Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 354

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6989 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XI/89/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2019 rok
2019 6591 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr X/87/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXV/385/2010 Rady Miejskiej wKalwarii Zebrzydowskiej zdnia 30czerwca 2010r. wsprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania iwypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe igodziny doraźnych zastępstw, wysokość iwarunki wypłacania nagród, atakże wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania iwypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych wszkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z2010r. nr 424, poz.3062)
2019 6137 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr IX/85/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2019 rok
2019 5650 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VII/81/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2019 rok
2019 5519 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2019 5435 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr VII/71/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 5434 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr VII/70/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochody gminy w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5433 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr VII/69/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2019 5432 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr VII/67/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 5431 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr VII/62/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XXIX/350/2018 Rady Miejskiej wKalwarii Zebrzydowskiej zdnia 22lutego 2018r. wsprawie określenia wysokości opłat za korzystanie zwychowania przedszkolnego wprzedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z2018r., poz.1562)
2019 5430 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2906 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2019 rok
2019 2905 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2019 2904 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2019 2903 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 2902 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2019
2019 2901 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/38/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów
2019 2900 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/36/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2899 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/34/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2019 1956 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/33/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2019 rok
2019 1955 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/32/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie podziału Gminy Kalwaria Zebrzydowska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Sołtysów i członków Rad Sołeckich oraz Przewodniczących i członków Zarządów Osiedli, na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.
2019 1269 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/30/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2019
2019 506 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok
2019 505 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 504 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 503 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Kalwaria Zebrzydowska w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”
2018 9180 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr II/8/18 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 9179 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 8635 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6924 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/453/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok
2018 6923 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/437/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2018 6922 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/436/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
2018 6921 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/433/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
2018 6920 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/432/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/350/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r., poz. 1562)
2018 5996 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XXXV/431/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 4 września 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza
2018 5638 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/429/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok
2018 5637 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/427/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5636 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/426/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2018 5635 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/425/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2018 5549 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/428/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2018 5227 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/421/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2018 5226 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/402/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2018 5210 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/423/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok
2018 5209 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/419/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XIV/139/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 maja 2016 w sprawie przyznawania stypendiów dla młodzieży za osiągnięcia sportowe
2018 5208 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/417/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw i osiedli w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
2018 5207 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/404/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 5206 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/403/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady dofinansowania wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kalwarii Zebrzydowskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr.
2018 4382 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXII/395/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok
2018 4381 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXI/392/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok
2018 3817 2018-05-21 Uchwała Uchwała Nr XXX/384/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2018–2021
2018 3640 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/390/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
2018 3639 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/387/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok
2018 3638 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/385/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw i osiedli w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
2018 3637 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/372/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3636 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/370/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
2018 3635 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/369/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad korzystania z sal sportowych zlokalizowanych przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska
2018 3634 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/367/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXV/385/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2010 r. nr 424, poz. 3062)
2018 1581 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/361/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Kalwaria Zebrzydowska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1568 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/364/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok
2018 1567 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/362/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kalwaria Zebrzydowska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1566 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/359/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 1565 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/358/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2018
2018 1564 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/352/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 1563 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/351/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/268/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli pedagogów, nauczycieli logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 r., nr 442, poz. 3240)
2018 1562 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/350/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska
2018 1561 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/349/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 1527 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/353/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 332 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/345/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2018
2018 331 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/343/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2017 rok
2017 8855 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/325/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 7736 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2017 rok
2017 7667 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXVII/326/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2017 7666 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXVII/325/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 7665 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXVII/324/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
2017 7664 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXVII/319/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach
2017 7663 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXVII/318/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym
2017 7662 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXVII/317/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach
2017 7661 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXVII/316/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym
2017 7660 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXVII/315/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 7659 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXVII/313/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 6444 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/311/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2017 rok
2017 6443 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/305/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/268/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli pedagogów, nauczycieli logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 r., Nr 442, poz. 3240)
2017 6442 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/303/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/250/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 6065 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXVI/310/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 5263 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/266/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2017 5188 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/300/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2017 rok
2017 4889 2017-07-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/298/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/214/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 4887 2017-07-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/288/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Przytkowice na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska – etap „A”
2017 4886 2017-07-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/287/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zebrzydowice na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 4885 2017-07-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/286/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Bugaj na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 4884 2017-07-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/285/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Brody na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 4788 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXIII/290/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej prostopadłej od ul. 3 Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej
2017 4671 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/295/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2017 rok
2017 4670 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/280/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2017 4669 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/279/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/167/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany Statutu Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r., poz. 4286)
2017 3349 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/259/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2017 rok
2017 2851 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXI/255/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2017 rok
2017 2850 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXI/252/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 2849 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXI/251/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 2600 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/250/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1791 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/229/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Stanisław Dolny na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 1790 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/228/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Leńcze na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 1789 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/227/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Barwałd Średni na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 1788 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/226/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Barwałd Górny na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 1787 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/225/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kalwaria Zebrzydowska
2017 1710 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XX/241/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2017
2017 1709 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XX/240/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochody gminy w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1708 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XX/239/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2017 1707 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XX/238/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1706 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XX/236/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1705 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XX/235/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska
2017 1704 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XX/234/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska i odpowiadającej im punktacji oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1703 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XX/233/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska i odpowiadającej im punktacji oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1702 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XX/230/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2017 rok
2017 251 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XIX/214/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 20 2017-01-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/210/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2017
2017 19 2017-01-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/204/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2016 rok
2017 18 2017-01-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/203/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zarzyce Wielkie na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 17 2017-01-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/202/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zarzyce Małe na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 16 2017-01-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/201/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Podolany na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
2016 8086 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/207/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 8 grudnia 2014 r. w prawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2016 6686 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/189/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2016 6685 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/186/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2016 rok
2016 6666 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/193/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 6653 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/191/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
2016 6629 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XVIII/200/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6628 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XVIII/192/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 5985 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XVII/184/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2016 rok
2016 5741 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/177/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2016 rok
2016 4292 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XV/175/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochody gminy w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 4291 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XV/174/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2016 4290 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XV/173/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2016 4289 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XV/172/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2016 4288 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XV/171/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2016 4287 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XV/169/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/139/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przyznawania stypendiów dla młodzieży za osiągnięcia sportowe
2016 4286 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XV/167/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany Statutu Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej
2016 4285 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XV/163/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2016 rok
2016 3140 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/139/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 maja 2016r. w sprawie przyznawania stypendiów dla młodzieży za osiągnięcia sportowe
2016 3104 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/151/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochody gminy w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3103 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/150/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 maja 2016r. w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2016 3102 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/148/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 maja 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2016 3101 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/140/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 maja 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród dla uczniów z gminy Kalwaria Zebrzydowska za szczególne osiągnięcia edukacyjne”
2016 3100 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/135/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2016 3099 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/131/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2016 rok
2016 1351 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XIII/130/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2016 rok
2016 1350 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XIII/118/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska”
2016 1349 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XIII/116/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 652)
2016 1072 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XII/114/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2016 rok
2016 353 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XI/111/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2016
2016 352 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XI/110/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2015 rok
2015 8352 2015-12-18 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska
2015 8299 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XI/100/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/94/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 8228 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/101/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 8227 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr X/92/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
2015 6486 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr X/94/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 6485 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr X/86/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 października 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2015 6484 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr X/82/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 października 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2015 6231 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr X/95/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2015 rok
2015 6230 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr X/93/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 6229 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr X/92/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 października 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
2015 6228 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych
2015 5561 2015-09-25 Uchwała Uchwała Nr IX/79/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 21 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2015 rok
2015 5560 2015-09-25 Uchwała Uchwała Nr IX/78/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 września 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
2015 5559 2015-09-25 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 września 2015r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony nad bezdomnymi zwierzętami
2015 5558 2015-09-25 Uchwała Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2015 5446 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 września 2015r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 4141 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska odrębnego obwodu głosowania w zarządzonym ogólnokrajowym referendum
2015 3853 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek”
2015 3852 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochody gminy w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3851 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2015 rok
2015 3850 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2015 3384 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2015 rok
2015 2245 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2015
2015 2174 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej
2015 2173 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2172 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z Hali Sportowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2015 2171 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska”
2015 652 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 651 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z Hali Sportowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2015 633 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2015 296 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2014 rok
2015 295 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2014 rok
2015 294 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2014 6961 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/395/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2014 6755 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/401/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2014 rok
2014 6754 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/392/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2014 6753 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/388/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2014 6517 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/394/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 6516 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/393/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
2014 5987 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XLVII/382/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2014 rok
2014 5394 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLVII/381/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2014 5208 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XLVII/384/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 września 2014r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza
2014 4676 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLV/378/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2014 rok
2014 4673 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/375/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2014 rok
2014 4671 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/363/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2014 rok
2014 4665 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XL/360/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2014 rok
2014 4198 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/356/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2014 rok
2014 4197 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/340/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2014 rok
2014 4196 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/336/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2014 rok
2014 4085 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/374/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2014 3647 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/370/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyznawania stypendiów dla młodzieży za osiągnięcia sportowe
2014 3646 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/368/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska
2014 3219 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/362/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2353 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/341/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2014 2309 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/347/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2014 2308 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/346/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska”
2014 2307 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/359/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014 1781 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/329/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2013 rok
2014 1780 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/321/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2014
2014 1429 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/339/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 lutego 2014r. uchwała nr XXXVIII/339/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej nr XXX/276/2013 z dnia 16.05.2013 r. dot. powszechnego udostępniania poniżej wyszczególnionych projektowanych obiektów gminnych: - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 1548/2 położonej w Barwałdzie Średnim; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 494/1 położonej w Barwałdzie Górnym; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 1193/2 położonej w Przytkowicach; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 1543/2 położonej w Zebrzydowicach; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 2195/15 położonej w Leńczach; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 2042/16 położonej w Leńczach; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 475/1 położonej w Podolanach; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 235/5 położonej w Bugaju; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 2702/1 położonej w Brodach; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 1525/2 położonej w Barwałdzie Średnim; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 2502 położonej w Stanisławiu Dolnym; - rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach; - remont nawierzchni parkingu przy szkole w Barwałdzie Górnym
2014 1061 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/335/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1060 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/334/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1059 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/333/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 6992 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/320/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2013 rok
2013 6991 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/318/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/147/2004 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
2013 6990 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/317/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2013 6989 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/316/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2014
2013 6988 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/315/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 6987 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/314/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
2013 6986 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/312/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2013 6201 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/293/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 października 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
2013 6200 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/295/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/266/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 r. Nr 442, poz. 3238) .
2013 6199 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/308/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 października 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2013 6198 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/310/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2013 rok.
2013 5119 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2013 rok.
2013 5006 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/288/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2013 rok
2013 4806 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej i nadania jej statutu.
2013 4663 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/286/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
2013 4603 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/285/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: Uchwalenia Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2013 4240 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2013 3993 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXX/268/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2013 rok
2013 3915 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXX/276/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 16 maja 2013r. w sprawie powszechnego udostępnienia poniżej wyszczególnionych projektowanych obiektów gminnych: - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 1548/2 położonej w Barwałdzie Średnim; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 494/1 położonej w Barwałdzie Górnym; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 1193/2 położonej w Przytkowicach; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 1543/2 położonej w Zebrzydowicach; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 2195/15 położonej w Leńczach; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 2042/16 położonej w Leńczach; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 475/1 położonej w Podolanach; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 235/5 położonej w Bugaju; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 2702/1 położonej w Brodach; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 1525/2 położonej w Barwałdzie Średnim; - budowa terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami na działce nr 2502 położonej w Stanisławiu Dolnym; - rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach; - remont nawierzchni parkingu przy szkole w Barwałdzie Górnym.
2013 3336 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2013 rok
2013 3111 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/254/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2013 rok
2013 2876 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/257/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2797 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/252/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska”
2013 2087 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/243/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2086 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/244/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2009 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/245/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 1380 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXV/242/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2013 1315 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/238/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1314 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/237/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1313 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/240/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1312 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/239/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2013 711 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/234/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2012 rok
2013 120 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/231/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2013
2013 30 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/229/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2012 rok
2012 7823 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/223/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/385/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska
2012 7801 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/226/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2012 7755 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/227/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7754 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/225/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 7753 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7330 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/222/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2012 rok
2012 6785 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/213/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Kalwaria Zebrzydowska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6784 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/212/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego  i podatku leśnego
2012 6783 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/210/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
2012 6782 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/209/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2013
2012 6623 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/211/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 6622 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/207/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2012 6093 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/203/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2012 rok.
2012 4887 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XX/200/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2012 rok.
2012 4862 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XX/198/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Kalwaria Zebrzydowska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 3820 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XIX/188/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2012 rok
2012 2819 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVII/144/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/63/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie: utworzenia Publicznego Samorządowego Przedszkola w Podolanach
2012 2203 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/147/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2012 2202 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/146/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie utworzenia Publicznego Samorządowego Przedszkola w Kalwarii Zebrzydowskiej
2012 2201 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie utworzenia Publicznego Samorządowego Przedszkola w Barwałdzie Średnim
2012 2200 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/151/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska oraz zasad zwrotów kosztów pogrzebu
2012 2198 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród dla uczniów z gminy Kalwaria Zebrzydowska za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia”
2012 2199 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/148/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/266/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 r. Nr 442, poz. 3238)
2012 2197 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/150/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2012 2196 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/169/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska ”.
2012 1670 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/174/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2012 rok
2012 1543 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/153/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Leńcze”
2012 1437 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVII/176/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska odrębnego obwodu głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przed upływem kadencji, zarządzonego na dzień 13 maja 2012 roku.
2012 977 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2012
2012 55 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XV/137/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2011 rok.
2011 6526 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/124/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
2011 6525 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/122/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2011 6527 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/125/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 6529 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2011 rok.
2011 6528 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/126//2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 5281 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/121/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2011 rok.
2011 5175 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/106/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 września 2011r. w sprawie zaliczenia części drogi powiatowej nr 1730K Kalwaria (ul. Kościuszki – ul. 3 Maja) – Zakrzów w m. Kalwaria Zebrzydowska na odcinku ul. 3 Maja w m. Kalwaria Zebrzydowska do kategorii dróg gminnych
2011 5176 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/108/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 września 2011r. w sprawie warunków udzielania bonifikat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2011 5081 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/110/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 września 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 4844 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XI/114/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2011 rok
2011 4786 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XI/100/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Barwałd Średni”
2011 4785 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XI/99/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Barwałd Górny”
2011 4784 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XI/98/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kalwaria Zebrzydowska”
2011 4787 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XI/101/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Leńcze”
2011 4790 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XI/104/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zebrzydowice”
2011 4789 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XI/103/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zarzyce Małe”
2011 4788 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XI/102/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Podolany”
2011 4404 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2011 rok.
2011 4403 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok.
2011 4406 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/95/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2011 rok.
2011 4405 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2011 rok
2011 4311 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr X/96/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 1 września 2011r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska odrębnego obwodu glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 4013 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania imienia Świętego Jana Kantego dla Gimnazjum Nr 7 w Barwałdzie Średnim
2011 4014 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 16 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie: nadania imienia Świętego Jana Kantego dla Gimnazjum Nr 7 w Barwałdzie Średnim
2011 3303 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska
2011 3302 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 16 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/266/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 r. Nr 442, poz. 3238)1)
2011 3304 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochody gminy w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 3306 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania
2011 3305 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Publicznego Samorządowego Przedszkola w Podolanach
2011 267 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/28/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2010 rok
2011 268 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/9/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX /147/2004 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
2010 6135 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/435/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2010 rok
2010 6080 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2010 rok
2010 6081 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr III/5/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2010 5704 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/418/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/187/2005 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska zmienionej Uchwałą Nr XXV/204/2005 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 19 maja 2005 r. dotyczącą zmiany Uchwały Nr XXIV/187/2005 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie: upoważnienia dyrektora Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2010 5703 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/420/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie nadania imienia Jana Pawła II dla Gimnazjum Nr 8 w Stanisławiu Dolnym
2010 5705 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/430/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustanowienia aktu prawa miejscowego wyznaczającego obszar, na którym nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi na terenie wsi Przytkowice
2010 5707 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/421/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2010 5706 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/416/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2010 5347 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/427/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
2010 5348 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/428/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2011.
2010 5349 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/429/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2010 5199 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/396/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/266/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/324/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/266/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej
2010 5200 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/414/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 września 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/389/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2010 4127 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XXXVI/412/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2010 rok
2010 3064 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/387/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim
2010 3063 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/386/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród oraz sposób podziału środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska
2010 3062 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/385/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska
2010 3067 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/393/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2010 rok
2010 3066 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/389/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2010 3065 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/388/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 8 w Stanisławiu Dolnym
2010 1915 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/372/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2010 rok.
2010 1608 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/383/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2010 rok.
2010 1530 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/374/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/337/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 1565 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/384/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska odrębnego lokalu wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1487 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/342/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 stycznia 2010r. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zmianami ) oraz art.28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 29 stycznia 2001 r. Dz.U. Nr 13 poz. 123 z późn. zmianami) Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej uchwala, co następuje:
2010 954 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/368/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 25 marca 2010r. Zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/330/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie wzniesienia pomnika.
2010 953 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/330/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie wzniesienia pomnika.
2010 952 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/361/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kalwaria Zebrzydowska”
2010 912 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/362/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Leńcze”
2010 761 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/345/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kalwaria Zebrzydowska.
2010 762 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/352/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi PODOLANY na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.
2010 763 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/349/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi BRODY na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.
2010 760 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/344/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kalwaria Zebrzydowska.
2010 757 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/347/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi BARWAŁD GÓRNY na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.
2010 758 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/348/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi BARWAŁD ŚREDNI na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.
2010 759 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/350/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi BUGAJ na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.
2010 764 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/346/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA.
2010 769 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/353/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przytkowice na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.
2010 771 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/358/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały własnej Nr XXXI/335/2010 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 770 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/355/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ZARZYCE MAŁE na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.
2010 768 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/357/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ZEBRZYDOWICE na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.
2010 765 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/351/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi LEŃCZE na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.
2010 766 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/354/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi STANISŁAW DOLNY na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.
2010 767 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/356/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ZARZYCE WIELKIE na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.
2010 485 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/335/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: włączenia Przedszkola Samorządowego w Przytkowicach do Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach.
2010 486 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/337/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zasad udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.