Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 420

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7034 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr XI/102/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 września 2019 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2019 rok
2019 6499 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 września 2019 r. o ustaleniu regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów.
2019 6498 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 września 2019 r. o wprowadzeniu świadczenia pieniężnego ”Chrzanowski Bon Żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Chrzanów
2019 6497 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr X/86/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 września 2019 r. o zmianie Uchwały Nr XXXIII/311/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o ustaleniu kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrzanów
2019 6496 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 września 2019 r. o ustaleniu Regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrzanów
2019 6491 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 września 2019 r. o zmianie uchwały Nr XXI/173/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2016 r. o uchwaleniu " Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrzanów"
2019 6490 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 września 2019 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2019 rok
2019 6217 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/77/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 września 2019 r. o zasadach i trybie realizowania konsultacji z mieszkańcami gminy Chrzanów w formie Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego.
2019 4934 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 18 czerwca 2019 r. o określeniu wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4933 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 18 czerwca 2019 r. o ustaleniu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.
2019 4932 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 18 czerwca 2019 r. o trybie udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych, w tym szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych na terenie Gminy Chrzanów przez osoby prawne lub przez osoby fizyczne inne niż Gmina Chrzanów, a także o trybie przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2019 4931 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 18 czerwca 2019 r. o szczegółowych zasadach wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogach formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasadach ich promocji
2019 4930 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 18 czerwca 2019 r. o przyjęciu regulaminu korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) na terenie Gminy Chrzanów
2019 4929 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 18 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały nr XXXVIII/388/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 stycznia 2018 r. o zasadach nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2019 4928 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 18 czerwca 2019 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2019 rok
2019 4081 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/54/5019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 14 maja 2019 r. o określeniu trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Chrzanów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 4080 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 14 maja 2019 r. o określeniu wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów
2019 4079 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 14 maja 2019 r. o ustaleniu planu sieci publicznych szkół podstawowych
2019 4078 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 14 maja 2019 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2019 rok
2019 3401 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Babice I” i „Żelatowa I”, w granicach gminy Chrzanów – etap II
2019 2212 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 marca 2019 r. o zmianie uchwały nr XXIII/198/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 września 2016 r. o nadaniu nazw drogom wewnętrznym położonym w mieście Chrzanów.
2019 2211 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 marca 2019 r. o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej położonej w mieście Chrzanów.
2019 2210 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 marca 2019 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2019 rok
2019 1314 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 lutego 2019 r. o przyjęciu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrzanów w 2019 roku".
2019 401 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 grudnia 2018 r. o zmianie załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/339/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie utworzenia Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego
2019 400 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 grudnia 2018 r. o warunkach udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Chrzanów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 399 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 grudnia 2018 r. o uchyleniu uchwały Nr XXII/299/08 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 kwietnia 2008 r., w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału.
2019 398 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 grudnia 2018 r. o ustaleniu wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z Gminy Chrzanów, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Chrzanów
2019 397 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 grudnia 2018 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2019 396 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 grudnia 2018 r. Budżet Gminy Chrzanów na rok 2019
2018 8426 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 listopada 2018 r. o podwyższeniu kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz określeniu zasad zwrotu wydatków poniesionych za udzielone świadczenia
2018 8425 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 listopada 2018 r. o zmianie uchwały Nr XXXVI/368/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 listopada 2017 r. o określeniu zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2018 7723 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/478/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 6 listopada 2018 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2018 7591 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/476/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 23 października 2018 r. o ustaleniu zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów
2018 7590 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/472/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 23 października 2018 r. o zmianie Uchwały Nr X/86/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 września 2015 r. o ustaleniu regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów.
2018 7589 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/468/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 23 października 2018 r. o zniesieniu formy ochrony przyrody z drzewa gatunku dąb szypułkowy uznanego za pomnik przyrody
2018 7588 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/463/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 23 października 2018 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2018 7587 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/462/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 23 października 2018 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2018 7483 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/474/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 23 października 2018 r. o uchwaleniu Statutu Gminy Chrzanów
2018 6077 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/456/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 4 września 2018 r. o zmianie Uchwały Nr LVI/540/06 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 17 października 2006 r. w sprawie utworzenia zespołu gminnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o nazwie „Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie” (t.j. Uchwała Nr XXXVI/461/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 października 2013 r.)
2018 6076 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/455/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 4 września 2018 r. o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Chrzanów, w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2018 6075 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/446/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 4 września 2018 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2018 6074 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/451/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 4 września 2018 r. o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło-Południe, dla terenu działki ozn. nr 732/958 położonego przy ul. Jesionowej w Chrzanowie
2018 4912 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLIII/444/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 czerwca 2018 r. o nadaniu Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
2018 4911 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLIII/443/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 czerwca 2018 r. o zasadach sprawiania przez Gminę Chrzanów pogrzebu osobom zmarłym i dzieciom martwo urodzonym.
2018 4910 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLIII/442/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 czerwca 2018 r. o ustaleniu dla terenu Gminy Chrzanów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2018 4909 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLIII/441/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 czerwca 2018 r. o ustaleniu dla terenu Gminy Chrzanów zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4908 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLIII/439/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 czerwca 2018 r. o nadaniu nazwy parkowi położonemu w mieście Chrzanów.
2018 4907 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLIII/435/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 czerwca 2018 r. o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Szpitalnej i ul. Transportowców w Chrzanowie
2018 4906 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLIII/432/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 czerwca 2018 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2018 4103 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/429/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 maja 2018 r. o określeniu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów
2018 4102 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/425/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 maja 2018 r. o nadaniu nazwy drodze położonej w mieście Chrzanów.
2018 4101 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/426/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 maja 2018 r. o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej położonej w mieście Chrzanów.
2018 4100 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/427/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 maja 2018 r. o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej położonej w mieście Chrzanów.
2018 4099 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/428/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 maja 2018 r. o określeniu tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Chrzanów
2018 3435 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLI/419/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. o nadaniu nazwy drodze położonej w mieście Chrzanów.
2018 3434 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLI/414/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały Nr XXXIX/401/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 marca 2018 r. o zasadach udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Chrzanów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2018 3433 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLI/412/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2018 2860 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XL/407/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 marca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XLV/571/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 8 lipca 2014 r. o uchwaleniu Statutów Osiedli – jednostek pomocniczych Gminy Chrzanów
2018 2756 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/398/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2018 rok
2018 2632 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XL/409/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 marca 2018 r. o podziale Gminy Chrzanów na stałe obwody głosowania, ustaleniu ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2631 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XL/408/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 marca 2018 r. o dokonaniu podziału Gminy Chrzanów na okręgi wyborcze, ustaleniu ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1960 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/406/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie Statutu Gminy Chrzanów
2018 1959 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/401/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 marca 2018 r. o zasadach udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Chrzanów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2018 1958 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/402/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 marca 2018 r. o przyjęciu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrzanów w 2018 roku”.
2018 1076 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/386/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 stycznia 2018 r. o inkasie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 1075 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/395/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 stycznia 2018 r. o ustaleniu szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2018 1074 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/394/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 stycznia 2018 r. o określeniu kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2018 1073 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/393/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 stycznia 2018 r. o określeniu kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 1072 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/392/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 stycznia 2018 r. o wysokości opłaty za korzystanie z automatycznych szaletów publicznych na terenie gminy Chrzanów
2018 1071 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/388/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 stycznia 2018 r. o zasadach nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2018 1070 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/387/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 stycznia 2018 r. o zapłacie opłaty skarbowej za pomocą innego instrumentu płatniczego.
2018 1069 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/389/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 stycznia 2018 r. zmianie uchwały nr XLVII/593/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 września 2014r. o ustaleniu minimalnych stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chrzanów.
2018 688 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/371/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 grudnia 2017 r. Budżet Gminy Chrzanów na rok 2018
2018 572 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/372/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2017 rok
2018 465 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/384/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 grudnia 2017 r. o trybie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Chrzanów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 95 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/374/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 grudnia 2017 r. o ustaleniu na 2018 rok wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z Gminy Chrzanów, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Chrzanów.
2017 8930 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/363/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Babice I” i „Żelatowa I”, w granicach gminy Chrzanów – etap I
2017 8860 2017-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/362/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Szpitalnej i ul. Transportowców w Chrzanowie
2017 8653 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/366/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 listopada 2017 r. o określeniu szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 8652 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/361/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło-Północ, zmienionego uchwałą Nr XXX/440/08 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 listopada 2008 r.
2017 8651 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/354/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 listopada 2017 r. o ustaleniu wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8650 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/369/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 listopada 2017 r. o ustaleniu szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
2017 8649 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/368/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 listopada 2017 r. o określeniu zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2017 8648 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/367/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 listopada 2017 r. o zmianie uchwały Nr XL/508/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 stycznia 2014 r. o podwyższeniu kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za udzielone świadczenia
2017 8647 2017-12-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2017 7436 2017-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXXV/349/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 października 2017 r. o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych
2017 7435 2017-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXXV/348/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 października 2017 r. o zasadach, sposobie i trybie udzielania ulg w spłatach należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 7404 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXV/343/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 października 2017 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2017 rok
2017 6235 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/339/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie utworzenia Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego
2017 5761 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/313/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o stwierdzeniu przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie
2017 5760 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/311/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o ustaleniu kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrzanów
2017 5738 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/306/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o zmianie uchwały Nr XXII/188/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 6 września 2016 r. o zasadach wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Chrzanów oraz tymczasowych pomieszczeń
2017 5737 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/330/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o nadaniu nazwy drodze położonej w miejscowości Pogorzyce.
2017 5736 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/329/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o nadaniu nazwy drodze położonej w miejscowości Płaza.
2017 5735 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/328/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o nadaniu nazwy drodze położonej w miejscowości Płaza.
2017 5734 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/327/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o nadaniu nazwy drodze położonej w miejscowości Luszowice.
2017 5733 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/326/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o nadaniu nazwy drodze położonej w miejscowości Luszowice.
2017 5732 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/325/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o nadaniu nazwy drodze położonej w miejscowości Balin.
2017 5731 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/324/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o nadaniu nazwy drodze położonej w miejscowości Balin.
2017 5730 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/323/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o nadaniu nazwy drodze położonej w mieście Chrzanów.
2017 5729 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/322/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o nadaniu nazwy drodze położonej w mieście Chrzanów.
2017 5728 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/321/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o stwierdzeniu przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Balinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Balinie
2017 5727 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/320/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o stwierdzeniu przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach
2017 5726 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/319/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o stwierdzeniu przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie
2017 5725 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/318/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o stwierdzeniu przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. ks. Michała Potaczały w Chrzanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. ks. Michała Potaczały w Chrzanowie
2017 5724 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/317/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o stwierdzeniu przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie
2017 5723 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/316/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o stwierdzeniu przekształcenia Zespołu Szkół w Płazie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Płazie
2017 5722 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/315/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o stwierdzeniu przekształcenia Zespołu Szkół Nr 3 w Chrzanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Królowej Jadwigi w Chrzanowie
2017 5721 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/314/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o stwierdzeniu przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Chrzanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 10 im. Armii Krajowej w Chrzanowie
2017 5720 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/312/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o ustaleniu zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów
2017 5719 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/310/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o ustaleniu Regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrzanów
2017 5718 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/303/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2017 rok
2017 5717 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/302/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2017 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2017 rok
2017 4708 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/292/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Zakładu Valeo w Chrzanowie
2017 4707 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/288/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 4 lipca 2017 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2017 rok
2017 4690 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXII/296/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 4 lipca 2017 r. o przyjęciu "Programu Stypendialnego Gminy Chrzanów".
2017 4689 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXII/293/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 4 lipca 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXIV/207/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 października 2016 r. o zasadach udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Chrzanów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2017 3822 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/282/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 maja 2017 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2017 rok
2017 3215 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/278/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 kwietnia 2017 r. o określeniu wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 3137 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 marca 2017 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2017 rok
2017 2716 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXIX/273/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 marca 2017 r. o przyjęciu " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrzanów w 2017 roku".
2017 2441 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/275/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1453 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/257/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 21 lutego 2017 r. o określeniu kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2017 1452 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/256/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 21 lutego 2017 r. o określeniu kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz o określeniu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1451 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/254/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 21 lutego 2017 r. o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych
2017 1450 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/253/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 21 lutego 2017 r. o pozbawieniu drogi nr 100683 K ul. Transportowców w Chrzanowie kategorii drogi gminnej i wyłączeniu jej z użytkowania
2017 1449 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/251/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 21 lutego 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XLVIII/606/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 października 2014 r. o zasadach wynajmowania lokali użytkowych administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie oraz ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za ich najem
2017 342 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVI/233/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 grudnia 2016r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2017 240 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/246/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 grudnia 2016r. o zmianie uchwały Nr XXI/178/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2016 r. o określeniu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.
2017 239 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/239/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 grudnia 2016r. o ustaleniu na 2017 rok wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z Gminy Chrzanów, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Chrzanów.
2017 238 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/231/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 grudnia 2016r. Budżet Gminy Chrzanów na rok 2017
2016 7261 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr xxv/229/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2016r. o zmianie Uchwały Nr XXVII/342/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 grudnia 2012 roku o inkasie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 7260 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/226/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2016r. o trybie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2016 7259 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/225/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2016r. o trybie udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Chrzanów publicznych: przedszkoli, szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2016 7258 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2016r. o zmianie Uchwały Nr XXIV/209/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 października 2016 r. o trybie udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych dla publicznych lub niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Chrzanów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Chrzanów.
2016 7257 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/220/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2016r. o ustaleniu minimalnych stawek czynszu za udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Chrzanów na potrzeby lokalizacji nośników reklamowych.
2016 7256 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/219/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2016r. o zmianie uchwały Nr XV/118/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 grudnia 2015 r. o wprowadzeniu opłaty targowej, ustaleniu wysokości stawek dziennych tej opłaty oraz sposobu jej poboru na obszarze Gminy Chrzanów
2016 7255 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/218/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2016r. o ustaleniu opłaty prolongacyjnej
2016 7254 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/217/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2016r. o uchyleniu Uchwały Nr III/14/06 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień z podatku leśnego
2016 7253 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/216/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 7252 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2016r. o ustaleniu wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6208 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/209/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 października 2016r. o trybie udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych dla publicznych lub niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Chrzanów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Chrzanów.
2016 6207 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/207/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 października 2016r. o zasadach udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Chrzanów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2016 6206 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/201/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 października 2016r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2016 6205 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/200/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 października 2016r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2016 6110 2016-11-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 października 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały o zasadach, sposobie i trybie udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Chrzanów lub jej jednostkom podległym, wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2016 6109 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXIV/203/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 października 2016r. o zmianie Uchwały Nr XXII/194/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 6 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Chrzanów
2016 5515 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XXIII/198/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 września 2016r. o nadaniu nazw drogom wewnętrznym położonym w mieście Chrzanów.
2016 5514 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XXIII/196/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 września 2016r. o zniesieniu formy ochrony przyrody drzewa gatunku lipa drobnolistna uznanego za pomnik przyrody
2016 5283 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXII/194/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 6 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Chrzanów
2016 5282 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXII/192/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 6 września 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLV/645/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 23 lutego 2010 r.
2016 5281 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXII/191/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 6 września 2016r. o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej położonej w mieście Chrzanów.
2016 5280 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXII/188/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 6 września 2016r. o zasadach wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Chrzanów oraz tymczasowych pomieszczeń
2016 5279 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 6 września 2016r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2016 4026 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/170/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2016r. o ustaleniu w Chrzanowie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych oraz wysokości opłat za postój i sposobu ich pobierania
2016 4025 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/166/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2016r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2016 3981 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/173/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2016r. o uchwaleniu "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrzanów"
2016 3934 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/178/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2016r. o określeniu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.
2016 3933 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/176/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2016r. o nadaniu nazwy drodze i rondom położonym w mieście Chrzanów.
2016 3932 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/175/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2016r. o nadaniu nazwy drodze i rondu położonym w mieście Chrzanów.
2016 3298 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XX/160/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 maja 2016r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2016 2797 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 kwietnia 2016r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2016 rok
2016 2152 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/142/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrzanów w 2016 roku"
2016 2151 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/145/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 marca 2016r. o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej położonej w mieście Chrzanów.
2016 1037 2016-02-09 Uchwała Uchwała Nr XVI/131/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 stycznia 2016r. Budżet Gminy Chrzanów na rok 2016
2016 881 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/139/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 stycznia 2016r. o określeniu kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2016 880 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/135/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 stycznia 2016r. o ustaleniu na 2016 rok wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z Gminy Chrzanów, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Chrzanów
2016 866 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XVI/138/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 stycznia 2016r. o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Chrzanów w celu przeprowadzenia przedterminowych wyborów burmistrza Chrzanowa w województwie małopolskim planowanych na dzień 6 marca 2016 r.
2016 430 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2015 8542 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XV/127/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 grudnia 2015r. o określeniu kryteriów naboru do szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Chrzanów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół podstawowych i publicznych gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2015 8541 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XV/126/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 grudnia 2015r. o nadaniu Statutu Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich.
2015 8540 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XV/125/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 grudnia 2015r. o zniesieniu formy ochrony przyrody dwóch sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna uznanych za pomniki przyrody
2015 8539 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XV/123/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie uchwały Nr XLVIII/606/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 października 2014 r. o zasadach wynajmowania lokali użytkowych administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie oraz ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za ich najem
2015 8538 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XV/118/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 grudnia 2015r. o wprowadzeniu opłaty targowej, ustaleniu wysokości stawek dziennych tej opłaty oraz sposobu jej poboru na obszarze Gminy Chrzanów
2015 8537 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 grudnia 2015r. o ustaleniu wzorów formularzy do celów podatkowych
2015 6840 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIV/114/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 12 listopada 2015r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2015 6839 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIV/109/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 12 listopada 2015r. o ustaleniu wzorów formularzy do celów podatkowych
2015 6824 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/103/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 października 2015r. o trybie udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych dla publicznych lub niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Chrzanów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Chrzanów
2015 6823 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 października 2015r. o zmianie uchwały Nr X/99/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011 r. o zasadach, sposobie i trybie udzielania ulg w spłatach należności o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Chrzanów lub jej jednostkom podległym, wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2015 6822 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 października 2015r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2015 6821 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 października 2015r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2015 6754 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/113/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 12 listopada 2015r. o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Chrzanów w celu przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Chrzanowa przed upływem kadencji planowanego na dzień 13 grudnia 2015 r.
2015 6753 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/108/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 12 listopada 2015r. o ustaleniu wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 6752 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/107/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 12 listopada 2015r. o ustaleniu wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6346 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/97/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego północną i wschodnią część złoża piasku budowlanego „Jeziorki”, na potrzeby eksploatacji kopaliny
2015 5407 2015-09-17 Uchwała Uchwała Nr XI/89/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 10 września 2015r. o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Chrzanowa
2015 5344 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 września 2015r. o zmianie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Chrzanów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2015 5343 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/77/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 września 2015r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2015 5240 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Starego Miasta między ul. Krakowską, ul. Garncarską i ul. Kusocińskiego w Chrzanowie
2015 5239 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr X/86/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 września 2015r. o ustaleniu regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów
2015 5172 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 września 2015r. o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Chrzanów w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 5171 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 września 2015r. o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej położonej w gminie Chrzanów wieś Płaza
2015 4702 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 czerwca 2015r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2015 4364 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 czerwca 2015r. o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Chrzanów w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego planowanego na dzień 6 września 2015 r.
2015 3604 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 maja 2015r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2015 3363 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 maja 2015r. o przyjęciu Programu osłonowego Gminy Chrzanów w sprawie zwiększenia szans edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” na rok szkolny 2015/2016
2015 3070 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 kwietnia 2015r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2015 2073 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 marca 2015r. o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Chrzanów w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2072 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 marca 2015r. o przyjęciu " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrzanów w 2015 roku"
2015 2071 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 marca 2015r. o zmianie Uchwały Nr XLVII/671/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu placu targowego przy ul. Kusocińskiego w Chrzanowie”
2015 2070 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 marca 2015r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2015 rok
2015 506 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 stycznia 2015r. o zasadach sprawienia pogrzebu osobom zmarłym na terenie Gminy Chrzanów
2015 507 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 stycznia 2015r. o określeniu kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów.
2015 505 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 stycznia 2015r. o uchwaleniu Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie.
2015 318 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 grudnia 2014r. Budżet Gminy Chrzanów na rok 2015
2015 18 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 grudnia 2014r. o ustaleniu na 2015 rok wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z Gminy Chrzanów, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Chrzanów
2014 6125 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/606/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 października 2014r. o zasadach wynajmowania lokali użytkowych administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie oraz ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za ich najem
2014 6124 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/600/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 października 2014r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2014 5528 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLVII/591/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 września 2014r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2014 5520 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLVII/595/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 września 2014r. o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Chrzanów w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2014 5519 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLVII/594/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 września 2014r. o podziale Gminy Chrzanów na stałe obwody głosowania, ustaleniu ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 5518 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLVII/593/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 września 2014r. o ustaleniu minimalnych stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chrzanów
2014 5517 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLVII/590/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 września 2014r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2014 4967 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI/583/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 2 września 2014r. o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych
2014 4963 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLIII/538/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 kwietnia 2014r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na rok 2014
2014 4935 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/585/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 2 września 2014r. o trybie udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla publicznych lub niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Chrzanów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Chrzanów.
2014 4934 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/586/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 2 września 2014r. o zmianie Uchwały nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów; powierzenia prowadzenia zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie oraz upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie związanym z przyznawaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2014 4937 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/584/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 2 września 2014r. o zmianie Uchwały Nr XXXVI/500/09 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Chrzanów oraz określenia granic ich obwodów
2014 4936 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/575/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 2 września 2014r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2014 3851 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLV/571/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 8 lipca 2014r. o uchwaleniu Statutów Osiedli - jednostek pomocniczych Gminy Chrzanów
2014 3815 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/561/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 8 lipca 2014r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2014 3811 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/570/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 8 lipca 2014r. o przyjęciu "Programu Stypendialnego Gminy Chrzanów"
2014 3558 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/549/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 maja 2014r. o zmianie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło – Północ w Chrzanowie”, w zakresie terenu położonego przy ul. Topolowej
2014 3031 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/556/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 maja 2014r. o określeniu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów
2014 3030 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/552/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 maja 2014r. o zmianie Uchwały Nr XXXI/386/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 marca 2013r. o zasadach nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Chrzanów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2014 3029 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/548/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 maja 2014r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na rok 2014
2014 2692 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLII/522/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 marca 2014r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na rok 2014
2014 2688 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLI/514/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 lutego 2014r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na rok 2014
2014 2546 2014-05-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 kwietnia 2014r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego uchwały o uchwaleniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrzanów
2014 2168 2014-04-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 marca 2014r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego uchwały o zasadach, sposobie i trybie udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Chrzanów lub jej jednostkom podległym, wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 1912 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLII/536/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 marca 2014r. o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Chrzanów w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
2014 1911 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLII/535/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 marca 2014r. o podziale Gminy Chrzanów na stałe obwody głosowania, ustaleniu ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1308 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLI/515/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 lutego 2014r. o określeniu wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
2014 1307 2014-03-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 lutego 2014r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chrzanów
2014 672 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XL/508/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 stycznia 2014r. o podwyższeniu kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za udzielone świadczenia.
2014 371 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/491/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 19 grudnia 2013r. Budżet Gminy Chrzanów na rok 2014
2013 7945 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/476/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 grudnia 2013r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na rok 2013
2013 7792 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/500/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 19 grudnia 2013r. o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miasta Chrzanowa.
2013 7791 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/495/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 19 grudnia 2013r. o ustaleniu na 2014 rok wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z Gminy Chrzanów, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Chrzanów.
2013 7585 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/482/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 grudnia 2013r. o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej w części terenów Chrzanowa i Balina, w zakresie sprostowania zapisów w Uchwale Nr XXXV/437/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 września 2013 r., celem doprowadzenia treści planu do poprawnego brzmienia
2013 7574 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/483/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 grudnia 2013r. o zmianie uchwały Nr VIII/70/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zasadach udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Chrzanów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2013 7269 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/489/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 grudnia 2013r. o upoważnieniu Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 6392 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/473/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 października 2013r. o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miasta Chrzanowa
2013 6391 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/467/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 października 2013r. o ustaleniu wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 6390 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/466/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 października 2013r. o ustaleniu wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6389 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/464/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 października 2013r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na rok 2013
2013 5918 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/460/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 października 2013r. o zmianie statutu jednostki budżetowej „ Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie”
2013 5917 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/457/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 października 2013r. o zmianie załącznika nr 2 do uchwały nr XV/186/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 października 2007r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chrzanów.
2013 5916 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/454/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 października 2013r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na rok 2013
2013 5915 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/453/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 października 2013r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na rok 2013
2013 5914 2013-10-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 października 2013r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego Uchwały Nr LVI/540/06 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 17 października 2006 r. w sprawie utworzenia zespołu gminnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o nazwie "Centrum Usług Socjalnych".
2013 5461 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/434/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 września 2013r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na rok 2013
2013 5460 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/437/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej w części terenów Chrzanowa i Balina
2013 5121 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/419/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 9 lipca 2013r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na rok 2013
2013 4651 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/430/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 9 lipca 2013r. o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ul. Garncarską, ul. 29-go Listopada, ul. Kadłubek, ul. Sądową, ul. Świętokrzyską, ul. Dobczycką, ul. Ogrodową, ul. Mickiewicza i ul. Matejki w Chrzanowie, w zakresie sprostowania omyłek pisarskich w Uchwale Nr XXX/363/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 lutego 2013 r.
2013 4650 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/429/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 9 lipca 2013r. o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 408/10, 408/17, 408/36, 408/12, 408/37 oraz części działek nr 4289/1, 408/28, 408/30, 424/1, 424/119 przy ul. Szpitalnej w Chrzanowie, w zakresie sprostowania omyłek pisarskich w uchwale Nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011 r.
2013 4522 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/422/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 9 lipca 2013r. o uchyleniu Uchwały Nr XXVII/346/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 grudnia 2012 r. o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 3929 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/410/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 maja 2013r. o określeniu górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 3832 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/404/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 maja 2013r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2013 rok
2013 3831 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/414/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 maja 2013r. o określeniu rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2013 3564 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/398/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/347/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 grudnia 2012 r. o uchwaleniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrzanów
2013 3059 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/381/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 marca 2013r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2013 rok
2013 2773 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/387/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Balińskiej w Chrzanowie
2013 2772 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/389/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 marca 2013r. o wymaganiach, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2743 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/388/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 marca 2013r. o zmianie uchwały Nr X/99/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011 r. o zasadach, sposobie i trybie udzielania ulg w spłatach należności o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Chrzanów lub jej jednostkom podległym, wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2013 2654 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/386/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 marca 2013r. o zasadach nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Chrzanów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2013 2653 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/385/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 marca 2013r. o zmianie uchwały Nr XV/178/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2011r. o warunkach udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i wysokości stawki procentowej bonifikaty.
2013 2652 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/384/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 marca 2013r. o zmianie załącznika nr 2 do uchwały nr XV/186/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 października 2007r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chrzanów.
2013 1905 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXX/363/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenu położonego między ul. Garncarską, ul. 29-go Listopada, ul. Kadłubek, ul. Sądową,  ul. Świętokrzyską, ul. Dobczycką, ul. Ogrodową, ul. Mickiewicza i ul. Matejki w Chrzanowie.
2013 1851 2013-03-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 lutego 2013r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie
2013 1811 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/375/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 lutego 2013r. o zmianie Statutu Gminy Chrzanów.
2013 1810 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/374/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 lutego 2013r. o zmianie statutu jednostki budżetowej „ Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie”
2013 1126 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/360/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zniesienia ochrony prawnej na drzewie gatunku lipa drobnolistna, uznanym za pomnik przyrody na podstawie Rozporządzenia nr 7 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 kwietnia 2004r. ( Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 85 z dnia 23 kwietnia 2004 r. poz 1086)
2013 1112 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/352/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 stycznia 2013r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2013 rok
2013 1103 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/353/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 stycznia 2013r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2013 rok.
2013 371 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/335/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 grudnia 2012r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2012 rok
2012 7710 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/347/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 grudnia 2012r. o uchwaleniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrzanów
2012 7688 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/333/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 grudnia 2012r. Budżet Gminy Chrzanów na rok 2013
2012 7643 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/346/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 grudnia 2012r. o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 7642 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/339/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 grudnia 2012r. o ustaleniu na 2013 rok wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z Gminy Chrzanów, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Chrzanów.
2012 7641 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/342/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 grudnia 2012r. o inkasie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2012 7382 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/313/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 listopada 2012r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2012 rok
2012 6680 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/322/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 listopada 2012r. o zmianie załącznika Nr 1 do uchwały Nr LI/485/06 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego „Zarząd Budynków Komunalnych” w Chrzanowie w celu przekształcenia w inną formę organizacyjno – prawną oraz utworzenia Gminnej jednostki budżetowej o nazwie „Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych” w Chrzanowie ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2006 r. Nr 446 poz. 2784, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/472/09 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 12 grudnia 2009 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj., Małopolskiego z 2009 r. Nr 190 poz. 1337.
2012 6679 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/320/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Mieszka I i ul. Kubusia Puchatka w Chrzanowie
2012 6678 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/314/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 listopada 2012r. o ustaleniu wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6530 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/330/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 listopada 2012r. o podziale Gminy Chrzanów na stałe obwody głosowania, ustaleniu ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6529 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/316/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 listopada 2012r. o opłacie targowej
2012 6528 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/315/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 listopada 2012r. o ustaleniu wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6029 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/310/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 października 2012r. o zmianie Statutu Gminy Chrzanów
2012 6028 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/307/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 października 2012r. o zmianie Uchwały Nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów; powierzenia prowadzenia zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie oraz upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie związanym z przyznawaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2012 6027 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/299/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 października 2012r. o zmianie załącznika Nr 2 do uchwały Nr XV/186/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chrzanów
2012 5745 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/305/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 października 2012r. o zmianie Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie
2012 5744 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/292/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 października 2012r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2012 rok
2012 5099 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/277/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 4 września 2012r. o zmianie Uchwały Nr LVI/540/06 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 17 października 2006 r. w sprawie utworzenia zespołu gminnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o nazwie „Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie” zmienionej Uchwałą Nr XL/566/09 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 września 2009 r., Uchwałą Nr XLIX/709/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 czerwca 2010 r. oraz Uchwałą Nr XI/121/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 12 lipca 2011 r.
2012 4783 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/282/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 września 2012r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2012 rok
2012 4739 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/276/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 4 września 2012r. o ustaleniu opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.
2012 4681 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/266/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 4 września 2012r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2012 rok
2012 4409 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/278/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 4 września 2012r. o dokonaniu podziału Gminy Chrzanów na okręgi wyborcze, ustaleniu ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4144 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXII/261/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 lipca 2012r. o nadaniu Statutu dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie.
2012 3710 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXII/256/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 lipca 2012r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2012 rok
2012 3433 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXII/257/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Balińskiej w Chrzanowie
2012 3325 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/251/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 maja 2012r. o zmianie załącznika nr 5 do Uchwały Nr XIX/221/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 marca 2012 r. o ustaleniu w Chrzanowie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego, opłat dodatkowych oraz wysokości i sposobu ich pobierania.
2012 2947 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXI/242/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 maja 2012r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2012 rok
2012 2587 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XX/234/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 kwietnia 2012r. o warunkach udzielania bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i wysokości stawek procentowych bonifikaty.
2012 2586 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XX/237/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 kwietnia 2012r. o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miasta Chrzanowa.
2012 2439 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XX/231/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 kwietnia 2012r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2012 rok
2012 2304 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/221/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 marca 2012r. o ustaleniu w Chrzanowie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego, opłat dodatkowych oraz wysokości i sposobu ich pobierania.
2012 2303 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/232/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między Aleją Henryka, ul. Mickiewicza, ul. Oświęcimską i ul. Słowackiego w Chrzanowie”
2012 2244 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/222/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 marca 2012r. o zmianie załącznika nr 2 do uchwały nr XV/186/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 października 2007r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chrzanów.
2012 1648 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/219/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 lutego 2012r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Chrzanów oraz określenia granic ich obwodów.
2012 959 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/214/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 stycznia 2012r. o wyznaczeniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie do realizacji zadań związanych z organizacją pracy z rodziną.
2012 958 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/213/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 stycznia 2012r. o zmianie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.
2012 512 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XVI/195/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 grudnia 2011r. Budżet Gminy Chrzanów rok 2012
2012 268 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XVI/198/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Łowieckiej w Chrzanowie
2012 64 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XVI/197/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 grudnia 2011r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2011 rok
2011 7373 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVI/203/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 grudnia 2011r. o ustaleniu na 2012 rok wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z gminy Chrzanów, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Chrzanów.
2011 6447 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/185/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2011r. o ustaleniu statutu Żłobka Miejskiego w Chrzanowie.
2011 6446 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/178/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2011r. o warunkach udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i wysokości stawki procentowej bonifikaty.
2011 6449 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/189/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2011r. o zmianie Uchwały Nr XVII/233/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2011 6448 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/187/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2011r. o ustaleniu zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2011 6227 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/172/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2011r. o ustaleniu wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6228 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/173/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2011r. o ustaleniu wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6229 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/174/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2011r. o określeniu wzorów formularzy do celów podatkowych
2011 6171 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/163/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 października 2011r. o zmianie załącznika nr 2 do uchwały nr XV/186/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 października 2007r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chrzanów.
2011 5432 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/149/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 września 2011r. o zmianie uchwały nr X/99/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011 r. o zasadach, sposobie i trybie udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Chrzanów lub jej jednostkom podległym, wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 5182 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV/159/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 października 2011r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2011 rok
2011 5183 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV/168/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 października 2011r. o ustaleniu opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.
2011 4939 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/137/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie Uchwały Nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charzakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów: powierzenia prowadzenia zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie oraz upowaznienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie związanym z przyznawaniem świedczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2011 4540 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XII/142/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 sierpnia 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkoli samorządowych Gminy Chrzanów.
2011 4502 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/145/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 września 2011r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2011 rok
2011 4087 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XII/128/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Chrzanowie-Kroczymiechu”
2011 4086 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XII/127/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Starego Miasta między ul. Krakowską, ul. Garncarską i ul. Kusocińskiego w Chrzanowie
2011 4088 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XII/139/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 sierpnia 2011r. o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Chrzanów w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 4089 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XII/140/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 sierpnia 2011r. o utworzeniu stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Chrzanów
2011 3931 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/112/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011r. o sprostowaniu omyłek pisarskich w uchwale Nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 408/10, 408/17, 408/36, 408/12, 408/37 oraz części działek nr 4289/1, 408/28, 408/30, 424/1, 424/119 przy ul. Szpitalnej w Chrzanowie.
2011 3790 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr X/106/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011r. o uchyleniu Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie oraz zatwierdzeniu nowego Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie.
2011 3733 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/121/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 12 lipca 2011r. o zmianie Uchwały Nr LVI/540/06 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 17 października 2006 r. w sprawie utworzenia zespołu gminnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o nazwie „Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie” zmienionej Uchwałą XL/566/09 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 września 2009 r. oraz Uchwałą Nr XLIX/709/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 czerwca 2010 r.
2011 3732 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr X/99/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011r. o zasadach, sposobie i trybie udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Chrzanów lub jej jednostkom podległym, wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 3734 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/122/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie zniesienia ochrony prawnej na drzewie gatunku klon jawor, uznanym za pomnik przyrody na podstawie Rozporządzenia nr 7 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 kwietnia 2004r. ( Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 85 z dnia 23 kwietnia 2004 r. poz 1086)
2011 3735 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/126/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 12 lipca 2011r. o zmianie Statutu Gminy Chrzanów
2011 3682 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr XI/120/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 12 lipca 2011r. o ustaleniu opłat za korzystanie z usług w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Gminę Chrzanów.
2011 3492 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/124/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 12 lipca 2011r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrzanów.
2011 3262 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr Nr X/97/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2011 rok
2011 3263 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr XI/115/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 12 lipca 2011r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2011 rok
2011 3220 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr X/103/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011r. o ustaleniu opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.
2011 3219 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr X/102/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla publicznych lub niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Chrzanów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Chrzanów.
2011 3221 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr X/105/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011r. o zmianie Uchwały Nr XVII/228/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie stanowiących własność Gminy Chrzanów lub będących w jej posiadaniu oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu za ich najem ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 83, poz. 627.
2011 3222 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr X/111/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011r. o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej położonej w gminie Chrzanów wieś Pogorzyce.
2011 2748 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/73/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2011 2723 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr IX/87/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nowego centrum handlowego przy ul. Trzebińskiej w Chrzanowie
2011 2701 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/94/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 maja 2011r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2011 rok
2011 2628 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/76/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 kwietnia 2011r. o zmianie Uchwały Nr XXI/281/08 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 marca 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Okradziejówka
2011 2629 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 kwietnia 2011r. o zmianie Uchwały Nr XXI/282/08 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 marca 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płaza
2011 2616 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/74/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 kwietnia 2011r. o ustaleniu wysokości opłaty za dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 2617 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/75/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 kwietnia 2011r. o zmianie Uchwały Nr XXI/280/08 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 marca 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Balin
2011 2632 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/80/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 kwietnia 2011r. o zmianie Uchwały Nr XXI/285/08 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 marca 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Luszowice
2011 2631 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/79/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 kwietnia 2011r. o zmianie Uchwały Nr XXI/284/08 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 marca 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Źrebce
2011 2630 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/78/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 kwietnia 2011r. o zmianie Uchwały Nr XXI/283/08 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 marca 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pogorzyce
2011 2517 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VII/63/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej oraz rodzajów tych wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych.
2011 2038 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011r. o zmianie Uchwały Nr XVII/228/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie stanowiących własność Gminy Chrzanów lub będących w jej posiadaniu oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu za ich najem ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 83 poz. 627, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/458/08 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 grudnia 2008 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 r. Nr 44 poz. 295
2011 1957 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VIII/70/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 kwietnia 2011r. o zasadach udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Chrzanów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2011 1956 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VIII/68/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2011 rok
2011 1585 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów; powierzenia prowadzenia zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie oraz upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie związanym z przyznawaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2011 1499 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 marca 2011r. o zmianach w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2011 rok
2011 1473 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło - Północ w Chrzanowie” (dla obszaru w rejonie węzła autostrady A-4 z ul. Trzebińską)
2011 1233 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie.
2011 1234 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/46/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Chrzanów.
2011 914 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/37/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.
2011 913 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany statutu jednostki budżetowej „Zarząd Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie”.
2011 915 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/47/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie:uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 4005/87, 4005/94 i 4005/95, położonego przy ul. Hydro w Chrzanowie
2011 917 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 408/10, 408/17, 408/36, 408/12, 408/37 oraz części działek Nr 4289/1, 408/28, 408/30, 424/1, 424/119 przy ul. Szpitalnej w Chrzanowie
2011 916 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/48/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla terenu przy ul. Transportowców w Chrzanowie
2011 458 2011-02-10 Budżet Budżet nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 365 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia na 2011 rok wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z Gminy Chrzanów, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Chrzanów.
2011 133 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2011 134 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/25/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Chrzanów.
2011 135 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/31/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2010 6032 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/753/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6033 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/409/05 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatkowych
2010 5387 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LII/761/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 października 2010r. w sprawie: uchylenia Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie oraz zatwierdzenia nowego Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie.
2010 5030 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIII /766/ 10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2010 4431 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr LII/753/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 4432 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr LII/754/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 4316 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LI/747/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.
2010 4315 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LI/742/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr XV/186/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 października 2007r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chrzanów.
2010 4341 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr L/733/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla publicznych lub niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Chrzanów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Chrzanów.
2010 4317 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LI/748/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie: określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze Gminy Chrzanów na rok 2011.
2010 3922 2010-10-08 uchwala Uchwała nr LI/750/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach burmistrza
2010 3921 2010-10-08 uchwala Uchwała nr LI/737/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2010 3920 2010-10-08 uchwala Uchwała nr LI /736/ 10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2010 3900 2010-10-07 Uchwała Uchwała nr L/729/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3899 2010-10-07 Uchwała Uchwała nr L/728/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miasta Chrzanów.
2010 3901 2010-10-07 Uchwała Uchwała nr L/730/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: stwierdzenia utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr XXVIII/413/08 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 października 2008 r. dotyczącej upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
2010 3560 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr L/712/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2010 2684 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/706/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/83/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Chrzanów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
2010 2685 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/708/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie.
2010 2686 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/709/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LVI/540/06 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 17 października 2006 r. w sprawie utworzenia zespołu gminnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o nazwie „Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie”.
2010 2506 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/695/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2010 2507 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/707/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Starego Miasta między ul. Krakowską i ul. 29 Listopada w Chrzanowie
2010 2176 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/671/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu placu targowego przy ulicy Kusocińskiego w Chrzanowie"
2010 2177 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/676/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie.
2010 2175 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/668/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Chrzanów lub jej jednostkom podległym, wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 2178 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/689/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 maja 2010r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXIX/548/09 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 września 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrzanów.
2010 2181 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/692/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 maja 2010r. w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i w szkołach podstawowych wchodzących w skład zespołów szkół, prowadzonych przez Gminę Chrzanów.
2010 2180 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/691/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 maja 2010r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.
2010 2179 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/690/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 maja 2010r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrzanów.
2010 2054 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/680/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2010 2055 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/688/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 maja 2010r. w sprawie podziału Gminy Chrzanów na okręgi wyborcze dla wyborów Rady Miejskiej w Chrzanowie, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
2010 2056 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/694/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2010 1470 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/679/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1468 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/658/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2010 1469 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/678/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia stałych i odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Chrzanów
2010 731 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLV/645/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn.
2010 540 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr XLV/634/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie : zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2010 rok.
2010 503 2010-03-16 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLIII/611/09 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 grudnia 2009r.
2010 417 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/612/09 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie i Uchwale Budżetowej Gminy Chrzanów na 2009 rok
2010 68 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/622/09 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazw drogom położonym na terenie miasta Chrzanów.
2010 67 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/618/09 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: ustalenia na 2010 rok wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Chrzanów biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Chrzanów.
2010 69 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/626/09 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Chrzanowie.