Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 304

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6465 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
2019 6464 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XI/72/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2019 rok.
2019 5823 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Grybowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 5822 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr X/66/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2019 rok.
2019 5809 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Grybowa oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2019 5080 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na obszarze Miasta Grybów parkingów miejskich oraz ustalenia sposobu pobierania i stawek opłat za korzystanie z tych parkingów.
2019 5079 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 5078 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2019 rok.
2019 4806 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2019 rok.
2019 4425 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2019 4112 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze
2019 4111 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Grybów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 4110 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2985 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa
2019 2984 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa
2019 2983 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Grybów oraz ustalenia wysokości bonifikaty od ceny zbycia
2019 2982 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Grybowa w 2019 roku”
2019 2052 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 395 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2018 rok
2019 126 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 20 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA GRYBOWA NA 2019 ROK
2018 8983 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 8982 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023.
2018 8981 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 pn. "Pomoc gminy miejskiej Grybów w zakresie dożywiania".
2018 8929 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2018 8907 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2018 8347 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Grybowa oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2018 8300 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Grybów i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych.
2018 8299 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Grybowa.
2018 8298 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 8243 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr ii/16/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grybowa.
2018 7397 2018-10-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Grybów.
2018 7009 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr LVIII/332/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 6911 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr LVII/324/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 6910 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr LVII/321/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Grybów.
2018 6562 2018-10-03 Uchwała Uchwała Nr LVII/323/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Grybów na jednomandatowe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 5967 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LVI/319/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej (w formie refundacji) na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta Grybów w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Grybów".
2018 5966 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LVI/318/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Grybowa".
2018 5965 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LVI/315/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 5473 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LV/313/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Grybowa na rok 2018
2018 5314 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr LIV/311/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta Grybów.
2018 5313 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr LIV/310/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Grybów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5312 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr LIV/309/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Grybów.
2018 5311 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr LIV/298/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 4500 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/295/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 4490 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr LII/291/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/166/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, oraz trybu pobierania tych opłat.
2018 4411 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr LII/285/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 4384 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr LII/292/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Grybowie.
2018 4383 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr LII/287/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe "Pod Topolą" w Grybowie, którego organem prowadzącym jest Miasto Grybów.
2018 3715 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr LI/283/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 7 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa w szczególności nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wynajmowania, wydzierżawiania lub użyczania.
2018 3714 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr LI/282/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 3713 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr L/277/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Mieście Grybów.
2018 3712 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr L/274/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 2786 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIX/273/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz logopedów w przedszkolu i szkołach podporządkowanych Radzie Miejskiej w Grybowie.
2018 2785 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIX/270/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Grybowa w 2018 roku”.
2018 2784 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIX/269/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 marca 2018 r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Miasta Grybów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 2783 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIX/266/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2728 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIX/272/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Grybów na jednomandatowe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1981 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/265/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 5 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie.
2018 1980 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/252/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 1032 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XLVII/250/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - ORLIK 2012" w Grybowie.
2018 1031 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XLVII/249/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad pierwszeństwa w zbywaniu budynków i lokali mieszkalnych oraz ustalenie wysokości bonifikat z tytułu nabycia lokalu przez najemcę.
2018 1030 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XLVII/246/2018 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 486 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/245/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Grybowa od 1 stycznia 2016 roku.
2018 485 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/240/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Miasta Grybów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 484 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/238/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 9139 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLV/236/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 20 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA GRYBOWA NA 2018 ROK
2017 8992 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/229/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grybowa.
2017 8991 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/228/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 7525 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/227/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia miejskiej jednostki organizacyjnej o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grybowie oraz nadania statutu.
2017 7524 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/226/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury w Grybowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grybowie i utworzenia Miejskiego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie.
2017 7523 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/222/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2017 7522 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/220/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 7449 2017-11-17 Uchwała Uchwała Nr XLII/218/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2017  rok
2017 6465 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XLI/213/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 6439 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/216/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej (w formie refundacji) na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Grybów przy udziale środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji - paliwa stałe - SPR
2017 6246 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/214/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Grybowa w 2017 roku”.
2017 5650 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XL/212/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 5649 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XL/210/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 4 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grybowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 w Grybowie.
2017 5648 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XL/209/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 4 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grybowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 w Grybowie.
2017 5246 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/201/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 4265 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/199/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Grybów.
2017 4264 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/197/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 3788 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/188/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 3224 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/174/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2842 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/171/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa - „Grybów 20”
2017 2841 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/170/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa
2017 2840 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/169/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa
2017 2839 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/168/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2166 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/167/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
2017 2165 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/164/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Grybowa w 2017 roku”
2017 2139 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/159/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 2118 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/166/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, oraz trybu pobierania tych opłat.
2017 2117 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/165/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie.
2017 2088 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/161/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów oraz dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla których Miasto Grybów jest organem prowadzącym.
2017 2087 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/160/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Grybów.
2017 1438 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXXII/153/2017 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 159 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/150/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 158 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/149/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 74 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXI/152/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia zasad pierwszeństwa w zbywaniu budynków i lokali mieszkalnych oraz ustalenie wysokości bonifikat z tytułu nabycia lokalu przez najemcę.
2017 73 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXI/151/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe „Pod Topolą” w Grybowie, którego organem prowadzącym jest Miasto Grybów.
2017 25 2017-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXX/145/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 20 grudnia 2016r. NA 2017 ROK
2016 7868 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/134/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 7786 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/137/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie.
2016 7781 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/144/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Grybowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7780 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/138/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie utworzenia na obszarze Miasta Grybów parkingów miejskich oraz ustalenia sposobu pobierania i stawek opłat za korzystanie z tych parkingów
2016 7770 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/136/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Grybów
2016 7302 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/135/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Grybowie.
2016 6700 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/125/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 6638 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/132/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Grybowa.
2016 6637 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/131/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Grybów i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych.
2016 5567 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/124/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie utworzenia na obszarze Miasta Grybów parkingów miejskich oraz ustalenia sposobu pobierania i stawek opłat za korzystanie z tych parkingów
2016 5566 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/122/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 5117 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/116/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Grybów
2016 4720 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/120/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 4719 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/115/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Grybowa.
2016 4310 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/110/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 4309 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/108/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 7 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa w szczególności nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wynajmowania, wydzierżawiania lub użyczania.
2016 4282 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/103/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 3477 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/101/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 3206 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXI/94/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 2642 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XX/91/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 2641 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XX/88/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa
2016 2291 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XX/93/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grybowie.
2016 2258 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XX/87/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Grybowa w 2016 roku".
2016 1280 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XIX/82/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2016 1255 2016-02-22 Uchwała Uchwała Nr XIX/84/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia zasad pierwszeństwa w zbywaniu budynków i lokali mieszkalnych oraz ustalenie wysokości bonifikat z tytułu nabycia lokalu przez najemcę.
2016 1254 2016-02-22 Uchwała Uchwała Nr XIX/81/2016 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy – pomoc rzeczowa, posiłki zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
2016 868 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XVIII/75/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 867 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XVII/73/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA GRYBOWA NA 2016 ROK
2015 8175 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/70/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Miasto Grybów jest organem prowadzącym.
2015 8174 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/68/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 7387 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/65/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7073 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XV/67/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Grybowa od dnia 1 stycznia 2016 roku
2015 7072 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XV/64/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Grybowa
2015 7071 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XV/63/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Grybów i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych
2015 6689 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/56/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 6570 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/62/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Grybów
2015 6233 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/57/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 października 2015r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Grybowa od dnia 1 stycznia 2016 roku
2015 5912 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr XII/43/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 1 października 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grybowa
2015 5821 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/47/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 1 października 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Grybowa, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2015 5784 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/49/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 1 października 2015r. w sprawie utworzenia na obszarze Miasta Grybów parkingów miejskich oraz ustalenia sposobu pobierania i stawek opłat za korzystanie z tych parkingów
2015 5783 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/48/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 1 października 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Grybowa
2015 5782 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/46/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 1 października 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Grybowa
2015 5781 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/45/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 1 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Grybowa oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 5780 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/44/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 1 października 2015r. w sprawie ustalenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Grybowa.
2015 4738 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr XI/41/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 3468 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr IX/35/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 3425 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/27/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 2593 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr VII/19/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 2013 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr V/12/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Miasta Grybowa na 2015 rok
2015 1588 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VII/26/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej pobieranej na terenie miasta Grybowa
2015 1587 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VII/25/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 17 marca 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/176/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Miasta Grybowa pod parkingi oraz ustalenie stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania.
2015 1039 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr VI/18/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych w szkołach na terenie Miasta Grybowa, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 5 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 6373 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/263/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 6092 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLV/269/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 października 2014r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa w szczególności nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wynajmowania, wydzierżawiania lub użyczania
2014 6054 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLV/270/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 października 2014r. w sprawie przyjęcia zasad pierwszeństwa w zbywaniu budynków i lokali mieszkalnych oraz ustalenie wysokości bonifikat z tytułu nabycia lokalu przez najemcę
2014 6040 2014-10-30 Uchwała Uchwała Nr XLV/265/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Grybów i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych.
2014 5162 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XLIV/262/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 5 września 2014r. w sprawie nadania Statutów Osiedlom Miasta Grybowa
2014 5149 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XLIV/261/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 5 września 2014r. w sprawie ustalenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Grybowa
2014 5148 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XLIV/260/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 5 września 2014r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grybowa
2014 5147 2014-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLIV/258/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 5 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa - "Grybów 25" - działki nr 52/1 i 265/3 obr. 2 miasta Grybowa
2014 5146 2014-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLIV/257/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 5 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa - "Grybów 17" - działki nr 42/1 obr. 1 i dz. nr 22 obr. 2 miasta Grybowa.
2014 5145 2014-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLIV/255/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 4827 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/253/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie podziału Miasta Grybowa na jednomandatowe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 4032 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XL/244/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 3967 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa na 2014 rok.
2014 1910 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Grybów
2014 1909 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe "Pod Topolą" w Grybowie, którego organem prowadzącym jest Miasto Grybów
2014 1201 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 780 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa
2014 709 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/229/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. "Pomoc gminy miejskiej Grybów w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 708 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 707 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/2014 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 567 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA GRYBOWA NA 2014 ROK.
2014 370 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/219/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2013 rok
2013 7864 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2013 rok
2013 7717 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Grybów i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych.
2013 7584 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania Statutu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grybowie.
2013 7583 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach wchodzących w skład mienia komunalnego Miasta Grybowa.
2013 7582 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Grybowa.
2013 7581 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Grybowa w latach 2014-2019.
2013 7469 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Grybów i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych.
2013 7276 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Grybowa oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 6154 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 9 października 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Grybowa.
2013 6153 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 9 października 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Grybów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 6152 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 9 października 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Grybowa.
2013 6151 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 9 października 2013r. w sprawie ustalenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Grybowa.
2013 6150 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 9 października 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grybowa.
2013 6149 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 9 października 2013r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów i lokali użytkowych.
2013 6148 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 9 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2013 rok.
2013 5324 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2013 rok.
2013 4810 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2013 rok
2013 4089 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXX/181/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto GRYBÓW, oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 3389 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" w Grybowie.
2013 3388 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Miasta Grybowa pod parkingi oraz ustalenie stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania.
2013 3387 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybów - działki nr 516, 690/2, 675/6, 675/8, 675/9, 679/1, 679/3, 680 w obr. 1.
2013 3386 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2013 rok.
2013 3060 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2013 rok
2013 2744 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Miasta Grybowa pod parkingi oraz ustalenie stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania.
2013 1628 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie
2013 1627 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 20 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grybowa.
2013 1626 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Grybowa oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2013 1480 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 stycznia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA GRYBOWA NA 2013 ROK
2013 1415 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Grybowa
2013 1414 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Grybów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 1325 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Grybów.
2013 1324 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2013 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału Miasta Grybowa na obwody głosowania, określenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 378 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2012 rok.
2012 7875 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Grybowa.
2012 7865 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Grybowa
2012 7864 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Grybowa oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2012 7840 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/143/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Grybowa.
2012 7839 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Grybowa.
2012 7838 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą mieszkańcami a w części nieruchomość niezamieszkałą przez mieszkańców.
2012 7837 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Grybowa, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
2012 7836 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Grybowa.
2012 7817 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grybowa
2012 7251 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2012 rok
2012 6792 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa
2012 6711 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłaty targowej pobieranej na terenie miasta Grybowa oraz sposobu jej poboru.
2012 6710 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska zorganizowanego przy ul. Grunwaldzkiej w Grybowie.
2012 6709 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Grybowa.
2012 6708 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokość opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe "Pod Topolą" prowadzone przez Miasto Grybów.
2012 5941 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Grybowa
2012 5940 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Grybowa, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2012 5939 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2012 rok
2012 5888 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2012 5792 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Miasta Grybowa na jednomandatowe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 5791 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Grybowa.
2012 4539 2012-09-17 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2012 rok.
2012 3495 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Grybowa.
2012 3379 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2012 rok
2012 2701 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XX/97/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2012 rok.
2012 2234 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
2012 1914 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2012 rok.
2012 1317 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XVII/82/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2012 rok.
2012 1025 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/85/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
2012 1024 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie.
2012 760 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 17 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Miasta Grybów na 2012 rok.
2011 6743 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów i lokali użytkowych.
2011 6742 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty, ustalenia stawki bazowej opłaty za 1 m3 odpadów komunalnych objętych powszechną zryczałtowaną opłatą, określenia terminów poboru tej opłaty.
2011 6744 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Miasta Grybowa pod parkingi oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania.
2011 6822 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 2 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Grybów i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych.
2011 6821 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2011 rok.
2011 5923 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011 5922 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2011 rok.
2011 5924 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Grybowa.
2011 5926 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 5925 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Grybów i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych.
2011 5154 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/54/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2011 rok.
2011 4422 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XI/51/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa.
2011 4421 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XI/46/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2011 rok.
2011 3322 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr IX/40/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie opłat za korzystanie z przystanków na terenie Miasta Grybowa
2011 3265 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/36/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2011 rok.
2011 2603 2011-06-17 Budżet Budżet nr IV/7/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 8 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta Grybów na rok 2011.
2011 1958 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/22/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2011 rok.
2011 1475 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/13/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomicznego Placówek Oświatowych Miasta Grybowa.
2011 1476 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Grybowa.
2011 1415 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/21/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2011 rok.
2011 1367 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/12/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorzadowe "Pod Topolą" prowadzone przez Miasto Grybów.
2011 884 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/9/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 8 lutego 2011r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty, ustalenia stawki bazowej opłaty za 1 m3 odpadów komunalnych objętych powszechną zryczałtowaną opłatą, określenia terminów poboru tej opłaty.
2011 811 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów i lokali użytkowych.
2010 5510 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LI/280/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie nazwy Przedszkola Samorządowego w Grybowie
2010 5388 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LIV/307/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Grybowa
2010 5086 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LII/288/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 września 2010r. zmieniająca w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych, prowadzonych na terenie Miasta Grybów przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Miasto Grybów
2010 5000 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIV/303/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2010 rok
2010 4947 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LI/277/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów i lokali użytkowych.
2010 5002 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIV/305/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Grybowa.
2010 5001 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIV/304/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Grybów i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych
2010 4723 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LIII/294/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów i lokali użytkowych.
2010 4434 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr LIII/290/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Grybów i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych
2010 4433 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr LIII/289/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2010 rok.
2010 4435 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr LIII/291/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Grybowa.
2010 4437 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr LIII/298/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa – „Grybów 20” – część działki Nr 196/1 obr. 2
2010 4436 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr LIII/297/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa – „Grybów 19” – część działki Nr 98 obr. 2, działka Nr 2459/1 obr. 4, część działki Nr 196 obr. 3, działka Nr 1420 obr. 4
2010 4342 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LI/272/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Grybów, sposobu rozliczenia i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.
2010 4343 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LI/281/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych, prowadzonych na terenie Miasta Grybów przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Miasto Grybów
2010 4159 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LI/274/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.
2010 4158 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LI/273/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Miasta Grybowa w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4161 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LI/276/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Domu Kultury w Grybowie.
2010 4160 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LI/275/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Grybowa
2010 3835 2010-10-05 uchwala Uchwała nr LII/284/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2010 rok.
2010 3561 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LI/271/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2010 rok.
2010 3562 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LI/282/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Miasta Grybowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do rad gmin.
2010 3563 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LI/283/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Miasta Grybowa na obwody głosowania.
2010 3068 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr L/266/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2010 2639 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/262/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Miasta Grybowa pod parkingi oraz ustalenie stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania
2010 2616 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr L/264/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2010 rok.
2010 2617 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr L/267/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie nadania statutu dla Przedszkola Samorządowego w Grybowie
2010 2618 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr L/268/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie podziału Miasta Grybowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do rad gmin.
2010 2218 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/261/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2010 rok
2010 2206 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/256/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Samorządowe w Grybowie celem przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Przedszkole Samorządowe w Grybowie.
2010 1952 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/257/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów w przedszkolu i szkołach podporządkowanych Radzie Miejskiej w Grybowie
2010 1953 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/258/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg miejskich na obszarze Miasta Grybowa na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2010 1707 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/251/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 24 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Grybowa.
2010 1471 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/260/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Grybowa na obwody głosowania.
2010 1079 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/246/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie przekazania do Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i upoważnienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
2010 1080 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/247/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie.
2010 1090 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/240/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2010 rok.
2010 916 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/244/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 24 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grybowie w celu zawiązania jednoosobowej spółki Miasta z ograniczoną odpowiedzialnością.
2010 753 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/238/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2010 rok
2010 752 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/232/2009 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2009 rok.
2010 751 2010-03-30 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLIV/233/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 5 stycznia 2010r.