Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 386

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7220 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2019 7219 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XII/107/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzesko.
2019 7218 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2019
2019 6188 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr XI/101/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Opieki Nad Zabytkami Gminy  Brzesko na lata  2019-2022
2019 6113 2019-09-02 Uchwała Uchwała Nr XI/100/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi związane z pochówkiem zwłok i korzystaniem z cmentarza komunalnego usytuowanego na terenie Gminy Brzesko
2019 6112 2019-09-02 Uchwała Uchwała Nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2019 6111 2019-09-02 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzesko, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzesko od dnia 01.09.2019 r.
2019 6110 2019-09-02 Uchwała Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Brzeska
2019 6109 2019-09-02 Uchwała Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Brzesko na lata 2019 – 2023
2019 6108 2019-09-02 Uchwała Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2019
2019 4927 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/261/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe
2019 4926 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2019
2019 4925 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4807 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2019
2019 4341 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy „Ludowej” na ulicę „Ojca Franciszka Wody” w Mokrzyskach
2019 4340 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2019
2019 3598 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019 roku dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brzesko.
2019 3597 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały o zarządzeniu poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso
2019 2747 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko
2019 2746 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat
2019 2745 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2019 roku
2019 2744 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/50/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Brzesku z dnia 21 marca 1990 r.
2019 2743 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brzesko
2019 2742 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko
2019 2741 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały o zarządzeniu poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso
2019 2740 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2019
2019 1151 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie w formie posiłku i świadczenia rzeczowego
2019 1150 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Brzesko w prawo własności tych gruntów
2019 1149 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZESKO NA ROK 2019
2019 59 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia uprawnień do ulgowych przejazdów autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku.
2019 58 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018
2019 61 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2019 60 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/393/2018 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 29.08.2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko.
2018 8984 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso
2018 8762 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/294/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Brzesko na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, zmienionej uchwałą nr XLIII/305/2017 z dnia 25 października 2017r.
2018 8761 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018
2018 7707 2018-11-14 Uchwała Uchwała Nr LVII/427/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Rady Seniorów Gminy Brzesko przyjętego uchwałą Nr XI/62/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 9  czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Brzesko oraz nadania jej statutu.
2018 7649 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr LVII/426/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/107/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie nadania statutów osiedlom Gminy Brzesko
2018 7648 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr LVII/425/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/312/2006 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 września 2006 r. w sprawie nadania statutów osiedlom Miasta Brzeska
2018 7249 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVI/417/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/306/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Wokowice
2018 7248 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVI/416/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/305/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Sterkowiec
2018 7247 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVI/415/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/304/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Szczepanów
2018 7246 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVI/414/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/303/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Bucze
2018 7245 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVI/413/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/302/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Mokrzyska
2018 7244 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVI/412/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/301/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Jasień
2018 7243 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVI/411/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/300/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Poręba Spytkowska
2018 7242 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVI/410/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/299/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Okocim
2018 7241 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVI/409/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/298/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Jadowniki
2018 7240 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVI/400/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzesko
2018 7204 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVI/421/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2018 7203 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVI/420/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków uczniom uczęszczającym do Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Szczepanowskiego BM w Sterkowcu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu
2018 7202 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVI/418/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018
2018 6637 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LV/394/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018
2018 6059 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LIV/393/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko
2018 6058 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LIV/392/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Brzesko oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności
2018 6057 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LIV/389/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy "Skwer Ks. Ignacego Piwowarskiego"
2018 6056 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LIV/388/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2018 6055 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LIV/385/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018
2018 6013 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr LIV/383/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 5977 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LIV/382/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży
2018 5082 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr LIII/378/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018
2018 4444 2018-06-21 Uchwała Uchwała Nr LII/371/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso
2018 4250 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr LII/368/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018
2018 3621 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr LI/362/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018
2018 3428 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr LI/364/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brzesko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2935 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XLIX/352/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „Brzesko – Dzielnica Przemysłowa”
2018 2782 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr L/361/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia oraz określenia szczegółowych warunków przyznawania dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2018 2727 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr L/357/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brzesko na okręgi wyborcze
2018 1999 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLIX/354/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2018 roku.
2018 1998 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLIX/351/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Brzesko instrumentem płatniczym
2018 1997 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLIX/350/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso
2018 1996 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLIX/347/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018
2018 1995 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLIX/355/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Brzesko przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego ,trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.
2018 1194 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/345/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZESKO NA ROK 2018
2018 1047 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/344/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku w Publiczne Przedszkole nr 2 w Brzesku i utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzesku, przekształcenia oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach w Publiczne Przedszkole nr 2 w Jadownikach i utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jadownikach.
2018 1046 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/343/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Brzesko przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego ,trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 1045 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/341/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Brzesku ul. Okocimska 44.
2018 1044 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/339/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały XLV/324/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w latach 2014-2020 oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie dożywiania.
2018 1043 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/337/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego w Brzesku
2018 680 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr XLVI/334/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Brzesko o nazwie „Jasień – Nowy Świat”
2018 525 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLVI/326/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017
2018 188 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/333/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/261/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe
2017 8034 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/324/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku
2017 8033 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/323/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Jadownikach, w skład którego wchodzi jedynie Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach i Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 im. św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach
2017 8032 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/322/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie
2017 8031 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/321/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Stanisława Szczepanowskiego BM w Sterkowcu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Świętego Stanisława Szczepanowskiego BM w Sterkowcu
2017 8030 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/320/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Porębie Spytkowskiej
2017 8029 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/319/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Göetza Okocimskiego w Okocimiu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Göetza Okocimskiego w Okocimiu
2017 8028 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/318/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mokrzyskach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Mokrzyskach
2017 8027 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/317/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Buczu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Księdza Jana Twardowskiego w Buczu
2017 8026 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/316/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Jasieniu
2017 8025 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/313/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku
2017 8024 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/306/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017
2017 8023 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/325/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały XXII/163/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzesko i zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/169/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXII/163/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzesko
2017 8022 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/315/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Jadownikach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 im. Stanisława Staszica w Jadownikach
2017 8021 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/314/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku
2017 8020 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/311/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku
2017 8019 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/309/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2017 8018 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/308/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z  terenu Gminy Brzesko wraz ze szczegółową inwentaryzacją”
2017 6832 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLIII/305/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/294/2017 z dnia 27  września 2017 r. dotyczącej ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Brzesko na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne
2017 6831 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLIII/304/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko
2017 6830 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLIII/303/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko
2017 6829 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLIII/302/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko
2017 6828 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLIII/301/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Brzesko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi
2017 6827 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLIII/300/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Brzesku
2017 6826 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLIII/299/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Wincentego Zydronia” na ulicę „Ciepłą” w Brzesku
2017 6825 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLIII/295/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017
2017 6188 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XLII/293/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Brzesku
2017 6154 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLII/294/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Brzesko na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne
2017 6144 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLII/289/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017
2017 5271 2017-08-16 Uchwała Uchwała Nr XLI/286/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany § 1 Uchwały Nr LVI/392/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Jadownikach
2017 5270 2017-08-16 Uchwała Uchwała Nr XLI/283/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017
2017 5258 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/285/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Brzesko
2017 4388 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XL/280/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 czerwca 2017 r. nadania nazwy dla ronda położonego w Brzesku
2017 4387 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XL/277/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia mienia przekształcanych i włączanych gimnazjów
2017 4386 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XL/275/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017
2017 3871 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/267/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017
2017 3550 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/259/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017
2017 3549 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/265/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzesko.
2017 3548 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/261/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe
2017 2843 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/249/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017
2017 2683 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/253/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2017 2455 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/256/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego i ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019
2017 2454 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/255/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 2453 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/254/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Brzesko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1617 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/240/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017
2017 1094 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/238/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2017 roku.
2017 1093 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/234/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZESKO NA ROK 2017
2017 200 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/227/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016
2016 8158 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/230/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Brzesko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 8157 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/226/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/217/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko , ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach , ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat (Dz.U.Woj. Małop. z 2016r. poz. 7323)
2016 7828 2016-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXXII/219/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 7826 2016-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXXII/216/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „Brzesko – Dzielnica Przemysłowa”
2016 7469 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/215/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „Brzesko – Granice”
2016 7324 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/218/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7323 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/217/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/212/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko , ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach , ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat (Dz.U.Woj. Małop. z 2016 r. poz. 6102)
2016 7322 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/213/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016
2016 7244 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXII/225/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy nadawaniu tytułów : „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska” i „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”.
2016 6152 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/207/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016
2016 6102 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXI/212/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/68/2015 z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko , ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach , ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat (Dz.U.Woj. Małop. z 2015r. poz. 4318)
2016 6048 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXI/206/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Brzesko
2016 5586 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/202/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016
2016 5585 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/204/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII / 129 / 2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia uprawnień do ulgowych przejazdów autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku.
2016 4696 2016-08-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/199/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Jadownikach.
2016 4695 2016-08-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/198/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Brzeska za szczególne osiągnięcia uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko
2016 4694 2016-08-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/195/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016
2016 4613 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/189/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016
2016 3626 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XXVI/177/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016
2016 3563 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/183/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku
2016 2897 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/175/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzesko.
2016 2896 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/174/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016
2016 2239 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/166/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016
2016 2238 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/169/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXII/163/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2016r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzesko.
2016 1603 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/155/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016
2016 1596 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/163/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzesko
2016 1471 2016-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXII/164/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.
2016 1470 2016-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXII/162/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.
2016 1469 2016-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXII/161/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko.
2016 1468 2016-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXII/159/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2015 r., w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 1467 2016-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXII/158/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego w obrębie Mokrzyska - Bucze.
2016 1466 2016-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXII/157/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ustalenia stref i cen urzędowych za usługi przewozowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku
2016 1139 2016-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/147/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZESKO NA ROK 2016
2016 910 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/154/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy „Skwer Pamięci im. Rotmistrza Witolda Pileckiego” w obrębie Jadowniki.
2016 909 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/153/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Brzesko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły lub gimnazjum, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
2016 908 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/152/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2016 roku.
2016 907 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Gminy Brzesko.
2016 776 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XIX/129/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015
2016 579 2016-01-18 Uchwała Uchwała Nr XX/144/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Rotmistrza Witolda Pileckiego" na ulicę „Armii Andersa” w Brzesku.
2016 578 2016-01-18 Uchwała Uchwała Nr XX/146/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/136/2015 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko.
2016 209 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/126/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015
2016 98 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/141/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej
2016 97 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/136/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko.
2016 96 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/132/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Brzesko
2016 95 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/143/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Brzesko na lata 2015 –2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022”
2016 94 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/142/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Brzesko.
2016 93 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/137/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Brzesko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji .
2016 73 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/133/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego w obrębie Mokrzyska - Bucze.
2016 72 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/135/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko służebnościami gruntowymi i przesyłu
2015 7880 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2015 7879 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/121/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7542 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/123/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 7541 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień od podatku od nieruchomości.
2015 7540 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/119/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6747 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XVII/116/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Armii Ludowej" na ulicę "Rotmistrza Witolda Pileckiego" w Brzesku
2015 6526 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XVI/101/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015
2015 6523 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XV/98/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/145/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 września 2004 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko
2015 6227 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/113/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 października 2015r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży
2015 5932 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr XV/86/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015
2015 5804 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XV/88/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso
2015 5803 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XV/95/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/40/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Brzesku
2015 5802 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Lawendowa” w Brzesku
2015 5175 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/77/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015
2015 5084 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso
2015 5083 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku
2015 5082 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 4625 2015-07-27 Uchwała Uchwała Nr XII/69/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015
2015 4319 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzesku Nr XLVII/336/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie podziału Gminy Brzesko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 4318 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/47/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko , ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach , ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat (Dz.U.Woj. Małop. z 2015r. poz. 2796)
2015 4317 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 3765 2015-06-23 Uchwała Uchwała Nr XI/56/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015
2015 3715 2015-06-18 Uchwała Uchwała Nr VIII/36/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015
2015 3681 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Brzesko oraz nadania jej statutu
2015 3680 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego do realizacji projektu "Pierwszy dzwonek"
2015 3679 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr XI/58/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso
2015 3424 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr IX/42/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015
2015 2796 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko , ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach , ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat.
2015 2439 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015
2015 2177 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/40/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2015 roku.
2015 2017 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZESKO NA ROK 2015
2015 1270 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 4 marca 2015r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% zawartości alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2015 1269 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Brzesko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1268 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 4 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 712 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2014 7405 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Na Szlaku” w Sterkowcu.
2014 7404 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014
2014 6012 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr LIII/377/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 października 2014r. w sprawie nadania nazwy „Plac św. Jakuba” w Brzesku
2014 6011 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr LIII/383/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 października 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2014 6010 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr LIII/376/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 5 grudnia 2003r., w sprawie wprowadzenia stref parkowania na terenie Gminy Brzesko oraz ustalenia stawek opłat na parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach
2014 6009 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr LIII/378/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 października 2014r. w sprawie nadania nazwy „Plac Ks. Juliana Laskowskiego” w Jasieniu.
2014 6008 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr LIII/375/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 października 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 6007 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr LIII/370/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014
2014 5990 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr LIII/384/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/202/2012 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Szczepanowie
2014 5989 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr LIII/374/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso
2014 4950 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr LII/366/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 3 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 4951 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr LII/367/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 3 września 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Zagrodzkiej w Mokrzyskach
2014 4952 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr LII/361/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 3 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014
2014 4835 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LI/359/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014
2014 4117 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr L/357/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII(264) 2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV(251) 2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko
2014 4116 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr L/354/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014
2014 4113 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/346/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014
2014 4110 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/331/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014
2014 3191 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/350/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII(264)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV(251)2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.
2014 2629 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/343/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014
2014 1978 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/335/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie podziału Gminy Brzesko na okręgi wyborcze
2014 1977 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/337/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 1932 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/339/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV(251)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko
2014 1931 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/336/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie podziału Gminy Brzesko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1930 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/340/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2014 roku
2014 1691 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/313/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZESKO NA ROK 2014
2014 1297 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011r w sprawie określenia inkasentów i stawek prowizyjnego ich wynagradzania za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości
2014 1296 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/330/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy "Osiedle Na Piaskach" w Jadownikach
2014 1228 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/311/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013
2014 665 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLV(323)2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podziału Gminy Brzesko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 664 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLV(322)2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podziału Gminy Brzesko na okręgi wyborcze
2014 663 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLV(324)2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w latach 2014-2020 oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie dożywiania
2014 131 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII(318)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż gmina osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2013 7833 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XLII/292/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013
2013 7291 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/296/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7290 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/295/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 7289 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/297/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 6384 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/289/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013
2013 5808 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XL(285)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 września 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 5807 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XL/280/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013
2013 5196 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013
2013 4954 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013
2013 4451 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013
2013 4322 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania za inkaso
2013 4114 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII(267)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% zawartości alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2013 3936 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII(264)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV(251)2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.
2013 3341 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV(256)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Brzesko oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności
2013 3340 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013
2013 2318 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV(246)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko
2013 2317 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV(244)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 14 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Brzesko - „Teren przy szpitalu”.
2013 2316 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/240/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013
2013 2278 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV(250)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko.
2013 2277 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV(245)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 14 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2013 roku.
2013 2276 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV(249)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.
2013 2275 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV(251)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.
2013 1247 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Brzesko na lata 2013 - 2017
2013 1226 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/234/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2003 r. o określeniu zasad nabywania do zasobów oraz sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddawania w użytkowanie wieczyste, wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia jako wkłady niepieniężne [aporty] do spółek prawa handlowego, przekazywania jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw komunalnych oraz jako majątek tworzonych przez Gminę fundacji nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzesko.
2013 831 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012
2013 181 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZESKO NA ROK 2013
2013 85 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Brzesko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7380 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX(201)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze, położonej w Mokrzyskach
2012 7350 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012
2012 6406 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX(216)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko
2012 6405 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX(213)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz określenia wysokości cen za te usługi.
2012 6404 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX(215)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 6403 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX(214)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
2012 6402 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX(212)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.
2012 6401 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX(211)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.
2012 6400 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX(210)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 6399 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX(207)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko.
2012 6398 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX(205)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2012 6397 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX(202)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Szczepanowie
2012 6396 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX(199)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6395 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX(198)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 6394 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX(197)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6393 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012
2012 5699 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012
2012 5085 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII(187)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Brzesko oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności
2012 4766 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII(189)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Brzesko na okręgi wyborcze
2012 4765 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012
2012 4708 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Brzesko
2012 4707 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko.
2012 4600 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego w Brzesku "Osiedle Jagiełły"
2012 4427 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012
2012 3786 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012
2012 3030 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXV/176/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/320/2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 października 2001 roku w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % zawartości alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2012 3029 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012
2012 2896 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 5 grudnia 2003r.w sprawie wprowadzenia stref parkowania na terenie Gminy Brzesko oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach
2012 2681 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania za inkaso.
2012 2103 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brzesko w 2012 roku.
2012 2102 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Brzesku.
2012 1939 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2003 r. o określeniu zasad nabywania do zasobów oraz sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddawania w użytkowanie wieczyste, wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia jako wkłady niepieniężne [aporty] do spółek prawa handlowego, przekazywania jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw komunalnych oraz jako majątek tworzonych przez Gminę fundacji nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzesko.
2012 1938 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Jadownikach.
2012 1916 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012
2012 1616 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XX/143/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2012 1548 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012
2012 1032 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XX/140/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012
2012 911 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIX/137/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2012 910 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Sterkowcu.
2012 674 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia stref parkowania na terenie Gminy Brzesko oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach.
2012 654 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Brzesko na rok 2012
2012 632 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia uprawnień do ulgowych przejazdów autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku.
2012 6 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011
2011 6723 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku i nadania jej statutu.
2011 6724 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zakazu, spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach publicznych na terenie Miasta Brzeska.
2011 5905 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5904 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011
2011 5906 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
2011 5908 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 5907 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5880 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011
2011 5881 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011r w sprawie określenia inkasentów i stawek prowizyjnego ich wynagradzania za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.
2011 5077 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/94/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011
2011 5078 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/99/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 5 października 2011r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2011 5079 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/100/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/365/2010 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 27.01.2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzesko.
2011 4909 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XIII / 89/ 2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko.
2011 4910 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XIII /91/ 2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/40/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Brzesku
2011 4301 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII /80/ 2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011
2011 4302 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII /90/ 2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2011 3409 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu, polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach.
2011 3272 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr XII/71/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011
2011 3273 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2011 3274 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr XII/75/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Brzesko na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal.
2011 2884 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 stycznia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZESKO NA ROK 2011
2011 2886 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/32/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011
2011 2887 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011
2011 2207 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2011 2060 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
2011 2061 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko.
2011 1641 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Sterkowcu.
2011 1642 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia inkasentów i stawek prowizyjnego ich wynagradzania za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.
2011 561 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 562 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 263 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 264 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/13/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko
2010 6188 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/4/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko
2010 6010 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr LXII/417/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko
2010 4755 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LXII/421/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 października 2010r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania za inkaso.
2010 4754 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LXII/425/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku
2010 4756 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LXII/428/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 października 2010r. w sprawie przyjęcia: Gminnego programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brzesko.
2010 4758 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LXII/430/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorzadowej Gminy Brzesko oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności
2010 4757 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LXII/429/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom i osiedlom we wsi Bucze.
2010 4200 2010-10-25 Uchwała Uchwała nr LI/362/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko
2010 4199 2010-10-25 Uchwała Uchwała nr L/352/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2009r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 GMINY BRZESKO
2010 4201 2010-10-25 Uchwała Uchwała nr LIII/371/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko
2010 4203 2010-10-25 uchwala Uchwała nr LX/403/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko
2010 4202 2010-10-25 Uchwała Uchwała nr LIV/374/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko
2010 3980 2010-10-13 uchwala Uchwała nr LXI/416/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 1 października 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2010 3854 2010-10-06 uchwala Uchwała nr LX/405/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 3857 2010-10-06 uchwala Uchwała nr LX/414/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/312/2006 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 września 2006 r. w sprawie nadania statutów osiedlom miasta Brzeska
2010 3855 2010-10-06 uchwala Uchwała nr LX/411/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 września 2010r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Buczu.
2010 3856 2010-10-06 uchwala Uchwała nr LX/413/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/107/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie nadania statutów osiedlom Gminy Brzesko
2010 3640 2010-09-22 uchwala Uchwała nr LX/412/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/305/2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Brzesko
2010 3517 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr LVI/389/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko
2010 3518 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/398/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uznania drzew o szczególnych walorach przyrodniczych i historycznych za pomniki przyrody.
2010 3519 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/401/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia stref parkowania na terenie Gminy Brzesko oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach.
2010 2899 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/394/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko
2010 2898 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LVI/392/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Jadownikach.
2010 2901 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/400/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego w Brzesku o nazwie os. Słotwina II.
2010 2900 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/399/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego we wsi Mokrzyska.
2010 1563 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr LV/387/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1528 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Brzesko oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.
2010 1354 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr LIV/378/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Brzesku.
2010 1353 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr LIV/377/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Brzesko i ustalenia ich przebiegu
2010 1355 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr LIV/379/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Brzesku.
2010 1356 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr LIV/380/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Brzesku.
2010 1351 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr LIV/375/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia uprawnień do bezpłatnych , specjalnych i ulgowych przejazdów autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku.
2010 1352 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr LIV/376/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia systemu stref i cen urzędowych za usługi przewozowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z. o. o. Brzesku.
2010 454 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr LI/365/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzesko.
2010 456 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr LI/370/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie nadania imienia nowo budowanemu Regionalnemu Centrum Kulturalno- Bibliotecznemu w Brzesku.
2010 455 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr LI/368/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie nadania imienia Stanisława Migdała Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach.
2010 269 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr L/361/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania do zasobów oraz sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddawania w użytkowanie wieczyste, wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia jako wkłady niepieniężne [aporty] do spółek prawa handlowego, przekazywania jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw komunalnych oraz jako majątek tworzonych przez Gminę fundacji nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzesko.
2010 132 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr L/353/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009