Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 480

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6474 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XI/138/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2019
2019 6473 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XI/129/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 5 września 2019 r. w sprawie pomnika przyrody - grupy drzew zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Zakopane
2019 6472 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XI/132/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Zakopane dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2019 6471 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XI/136/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych Miasta Zakopane oraz określenia sposobu pobierania opłaty.
2019 6470 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XI/131/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/59/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zakopane oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 5797 2019-08-06 Uchwała Uchwała Nr X/127/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2019
2019 5007 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/118/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Zakopane
2019 5006 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/114/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Zakopanem oraz nadania jej statutu. Na podstawie przepisów art. 5c ust. 2 i ust. 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r. 506) Rada Gminy w Zakopanem uchwala, co następuje:
2019 5005 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/117/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form publicznego wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Zakopane
2019 5004 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/116/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zakopane oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Zakopane
2019 5003 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/122/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych Miasta Zakopane oraz określenia sposobu pobierania opłaty.
2019 5002 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/120/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
2019 5001 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/115/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 5000 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/110/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PARDAŁÓWKA – ANTAŁÓWKA w Zakopanem
2019 4999 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/111/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego FURMANOWA, KOTELNICA, TATARY w Zakopanem
2019 4998 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/112/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SZKOLNA – KAMIENIEC – SZPITALNA w Zakopanem
2019 4469 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/100/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: określenia wysokości rekompensaty dla Spółki „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. za realizację obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miasto Zakopane w zakresie zadania dotyczącego tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz przedkładania Burmistrzowi zbiorczych miesięcznych raportów wagowych odpadów zbieranych z terenu miasta, w punktach selektywnej zbiórki oraz z instalacji przetwarzania i składowania odpadów.
2019 2457 2019-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/81/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28.12.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/647/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Zakopane oraz ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne zmienionej uchwałą Rady Miasta Zakopane nr XLVI/669/2018 z dnia 08 marca 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/647/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Zakopane oraz ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne
2019 2456 2019-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019.
2019 2430 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr VI/83/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa - pomnika przyrody i prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na obszarze pomnika przyrody ‘Las Chałubińskich’
2019 2402 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr VI/76/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Zakopane oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2019 2401 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr VI/86/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2019
2019 2400 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2019 1415 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr V/59/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zakopane oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 1299 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr V/58/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Zakopane w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 1298 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Zakopane Nr III/24/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 1297 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr V/55/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Miasta Zakopane
2019 1296 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr V/56/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Zakopane za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów
2019 1295 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na obszarze miasta Zakopane
2019 1294 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr V/57/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr G 420136K – ul. Bronisława Czecha w Zakopanem
2019 1293 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr V/48/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/355/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Zakopane w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.
2019 1292 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr V/47/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2019 1291 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr V/46/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz stawki opłat.
2019 424 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/647/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z  budżetu Gminy Miasta Zakopane oraz ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne zmienionej uchwałą Rady Miasta Zakopane nr XLVI/669/2018 z dnia 08 marca 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/647/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z  budżetu Gminy Miasta Zakopane oraz ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne
2019 423 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Budżetu Miasta Zakopane na rok 2019
2019 364 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
2019 363 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
2019 158 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane
2019 157 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Zakopane
2018 8825 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
2018 8824 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2018 8823 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2018
2018 8822 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/435/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie powierzenia Spółce "TESKO" Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o. o. w Zakopanem obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terutorium gminy Miasto Zakopane
2018 8821 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/178/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 3 września 2015 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Zakopane
2018 8642 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8037 2018-11-28 Uchwała Uchwała Nr LV/780/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Zakopane
2018 7803 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LV/802/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/649/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Zakopane .
2018 7802 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LV/781/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2018 7801 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LV/800/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2018
2018 6433 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr LIV/778/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Zakopane na lata 2018-2021
2018 6373 2018-09-25 Uchwała Uchwała Nr LIV/760/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2018 6372 2018-09-25 Uchwała Uchwała Nr LIV/772/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr G 420174K – ul. Jagiellońskiej w Zakopanem
2018 6371 2018-09-25 Uchwała Uchwała Nr LIV/771/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr G 420139K – ul. Chramcówki w Zakopanem
2018 5152 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr LIII/736/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Zakopane miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5151 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr LIII/737/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta Zakopane.
2018 4951 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr LIII/743/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.
2018 4950 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr LIII/738/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Zakopane.
2018 4949 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr LIII/744/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2018
2018 4948 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr LIII/750/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa - pomnika przyrody wchodzącego w skład pomnika przyrody „Aleja drzew prowadząca do Kuźnic”
2018 4947 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr LIII/752/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane
2018 4946 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr LIII/758/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr G 420260K – ul. Stanisława Zubka w Zakopanem
2018 4945 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr LIII/759/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr G 420250K – ul. Stanisława Witkiewicza w Zakopanem
2018 3994 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr L/730/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2018
2018 3958 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr L/728/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/436/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie upowanienia Zarzadu Spółki “TESKO” Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o. o. w Zakopanem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2018 3758 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr XLIX/701/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miasto Zakopane
2018 3682 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XLIX/720/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2018
2018 3471 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/706/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane
2018 3470 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/703/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na uslugi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Zakopane.
2018 3469 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/702/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew - pomników przyrody wchodzących w skład pomnika przyrody „Aleja drzew prowadząca do Kuźnic”
2018 2892 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/699/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Zakopane na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2237 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XLVII/691/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2018
2018 2236 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XLVII/689/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na uslugi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Zakopane.
2018 2235 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XLVII/688/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie: ustanowienia uprawnień do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Zakopanem dla pasażerów korzystających z pociągów organizowanych przez Województwo Małopolskie na odcinku Nowy Targ – Zakopane, posiadających ważne bilety kolejowe.
2018 2234 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XLVII/681/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr G 420200K – ul. Na Gubałówkę w Zakopanem
2018 2233 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XLVII/680/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr G 420186K – ul. Tadeusza Kościuszki w Zakopanem
2018 2232 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XLVII/679/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi publicznej gminnej nr G 420130K, ul. Władysława Broniewskiego w Zakopanem.
2018 2231 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XLVII/678/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej przebiegu drogi publicznej gminnej nr G 420271 K
2018 2230 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XLVII/676/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew - pomników przyrody i prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na obszarze pomnika przyrody ‘Las Chałubińskich’
2018 2022 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XLVI/669/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/647/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z  budżetu Gminy Miasta Zakopane oraz ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne
2018 2021 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XLVI/670/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018.
2018 962 2018-02-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/666/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2018
2018 961 2018-02-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/665/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład pomnika przyrody „Aleja drzew prowadząca do Kuźnic”
2018 960 2018-02-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/664/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/88/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w  sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Zakopane na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie Gminy Miasto Zakopane
2018 959 2018-02-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/663/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/355/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Zakopane w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.
2018 854 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XLV/655/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane
2018 138 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/652/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Budżetu Miasta Zakopane na rok 2018
2018 137 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/650/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2017
2018 136 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/649/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane
2018 135 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/648/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 9192 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/647/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Zakopane oraz ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne
2017 9183 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/643/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Zakopane oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 8152 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/622/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 8151 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/619/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew - pomników przyrody i  uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody zlokalizowanych na terenie miasta Zakopane.
2017 8150 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/612/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie sprawiania pogrzebów przez Gminę Miasto Zakopane
2017 6777 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XL/610/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2017
2017 6490 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/603/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2017
2017 6489 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/594/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: KUŹNICE
2017 6488 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/593/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego POLANA - SZYMOSZKOWA
2017 6487 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/592/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście Wschód w Zakopanem
2017 6486 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/580/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 6 października 2017 r. w sprawie: zaliczenia odcinka ulicy Kamieniec w Zakopanem do kategorii dróg publicznych gminnych
2017 5190 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/578/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2017
2017 5189 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/577/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład pomnika przyrody „Aleja drzew prowadząca do Kuźnic”
2017 4473 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/560/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/357/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Zakopane .
2017 4472 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/548/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2017
2017 4471 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/545/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia wymiaru czasu pracy nauczycieli wspomagających zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane
2017 4001 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/541/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2017
2017 4000 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/538/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr G 420230K – ul. Stanisława Staszica w Zakopanem
2017 3999 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/537/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr G 420248K – ul. Weteranów Wojny w Zakopanem
2017 3998 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/536/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr G 420256K – ul. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem
2017 3997 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/527/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XII/178/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 3 września 2015r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zakopane.
2017 3845 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/524/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Zakopanego na lata 2017-2025 z kierunkiem do 2030 r.
2017 3524 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/505/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Zakopane za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów
2017 3324 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/520/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane
2017 3313 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/522/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych.
2017 3312 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/521/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2017 3311 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/515/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr V/67/2011 Rady Miasta Zakopane z  dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i  trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w  Zakopanem.
2017 3310 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/507/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Miasto Zakopane
2017 3309 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/506/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Miasto Zakopane "Dożywianie dzieci i młodzieży"
2017 2969 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/498/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych Miasta Zakopane oraz określenia sposobu pobierania opłaty
2017 2489 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/492/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017.
2017 2488 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/499/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane.
2017 2487 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/501/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta Zakopane
2017 2486 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/502/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2017
2017 2445 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/497/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1537 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI/486/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane
2017 1536 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI/485/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane
2017 1535 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI/490/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2017
2017 987 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/472/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2017.
2017 980 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/471/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakopanem.
2017 979 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/470/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/300/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nagród i wyróżnień w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2017 978 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/469/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: ustalenia wymiaru czasu pracy nauczycieli wspomagających zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane
2017 977 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/459/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z urządzeń rekreacyjnych na terenie miasta Zakopane
2017 877 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXX/468/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane
2017 153 2017-01-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXIX/455/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXIX/455/2016
2017 152 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/453/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2016
2017 151 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/448/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Zakopane oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 150 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/446/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Zakopane dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2016 7075 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/418/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście Zachód, dla obszaru Z2
2016 6970 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/433/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 6969 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/432/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6968 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/420/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Miasto Zakopane.
2016 6967 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/435/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2016
2016 6966 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/419/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na uslugi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Zakopane.
2016 6965 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/434/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 6964 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/417/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z górki saneczkowej i narciarskich tras biegowych
2016 6378 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXVI/399/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane
2016 6281 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/413/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2016
2016 5641 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/392/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2016
2016 5640 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/391/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 września 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 5639 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/386/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 września 2016r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody oraz zniesienia formy ochrony przyrody z drzew - pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Miasta Zakopane.
2016 5638 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/382/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 września 2016r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na uslugi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Zakopane.
2016 4633 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/378/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2016
2016 4175 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/358/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zakopane oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 4174 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/357/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane
2016 4173 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/355/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Zakopane w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi
2016 4149 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/368/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2016
2016 4148 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/366/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki"
2016 4147 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/354/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zakopane.
2016 3333 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/348/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2016
2016 3332 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/347/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 3331 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/336/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Zakopane
2016 3330 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/335/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Zakopane
2016 3329 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/334/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane.
2016 2923 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/331/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2016.
2016 2148 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XX/309/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego na terenie miasta Zakopane u zbiegu ulic: Tytusa Chałubińskiego, Droga na Bystre, Przewodników Tatrzańskich i Bronisława Czecha
2016 2147 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XX/305/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2016 2146 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XX/306/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016
2016 2145 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XX/320/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta Zakopane
2016 2144 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XX/318/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2016
2016 2143 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XX/308/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakopanem.
2016 1636 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XIX/295/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: uprawanień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na uslugi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Zakopane.
2016 1557 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/303/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2016
2016 896 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/289/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Kasprowicza poprzez likwidację oddziału przedszkolnego
2016 895 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/288/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego poprzez likwidację oddziału przedszkolnego
2016 8 2016-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVI/265/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2015r. na rok 2016
2015 8483 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVI/268/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Zakopanem
2015 8482 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVI/267/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2015
2015 8481 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVI/258/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości minimalnych stawek z tytułu najmu-dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Zakopane.
2015 8480 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVI/255/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych Miasta Zakopane oraz określenia sposobu pobierania opłaty
2015 8479 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVI/253/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2015 8478 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVI/252/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Biura Promocji Zakopanego oraz Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego w Zakopanem i utworzenia Zakopiańskiego Centrum Kultury.
2015 7300 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XV/249/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7299 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XV/245/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 7244 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/224/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zakopane
2015 7243 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/250/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2015
2015 7242 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/248/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7241 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/247/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7240 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/246/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 7239 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/238/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Miasto Zakopane
2015 7238 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/233/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 9  im. Jana Kasprowicza w Zakopanem
2015 7237 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/232/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem
2015 7236 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/226/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane
2015 7235 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/225/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Zakopane za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów
2015 5844 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/206/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych Miasta Zakopane oraz określenia sposobu pobierania opłaty
2015 5674 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/207/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 września 2015r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 163 z późn. zm.).
2015 5675 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/208/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2015
2015 5377 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr XII/183/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 3 września 2015r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą "Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki"
2015 5376 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr XII/179/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/528/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Zakopane zmiennej uchwałą Nr LV/733/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/528/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane
2015 5375 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr XII/178/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 3 września 2015r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zakopane
2015 5374 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr XII/176/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 3 września 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 5356 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr XII/173/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 3 września 2015r. w sprawie: zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Zakopanem.
2015 5355 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr XII/172/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 3 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 4796 2015-08-06 Uchwała Uchwała Nr XI/155/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 4795 2015-08-06 Uchwała Uchwała Nr XI/168/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2015
2015 4794 2015-08-06 Uchwała Uchwała Nr XI/166/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakopanem.
2015 4793 2015-08-06 Uchwała Uchwała Nr XI/165/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2015 4792 2015-08-06 Uchwała Uchwała Nr XI/164/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie.
2015 4791 2015-08-06 Uchwała Uchwała Nr XI/163/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2015 3963 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/150/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane
2015 3962 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/147/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2015
2015 3961 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/144/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 3960 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/124/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/88/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Zakopane na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie Gminy Miasto Zakopane
2015 3959 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/120/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum
2015 3958 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/119/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Zakopane oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 3916 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/149/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szkolna-Kamieniec-Szpitalna
2015 3915 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/142/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Antałówka-Koziniec w Zakopanem
2015 3914 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/141/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Pardałówka, Balzera
2015 3913 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/128/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3912 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/127/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/735/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 3911 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/126/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Miasto Zakopane oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 3279 2015-05-28 Uchwała Uchwała Nr IX/106/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 21 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek”
2015 2919 2015-05-12 Uchwała Uchwała Nr VIII/88/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Zakopane na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie Gminy Miasto Zakopane
2015 2897 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/103/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2015
2015 2896 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/87/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody oraz pozbawienia statusu pomnika przyrody obumarłych drzew w obrębie pomnika przyrody "Las Chałubińskich"
2015 2895 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/96/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Heleny Marusarzówny w Zakopanem
2015 2894 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/95/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Zakopane za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów
2015 2893 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/91/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane.
2015 1976 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 marca 2015r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty
2015 1975 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/81/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2015
2015 1974 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2015 1973 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015
2015 1972 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 1971 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/80/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej
2015 1068 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2015 1067 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2015
2015 1066 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Zakopane dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2015 533 2015-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/31/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw położonego na działkach ewidencyjnych nr 957, 756, 13/10 obr. 5 w Zakopanem
2015 532 2015-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane
2015 371 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2015
2014 7254 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 7253 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/14/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 7251 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2014 7250 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 5963 2014-10-24 Uchwała Uchwała Nr LIII/698/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2014
2014 5575 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr LVII/753/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/735/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2014 5554 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr LVII/783/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2014 5553 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr LVII/784/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Zakopane
2014 5552 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr LVII/781/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2014
2014 5551 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr LVII/785/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GUBAŁÓWKA 1”
2014 5550 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr LVII/775/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 września 2014r. w sprawie nadania nazwy bulwarowi w Zakopanem
2014 4356 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr LVI/752/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 lipca 2014r. W sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty skarbowej.
2014 4355 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr LVI/750/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2014
2014 4354 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr LVI/746/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze stadionu szkolnego przy ul. Orkana 6 w Zakopanem
2014 4353 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr LVI/744/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Miasto Zakopane na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy
2014 4352 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr LVI/745/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich granic,numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Zakopane
2014 4351 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr LVI/749/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Zakopane oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2014 3706 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LV/733/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/528/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane
2014 3705 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LV/735/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2014 3704 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LV/734/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
2014 3703 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LV/738/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STRĄŻYSKA – MAŁE ŻYWCZAŃSKIE”.
2014 3675 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LV/742/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2014
2014 3674 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LV/740/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Zakopanem imieniem Josepha Conrada Korzeniowskiego.
2014 3192 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LIV/717/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, polegających na pracach konserwatorskich i zabiegach pielęgnacyjnych drzew oraz pozbawienia statusu pomnika przyrody drzew w obrębie pomnika przyrody "Las Chałubińskich"
2014 3081 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr LIV/727/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2014
2014 2828 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr L/664/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej na rok 2014.
2014 2516 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr LIII/695/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów oraz określenia zasad obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2014 2515 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr LIII/693/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Zakopane na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie Gminy Miasto Zakopane
2014 1982 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr LII/685/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 1981 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr LII/683/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
2014 1790 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/650/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Budżetu Miasta Zakopane na rok 2014
2014 1637 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr LI/672/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: BACHLEDZKI WIERCH
2014 1558 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr LI/677/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej
2014 1557 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr LI/678/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SKOCZNIA”
2014 967 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr L/660/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/303/2012 Rady Miasta Zakopane w sprawie: wysokości minimalnych stawek z tytułu najmu-dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Zakopane, obowiązujących od 01.05.2012r oraz niektórych innych uchwał
2014 966 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr L/661/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STRĄŻYSKA – MAŁE ŻYWCZAŃSKIE” dla terenów drogi 2.KDL, procedowanego po wyroku NSA
2014 965 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr L/656/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2014 964 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr L/662/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasto Zakopane
2014 768 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr L/663/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty skarbowej
2014 767 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr L/657/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 113 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/654/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/634/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 112 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/653/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne
2013 7803 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/632/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: ZWIJACZE, KRÓLE, HARENDA
2013 7777 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/636/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Zakopane
2013 7776 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/647/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy położonej w Zakopanem
2013 7595 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/626/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 21 listopada 2013r. W sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem
2013 7556 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/634/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2013 7555 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/639/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7554 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/640/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 7005 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/625/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr V/67/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem zmienionej uchwałą nr XLIII/572/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 czerwca 2013r.
2013 7004 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/631/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szkolna - Kamieniec - Szpitalna
2013 6300 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/623/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Zakopanem.
2013 6299 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/621/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 października 2013r. w sprawie opłaty miejscowej
2013 6298 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/608/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 października 2013r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemców - lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Zakopane, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej lub w prawie użytkowania wieczystego.
2013 5866 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XLV/601/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2013
2013 5865 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XLV/592/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SZYMONY - USTUP”
2013 5864 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XLV/599/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw położonego na działkach ewidencyjnych nr 957, 756, 13/10 obr.5 w Zakopanem
2013 5863 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XLV/591/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OLCZA”
2013 5005 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/578/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2013
2013 4929 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/582/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/227/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane
2013 4928 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/589/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2013
2013 4927 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/581/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 lipca 2013r. uchwalenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
2013 4926 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/587/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego POLANA - SZYMOSZKOWA” przyjętego uchwałą nr LVIII/925/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 lipca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2010 Nr 441 poz. 3242).
2013 4774 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XLII/551/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2013
2013 4593 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/570/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Zakopane „Skwer Rotmistrza Witolda Pileckiego”.
2013 4592 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/572/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr V/67/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem
2013 4591 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/575/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Zakopane na lata 2013-2032
2013 4506 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/571/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Zakopane „Skwer ks. Mirosława Drozdka”.
2013 4505 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/559/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Zakopane ograniczonym prawem rzeczowym służebności gruntowych.
2013 4395 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XL/546/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2013
2013 4368 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XLII/552/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu Eksploatacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Zoniówka" w Zakopanem.
2013 4297 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/577/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/435/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie powierzenia Spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.w Zakopanem obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium gminy Miasto Zakopane.
2013 4197 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XLII/553/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu Eksploatacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Zoniówka w Zakopanem
2013 4196 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XLII/550/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany nazwy parku miejskiego w Zakopanem.
2013 3907 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XL/545/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 maja 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Zakopane w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
2013 3851 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XL/544/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/495/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miasto Zakopane.
2013 3779 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XL/533/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane.
2013 3591 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/529/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2013
2013 3441 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/528/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane
2013 3440 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/526/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/435/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie powierzenia Spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w Zakopanem obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium gminy Miasto Zakopane
2013 3439 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/521/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Zakopane
2013 3438 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/518/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Zakopane na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie Gminy Miasto Zakopane
2013 2762 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/514/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2013
2013 2709 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/501/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
2013 2153 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/498/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2013
2013 2101 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/488/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych Miasta Zakopane oraz określenia sposobu pobierania opłaty
2013 1989 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/497/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XXXIV/438/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1988 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/493/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz stawki opłat
2013 1987 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/496/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1986 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/486/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Zakopane
2013 1985 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/494/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 1984 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/492/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane
2013 1983 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/495/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miasto Zakopane.
2013 1297 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/467/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu eksploatacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Zoniówka" w Zakopanem.
2013 1278 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/457/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie budżetu Miasta Zakopane na rok 2013
2013 1176 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/468/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 650 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/453/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2012
2013 457 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/449/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie udzielania bonifikat od opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości i zastosowania stopy procentowej nieuiszczonej części opłaty
2013 415 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/447/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Biura Promocji Zakopanego
2013 251 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/452/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie stawek opłat za przyjęcie odpadów przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Zoniówka" w Zakopanem.
2013 250 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/446/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Zakopane dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2013 239 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/450/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XXXIV/437/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 227 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/451/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XXXIV/439/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zakopane.
2012 7004 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/441/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: podziału Gminy Miasto Zakopane na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy
2012 7003 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/442/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie : utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Zakopane przed upływem kadencji
2012 6848 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/438/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 6847 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/436/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki “TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o. o. w Zakopanem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2012 6846 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/435/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie powierzenia Spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w Zakopanem obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium gminy Miasto Zakopane
2012 6845 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/428/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca Uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakopanem.
2012 6844 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/430/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego
2012 6843 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/429/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego
2012 6751 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/437/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 6750 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/439/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zakopane.
2012 5899 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/407/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 października 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr LV/874/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu przekazywania wpłat za usługi opiekuńcze
2012 5774 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/425/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2012
2012 5660 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/406/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Miasto Zakopane na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy
2012 5437 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/403/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 września 2012r. w sprawie:pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania.
2012 5076 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/404/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2012
2012 4980 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/397/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 września 2012r. o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z powodu nie udzielenia absolutorium.
2012 4210 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/391/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2012
2012 4052 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/390/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej
2012 4023 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/377/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2012
2012 3664 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/369/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 3663 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/365/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Zakopane ograniczonym prawem rzeczowym służebności przesyłu
2012 3424 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/364/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ANTAŁÓWKA - KOZINIEC”.
2012 3352 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/374/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopanbe na rok budzetowy 2012
2012 3317 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/363/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gubałówka 1"
2012 2963 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/360/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w planie budżetu Miasta Zakopane na rok 2012
2012 2543 2012-05-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/336/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczacej określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzajacycm jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane.
2012 2372 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXV/341/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2012
2012 2036 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/331/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 22 marca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2012 1965 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/332/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
2012 1692 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/303/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: wysokości minimalnych stawek z tytułu najmu-dzierżawy gruntów, stanowiących własność Gminy Miasto Zakopane, obowiązujących od 01.05.2012r.
2012 1691 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/300/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: nagród i wyróżnień w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2012 1690 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/302/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 1 marca 2012r. nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakopanem.
2012 1490 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/324/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZAMOYSKIEGO”.
2012 1235 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/322/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2012
2012 1168 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/301/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2012 696 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XX/285/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Miasta Zakopane na rok 2012
2012 568 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XX/280/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Zakopiańskiego Centrum Edukacji
2012 447 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XXI/287/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KOŚCIELISKA”
2012 373 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XXI/292/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta
2011 6977 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX/275/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6718 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/269/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6431 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/270/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 6430 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/258/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia Regulaminu korzystania ze stadionu szkolnego przy ul. Orkana 6 w Zakopanem
2011 6433 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/272/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6432 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/271/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/311/93 Rady Gminy Tatrzańskiej z dnia 04.02.1993 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu podłączenia do sieci gazowej
2011 5464 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XVI/219/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 września 2011r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych
2011 5385 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XVII/227/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 października 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane.
2011 4692 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XVI/215/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 września 2011r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Zakopane.
2011 4693 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XVI/220/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 września 2011r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane
2011 4181 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XV/194/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 1 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach parlamentarnych
2011 3994 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XIII/161/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia "Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Miasta Zakopane inwestycji ekologicznych polegajacych na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów budowlanych zawierających azbest".
2011 3995 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XIII/189/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Miasto Zakopane.
2011 3729 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XIV/191/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2011
2011 3672 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr XIII/160/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Zakopane.
2011 3044 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr XII/157/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej opłaty skarbowej
2011 3045 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr XII/158/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej
2011 3018 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr XI/137/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej przekształcenia szkoły podstawowej.
2011 3017 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr XL/136/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej przekształcenia szkoły podstawowej.
2011 3020 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr XI/139/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz ustalenia warunków i sposobu ich przyznawania
2011 3019 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr XI/138/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych.
2011 2568 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr IX/110/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane
2011 2509 2011-06-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 maja 2011r. w sprawie jednolitego tekstu Statutu Miasta Zakopane
2011 2506 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr XI/142/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2011
2011 2382 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/84/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2011 2381 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/83/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia "Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Miasta Zakopane inwestycji ekologicznych polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów budowalnych zawierających azbest".
2011 2384 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VIII/92/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy skwerowi przy ul. Kościeliskiej w Zakopanem imienia Ryszarda Kaczorowskiego - Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2011 2383 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VIII/91/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy parkowi przy ul. Tadeusza Kościuszki w Zakopanem imienia Lecha Kaczyńskiego – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2011 2102 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr IX/113/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2011
2011 1941 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr X/115/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 5 maja 2011r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Miasto Zakopane.
2011 1670 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/89/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STRĄŻYSKA – MAŁE ŻYWCZAŃSKIE”
2011 1671 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/90/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD”
2011 1635 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/80/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2011 1636 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/85/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2011
2011 1429 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr V/60/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Miasto Zakopane
2011 1430 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr V/65/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Miasta Zakopane.
2011 1089 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V/54/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Zakopane dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2011 1090 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V/67/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem
2011 724 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/47/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2011
2011 551 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr III/21/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Miasta Zakopane rok 2011
2011 404 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej
2011 405 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Zakopane oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 60 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2011 61 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/20/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 5304 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXI/990/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 października 2010r. w sprawie zasad wnoszenia udziałów i akcji do spólek przez Burmistrza Miasta Zakopane.
2010 5023 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LXII/1007/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 5024 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LXII/1008/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2010 4790 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXI/974/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 października 2010r. w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: CYRHLA
2010 4641 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LX/962/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Zakopanego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2010 4523 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr LX/969/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 września 2010r. w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: FURMANOWA, KOTELNICA, TATARY
2010 4063 2010-10-18 uchwala Uchwała nr LX/963/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 września 2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 3992 2010-10-14 uchwala Uchwała nr LX/973/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych
2010 3991 2010-10-14 uchwala Uchwała nr LX/971/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2010
2010 3896 2010-10-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/919/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Zakopanego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2010 3798 2010-10-01 uchwala Uchwała nr LIX/951/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2010
2010 3767 2010-09-30 uchwala Uchwała nr LIX/950/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 września 2010r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SZKOLNA - KAMIENIEC - SZPITALNA”.
2010 3763 2010-09-29 uchwala Uchwała nr LIX/946/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 września 2010r. w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: PARDAŁOWKA, BALZERA
2010 3765 2010-09-29 uchwala Uchwała nr LIX/948/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: JAGIELLOŃSKA, ANTAŁÓWKA
2010 3766 2010-09-29 uchwala Uchwała nr LIX/949/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 września 2010r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ŚRÓDMIEŚCIE - WSCHÓD”
2010 3764 2010-09-29 uchwala Uchwała nr LIX/947/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 września 2010r. w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: CHŁABÓWKA
2010 3762 2010-09-28 uchwala Uchwała nr LIX/945/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 września 2010r. w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: KRZEPTÓWKI
2010 3421 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr LVIII/928/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej
2010 3272 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LVIII/929/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Zakopane na rok 2010
2010 3244 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/926/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PARDAŁÓWKA - ANTAŁÓWKA”.
2010 3245 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/927/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GUBAŁÓWKA II”
2010 3242 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/925/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego POLANA - SZYMOSZKOWA”
2010 3189 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr LVI/893/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie Regulaminu trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej organizacji społecznej, której statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt na zapewnienie opieki bezdomnym kotom na terenie Miasta Zakopanego.
2010 3188 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr LVI/890/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemców - lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Zakopane, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej
2010 2971 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr LVII/898/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkola Miasta Zakopanego
2010 2970 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr LVII/899/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie: utworzenia Przedszkola Publicznego nr 3 w Zakopanem, Przedszkola Publicznego nr 7 w Zakopanem, Przedszkola Publicznego nr 9 w Zakopanem
2010 2968 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LVII/918/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmian w planie budżetu Miasta Zakopane na rok 2010
2010 2673 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr LVI/897/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2010
2010 2345 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr LV/874/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 maja 2010r. W sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb przekazywania wpłat za usługi opiekuńcze .
2010 2346 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr LV/875/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 maja 2010r. W sprawie: nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakopanem
2010 2012 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr LV/879/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2010
2010 2010 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr LV/876/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej
2010 2011 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr LV/878/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Miasta Zakopane na rok 2010
2010 2009 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr LV/832/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 maja 2010r. w sprawie: podziału Miasta Zakopane na okręgi wyborcze
2010 1453 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr LIV/827/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Miasta Zakopane na rok 2010
2010 1451 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr LI/792/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2010 1452 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr LIV/813/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1413 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr LI/794/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Zakopane
2010 1030 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr L/786/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie : zmiany uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz warunków wypłaty innych składników wynagrodzenia
2010 1029 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr L/785/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej
2010 1028 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr L/782/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zastosowania innej stopy procentowej nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, rozłożonej na raty
2010 805 2010-03-31 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLVIII/730/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Miasta Zakopane na rok 2010 Nr XLVIII/730/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2009 roku
2010 698 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/737/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: opłaty prolongacyjnej
2010 699 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/738/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej opłaty skarbowej
2010 697 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/735/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie : określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 696 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/656/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 października 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Zakopanego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2010 386 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/732/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: KOZINIEC, DROGA NA BYSTRE
2010 385 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/702/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: JAGIELLOŃSKA, ANTAŁÓWKA
2010 387 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/733/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: RÓWIEŃ KRUPOWA
2010 383 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/700/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: NOSAL
2010 384 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/701/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: KUŹNICE
2010 343 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/724/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz warunków wypłaty innych składników wynagrodzenia
2010 88 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/729/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zakopane na rok 2009 oraz zmiany Uchwały Nr XLVII/717/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 grudnia 2009 r.
2010 838 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr LI/807/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Zakopane na rok 2010 Nr XLVIII/730/2009 Rady Miasta Zakopane z 29 grudnia 2009 roku
2010 839 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr LI/808/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Zakopane na rok 2010 Nr XLVIII/730/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2009 roku oraz zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2010