, zmiany: Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2017r. poz. 6156)
2017 6731 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/442/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 6730 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/441/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 6729 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/439/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 6197 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/432/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/414/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017 w sprawie realizacji na terenie Gminy Krzeszowice Programu „Małopolska Niania” polegającego na wsparciu rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
2017 6196 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/431/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
2017 6194 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/430/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
2017 6156 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/436/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/419/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krzeszowice na wymianę źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Krzeszowice, w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza
2017 6150 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/429/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/210/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 6149 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/428/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/209/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice
2017 6148 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/423/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 5126 2017-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/419/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krzeszowice na wymianę źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Krzeszowice, w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza.
2017 5125 2017-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/417/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/326/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 5124 2017-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/415/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/237/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzeszowice” i przyjęcia jednolitego tekstu „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzeszowice”
2017 5123 2017-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/421/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody, rosnących w pasie drogi powiatowej
2017 5122 2017-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/420/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody na terenie gminy Krzeszowice.
2017 5121 2017-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/411/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krzeszowice i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2017 5061 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/408/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 5042 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/414/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie realizacji na terenie Gminy Krzeszowice Programu „Małopolska Niania” polegającego na wsparciu rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
2017 4596 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/404/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar poprzemysłowy po dawnej kopalni porfiru w Miękini i Czernej
2017 4470 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/400/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XIV/141/2015 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców, którzy zrealizowali nową inwestycję, przeznaczoną na prowadzenie działalności gospodarczej i utworzyli nowe miejsca pracy
2017 4469 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/399/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XIV/140/2015 z dnia 26 listopada 2015r.w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej lub podejmujących po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Krzeszowice
2017 4468 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/395/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielania i ustalania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zespołach szkół i placówkach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2017 4435 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/373/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 3746 2017-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXII/370/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2017 3745 2017-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXII/369/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/209/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice
2017 3744 2017-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXII/366/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 3463 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/365/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Żary
2017 3462 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/364/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wola Filipowska
2017 3461 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/363/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zalas
2017 3460 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/362/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Tenczynek
2017 3459 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/361/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Siedlec
2017 3458 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/360/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Sanka
2017 3457 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/359/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rudno
2017 3456 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/358/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Paczółtowice
2017 3455 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/357/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ostrężnica
2017 3454 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/356/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nowa Góra
2017 3453 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/355/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nawojowa Góra
2017 3452 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/354/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Miękinia
2017 3451 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/353/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łany
2017 3450 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/352/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Frywałd
2017 3302 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/351/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Filipowice
2017 3301 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/350/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dubie
2017 3300 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/349/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dębnik
2017 3299 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/348/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czerna
2017 3298 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/347/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nowy Świat
2017 3297 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/346/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Czatkowice
2017 3296 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/345/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Centrum
2017 3295 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/344/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Żbik
2017 3294 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/343/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Parkowego
2017 3293 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/342/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Jurajskiego
2017 3228 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/338/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2491 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/336/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2017 2490 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/335/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzeszowice w 2017 roku”
2017 2438 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/331/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Tenczynek
2017 2437 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/330/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Tenczynek
2017 2436 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/329/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie osiedla Czatkowice w mieście Krzeszowice
2017 2416 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/327/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klasy III oraz klasy VI Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Krzeszowicach.
2017 2385 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXX/322/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2353 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/326/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 1678 2017-03-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr XXIX/4/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego testu uchwały Nr XXII/162/2008 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzeszowice
2017 1491 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXIX/310/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1432 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXIX/318/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzeszowice oraz określenia dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1431 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXIX/317/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzeszowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 812 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/304/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszowice
2017 431 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/289/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na 2017 rok
2016 8166 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/291/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Krzeszowice dla dzieci w wieku do lat 5
2016 8165 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/290/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krzeszowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 8161 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/285/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 6853 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/281/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Krzeszowicach
2016 6849 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/278/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/144/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia i określenia stawek opłaty targowej na targowisku gminnym w Krzeszowicach
2016 6842 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/275/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 6461 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXV/274/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krzeszowicach i nadania jej statutu
2016 6230 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/267/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej na 2017 rok
2016 6223 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/264/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6222 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/263/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Krzeszowice instrumentem płatniczym
2016 6221 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/262/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej i określenia wysokości jej stawki
2016 6219 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/256/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 6176 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/261/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego
2016 6175 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/260/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 6174 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/259/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 6173 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/258/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 5682 2016-10-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały XLV/361/2009 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzeszowice
2016 5676 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/247/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 5604 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/249/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 5581 2016-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/244/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 4730 2016-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/237/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzeszowice".
2016 4729 2016-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/236/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/361/2009 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Krzeszowice
2016 4728 2016-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/234/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 4 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2016 4727 2016-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/233/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu oddłużeniowego
2016 4726 2016-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/230/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 3984 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXII/219/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 3498 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/214/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Krzeszowice
2016 3497 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/213/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu
2016 3456 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXI/212/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących rewalidację indywidualną i zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice
2016 3454 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXI/210/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 3453 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXI/209/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszowice
2016 3450 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXI/205/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 2942 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/203/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszowice
2016 2800 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/197/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 2598 2016-04-20 Uchwała Uchwała Nr XVIII/181/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 2288 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/190/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzeszowice w 2016 roku”
2016 2287 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/183/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszowice
2016 2281 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/187/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Nawojowej Górze
2016 2268 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/192/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert
2016 2267 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/194/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice
2016 1498 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/180/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzeszowice na lata 2016 – 2020”
2016 1446 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/176/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/165/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z targowiska gminnego w Krzeszowicach
2016 797 2016-01-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/173/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2016 631 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XV/158/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na 2016 rok
2016 630 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XV/151/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 434 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XV/155/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 8616 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XV/163/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Krzeszowice na lata 2016 – 2018
2015 8592 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XV/154/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XIV/143/2015 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2015 8591 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XV/156/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/177/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Krzeszowice oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.
2015 7117 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/145/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krzeszowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 7116 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/146/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie na terenie Gminy Krzeszowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2015 7103 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/148/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/129/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2015 7102 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/144/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia i określenia stawek opłaty targowej na targowisku gminnym w Krzeszowicach
2015 7091 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/139/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7090 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/136/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 7067 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XIV/143/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2015 7066 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XIV/142/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 7065 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XIV/141/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de mninimis, dla przedsiębiorców, którzy zrealizowali nową inwestycję, przeznaczoną na prowadzenie działalności gospodarczej i utworzyli nowe miejsca pracy
2015 7063 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XIV/140/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej lub podejmujących po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Krzeszowice
2015 7062 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XIV/138/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XII/119/2015 z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6360 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XII/133/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/95/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2011r.w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 r. nr 566, poz. 6176) oraz w sprawie ustalenia kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej na 2016 rok.
2015 6359 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XII/132/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Krzeszowice
2015 6349 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XII/129/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2015 6282 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/120/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2015 6281 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/116/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 6242 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XII/119/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6241 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XII/118/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 5577 2015-09-29 Uchwała Uchwała Nr XI/106/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 5508 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XI/112/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 17 września 2015r. w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na odrębne obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 4687 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr X/100/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszowice
2015 4686 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr X/97/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 4657 2015-07-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice
2015 4656 2015-07-29 Uchwała Uchwała Nr X/102/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej na targowisku gminnym w Krzeszowicach
2015 4655 2015-07-29 Uchwała Uchwała Nr X/101/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/165/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z targowiska gminnego w Krzeszowicach
2015 3954 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/91/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/547/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszowice
2015 3950 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na odrębne obwody głosowania, ustalenia ich numereów, granic oraz siedzib Obwodowych komisji wyborczych
2015 3949 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/92/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego pod nazwą "Pierwszy dzwonek" dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3 +
2015 3909 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr IX/83/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 3428 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 3331 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/547/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice
2015 2720 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 2566 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1865 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr V/31/2003 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Krzeszowice
2015 1857 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VI/54/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na odrębne obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1856 2015-03-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu targowiska gminnego w Krzeszowicach
2015 1841 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VI/63/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszowice w 2015 roku"
2015 1839 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VI/58/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/218/2012 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych
2015 1818 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VI/59/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina Krzeszowice
2015 1817 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VI/55/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/244/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1816 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2015 1815 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/361/2009 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzeszowice
2015 1398 2015-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1284 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/372/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice
2015 1283 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 5 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzeszowice oraz okreslenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1224 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/165/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z targowiska gminnego w Krzeszowicach
2015 1011 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Krzeszowice na rok 2015
2015 369 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 125 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie udzielenia Gminie Zabierzów pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania: zorganizowanie dojazdu uczestników - mieszkańców Gminy Krzeszowice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach w 2015 roku
2014 7242 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr XLII/464/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 7180 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr XLVI/549/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Krzeszowice na lata 2014 - 2017
2014 6704 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XLI/452/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 6592 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVI/541/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2014 6591 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVI/539/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 6418 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLVI/548/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2014 6417 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLVI/547/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice
2014 6416 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLVI/546/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej na targowisku gminnym w Krzeszowicach
2014 6415 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLVI/545/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/165/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z targowiska gminnego w Krzeszowicach
2014 6396 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLV/532/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 22 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw; Dębnik, Dubie, Siedlec w Gminie Krzeszowice
2014 6343 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/543/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: doradców zawowodwych, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice
2014 5959 2014-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLV/534/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 22 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 5682 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/509/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Las Buczyna"
2014 5681 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmian y uchwały nr XXIII/206/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 5680 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/511/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krzeszowice na lata 2014 - 2020
2014 5607 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/529/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 września 2014r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2014 5606 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/515/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 5580 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLV/527/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach
2014 5548 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/521/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 września 2014r. w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na odrębne obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 4420 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/508/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/128/2008 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Krzeszowicach
2014 4419 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/507/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Żary
2014 4418 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/506/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wola Filipowska
2014 4417 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/505/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zalas
2014 4416 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/504/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Tenczynek
2014 4415 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/503/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Siedlec
2014 4414 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/502/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Sanka
2014 4413 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/501/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rudno
2014 4412 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/500/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Paczółtowice
2014 4411 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/499/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ostrężnica
2014 4410 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/498/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nowa Góra
2014 4409 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/497/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nawojowa Góra
2014 4408 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/496/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Miękinia
2014 4407 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/495/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łany
2014 4406 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/494/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Frywałd
2014 4405 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/493/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Filipowice
2014 4404 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/492/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dubie
2014 4403 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/491/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dębnik
2014 4402 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/490/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czerna
2014 4401 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/489/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nowy Świat
2014 4400 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/488/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Czatkowice
2014 4399 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/487/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Centrum
2014 4398 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/486/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Żbik
2014 4397 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/485/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Parkowego
2014 4396 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/484/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Jurajskiego
2014 4395 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XL/442/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 4343 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/482/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/244/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 4260 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/432/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 3695 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/478/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszowice w 2014 roku"
2014 3643 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/471/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 3588 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII-480-2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/206/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 3539 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/479/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych Gminy
2014 3538 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/474/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, prowadzone przez Gminę Krzeszowice
2014 3062 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLII/468/20014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 maja 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy
2014 2749 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLI/460/20014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzeszowice na lata 2014 - 2017
2014 2059 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XL/446/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na odrębne obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2003 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/413/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2014 ROK GMINY KRZESZOWICE
2014 1988 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/445/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XXV/244/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1939 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XL/447/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/361/2009 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzeszowice
2014 1356 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/437/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy Krzeszowice w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 1355 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/436/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 1354 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/435/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku, świadczenie pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postacji produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 1353 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/433/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej na targowisku gminnym w Krzeszowicach
2014 996 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXXVIII/426/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 215 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/418/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie udzielenia Gminie Zabierzów pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania zorganizowanie dojazdu uczestników - mieszkańców Gminy Krzeszowice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach w 2014 roku
2014 115 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/410/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 106 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/415/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 7748 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/406/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 7248 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/408/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/361/2009 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzeszowice
2013 6416 2013-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 października 2013r. w sprawie przyjecia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 roku w sptrawie określenia stawek opłaty targowej na targowisku gminnym w Krzeszowicach
2013 6415 2013-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 października 2013r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu targowiska gminnego w Krzeszowicach
2013 6414 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/389/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 6378 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/392/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2013 6377 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/391/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 6376 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/390/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 5876 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/377/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Krzeszowice
2013 5704 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/374/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 5172 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/363/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 5083 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/368/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/165/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z targowiska gminnego w Krzeszowicach
2013 5082 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/366/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/421/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Żbik
2013 5081 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/365/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/418/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Jurajskiego
2013 5049 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/369/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej na targowisku gminnym w Krzeszowicach
2013 5021 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/353/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 5015 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/373/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 5014 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/372/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszowice
2013 5013 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/371/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/286/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2013 5012 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/370/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/232/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 października 2012 roku w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, a na których powstają odpady komunalne
2013 4384 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/360/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krzeszowice i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2013 3849 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/338/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 3801 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/348/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w projektowanych granicach terenu górniczego wyznaczonych dla eksploatacji udokumentowanego złoża „Czatkowice” w gminie Krzeszowice
2013 3775 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/343/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/295/2009 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Krzeszowice
2013 3774 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/342/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/186/2004 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych terenie Gminy Krzeszowice
2013 3773 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/350/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/247/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina Krzeszowice
2013 3770 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/347/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Krzeszowice ograniczonego od północy DK79 – ul. Kościuszki, od zachodu – rz. Krzeszówką, od południa – działką nr 1614 (tereny PKP), od wschodu – działkami nr 1703/1, 1703/2, 1704/6, 1614 (tereny PKP)
2013 3769 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/344/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/323/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszowice w 2013 roku”
2013 3768 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/341/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/212/2008 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzeszowice na lata 2009-2013
2013 3702 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/345/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/299/2005 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie gospodarki odpadami w Gminie Krzeszowice oraz Uchwały Nr XVIII/121/2008 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/299/2005 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie gospodarki odpadami w Gminie Krzeszowice.
2013 3701 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/340/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/211/2008 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzeszowice
2013 3433 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXX/337/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej na targowisku gminnym w Krzeszowicach
2013 3432 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXX/336/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 3431 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXX/335/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 3430 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXX/334/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/196/2008 z dnia 30 październmika 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw, zlokalizowanych na terenie Gminy Krzeszowice
2013 3361 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/333/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/208/97 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 stycznia 1997 roku w sprawie granic Miasta Krzeszowice
2013 3360 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/332/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/140/2008 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania nazw osiedlom na terenie miasta Krzeszowice
2013 3359 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/331/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia logo Sołectwa Zalas
2013 3358 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/330/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia logo Osiedla Jurajskiego
2013 3357 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/329/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zasad przyjmowania i użytkowania logo jednostek pomocniczych Gminy
2013 2770 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/318/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2720 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/323/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszowice w 2013 roku"
2013 2719 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/322/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej na targowisku gminnym w Krzeszowicach
2013 2541 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/321/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XXVI/288/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2140 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/306/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2100 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/317/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia lokalizacji tymczasowego targowiska gminnego w Krzeszowicach przy ul. Sportowej i ul. Ogrodowej
2013 2099 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/313/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Nawojowej Górze
2013 2098 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/312/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarza komunalnego w Nawojowej Górze
2013 2097 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/315/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Krzeszowice na lata 2013 -2015
2013 2096 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/314/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nrVII/47/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2013 1431 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/303/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej
2013 1281 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/300/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 1019 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/283/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2013 ROK
2013 90 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/285/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Krzeszowice w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schornisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzecych i ich cześci
2013 26 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/286/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2013 23 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/290/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszowice
2013 21 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/288/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2013 15 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/289/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 11 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/287/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 10 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/280/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 7173 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/248/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 6968 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/257/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Frywałd
2012 6967 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/254/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łany
2012 6877 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/269/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rudno
2012 6832 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/272/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Tenczynek
2012 6831 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/260/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nowa Góra
2012 6761 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/275/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Żary
2012 6756 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/266/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Żbik
2012 6755 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/265/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Parkowego
2012 6754 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/263/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Jurajskiego
2012 6753 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/262/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Czatkowice
2012 6748 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/274/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu sołectwa Zalas
2012 6747 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/271/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Siedlec
2012 6746 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/268/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Paczółtowice
2012 6745 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/259/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nawojowa Góra
2012 6744 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/256/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Filipowice
2012 6743 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/253/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łany
2012 6666 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/273/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wola Filipowska
2012 6665 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/270/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawiezmiant Statutu Sołectwa Sanka
2012 6664 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/267/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ostrężnica
2012 6663 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/258/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Miękinia
2012 6662 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/255/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dubie
2012 6661 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/252/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czerna
2012 6657 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/264/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nowy Świat
2012 6656 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/261/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Centrum
2012 6562 2012-12-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdrowia Krzeszowickie Centrum Zdrowia w Krzeszowicach
2012 6474 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXV/247/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina Krzeszowice
2012 6471 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXV/244/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6469 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXV/243/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień Gminy Krzeszowice za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2012 5624 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/228/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 5426 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/218/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 września 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 5425 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII-210-2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej na targowisku gminnym w Krzeszowicach
2012 5424 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII-209-2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/165/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowiska gminnego w Krzeszowicach
2012 5451 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/231/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 5454 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/232/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, a na których powstają odpady komunalne
2012 5453 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/233/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2012 5452 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/230/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 4836 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 4813 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIII-206-2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4306 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXII/202/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/187/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Przychodni i Ośrodków Zdrowia Krzeszowickie Centrum Zdrowia w Krzeszowicach
2012 4200 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXII/198/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 3776 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXI/191/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 3002 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XX/183/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej na targowisku gminnym w Krzeszowicach.
2012 3001 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XX/182/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/165/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowiska gminnego w Krzeszowicach
2012 2869 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XX/187/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Przychodni i Ośrodków Zdrowia Krzeszowickie Centrum Zdrowia w Krzeszowicach
2012 2471 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XIX/177/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Krzeszowice oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2012 2381 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIX/173/12 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 2163 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/172/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszowice
2012 1933 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/167/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/223/2004 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 16 września 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad usytuowania na terenie Gminy Krzeszowice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2012 1931 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/168/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/142/2000 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 13 kwietnia 2000 roku w sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania napojów alkoholowych na określonych obszarach Gminy Krzeszowice
2012 1839 2012-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr obwieszczenie Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Krzeszowice
2012 1809 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 1778 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/165/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad i trybu korzystania z tragowiska gminnego w Krzeszowicach
2012 1777 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej  na targowisku gminnym w Krzeszowicach na targowisku gminnym w Krzeszowicach
2012 1225 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XVII/158/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 795 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XVI/157/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach jako jednostki organizacyjnej Gminy Krzeszowice organizującej realizację zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny, prowadzonego w formie pracy z rodziną.
2012 777 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XV/143/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała Budżetowa Gminy Krzeszowice na rok 2012
2012 357 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XV/149/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach
2012 356 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XV/145/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszowice
2012 180 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XV/142/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 6359 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/136/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Krzeszowice
2011 6176 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/95/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzenami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2011 5542 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Krzeszowice oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu
2011 5489 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/90/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2011r. w sprawieuchwalenia Programu współpracy Gminy Krzeszowice z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
2011 5490 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/91/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krzeszowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 5491 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/95/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2011 5438 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 5437 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/106/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, prowadzone przez Gminę Krzeszowice
2011 5439 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/117/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5441 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2011 5440 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5356 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszowice
2011 4945 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/414/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na 2010 rok
2011 4712 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 4682 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/105/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, prowadzone przez Gminę Krzeszowice
2011 4390 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 4392 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 4393 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 4142 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Krzeszowice na rok 2011
2011 4043 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP
2011 3974 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Frywałd
2011 3698 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 3089 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 13 położonej w miejscowości Rudno w Gminie Krzeszowice
2011 2995 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/381/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wymagań określających zasady świadczenia usług
2011 2996 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr IX/65/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniaćprzedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzeszowice oraz wymagań określających zasady świadczenia usług
2011 2997 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/355/2009 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, prowadzonych przez Gminę Krzeszowice
2011 2557 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2558 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, prowadzone przez Gminę Krzeszowice
2011 1943 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Tenczynek oraz zmiany uchwały nr XII/110/2003 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 18 września 2003 roku i uchwały nr XXXIII/274/2005 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie sołectwa Tenczynek
2011 1944 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1945 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015
2011 1397 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krzeszowice i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 245 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/31/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uhcwały nr LIV/476/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 PAŹDZIERNIKA 2010 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzeszowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowdzącyumi działalność pożytku publicznego na rok 2011
2011 38 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na rok 2010
2010 6103 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr LIV/473/2010 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6104 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr LIV/475/2010 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2010 6045 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr LV - 488-2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na rok 2010
2010 4615 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/467/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 września 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 4558 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIV/474/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 4557 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIV/473/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 4560 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIV/476/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzeszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działaność pożytku publicznego na rok 2011
2010 4559 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIV/475/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2010 3987 2010-10-14 uchwala Uchwała nr LIII/460/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na rok 2010
2010 3741 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/457/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/305/2002 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 10 października 2002 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie sołectwa Wola Filipowska