Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 366

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6513 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr IX/88/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Chełmek dodatków do wynagrodzeń i nagród
2019 6512 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr IX/87/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym prze Gminę Chełmek
2019 6511 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr IX/82/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/139/2015 z dnia 29 grudnia w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chełmek
2019 6510 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2019 rok
2019 4765 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/74/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/373/18 z dnia 17 maja 2018 r.
2019 4764 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4763 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmek, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmek
2019 4762 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chełmek
2019 4761 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 05.02.2015r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 4760 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek.
2019 4759 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Chełmek na lata 2019-2023.
2019 4758 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2019 rok
2019 2945 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr V/44/19 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chełmek
2019 2944 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/51/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Miasta Chełmek pod nazwą "Stare Miasto"
2019 2943 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Miasta Chełmek pod nazwą "Nowe Miasto"
2019 2942 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2019 rok
2019 2111 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/36/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Chełmek na lata 2019 – 2023
2019 2110 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/44/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielania dotacji na realizację zadania polegającego na modeernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chełmek
2019 2029 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/45/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2019
2019 2028 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/34/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2019 rok
2019 2027 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/40/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Gorzów
2019 2026 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/39/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bobrek
2019 836 2019-01-28 Uchwała Uchwała Nr IV/33/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2019 rok
2019 32 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 grudnia 2018 r. na rok 2019
2019 33 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2018 rok
2018 8961 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/29/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8960 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/28/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w tym zakresie
2018 8959 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, tj. w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w dziennym domu pomocy, w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, klubie samopomocy, w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 8100 2018-12-03 Uchwała Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Chełmek dodatków do wynagrodzeń i nagród
2018 8099 2018-12-03 Uchwała Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Chełmek
2018 8098 2018-12-03 Uchwała Uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty
2018 8097 2018-12-03 Uchwała Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2018 rok
2018 7321 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLV/406/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2018 rok
2018 7320 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLV/411/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/398/18 Rady Miejskiej Chełmek
2018 6307 2018-09-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/404/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 września 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chełmek.
2018 6306 2018-09-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/402/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 września 2018 r. w sprawie utworzenia obwodu do głosowania.
2018 6305 2018-09-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/401/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 września 2018 r. w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Chełmek
2018 6304 2018-09-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/400/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Chełmek
2018 6303 2018-09-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/399/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Miejskiego
2018 6302 2018-09-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/398/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/332/2017 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze Gminy Chełmek
2018 6301 2018-09-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/397/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 września 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego"Świetliki"
2018 6300 2018-09-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/395/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2018 rok
2018 5320 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr XLII/392/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2018 rok
2018 5319 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr XLII/391/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych realizowanego w ramach "Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Chełmek".
2018 5098 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/390/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na posadowienie w Chełmku pomnika obeliska Pamięci strażaków OSP Chełmek w 100-ną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę
2018 5097 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/383/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Chełmek maksymalnej liczby wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w  miejscu sprzedaży
2018 5096 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/385/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Chełmek maksymalnej liczby wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 5095 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/384/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5094 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/379/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2018 rok
2018 3916 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XL/375/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmek.
2018 3915 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XL/373/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Chełmek
2018 3914 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XL/369/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2018 rok
2018 3913 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XL/376/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2018-2020
2018 3311 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/362/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2018 rok
2018 2775 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/356/2018 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2018 rok
2018 2724 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/359/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Chełmek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2723 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/360/18 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Chełmek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1458 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/354/2018 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ponownego nadania nazwy ul. 25 Stycznia w Chełmku.
2018 1190 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/351/2018 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla mostu na rzece Wiśle.
2018 1189 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/348/2018 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2018.
2018 685 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XXXV/337/17 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHEŁMEK NA 2018 ROK
2018 647 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXXV/340/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2017 rok
2017 9240 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/344/17 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Chełmek dodatków do wynagrodzeń i nagród
2017 9239 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/345/17 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/332/2017 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze Gminy Chełmek
2017 9238 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/343/17 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Chełmek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 8128 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/332/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze Gminy Chełmek
2017 8127 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/330/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2017 8126 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/331/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty
2017 8125 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/329/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmek
2017 8124 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/328/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały NR XI/113/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015 roku
2017 8123 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/327/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chełmek
2017 8122 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/325/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 8012 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/323/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2017 rok
2017 7438 2017-11-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Chełmek
2017 7437 2017-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/318/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2017 rok
2017 6479 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXII/305/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Gorzowskiej, Szkolnej i Oświęcimskiej w Gorzowie
2017 6080 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/316/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Bobrku im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy, wchodzącego w skład Samorządowego Zespołu Szkół im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy w Bobrku
2017 6081 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/315/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bobrku im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy, wchodzącej w skład Samorządowego Zespołu Szkół im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy w Bobrku, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy w Bobrku, wchodzącą w skład Samorządowego Zespołu Szkół im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy w Bobrku
2017 6082 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/313/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gorzowie, wchodzącej w skład Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Gorzowie, wchodzącą w skład Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie
2017 6061 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/298/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2017 rok
2017 6076 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/301/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2017 6079 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/317/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/40/2003 Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Chełmek.
2017 6083 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/314/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Gorzowie, wchodzącego w skład Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie
2017 6087 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/309/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku, wchodzącej w skład Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku, wchodzącą w skład Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku
2017 6088 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/308/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/239/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Chełmek
2017 6089 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/306/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmek.
2017 6084 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/312/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Cypriana Kamila Norwida w Chełmku, wchodzącego w skład Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku
2017 6085 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/311/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Śląskich w Chełmku, wchodzącej w skład Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Powstańców Śląskich w Chełmku, wchodzącą w skład Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku
2017 6086 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/310/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 1 w Chełmku, wchodzącego w skład Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku
2017 5817 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/295/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Bobrek
2017 5675 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/296/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/48/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek.
2017 5674 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/294/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/287/2017 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie programu oddłużeniowego dla Gminy Chełmek.
2017 5673 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/292/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2017 rok
2017 5300 2017-08-18 Uchwała Uchwała Nr XXX/291/17 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie „przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych realizowanego w ramach "Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Chełmek"
2017 4721 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/287/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie programu oddłużeniowego dla Gminy Chełmek
2017 4655 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXIX/286/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2017 rok
2017 3779 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/280/17 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2017 rok
2017 3640 2017-05-22 Uchwała Uchwała Nr XXVII/274/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kolistej i Nadwiślańskiej w Bobrku
2017 3492 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXVII/275/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku
2017 3350 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII/272/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2017 rok
2017 2469 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/270/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku
2017 2284 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/267/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. w Gminie Chełmek
2017 2228 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXVI/266/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2017.
2017 2227 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXVI/256/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2017 rok
2017 1626 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/255/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chełmka
2017 1625 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/253/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2017 rok
2017 1193 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/246/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Chełmek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1192 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/247/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej placówki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1191 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/243/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chełmek
2017 1190 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/240/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2017 rok
2017 327 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/237/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku
2017 326 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/233/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2016 rok
2017 325 2017-01-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXII/230/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2016r. na rok 2017
2017 324 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/229/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Przemysłowej w Chełmku
2016 8116 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXIII/239/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Chełmek
2016 7799 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXII/227/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2016 rok
2016 6814 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXI/219/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty
2016 6813 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXI/217/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 6812 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXI/216/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6811 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXI/218/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 6810 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXI/215/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Chełmek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 6809 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXI/211/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2016 rok
2016 6754 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXI/224/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Świetlicy Środowiskowej w Chełmku
2016 5971 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XX/208/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 13 października 2016r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania aktywów trwałych SGZOZ w Chełmku.
2016 5970 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XX/207/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmiany statutu SG ZOZ w Chełmku
2016 5969 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XX/205/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2016 rok
2016 5492 2016-09-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/200/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Chełmek
2016 5491 2016-09-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/190/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2016 rok
2016 5481 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XIX/204/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bobrek.
2016 5480 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XIX/203/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Gorzów.
2016 5479 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XIX/202/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chełmku
2016 4502 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/188/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2016 rok
2016 4474 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr XVIII/189/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych realizowanego w ramach "Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Chełmek".
2016 4384 2016-07-19 Uchwała Uchwała Nr XVI/178/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2016 rok
2016 4383 2016-07-19 Uchwała Uchwała Nr XVI/177/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod przebudowę gazociągu relacji Oświęcim – Szopienice - Tworzeń
2016 4339 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/187/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych realizowanego w ramach "Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Chełmek".
2016 4109 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku
2016 3369 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XV/161/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2016 rok
2016 3255 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XV/166/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 maja 2016r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Chełmek, sposobu rozliczenia i kontroli zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.
2016 3254 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XV/172/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości gminnych służebnościami gruntowymi i przesyłu
2016 3253 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XV/163/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 2379 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/147/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2016 rok
2016 2378 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/152/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Chełmka.
2016 1677 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/140/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2016 rok
2016 634 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XII/129/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok
2016 633 2016-01-25 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XII/126/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 grudnia 2015r. na rok 2016
2015 8595 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XII/139/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chełmek
2015 8594 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XII/136/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym w Chełmku przy ul. Na Skałce
2015 8593 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XII/131/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Chełmek
2015 7881 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XI/109/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7335 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/112/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 7334 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/110/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmek.
2015 7333 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty
2015 7332 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/103/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok
2015 7331 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/113/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę Chełmek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2015 7330 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/111/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2015 7329 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/123/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Chełmek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej placówki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 7328 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/122/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Chełmek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 7327 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/106/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku rolnego
2015 7326 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/108/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7325 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/105/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7324 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 7323 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/121/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Chełmek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 6206 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr X/99/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie sołectwa Gorzów
2015 6198 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr X/101/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/206/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Chełmek za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2015 6197 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr X/96/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok
2015 5152 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr IX/93/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania.
2015 5151 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr IX/94/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok
2015 5150 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok
2015 4552 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 4461 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok
2015 4460 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/85/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania
2015 3324 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok
2015 3323 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 maja 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 2366 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/56/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych realizowanego w ramach "Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Chełmek".
2015 1509 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr V/53/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania.
2015 1508 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr V/52/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Chełmek.
2015 1507 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr V/48/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 marca 2015r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek.
2015 1506 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym należącym do osób fizycznych, realizowanej w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełmek".
2015 1505 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok
2015 800 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty.
2015 801 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/256/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 13 czerwca 2013 roku.
2015 799 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 797 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chełmku
2015 798 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 795 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok
2015 796 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Chełmek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 794 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chełmka.
2015 244 2015-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/25/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Chełmek na lata 2015-2018
2015 243 2015-01-15 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Chełmek na 2015 rok
2015 88 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok
2014 6159 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/389/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok
2014 6158 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/388/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 października 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2014 5055 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr XL/380/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania
2014 5054 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr XL/365/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok
2014 3541 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/360/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmek
2014 3540 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/356/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok
2014 2899 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/348/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok
2014 2898 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/352/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 15 maja 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Chełmek
2014 2742 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/318/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok
2014 2114 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/345/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy mostu
2014 2113 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/340/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Chełmek
2014 2112 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/335/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Chełmek
2014 2111 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/342/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 2110 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/341/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2014r. w sprawie Statutu Świetlicy Środowiskowej w Chełmku
2014 2109 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/343/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania
2014 1742 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok
2014 1437 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/332/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/302/2013 z 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym w Chełmku przy ul. Na Skałce
2014 1436 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/331/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chełmek
2014 1435 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/329/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w tym zakresie
2014 897 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/310/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 558 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/294/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 387 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/317/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/302/2013 z 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym w Chełmku przy ul. Na Skałce
2014 386 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/312/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia sportowe
2014 385 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/311/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej, uczniom uzdolnionym artystycznie z Gminy Chełmek
2014 384 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/313/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/356/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 14 września 2006 roku
2014 383 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/314/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy – Pobyt Dzienny A w Chełmku
2013 7882 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym w Chełmku przy ul. Na Skałce.
2013 7881 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/305/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chełmek
2013 7880 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/304/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmek na lata 2014-2018
2013 7879 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/303/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Chełmku
2013 7878 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/300/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Chełmka.
2013 7877 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2013 7012 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 6665 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/285/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2013 6664 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/287/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 6663 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/286/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o. zadań własnych Gminy Chełmek
2013 6662 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/293/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chełmku
2013 6661 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmek
2013 6660 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 6659 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/282/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6658 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6657 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/280/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 6656 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/278/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok
2013 6009 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok
2013 4884 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok
2013 4580 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/122/2012 Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chełmek.
2013 3968 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXX/255/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia górnej staweki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 3967 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXX/256/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zróżnicowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych
2013 3966 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/228/2013 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty.
2013 3871 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/236/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok
2013 3752 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2013 3751 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/248/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 3750 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/246/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok
2013 3714 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/254/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 maja 2013r. w sprawie przekazania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmek i upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku do prowadzenia indywidualnych spraw i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie
2013 3713 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/252/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chełmek
2013 2685 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/242/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1935 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Chełmek
2013 1934 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/230/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/209/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28.12.2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 1933 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2013 1932 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty
2013 1931 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1930 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chełmek.
2013 1929 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIV/189/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1928 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok
2013 1090 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 stycznia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHEŁMEK NA ROK 2013
2013 183 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2012 rok
2013 143 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/202/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku
2013 142 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/210/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku
2013 141 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/209/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 140 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/205/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek.
2013 139 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2012 6337 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 6336 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 6335 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6334 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6333 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2012 6332 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 6331 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chełmek
2012 6330 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 6329 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 6328 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2012 rok
2012 5476 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/176/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 5477 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału gminy Chełmek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5478 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2012 rok
2012 5417 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku
2012 5416 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału gminy Chełmek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5415 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 4320 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Chełmek za korzystanie z ich świadczeń w zakresie przekraczającym podstawę programową
2012 3814 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/162/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2012 rok.
2012 3530 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Chełmka
2012 3529 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIX/144/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 3487 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 maja 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania zniżek oraz ich rozmiaru w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmek, jak również zasad całkowitego ich zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć.
2012 3411 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XX/160/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Chełmek za korzystanie z ich świadczeń w zakresie przekraczającym podstawę programową
2012 3179 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XX/161/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku
2012 2672 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2012 rok
2012 2330 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2012r. w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego
2012 2331 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2012r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek
2012 1909 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2012 rok
2012 1550 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2012 rok.
2012 1251 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2012 rok.
2012 1174 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chełmek
2012 618 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XV/116/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2012 r.
2012 44 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XV/118/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.
2011 7316 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/78/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania.
2011 6963 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 6910 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.
2011 6965 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku
2011 6964 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: przekazania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku zadań gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2011 6267 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.
2011 6268 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 6269 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/91/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 września 2011r. w sprawie regulaminu korzystania z Parku Rodzinnego w Chełmku.
2011 5882 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.
2011 5651 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5650 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5652 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 5654 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały NR XLVI/324/2010 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 maja 2010 r.
2011 5653 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 4840 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.
2011 4841 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 3411 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.
2011 3187 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Chełmek
2011 3186 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.
2011 3189 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/58/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/262/2009 r. Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
2011 3188 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/131/08 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 stycznia 2008 r.
2011 2762 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11 maja 2011r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Chełmek oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu
2011 2761 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.
2011 2764 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.
2011 2763 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11 maja 2011r. w sprawie: Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku
2011 1894 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.
2011 807 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Chełmek na rok 2011
2011 809 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.
2011 735 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/24/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9.12.2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego z zakresu sportu na obszarze Gminy Chełmek
2011 656 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2011 657 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/23/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku
2011 658 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/25/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie opłaty targowej
2011 185 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2010 r.
2010 6125 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/360/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 6126 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/376/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/360/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 6127 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/359/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad konsultowania aktów prawa miejscowego
2010 6093 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XLI/291/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2010 r.
2010 6092 2010-12-28 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XL/286/2009 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 grudnia 2009r.
2010 6095 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XLV/317/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2010 r.
2010 6094 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/312/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2010 r.
2010 5901 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5900 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 5899 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 5904 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/360/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23.09.2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 5903 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego z zakresu sportu na obszarze Gminy Chełmek
2010 5902 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 5615 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/378/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2010 r.
2010 5563 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/262//2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 września 2010r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Chełmka.
2010 3956 2010-10-11 uchwala Uchwała nr XLVIII/354/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 września 2010r. w sprawie utworzenia obwodu do głosowania
2010 3957 2010-10-11 uchwala Uchwała nr XLVIII/368/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2010 r.
2010 3718 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XLVII/343/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2010 r.
2010 3468 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/341/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmek
2010 3467 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/338/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie: zmiany załącznika stanowiącego integralną część uchwały Nr V/32/94 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 października 1994 roku w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Bobrek.
2010 3469 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/348/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/346/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 czerwca 2006 r. dotyczącej zmian i ustalenia tekstu jednolitego statutu Samodzielneg Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku
2010 3471 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/352/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały NR XLVI/324/2010 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 maja 2010 r.
2010 3470 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/351/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 2937 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/346/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Chełmek oraz jej jednostkom organizacyjnym
2010 2430 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/323/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 maja 2010r. w sprawie przekazania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmek i upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku do prowadzenia indywidualnych spraw i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie
2010 2434 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/329/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2010 r.
2010 2431 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/324/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 maja 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Chełmek przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2010 2433 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/328/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 2432 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/325/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/266/2009 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29.09.2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Chełmek
2010 1529 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/308/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zminy Uchwały nr XLI/293/10 z 21 stycznia 2010 w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Chełmku
2010 1427 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLV/315/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie okręgów wyborczych w Gminie Chełmek
2010 1430 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLV/321/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/292/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 stycznia 2010r.
2010 1429 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLV/320/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Chełmek na obwody do głosowania
2010 1428 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLV/319/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu do głosowania
2010 1127 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLII/302/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Chełmku nr XXVI/206/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. określającej wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Chełmek za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2010 235 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XLI/295/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 stycznia 2010r. zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2010 233 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XLI/293/10 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie: Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Chełmku
2010 234 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XLI/294/10 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Chełmku przy ulicy Na Skałce.
2010 106 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XLI/292/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Chełmek sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.