Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 380

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7118 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI/149/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2019 nr IV/50/19 z dnia 10 stycznia 2019 r.
2019 6744 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr X/136/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabno.
2019 6743 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr X/135/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6742 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr X/134/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie nadania statutu Publicznemu Przedszkolu w Łęgu Tarnowskim Nr 2
2019 6741 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr X/133/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia oraz obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, zespołach i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Żabno.
2019 6740 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr X/132/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie ustalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Żabno na lata 2019 – 2023”
2019 6739 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr X/131/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie ustalenia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żabno na lata 2019-2023".
2019 6738 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr X/129/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2019 nr IV/50/19 z dnia 10 stycznia 2019 r.
2019 5884 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr IX/123/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2019 nr IV/50/19 z dnia 10 stycznia 2019 r.
2019 5100 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/111/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żabno na lata 2019 - 2032
2019 5039 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/113/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Żabno w 2019 roku.
2019 5038 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/112/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody drzew wchodzących w skład pomnika przyrody - alei robiniowo-jesionowo-lipowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Łęg Tarnowski
2019 5037 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/108/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2019 nr IV/50/19 z dnia 10 stycznia 2019 r.
2019 4448 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/97/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach każdego typu i placówkach edukacyjnych, prowadzonych przez Gminę Żabno oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2019 4447 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/96/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żabno.
2019 4446 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/95/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, placach i parkingach stanowiących własność Gminy Żabno na terenie miasta Żabna oraz sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.
2019 4445 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/94/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2019 nr IV/50/19 z dnia 10 stycznia 2019 r.
2019 3306 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI/82/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 3305 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI/81/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Niedomicach
2019 3304 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI/80/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy „Placu Niepodległości ” w Żabnie
2019 3303 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI/77/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3302 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI/73/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2019 nr IV/50/19 z dnia 10 stycznia 2019 r.
2019 2025 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/70/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabno
2019 2024 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/57/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Łęgu Tarnowskim Nr 2
2019 2023 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/56/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2019 rok.
2019 2022 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/55/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości , od osób fizycznych w drodze inkasa,ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 695 2019-01-18 Uchwała Uchwała Nr IV/50/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2019r.
2018 8760 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/33/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie dopłaty dla wybranych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. na terenie Gminy Żabno.
2018 8759 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/32/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie dopłaty dla wybranych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno.
2018 8758 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/31/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 8757 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/30/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie Żabno
2018 8756 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/29/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Żabno
2018 8755 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/28/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2018 8754 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
2018 8753 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2018 nr XXXV/470/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 8188 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/23/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości i w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/467/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Żabno, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 8187 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XVII/210/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żabno i zagospodarowania tych odpadów
2018 8186 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2019 rok.
2018 8185 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.
2018 8184 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku  od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2019.
2018 8183 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 .
2018 8182 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2019 roku.
2018 8181 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2018 nr XXXV/470/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 8056 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2018 nr XXXV/470/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 7512 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/574/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żabno
2018 7463 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr XLIII/570/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmianyuchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2018 nr XXXV/470/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 7462 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr XLIII/577/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe.
2018 7461 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr XLIII/573/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabno
2018 5946 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/566/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy.
2018 5945 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/564/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Żabno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5944 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/563/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Żabno
2018 5943 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/560/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2018 nr XXXV/470/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 5495 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/557/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości.
2018 5346 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr XL/549/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2018 nr XXXV/470/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 4408 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/539/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
2018 4407 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/538/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie okreslenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez włascicieli nieruchomosci, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych na terenie Gminy Żabno
2018 4406 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIX537/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/495/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 22 marca 2018r w sprawie podziału Gminy Żabno na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
2018 4405 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/536/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/475/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 lutego 2018r w sprawie podziału Gminy Żabno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 4404 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/535/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia TYTUŁU HONOROWEGO „ Zasłużony dla Gminy Żabno” .
2018 4403 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/533/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ilkowicach
2018 4402 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/532/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Łęgu Tarnowskim
2018 4401 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/531/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Łęgu Tarnowskim
2018 4400 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/530/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli .
2018 4399 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/529/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2018 nr XXXV/470/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 3693 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/525/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/467/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Żabno, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 3692 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/504/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2018 nr XXXV/470/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 3005 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/502/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody drzew wchodzących w skład pomnika przyrody - alei robiniowo-jesionowo-lipowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Łęg Tarnowski oraz ustanowienia pomników przyrody
2018 3004 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/495/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żabno na obwody glosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
2018 3003 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/494/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 3002 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/492/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2018 nr XXXV/470/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 1844 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/477/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bedomności zwierząt na terenie Gminy Żabno
2018 1843 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/476/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Żabno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020"
2018 1842 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/475/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żabno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1841 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/474/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabno
2018 1840 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/472/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmianyuchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2017 nr XXXV/470/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 147 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/470/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 146 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/467/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Żabno, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 145 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/466/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017
2018 144 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/465/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2017 nr XXIII/308/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 8912 2017-12-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/460/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasobem pomieszczeń tymczasowych gminy na lata 2018 – 2022”
2017 8906 2017-12-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/461/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żabno oraz zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Żabno”.
2017 8905 2017-12-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/459/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków autobusowych na terenie Gminy Żabno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 8904 2017-12-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/452/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2017 nr XXIII/308/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 8162 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/438/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/499/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca z2014r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żabno
2017 8161 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/436/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Żabno na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2017 8160 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/435/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Żabno
2017 8159 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/434/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2017 8158 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/433/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2018 rok.
2017 8157 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/432/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.
2017 8156 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/431/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku  od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2018.
2017 8155 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/430/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 .
2017 8154 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/429/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2018 roku.
2017 8153 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/427/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmianyzmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2017 nr XXIII/308/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 6713 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII/404/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 października 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu
2017 6677 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXII/405/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 16 listopada 2016 r., nr XXI/265/16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Żabno oraz nadania Statutu Zakładowi Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie
2017 6676 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXII/403/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2017 6675 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXII/402/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz placach i parkingach stanowiących własność Gminy Żabno na terenie miasta Żabna.
2017 6674 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXII/398/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2017 nr XXIII/308/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5750 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/393/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/330/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabno
2017 5749 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/389/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2017 nr XXIII/308/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 4914 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXIX/386/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Łęgu Tarnowskim
2017 4913 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXIX/385/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody drzew wchodzących w skład pomnika przyrody - alei robiniowo-jesionowo-lipowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 w miejscowości Łęg Tarnowski
2017 4912 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXIX/381/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2017 Nr XXIII/308/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 4011 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/360/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Łęgu Tarnowskim
2017 4010 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/357/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2017 nr XXIII/308/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3176 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/344/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno dla obszaru "Sieradzki Las"
2017 2895 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII/352/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/199/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 maja 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze godzin
2017 2894 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII/345/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Niedomicach
2017 2671 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXVI/332/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2017 nr XXIII/308/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 2638 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXVI/334/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od 1.09.2017 do 31.08.2019 r.
2017 1655 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/330/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bedomności zwierząt na terenie Gminy Żabno
2017 1654 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/329/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabno
2017 1653 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/327/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2017 nr XXIII/308/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 1145 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/311/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkól podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żabno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 1025 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/315/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/302/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żabno
2017 1024 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/313/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Żabno.
2017 1023 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/312/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2017 1022 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/310/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2017 nr XXIII/308/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 262 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXIII/302/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żabno
2017 223 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/308/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała budzetowa na rok 2017
2017 222 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/304/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabno
2017 221 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/300/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXI/269/16 Rady Miejskiej w Żabnie w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku  od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2017.
2017 220 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/299/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku  od nieruchomości budynków ,budowli i gruntów zajętych na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Żabno .
2017 219 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/298/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016
2017 218 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/297/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2016 nr XIII/143/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 7951 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXII/290/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkól podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żabno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7948 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXII/293/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Żabno
2016 7947 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXII/292/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie.
2016 7946 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXII/291/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXI/272/16 Rady Miejskiej w Żabnie w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2017 rok.
2016 7945 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXII/287/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2016 nr XIII/143/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 6766 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXI/285/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2016 Nr XIII/143/15 z dnia 30 grudnia 2015 rok
2016 6765 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXI/272/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2017 rok.
2016 6764 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXI/271/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2017
2016 6763 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXI/270/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2016 6762 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXI/269/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku  od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2017.
2016 6761 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXI/268/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 .
2016 6760 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXI/267/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2017 roku.
2016 6759 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXI/266/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe.
2016 6758 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXI/265/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Żabno oraz nadania Statutu Zakładowi Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie
2016 6460 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XX/249/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2016 nr XIII/143/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 5429 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XIX/239/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2016 nr XIII/143/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 4391 2016-07-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/216/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2015 nr XIII/143/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3501 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XVII/210/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żabno i zagospodarowania tych odpadów
2016 3500 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XVII/209/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabno”
2016 3499 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XVII/205/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2016 nr XIII/143/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3141 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XVI/200/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Żabnie
2016 3078 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XVI/201/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3077 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XVI/193/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ilkowicach
2016 2536 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XV/176/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Żabnie
2016 2438 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XV/175/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bedomności zwierząt na terenie Gminy Żabno
2016 2437 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XV/174/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2015 nr XIII/143/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 1380 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XIV/145/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2016 nr XIII/143/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 1319 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XIV/150/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Żabno
2016 1318 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XIV/149/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 384 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/143/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Żabno na rok 2016
2016 383 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/139/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2015 nr III/22/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 7796 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/125/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7662 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XII/131/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żabno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 7373 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/119/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2016 roku.
2015 7349 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/135/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu w obrębie Żabna
2015 7348 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/134/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Ilkowice
2015 7347 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/133/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Ilkowice
2015 7346 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/132/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia przystanków autobusowych na terenie Gminy Żabno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 7345 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/130/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Żabno w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2015 7344 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/124/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2016 rok.
2015 7343 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/123/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2016
2015 7342 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/122/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
2015 7341 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/121/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku  od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2016.
2015 7340 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/120/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 .
2015 7339 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/116/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2015 nr III/22/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 6082 2015-10-23 Uchwała Uchwała Nr XI/100/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 października 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/287/05 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabno
2015 6081 2015-10-23 Uchwała Uchwała Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 października 2015r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Żabno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 6080 2015-10-23 Uchwała Uchwała Nr XI/95/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2015 nr III/22/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 5469 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr X/91/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowejGminy Żabno na rok 2015 nr III/22/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 5470 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr X/93/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obowodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy
2015 4889 2015-08-17 Uchwała Uchwała Nr IX/86/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2015 nr III/22/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 4311 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/84/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Żabno
2015 4279 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2015 4278 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/80/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obowodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy
2015 4277 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie
2015 4276 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2015 nr III/22/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 2959 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2015 nr III/22/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 2215 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/177/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 marca 2012 roku zmieniającą uchwałę Nr XV/162/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości ,opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa,ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2214 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/536/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2015 rok.
2015 1489 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr V/35/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/177/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 marca 2012 roku zmieniającą uchwałę Nr XV/162/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości ,opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa,ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1488 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr V/34/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/536/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2015 rok.
2015 1487 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bedomności zwierząt na terenie Gminy Żabno
2015 1486 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy.
2015 1485 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2015 nr III/22/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 499 2015-01-30 Uchwała Uchwała Nr IV/27/15 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów w II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę ŻABNO
2015 490 2015-01-30 Uchwała Uchwała Nr III/18/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Żabno na lata 2014-2020
2015 324 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr III/22/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żabno na rok 2015
2015 323 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr III/13/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2014 Nr XXXI/434/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 7158 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/4/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2013 nr XXXI/434/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 6699 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/553/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/358/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15lipca 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz placach i parkingach stanowiących własność Gminy Żabno na terenie miasta Żabna.
2014 6698 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/536/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2015 rok.
2014 6697 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/535/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015 rok.
2014 6696 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/534/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2015
2014 6695 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/533/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
2014 6694 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/532/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku  od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2015.
2014 6693 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/531/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 .
2014 6692 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/530 /14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2015 roku.
2014 6691 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/529/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2014 Nr XXXI/434/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 6690 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/555/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie
2014 5679 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/504/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie budowy kamiennego pomnika upamiętniającego przyznanie praw magdeburskich miastu Żabno, w mieście Żabno
2014 5678 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/503/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żabno
2014 5071 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/522/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łęg Tarnowski.
2014 5070 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/525/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 września 2014r. w sprawie przyjęcia lokalnego Programu osłonowego Gminy Żabno w zakresie wsparcia rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu "Pierwszy dzwonek" na 2014 rok.
2014 5069 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/523/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy.
2014 5068 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/517/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2014 Nr XXXI/434/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 4614 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/502/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Żabno.
2014 4538 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/499/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Żabno
2014 4048 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/500/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie
2014 4047 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/495/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2014 Nr XXXI/434/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 3894 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/470/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2014 Nr XXXI/434/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 3893 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/445/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2013 Nr XXXI/434/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 3880 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/436/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2013 Nr XXXI/434/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 3233 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/492/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania zasad usytuowania na terenie Gminy Żabno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2014 3232 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/491/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie.
2014 3231 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/478/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żabno.
2014 2376 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/452/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/358/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz placach i parkingach stanowiących własność Gminy Żabno na terenie miasta Żabna
2014 2235 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/450/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy
2014 2234 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/449/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XX/256/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Żabno na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
2014 2223 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/454/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bedomności zwierząt na terenie Gminy Żabno
2014 2222 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/453/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach każdego typu i placówkach edukacyjnych, prowadzonych przez Gminę Żabno oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2014 1634 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/434/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Żabno na rok 2014
2014 1175 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/439/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020
2014 1174 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/438/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1173 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/437/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia lokalnego Programu Osłonowego Gminy Żabno, z zakresu pomocy społecznej na lata 2014-2020 "Pomoc w formie posiłków dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żabno w placówkach oświatowych"
2014 333 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/392/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2013 nr XXI/291/12 z dnia 13 grudnia 2012 r.
2014 181 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/431/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie.
2014 180 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXX/423/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2014 179 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXX/422/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabnie do załatwiania indywidualnych sprawa z zakresu administracji piublicznej.
2014 178 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXX/407/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2013 nr XXI/291/12 z dnia 13 grudnia 2012 r.
2013 7410 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/400/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 7409 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/399/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok
2013 7408 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/398/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2014
2013 7407 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/397/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 7406 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/396/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku  od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2014
2013 7405 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/395/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 7404 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/394/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2014 roku
2013 6291 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/389/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 października 2013r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Żabno na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2013 6290 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/387/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr VI/52/03 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żabno
2013 6289 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/384/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2013 Nr XXI/291/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku
2013 6046 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/372/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Żabnie prowadzonym przez Gminę Żabno
2013 6045 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/371/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2013 nr XXI/291/12 z dnia 13 grudnia 2012 r.
2013 5132 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/357/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2013 nr XXI/291/12 z dnia 13 grudnia 2012 r.
2013 4912 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/369/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Żabnie
2013 4911 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/359/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu udzielenia dotacji celowej, określający tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania, na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Żabno.
2013 4910 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/358/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz placach i parkingach stanowiących własność Gminy Żabno na terenie miasta Żabna.
2013 4400 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXV/341/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2013 nr XXI/291/12 z dnia 13 grudnia 2012 r.
2013 4072 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXV/349/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ilkowicach
2013 3913 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXV/348/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 maja 2013r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2013 3901 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXV/347/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 maja 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Żabno.
2013 3593 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/319/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2013 nr XXI/291/12 z dnia 13 grudnia 2012 r.
2013 3570 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/321/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2013 3095 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/300/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2013 Nr XXI/291/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku
2013 2716 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/305/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bedomności zwierząt na terenie Gminy Żabno
2013 2715 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/304/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie nadania imienia „Jana Wnęka” Szkole Podstawowej w Odporyszowie
2013 2714 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/303/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie nadania imienia „Polskich Olimpijczyków” Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznemu w Niedomicach
2013 1657 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXII/293/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2013 nr XXI/291/12 z dnia 13 grudnia 2012 r.
2013 1015 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXI/291/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Żabno
2012 7534 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXI/275/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych
2012 7533 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXI/274/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7532 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXI/273/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Żabno.
2012 7531 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXI/272/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2012 7530 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXI/271/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2012 nr XIII/149/11 z dnia 12 grudnia 2011 r.
2012 6229 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/264/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obr. Łęg Tarnowski
2012 6228 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/263/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok
2012 6227 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/262/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 6226 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/261/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2013
2012 6225 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/260/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
2012 6224 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/259/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku  od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2013.
2012 6223 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/258/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 .
2012 6222 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/257/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2013 roku.
2012 6221 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/256/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Żabno na obwody glosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
2012 6220 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/255/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 6219 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/254/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 6218 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/253/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie podziału obszaru gminy na sektory.
2012 6217 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/252/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabno”
2012 6216 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/248/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2012 nr XIII/149/11 z dnia 12 grudnia 2011 r.
2012 5441 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/234/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przystanków autobusowych na terenie Gminy Żabno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 5440 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/233/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz placach i parkingach stanowiących własność Gminy Żabno na terenie miasta Żabna.
2012 5442 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/235/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Żabno
2012 5444 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/240/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/287/05 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabno.
2012 5443 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/236/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Żabno na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 5078 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XIX/229/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2012 nr XIII/149/11 z dnia 12 grudnia 2011 r.
2012 4982 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/237/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Żabno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4179 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/212/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2012 Nr XIII/149/11 z dnia 12 grudnia 2011 rok
2012 4148 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/218/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żabno oraz zasobem pomieszczeń tymczasowych Gminy Żabno na lata 2012-2017.
2012 4147 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/217/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żabno oraz zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Żabno.
2012 4146 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/216/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych kategorii gminnej oraz placach i parkingach, stanowiących własność Gminy Żabno na terenie miasta Żabna, w strefie płatnego parkowania.
2012 4145 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/215/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
2012 3243 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVII/199/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 maja 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze godzin
2012 3069 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVII/209/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2012 2913 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XVII/190/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr XIII/149/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 grudnia 2011 rok
2012 2864 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XVII/196/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie
2012 2358 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVI/176/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr XIII/149/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 grudnia 2011 r.
2012 2277 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/180/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabno
2012 2276 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/184/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Żabno lub jej jednostkom podległym
2012 2275 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/179/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żabno.
2012 1518 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/177/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę XV/162/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 lutego 2012 w sprawie zarządzenia poboru, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
2012 1399 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XV/164/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr VI/5203 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żabno
2012 1398 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XV/165/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żabnie
2012 1066 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr XIII/149/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 grudnia 2011 r.
2012 970 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XV/163/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/122/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011 r.  w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2012.
2012 969 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XV/162/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości ,opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa,ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 968 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XV/161/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/125/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie okreslenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej ,zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz okreslenia inkasentów i wysokosci wynagrodzenia za inkaso.
2012 409 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XIII/149/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Żabno na rok 2012
2012 324 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/134/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2011 nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
2012 287 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/151/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2011 nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 6897 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/121/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 .
2011 6898 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/122/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku  od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2012.
2011 6895 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/117/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011r.
2011 6896 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/120/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2012 roku.
2011 6899 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/123/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 6902 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/126/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6903 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/147/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok
2011 6900 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/124/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 201
2011 6901 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/125/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 5020 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr X/96/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 września 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/310/09 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia „Regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia oraz obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, zespołach i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Żabno”
2011 5021 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/111/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2011 nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 4550 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr X/108/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 września 2011r. zmieniająca uchwałę Nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żabno.
2011 4296 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr X/93/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2011 nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 4182 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/95/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy
2011 3705 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr IX/78/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2011 nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 3072 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/70/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie.
2011 3073 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
2011 2810 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/66/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2011 nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 2434 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żabno
2011 2169 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2011 nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 1527 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 marca 2011r. w sprawie nadania imienia „Rodzin Męcińskich i Zborowskich” Publicznemu Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim
2011 1528 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 marca 2011r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Żabnie.
2011 1299 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2011 nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 1298 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury w Żabnie.
2011 1300 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Żabno lub jej jednostkom podległym
2011 1302 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/53/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1301 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 marca 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 821 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2011 822 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2011 nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 823 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
2011 554 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/27/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Żabno na rok 2011
2011 176 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/20/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2011 177 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2011 178 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/26/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr L/542/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 .
2010 5964 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 5416 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/547/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 5417 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/548/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2011.
2010 5418 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/550/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Żabno w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2010 5305 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr L/544/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żabno.
2010 4553 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr L/539/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
2010 4552 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr L/538/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 4551 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr L/537/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 4556 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr L/542/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 .
2010 4555 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr L/541/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2011.
2010 4554 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr L/540/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.
2010 4402 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/524/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 4403 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/527/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 11 października 2010r. zmieniająca uchwałę Nr IV/35/07 Rady Miejskiej w Żabnie w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych i od posiadania psów w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 3431 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/511/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 2999 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/501/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 2716 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLV/499/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno”
2010 2253 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XLV/490/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 2130 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/483/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach każdego typu i placówkach edukacyjnych, prowadzonych przez Gminę Żabno oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2010 2013 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/468/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Żabno
2010 2014 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/469/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2010 1791 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/473/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 1307 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XLII/458/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 9 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie
2010 1074 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/465/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia podziału Gminy Żabno na okręgi wyborcze oraz ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Żabnie.
2010 1073 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/464/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 1076 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/467/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy.
2010 1075 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/466/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Żabno.
2010 1031 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLI/445/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. z Ujęć Wody w Żabnie i Gorzycach
2010 1032 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLI/446/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach na terenie wsi Pasieka Otfinowska.
2010 1033 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLI/447/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
2010 849 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XL/435/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 841 2010-04-08 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIX/434/09 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Żabno na rok 2010
2010 848 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XLII/454/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 9 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 847 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XLI/451/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2010 nr XXXIX/434/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 15 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/427/09 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2009 nr XXV/268/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
2010 16 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/432/09 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Żabno przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.