Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 328

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7212 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej przeznaczonego na cele społeczno – kulturalne w msc. Złota w Gminie Czchów.
2019 7211 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Gminie Czchów.
2019 6430 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czchów oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 6429 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w  szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czchów
2019 6428 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2019 rok
2019 5691 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Czchów w 2019 roku
2019 5175 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania zniżek z obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów przedszkoli i szkół każdego typu oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w  szkole lub przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 –letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czchów.
2019 5174 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Czchów.
2019 5173 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2019 rok.
2019 4623 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2019 rok
2019 3615 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czchów
2019 3614 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2019 rok
2019 2748 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czchów na 2019 rok
2019 2635 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 1998 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020".
2019 1997 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2019 rok.
2019 855 2019-01-28 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2019 103 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CZCHÓW NA 2019 ROK
2019 102 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok.
2018 8943 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czchów
2018 8937 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr II/25/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czchów na lata 2018-2033”
2018 8882 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w  zakresie udzielonego wsparcia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 8881 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywnosci dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 8880 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego gminnego Programu osłonowego Gminy Czchów w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”.
2018 8879 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czchów na lata 2018-2022.
2018 8878 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 roku.
2018 8877 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 8876 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czchów w  2019 roku.
2018 8875 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok.
2018 8874 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czchów.
2018 8873 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czchów.
2018 7141 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/384/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania.
2018 7140 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/379/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok.
2018 6087 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/378/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania
2018 6086 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/377/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom tego pozbawionym
2018 6085 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/373/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok
2018 5642 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/372/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr XXXVII/340/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2018 5641 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/370/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czchów
2018 5640 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/369/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Czchów
2018 5639 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/365/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok
2018 5104 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/352/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok.
2018 4410 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/349/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Czchów w 2018 roku
2018 4373 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/346/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok.
2018 3912 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/345/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2018 3911 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/344/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.
2018 3910 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/343/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Czchów na lata 2018 – 2021".
2018 3909 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/337/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok.
2018 2876 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/336/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Tymowej.
2018 2875 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/335/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Czchowie.
2018 2874 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/334/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Domosławicach.
2018 2873 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/333/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Jurkowie.
2018 2872 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/332/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Złotej.
2018 2871 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/330/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Gminny Klub Dziecięcy „MIŚ” w Czchowie.
2018 2870 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/329/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Czchowa.
2018 2869 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/328/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czchów.
2018 2868 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/327/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Czchów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 2867 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/326/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Gminie Czchów
2018 2866 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/325/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania zniżek z obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów przedszkoli i szkół każdego typuoraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w  szkole w GminieCzchów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych.
2018 2865 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/321/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020".
2018 2864 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/320/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czchów na 2018 rok.
2018 2863 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/317/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok
2018 2734 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/324/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czchów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2733 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/323/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czchów na okręgi wyborcze.
2018 1595 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/310/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok
2018 1434 2018-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXXI/316/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego „MIŚ” w Czchowie i nadania mu statutu.
2018 31 2018-01-03 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXX/307/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 22 grudnia 2017 r. na rok 2018
2018 30 2018-01-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/295/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2017 rok
2017 9237 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXX/304/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Czchów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2017 9236 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXX/302/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w  ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 9235 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXX/299/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie.
2017 7322 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/294/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Czchów za pomocą instrumentu płatniczego.
2017 7321 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/293/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 roku.
2017 7320 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/292/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czchów w  2018 roku.
2017 7319 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/291/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 7318 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/290/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2017 rok.
2017 6525 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/287/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 4 października 2017 r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XXII/229/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czchów
2017 6021 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/272/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2017 rok.
2017 5971 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie
2017 5970 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXVII/285/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czchowie.
2017 5969 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXVII/284/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.
2017 5968 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXVII/282/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/56/2003 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Złotej.
2017 5967 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXVII/281/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/55/2003 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w  Domosławicach.
2017 5966 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXVII/274/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy uznanego za pomnik przyrody
2017 4595 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/265/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2017 rok.
2017 4308 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/260/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2017 4307 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/259/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII /246/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czchów na rok 2017
2017 4306 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/257/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/250/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 12 maja 2017 r.
2017 3678 2017-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXIV/255/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czchów
2017 3677 2017-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXIV/254/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XXII/229/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czchów
2017 3676 2017-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXIV/253/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 3675 2017-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXIV/250/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2017 rok Nr XXI/216/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2016 r.
2017 2555 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/246/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czchów na rok 2017
2017 2554 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania zniżek z obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów przedszkoli i szkół każdego typu oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w  szkole w Gminie Czchów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2017 2553 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/234/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2017 rok Nr XXI/216/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2016 roku
2017 2465 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/240/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czchów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2464 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/239/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czchów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2444 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/238/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 1261 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXII/218/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czchów"
2017 1210 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/230/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyposażenia gospodarstw w przydomowe oczyszczalnie ścieków zakupione ze środków budżetu Gminy Czchów
2017 1209 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/229/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czchów
2017 1208 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/228/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr XXIII/198/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2013-2017” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy” (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2013 r. poz. 1374) zmienionej częściowo Uchwałą nr V/59/2015 z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2015 r. poz. 3192)
2017 1207 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/226/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2017 1206 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/219/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2017 rok Nr XXI/216/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2016 r.
2017 660 2017-01-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXI/216/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2016 r. na rok 2017
2017 659 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/206/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej Nr XI/119/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2016 rok
2017 346 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/215/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czchów
2017 284 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/210/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 7320 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XX/199/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr XIX/192/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czchów
2016 7319 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XX/197/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej Nr XI/119/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2016 rok
2016 7237 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XX/204/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czchów przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2016 6165 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/192/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czchów
2016 6054 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XIX/195/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie
2016 6053 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XIX/191/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 roku
2016 6052 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XIX/190/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czchów w 2017 roku
2016 6051 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XIX/189/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 5425 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/185/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 21 września 2016r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej Nr XI/119/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2016 rok
2016 4940 2016-08-31 Uchwała Uchwała Nr XVII/173/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej Nr XI/119/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2016 rok
2016 4928 2016-08-30 Uchwała Uchwała Nr XVII/177/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr XXIX/258/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 09 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czchów
2016 4236 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/166/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 4235 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/165/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czchów
2016 4234 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/164/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum w Tymowej
2016 4233 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/159/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej Nr XI/119/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2016 rok
2016 3315 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XV/149/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej Nr XI/119/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2016 rok
2016 2952 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/141/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej Nr XI/119/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2016 rok
2016 2551 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XIII/139/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Nr 12/2016 Burmistrza Czchowa z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Czchów
2016 2088 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/138/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Czchowie
2016 2087 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/134/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2016 2086 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/133/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czchów w 2016 roku
2016 2085 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/132/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej Nr XI/119/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2016 rok
2016 1348 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XII/131/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 1347 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XII/129/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotów wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy tj. usługi, pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
2016 1346 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XII/122/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej Nr XI/119/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2016 rok
2016 190 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XI/113/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek” w Czchowie
2016 189 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XI/109/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr II/23/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2015 rok
2016 192 2016-01-08 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XI/119/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2016 rok
2016 191 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XI/115/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czchów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 7249 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr X/103/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku
2015 7028 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr X/107/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czchów przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2015 6980 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr X/106/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Czchów
2015 6979 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr X/102/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 6978 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr X/101/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016
2015 6414 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr IX/95/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 października 2015r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr II/23/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2015 rok
2015 6413 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr IX/99/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 października 2015r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr XXXVII/340/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2015 5527 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/93/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 września 2015r. w sprawie podziału gminy Czchów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 5526 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/92/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 5525 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/90/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 września 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2015 5524 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 września 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czchów
2015 5523 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/81/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 września 2015r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr II/23/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2015 rok
2015 4243 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr VII/75/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XXIV/204/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w Gminie Czchów
2015 4242 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr VII/71/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Czchów na lata 2013-2017"
2015 4193 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/74/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr V/55/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2015 4192 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/72/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie
2015 4191 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/69/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr II/23/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2015 rok
2015 4190 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/79/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do referendum ogólnokrajowego
2015 3620 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr V/53/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 15 maja 2015r. w sprawie Programu osłonowego w celu udzielenia wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Czchów w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
2015 3619 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr V/60/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 15 maja 2015r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr II/23/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2015 rok
2015 3228 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr V/56/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 15 maja 2015r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XXIV/204/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w Gminie Czchów
2015 3192 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr V/59/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 15 maja 2015r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr XXIII/198/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2013-2017” oraz ''Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy”
2015 3191 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr V/55/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 15 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2015 2443 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr IV/39/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr II/23/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2015 rok
2015 2440 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr III/27/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr II/23/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2015 rok
2015 2091 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 2090 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2015 2089 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr IV/41/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 1279 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr III/32/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czchów w 2015 roku
2015 1278 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr III/31/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Czchów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1277 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr III/30/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 224 2015-01-14 Uchwała Uchwała Nr II/23/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2015 rok
2015 223 2015-01-14 Uchwała Uchwała Nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2014 rok
2015 58 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XVII/148/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie regulaminu wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Gminie Czchów
2015 39 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2015 38 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek" w Czchowie
2015 37 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr II/26/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z szalet publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Czchów
2014 6105 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/365/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015
2014 6104 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2014 rok
2014 6103 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/367/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 roku
2014 6072 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 5500 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XL/361/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 września 2014r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2014 rok
2014 4985 2014-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/358/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie Programu osłonowego w celu udzielenia wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z terenu Gminy Czchów w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
2014 4832 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/348/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2014 rok
2014 4016 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/341/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 czerwca 2014r. częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2014 rok
2014 3277 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/332/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr XXXVI/325/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: szkól, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 3159 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/339/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie
2014 3158 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/331/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2014 rok
2014 3157 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/340/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2014 2744 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/315/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2014 rok
2014 2741 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/304/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2014 rok
2014 2571 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/320/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 kwietnia 2014r. częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2014 rok
2014 2570 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/325/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 2025 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/317/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2014 2024 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/319/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czchów w 2014 roku
2014 1284 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Czchów
2014 1283 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/301/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1282 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/300/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1281 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/299/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Czchów w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 1276 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2014 rok
2014 1249 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/307/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2014 128 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XX/204/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w Gminie Czchów
2014 127 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/285/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/185/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2013 rok
2014 126 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/295/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Statutu Urzędu Miejskiego w Czchowie
2013 6923 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/278/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014
2013 6922 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/279/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/185/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2013 rok
2013 6220 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/274/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 23 października 2013r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/185/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2013 rok
2013 5951 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXX/271/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 września 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czchów
2013 5950 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXX/270/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 września 2013r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie
2013 5949 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXX/264/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 września 2013r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/185/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2013 rok
2013 5252 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/256/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy parkowi na terenie miasta Czchowa
2013 5251 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie wyznaczenia miejsc poboru żwiru z rzeki Dunajec w ramach powszechnego korzystania z wód
2013 5250 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/185/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2013 rok
2013 5249 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czchów
2013 4869 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/247/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/185/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2013 rok
2013 4200 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/237/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/185/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2013 rok
2013 4140 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/241/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Czchów
2013 4139 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/244/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie
2013 4138 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/242/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy w 2013 roku
2013 4118 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/243/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat jak również trybu ich pobierania
2013 4117 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czchów lub jej jednostkom organizacyjnym
2013 4116 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/245/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czchowie
2013 3342 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/185/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2013 rok
2013 3114 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/221/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 marca 2013r. częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/185/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2013 rok
2013 2188 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 marca 2013r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/185/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2013 rok
2013 2083 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/209/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2013 2082 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/208/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 marca 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2013 2081 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/207/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2080 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2013 2079 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2078 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w Gminie Czchów
2013 2077 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czchów
2013 2076 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/210/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czchów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1527 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2013 rok
2013 1374 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia ''Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2013-2017" oraz ''Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy"
2013 34 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/180/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok Nr XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2012 rok
2012 7336 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/164/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok Nr XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2012 rok
2012 6914 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/172/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w Gminie Czchów
2012 6913 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/170/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2012 6912 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/168/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czchów
2012 6911 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/173/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Czchów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6816 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/171/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 6815 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/169/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2012 5796 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/96/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Czchów na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018
2012 5692 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 5691 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok Nr XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2012 rok
2012 5601 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów  2012 roku
2012 5600 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/155/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Czchów na okręgi wyborcze
2012 5499 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 roku
2012 5162 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XVII/149/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czchów na lata 2012-2032”
2012 4851 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czchów
2012 4769 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 września 2012r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok Nr XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2012 rok
2012 4621 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XVII/148/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki  przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Gminie Czchów
2012 4371 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XVII/144/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok Nr XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2012 rok
2012 3381 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2012 rok
2012 3189 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVI/133/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok Nr XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2012 rok
2012 3188 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVI/132/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czchów na 2012 rok
2012 3187 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVI/140/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie
2012 2827 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XV/122/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach
2012 2763 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XV/123/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czchów w 2012 roku
2012 2516 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XV/127/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok Nr XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2012 rok
2012 2410 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XV/124/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2012 rok
2012 1615 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XIV/118/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2012 1614 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie
2012 1602 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie Statutu Gminy Czchów
2012 1321 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok Nr XIII/107/2012  Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2012 rok
2012 1320 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2012 rok
2012 762 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2012 rok
2012 23 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/101/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
2012 24 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/103/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XXIV/272/2004 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na targowisku w Czchowie
2012 21 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/104/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr XI/91/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania
2012 22 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/100/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
2011 6736 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/88/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2011 6735 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/86/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie
2011 6818 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/93/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
2011 6820 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/92/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
2011 6819 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/91/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania
2011 5395 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/80/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 5394 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku
2011 5396 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/81/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czchów
2011 5398 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/89/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czchów
2011 5397 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/83/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
2011 4308 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 września 2011r. zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
2011 4309 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/73/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
2011 3439 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Zakładu Usług Komunalnych Gminy Czchów
2011 3141 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
2011 3142 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
2011 2868 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
2011 2869 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
2011 2865 2011-07-07 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2011 r.
2011 2867 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r.
2011 2872 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
2011 2873 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
2011 2870 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
2011 2871 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
2011 2403 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Czchów
2011 2404 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Czchów oraz granic ich obwodów
2011 1218 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
2011 1219 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011r. częściowej zmiany Uchwały Nr XXIII/219/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Gminie Czchów
2011 1054 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czchów
2011 1055 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie
2011 1056 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie częściowej zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czchowie
2011 680 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Czchów
2011 184 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2010 rok
2010 6124 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/334/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych
2010 5697 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/325/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 17 września 2010r. w sprawie nazwy fontanny
2010 5698 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/344/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2010 rok
2010 5699 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/348/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/338/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/239/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Czchów przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego
2010 5195 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/333/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czchów
2010 5196 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/338/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/239/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Czchów przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego
2010 5197 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/339/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych – przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czchów w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe
2010 4743 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/336/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 4742 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/335/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku
2010 4745 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/340/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2010 rok
2010 4744 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/337/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 roku
2010 4255 2010-10-27 uchwala Uchwała nr XXXVI/326/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie
2010 4256 2010-10-27 uchwala Uchwała nr XXXVI/329/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/284/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 stycznia 2010 r.
2010 2903 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/314/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 23 czerwca 2010r.
2010 2902 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/313/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 23 czerwca 2010r.
2010 2905 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/317/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 23 czerwca 2010r.
2010 2904 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/315/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 23 czerwca 2010r.
2010 2460 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/298/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XIX/171/2008 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zasad udzielania zniżek z obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów przedszkoli i szkół każdego typu oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole w Gminie Czchów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2010 2461 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/299/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr VI/49/99 Rady Gminy w z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Domosławicach
2010 2462 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/300/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr V/50/2003 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Domosławicach
2010 1845 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/290/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/284/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 stycznia 2010 r.
2010 1844 2010-06-01 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXI/284/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2010 rok
2010 1847 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/312/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2010 rok
2010 1846 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/291/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2010 rok
2010 1617 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/310/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia, ustalenia numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
2010 1099 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/292/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XXIII/219/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Gminie Czchów
2010 1098 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/288/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
2010 136 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXX/282/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2009 rok