Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 406

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7033 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/146/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2019
2019 7010 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/149/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Trzebinia.
2019 7001 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/148/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których Gmina Trzebinia jest organem prowadzącym.
2019 5804 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr XII/131/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2019
2019 5760 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr XII/144/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2019 5428 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr X/122/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Trzebinia
2019 5427 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr X/111/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2019
2019 5221 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/119/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trzebinia
2019 5220 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/117/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi, nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2019 5219 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/116/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 5218 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/115/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.
2019 5217 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/114/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebinia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 5216 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/113/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie : zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów tego podatku i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 4622 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr IX/100/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie sołectwa Młoszowa
2019 4621 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr IX/96/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2019
2019 3791 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/88/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Trzebinia
2019 3790 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/87/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: użytku ekologicznego „Podbuczyna”
2019 3789 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/86/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z terenu Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w Trzebini
2019 3788 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/85/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z  terenu Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w Trzebini będącego własnością Gminy Trzebinia
2019 3787 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/84/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z terenu Ośrodka Rekreacyjnego "Chechło" w Trzebini będącego własnością Gminy Trzebinia
2019 3786 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/81/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2019
2019 3226 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/64/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2019
2019 3165 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VII/71/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wież widokowych na terenie Zalewu Chechło w Trzebini
2019 3164 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VII/70/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z grillowisk na terenie gminy Trzebinia
2019 3163 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VII/69/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzebinia w roku 2019
2019 3162 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VII/68/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Trzebinia.
2019 3161 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VII/66/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie : zmiany w uchwale Rady Miasta Trzebini z dnia 31 lipca 2015r. nr X/110/VII/2015 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób  fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów tego podatku i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 2353 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/58/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/600/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trzebinia
2019 2254 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VI/44/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2019
2019 2130 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr VI/48/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej nr 4 w Trzebini.
2019 1103 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V/28/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebinia
2019 1102 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V/19/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2019
2019 757 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr III/8/VIII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Południe w Trzebini
2019 515 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr IV/11/VIII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2018
2019 514 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr IV/9/VIII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 grudnia 2018 r. BUDŻET GMINY TRZEBINIA NA ROK 2019
2019 261 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr IV/16/VIII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Trzebinia w roku kalendarzowym 2019.
2019 260 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr IV/15/VIII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2019 259 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr IV/14/VIII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
2018 8424 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/3/VIII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2018
2018 7640 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LII/675/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2018
2018 6933 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr L/657/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2018
2018 6860 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr L/663/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 6859 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr L/662/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Trzebinia
2018 5606 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XLIX/645/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru położonego na obrzeżu osiedla ZWM (obecnie Widokowego) w Trzebini i Młoszowej
2018 5605 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XLIX/644/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale z dnia 1 grudnia 2017 nr XL/520/VII/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 5604 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XLIX/642/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2018
2018 5545 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/648/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzebinia
2018 5544 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/647/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5338 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/630/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul.  Armii Krajowej
2018 5337 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/629/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie aktualizacji Uchwały Nr XLIV/580/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Trzebinia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w tym przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2018 5336 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/627/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2018
2018 4165 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLVII/613/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2018
2018 3980 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLVII/618/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie : statutów sołectw w gminie Trzebinia
2018 3979 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLVII/617/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: Regulaminu korzystania ze stanowiącego własność Gminy Trzebinia terenu rekreacyjnego "Balaton" w Trzebini
2018 3978 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLVII/616/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu korzystania z fontann miejskich w gminie Trzebinia.
2018 3815 2018-05-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/573/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2018
2018 3812 2018-05-19 Uchwała Uchwała Nr XLVI/610/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z terenu Ośrodka Rekreacyjnego „BALATON”
2018 3661 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/605/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzebinia w roku 2018
2018 3660 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/603/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2018
2018 3067 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/582/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Trzebinia.
2018 3066 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/581/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Trzebinia
2018 3065 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/580/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Trzebinia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w tym przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
2018 3064 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/579/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Trzebinia na okręgi wyborcze dla wyborów Rady Miasta Trzebinia, określenia ich granic, numerów i liczby radnych w każdym okręgu wyborczym
2018 2061 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLIII/571/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla drogi w sołectwie Bolęcin
2018 2060 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLIII/565/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2018
2018 1971 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/568/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XLII/548/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Trzebinia oraz trybu i kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 1890 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLIII/570/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla drogi w sołectwie Dulowa.
2018 1444 2018-02-28 Uchwała Uchwała Nr XLII/545/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2018
2018 1109 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/550/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Centrum w Trzebini
2018 1108 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/548/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Trzebinia oraz trybu i kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 761 2018-01-24 Uchwała Uchwała Nr XLI/534/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2017
2018 760 2018-01-24 Uchwała Uchwała Nr XLI/532/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 grudnia 2017 r. BUDŻET GMINY TRZEBINIA NA ROK 2018
2018 360 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/536/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale z dnia 1 grudnia 2017 nr XL/520/VII/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 178 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/541/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 177 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/540/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej „Profilaktyka zdrowotna uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Trzebinia w 2018 roku”.
2018 176 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/537/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Trzebinia”
2018 63 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XL/518/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2017
2017 8810 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XL/520/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 8584 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XL/526/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Trzebinia w roku kalendarzowym 2018.
2017 8583 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XL/525/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXV/296/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 września 2016 r. w sprawie: zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Trzebinia.
2017 8582 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XL/523/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/319/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trzebinia.
2017 8581 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XL/522/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebini na lata 2018 - 2022.
2017 8580 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XL/521/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 7299 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/489/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2017
2017 7109 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/503/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bolęcinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Bolęcinie.
2017 7067 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/502/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Lgocie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Juliusza Słowackiego w Lgocie.
2017 7066 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/501/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Myślachowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Myślachowicach.
2017 7065 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/500/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Psarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Psarach.
2017 7064 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/499/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi-Królowej w Dulowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętej Jadwigi-Królowej w Dulowej.
2017 7063 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/498/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 550 Rocznicy Zwycięstwa Grunwaldzkiego w Młoszowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młoszowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 550 Rocznicy Zwycięstwa Grunwaldzkiego w Młoszowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młoszowej.
2017 7062 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/497/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Trzebini w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini.
2017 7061 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/496/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Trzebini w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Trzebini.
2017 7060 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/495/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Leona Kruczkowskiego w Trzebini w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 w Trzebini.
2017 7059 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/494/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini.
2017 6370 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/485/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Kruczkowskiego w Trzebini.
2017 6369 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/484/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Stycznia w Trzebini.
2017 6368 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/478/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2017
2017 5222 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/474/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Żmirka w Trzebini
2017 5221 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/468/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Osiedla Generała Waltera w Trzebini
2017 5220 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/467/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca w Myślachowicach
2017 5219 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/466/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 15 Lecia w Myślachowicach
2017 5218 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/465/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych w Gminie Trzebinia
2017 5217 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/464/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Trzebinia”
2017 5216 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/462/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Grunwaldzkiej w Trzebini w obrębach ewidencyjnych Myślachowice, Siersza i Wodna
2017 5215 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/460/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2017
2017 5173 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/475/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie: nazwy ulicy Krasickiego w Trzebini.
2017 5164 2017-08-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/463/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Krakowskiej i Skalnej w Bolęcinie
2017 4816 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/429/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2017
2017 4679 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/451/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nazwy ulicy Partyzantów w Myślachowicach.
2017 4678 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/450/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nazwy ulicy Partyzantów w Trzebini.
2017 4677 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/449/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nazwy ulicy Zwycięstwa w Trzebini.
2017 4676 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/448/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nazwy ulicy Wyzwolenia w Trzebini.
2017 4675 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/442/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2017.
2017 4171 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/435/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca w Trzebini
2017 4073 2017-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/434/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie cmentarza komunalnego w Krystynowie w Trzebini
2017 3850 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/433/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu rozbudowy cmentarza komunalnego w Lgocie wraz z otoczeniem
2017 3511 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXII/423/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "24 Stycznia" w Trzebini.
2017 3510 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXII/422/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Nowotki" w Trzebini.
2017 3509 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXII/421/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Generała Zawadzkiego" w Trzebini
2017 3508 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXII/420/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy osiedla "Osiedle Związku Walki Młodych" w Trzebini.
2017 3507 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXII/419/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z terenu Ośrodka Rekreacyjnego „BALATON”
2017 3506 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXII/418/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z boisk wielofunkcyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Trzebinia.
2017 3505 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXII/415/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2016r. nr XXVII/339/VII/2016 w sprawie opłaty targowej
2017 3504 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXII/413/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2017
2017 2934 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/400/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2017
2017 2920 2017-04-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/405/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Trzebinia
2017 2698 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/402/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1719 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/393/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Trzebinia”
2017 1718 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/392/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek za usunięcie drzew i krzewów
2017 1717 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/389/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miasta Trzebini z dnia 31 lipca 2015r. nr X/110/VII/2015 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób  fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów tego podatku i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2017 1716 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/387/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzebinia oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1715 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/386/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebinia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1714 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/384/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2017
2017 1143 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/373/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2017
2017 1102 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/376/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebinia.
2017 945 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/375/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie: opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebinia
2017 498 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/357/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Osiedla Energetyków w Trzebini
2017 482 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/362/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Trzebinia do planowanej instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków
2017 481 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/355/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2016
2017 480 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/353/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 grudnia 2016r. BUDŻET GMINY TRZEBINIA NA ROK 2017
2016 7229 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/337/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2016
2016 7024 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/340/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Trzebinia w roku kalendarzowym 2017
2016 7023 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/339/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie : opłaty targowej
2016 6641 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXVI/320/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 października 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2016
2016 6351 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI/323/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 października 2016r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6350 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI/322/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 października 2016r. w sprawie : opłaty prolongacyjnej
2016 5875 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/297/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 września 2016r. w sprawie: zmiany Statutu Trzebińskiego Centrum Administracyjnego w Trzebini
2016 5874 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/296/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 września 2016r. w sprawie: zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Trzebinia.
2016 5873 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/295/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 września 2016r. w sprawie: zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini.
2016 5872 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/293/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2016
2016 5334 2016-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXIV/291/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 9 września 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2016
2016 4962 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XX/254/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2016
2016 4959 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XIX/236/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2016
2016 4690 2016-08-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/281/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2016
2016 4672 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/283/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Trzebinia
2016 4618 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/265/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2016
2016 4171 2016-07-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Trzebini z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebinia
2016 4136 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/271/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Trzebinia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2016 4135 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/270/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2016 3463 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XX/262/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XVII/205/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Trzebinia.
2016 2995 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/242/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie uchylenia nazwy ulicy na terenie miasta Trzebinia.
2016 2994 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/241/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie: nazw ulic na terenie miasta Trzebinia.
2016 2993 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/240/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany nazwy osiedli mieszkaniowych na terenie miasta Trzebinia.
2016 2619 2016-04-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/219/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2016
2016 2343 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/230/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: określenia granicy obwodu publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi Nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini, os. ZWM 21.
2016 2342 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/229/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: określenia granicy obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Leona Kruczkowskiego w Trzebini, ul. 24 Stycznia 47.
2016 2341 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/228/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: określenia granicy obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini, ul. 1 Maja 60
2016 2340 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/227/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: określenia granicy obwodu publicznego Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi Nr 3 im. Polskich Noblistów w Trzebini os. ZWM 21, działającego w ramach Zespołu Szkół w Trzebini
2016 2339 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/226/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: określenia granicy obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w Trzebini, ul. Sobieskiego 25, działającego w ramach Zespołu Szkół Gimnazjalnych im. Trzech Wieszczów w Trzebini
2016 2338 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/225/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: określenia granicy obwodu publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Trzebini, ul. Szkolna 3
2016 2337 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/223/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Trzebinia”.
2016 2296 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/222/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z terenu Ośrodka Rekreacyjnego „ BALATON” w Trzebini.
2016 1673 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/200/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2016
2016 1621 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XVII/205/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Trzebinia.
2016 1620 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XVII/204/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie: przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Trzebinia.
2016 810 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XV/187/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2016 88 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/180/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Trzebinia na wymianę źródeł ciepła w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Trzebinia”
2016 87 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/179/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Trzebinia do planowanej instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków
2016 86 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/177/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 85 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/174/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2015
2016 84 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/172/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 grudnia 2015r. BUDŻET GMINY TRZEBINIA NA ROK 2016
2016 53 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/178/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Trzebinia oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 52 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/176/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie : zmiany w uchwale Rady Miasta Trzebini z dnia 27 listopada 2015r. nr XIII/157/VII/2015 w sprawie opłaty targowej
2015 8056 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/160/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Centrum w Trzebini
2015 7890 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/168/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2015 7889 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/159/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7888 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/153/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2015
2015 7743 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/167/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Trzebinia w roku kalendarzowym 2016
2015 7742 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/166/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 7741 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/158/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie : zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 7740 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/157/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie : opłaty targowej
2015 7739 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/156/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7738 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/155/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6698 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XII/142/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2015
2015 6653 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XII/149/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 października 2015r. w sprawie: nadania nazwy rondu w Trzebini.
2015 6652 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XII/148/VIi/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Trzebini.
2015 6651 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XII/147/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Młoszowej.
2015 6650 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XII/144/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 października 2015r. w sprawie: zmian w statucie Gminy Trzebinia
2015 5939 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr XI/125/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2015
2015 5656 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XI/128/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 września 2015r. w sprawie: zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/481/IV/2005 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2005 roku (tekst jednolity – Obwieszczenie Rady Miasta Trzebini z dnia 7 października 2013 r.), w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebinia
2015 5104 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr IX/89/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2015
2015 4856 2015-08-12 Uchwała Uchwała Nr X/111/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie : wysokości opłat za wykup miejsca w niszy urnowej w ścianie na pochówki urn na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Luzara w Trzebini.
2015 4848 2015-08-11 Uchwała Uchwała Nr X/116/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym w Trzebini oraz w Raj-Med Sp. z o.o. Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 4847 2015-08-11 Uchwała Uchwała Nr X/114/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych w Gminie Trzebinia
2015 4846 2015-08-11 Uchwała Uchwała Nr X/110/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie : zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów tego podatku i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 4845 2015-08-11 Uchwała Uchwała Nr X/108/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2015
2015 4835 2015-08-10 Uchwała Uchwała Nr X/115/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie: uchwalenia statutu Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica „Plus”
2015 4128 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/94/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym w Trzebini oraz w Raj-Med Sp. z o.o. Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym, do przeprowadzenia referendum w dniu 6 września 2015 r.
2015 4127 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/93/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany granic Stałego Obwodu Głosowania nr 5 w Trzebini
2015 4126 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/92/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany granic Okręgu Wyborczego nr 5 w Trzebini
2015 3719 2015-06-18 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2015
2015 3553 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/81/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 maja 2015r. w sprawie: przyjęcia programu osłonowego w celu realizacji projektu "Pierwszy dzwonek" polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 3388 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VII/66/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2015
2015 3134 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr VI/47/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2015
2015 3131 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr V/42/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2015
2015 3130 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr IV/25/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2015
2015 2693 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VII/68/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Centrum w Trzebini
2015 2088 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/55/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym na terenie Gminy Trzebinia w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 2087 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/54/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 18 w Myślachowicach.
2015 2086 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/53/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany nazwy siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1 i 2 w Trzebini oraz zmian adresów siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych nr 15 w Czyżówce, nr 16 w Płokach, nr 17 w Lgocie, nr 19 w Psarach.
2015 641 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr IV/29/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzebinia oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 79 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/22/VII/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 grudnia 2014r. BUDŻET GMINY TRZEBINIA NA ROK 2015
2015 78 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/14/VII/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Trzebinia w roku kalendarzowym 2015
2015 77 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/6/VII/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2014
2014 6985 2014-12-04 Uchwała Uchwała Nr LV/598/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 20 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Grunwaldzkiej w Trzebini, w obrębach ewidencyjnych Myślachowice, Siersza i Wodna
2014 6129 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr LIV/601/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 października 2014r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy w sołectwie Młoszowa
2014 6119 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr LIV/600/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 października 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych w gminie Trzebinia
2014 6051 2014-10-31 Uchwała Uchwała Nr LIV/583/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 3 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2014
2014 5999 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr LIII/565/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2014
2014 5670 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr LIV/591/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 3 października 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym na terenie Gminy Trzebinia w wyborach do Rady Miasta Trzebini, Rady Powiatu Chrzanowskiego, Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Burmistrza Miasta Trzebini zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 5155 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr LIII/572/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki gminnej nr 141/13 położonego w Pile Kościeleckiej wraz z otoczeniem
2014 4758 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIII/570/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Trzebinia Programu "Trzebinia Przyjazna Rodzinie"
2014 4661 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr LIII/573/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście-Centrum w Trzebini w zakresie określonym uchwałą Nr XVIII/193/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 stycznia 2012 r.
2014 4238 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr LIII/576/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmian nazw ulic na terenie Gminy Trzebinia
2014 4237 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr LIII/575/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie: nadania nazwy dla ulicy w Trzebini
2014 4236 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr LIII/569/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany granic stałych obwodów głosowania numer 8 i numer 11 oraz zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 17 w Lgocie i siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej numer 18 w Myślachowicach
2014 4235 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr LIII/568/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany granicy Okręgu Wyborczego numer 8 oraz Okręgu Wyborczego numer 10 w Trzebini
2014 4220 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr LI/540/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2014
2014 4215 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr L/521/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2014
2014 4214 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XLIX/500/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2014
2014 4211 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/490/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2014
2014 3502 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LI/546/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Trzebinia w roku kalendarzowym 2014
2014 3501 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LI/542/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Trzebinia lub jej jednostkom podległym, wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 3495 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LI/547/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie obowiązku sprawienia pogrzebu osobom zmarłym na terenie Gminy Trzebinia
2014 3494 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LI/545/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebinia
2014 3492 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LI/549/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy dla ulic na terenie sołectwa Piła Kościelecka
2014 2959 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/477/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2014
2014 2478 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr L/526/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini
2014 2360 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/505/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Trzebinia biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Trzebinia
2014 2322 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/510/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym na terenie Gminy Trzebinia w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014 2321 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/509/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 17 w Lgocie oraz siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Myślachowicach
2014 2320 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/508/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w statucie Gminy Trzebinia
2014 2310 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/507/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Trzebinia w roku kalendarzowym 2014
2014 1624 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/495/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół z siedzibą w Trzebini, os. ZWM 21
2014 1623 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/493/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie Programu Pomocy de minimis na lata 2014-2020
2014 1547 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/496/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Piły Kościeleckiej
2014 591 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/482/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2014 590 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/481/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
2014 515 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLV/465/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2013
2014 514 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLV/463/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 20 grudnia 2013r. BUDŻET GMINY TRZEBINIA NA ROK 2014
2013 7874 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLV/473/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej związanych z przyznaniem dodatku energetycznego.
2013 7873 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLV/468/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miasta Trzebini nr XLIV/452/VI/2013 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miasta Trzebini nr XVI/161/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2013 7872 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLV/467/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale XLIV/451/VI/2013 z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta tej opłaty oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2013 7849 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/447/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2013.
2013 7362 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/452/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miasta Trzebini Nr XVI/161/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 7361 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/451/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta tej opłaty oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2013 7360 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/450/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 7359 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/449/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6097 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/428/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 7 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2013.
2013 6072 2013-10-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Trzebini z dnia 7 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXIII/481/IV/2005 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebinia.
2013 6061 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/432/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 7 października 2013r. w sprawie: określenia zasad usytuowania stałych miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Trzebinia.
2013 5485 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/425/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 2 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2013
2013 5278 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/385/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 maja 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2013.
2013 5158 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/413/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2013.
2013 4956 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/411/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2013.
2013 4868 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/402/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2013
2013 4423 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/404/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Miłej, w ramach terenu Górka w Trzebini.
2013 4181 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/390/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Śródmieście – Południe w Trzebini.
2013 3875 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/358/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2013
2013 3475 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/374/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini
2013 3448 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/373/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Trzebinia.
2013 3447 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/369/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2013.
2013 2812 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/363/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie GminyTrzebinia.
2013 2724 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/360/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sołectwie Dulowa – obszar Nr 2
2013 2670 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/362/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Trzebinia
2013 2185 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/347/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 marca 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2013
2013 2061 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/353/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 marca 2013r. w sprawie podziału Gminy Trzebinia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1531 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/331/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2013
2013 43 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/324/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 21 grudnia 2012r. BUDŻET GMINY TRZEBINIA NA ROK 2013
2013 31 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/326/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012
2012 7468 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/309/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012
2012 7181 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/313/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego części obszaru Osiedla Piaski w Trzebini wraz z fragmentem terenu wsi Młoszowa.
2012 7122 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/319/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trzebinia.
2012 7121 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/312/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście-Centrum w Trzebini.
2012 7049 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/318/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebini na lata 2013 - 2017
2012 7048 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/311/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5700 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/300/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Trzebinia na okręgi wyborcze dla wyborów Rady Miasta Trzebini, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 5620 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/291/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 października 2012r. w sprawie: zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/481/IV/2005 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2005 r., w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebinia.
2012 5612 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/298/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 października 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012
2012 4898 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/285/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 października 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012
2012 4308 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/268/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmian w statucie Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini
2012 3903 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/266/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012
2012 3724 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/261/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012
2012 3626 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXII/248/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Trzebini.
2012 3010 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXI/233/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z terenu Ośrodka Rekreacyjnego „ BALATON” w Trzebini.
2012 2650 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII/240/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012
2012 2517 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XXI/228/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012
2012 2108 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/218/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy dla ulicy dotychczas nienazwanej na terenie sołectwa Piła Kościelecka.
2012 1706 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/207/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012
2012 1600 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIX/201/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebinia.
2012 1318 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIX/199/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012
2012 1307 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/189/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012
2012 1040 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/178/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 grudnia 2011r. BUDŻET GMINY TRZEBINIA NA ROK 2012
2012 677 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVII/182/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: Programu Pomocy De Minimis oraz zmian w uchwale z dnia 27 października 2006r. nr LIII/740/IV/2006 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 50 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XVII/180/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011
2011 6778 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/170/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XLIII/II/313/96 z dnia 25 października 1996 r.
2011 6499 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/158/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6498 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/155/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011
2011 6500 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/159/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie :ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6502 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/161/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie : określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 6501 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/160/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie : ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta tej opłaty oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2011 5426 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XV/144/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 października 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011
2011 5296 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/134/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 września 2011r. w sprawie: zmiany statutu jednostki organizacyjnej Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Świetlica „Plus”.
2011 5295 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/133/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 września 2011r. w sprawie: zmian w statucie Gminy Trzebinia
2011 5294 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/129/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 września 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011
2011 5297 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/135/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 września 2011r. w sprawie : nadania nazwy dla ulicy w Trzebini.
2011 5300 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/138/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 września 2011r. w sprawie: likwidacji jednostki budżetowej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Trzebini
2011 5299 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/137/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 września 2011r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych w Gminie Trzebinia.
2011 5298 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/136/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 września 2011r. w sprawie : nadania nazwy dla ulic dotychczas nienazwanych na terenie osiedla "Piaski" w Trzebini.
2011 4874 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XIII/126/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 9 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Centrum w Trzebini
2011 4436 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XIII/124/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 9 września 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011
2011 4438 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XI/113/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 4329 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/109/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011
2011 4328 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/108/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011
2011 4331 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/111/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie: podziału Gminy Trzebinia na stałe obwody głosowania
2011 4330 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/114/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/165/V/2008 Rady Mista Trzebini z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebinia.
2011 4240 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/122/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 września 2011r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym na terenie Gminy Trzebinia w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 3362 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/81/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 maja 2011r. w sprawie : nadania statutu dla Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini.
2011 3363 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/94/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych ze środków budżetu Gminy Trzebinia na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska.
2011 3364 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/97/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebinia
2011 3150 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr X/89/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011
2011 2839 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/43/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 marca 2011r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011
2011 2837 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IV/19/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 stycznia 2011r. BUDŻET GMINY TRZEBINIA NA ROK 2011
2011 2840 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/59/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011.
2011 2842 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/77/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 maja 2011r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011
2011 2841 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/60/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011
2011 2456 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/62/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów tego podatku i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2011 2237 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/45/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 marca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Trzebinia biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Trzebinia.
2011 2238 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/47/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 marca 2011r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji celowej w formie dopłat dla osób fizycznych do budowanych na terenie Gminy Trzebinia przydomowych oczyszczalni ścieków.
2011 2239 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/48/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 marca 2011r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji celowej w formie dopłat dla osób fizycznych do instalowanych na terenie Gminy Trzebinia ekologicznych urządzeń grzewczych.
2011 1228 2011-03-29 Informacja Informacja Rady Miasta Trzebini z dnia 17 marca 2011r. dotycząca czynszów najmów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy lub jej części.
2011 962 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/31/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie: warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy reprezentujących kluby sportowe z terenu Gminy Trzebinia, za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
2011 963 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/37/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/31/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy reprezentujących kluby sportowe z terenu Gminy Trzebinia, za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
2011 742 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/23/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie : zmiany w uchwale Rady Miasta Trzebini nr XII/117/V/2007 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie określenia wzorów formulrzy do podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 741 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/22/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie : zmiany w uchwale Rady Miasta Trzebini z dnia 29 marca 2007 r. nr VI/56/V/2007 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów tego podatku i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2011 744 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/28/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie nadania imienia dla Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Trzebini
2011 743 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/25/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Trzebinia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 29 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/16/VI/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie: zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Trzebinia lub jej jednostkom podległym, wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 28 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/15/VI/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany w uchwale Rady Miasta Trzebini z dnia 29 marca 2007 r. nr VI/56/V/2007 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów tego podatku i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2011 31 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/14/VI/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany w uchwale z dnia 27 listopada 2009 r. nr XL/416/V/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 30 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/12/VI/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010
2010 5738 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LI/578/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 października 2010r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki gminnej nr 141/13 położonego w Pile Kościeleckiej wraz z otoczeniem.
2010 4234 2010-10-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Miasta Trzebini z dnia 30 kwietnia 2010r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za 2009 rok
2010 3967 2010-10-11 uchwala Uchwała nr L/545/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 września 2010r. w sprawie : podziału Gminy Trzebinia na stałe obwody głosowania
2010 3965 2010-10-11 uchwala Uchwała nr L/536/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 września 2010r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010
2010 3966 2010-10-11 uchwala Uchwała nr L/541/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 września 2010r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010 .
2010 3964 2010-10-11 uchwala Uchwała nr L/535/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 września 2010r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010
2010 3604 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/519/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Trzebinia przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Trzebinia.
2010 3606 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/532/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 3 września 2010r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010
2010 3605 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/533/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 3 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/519/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Trzebinia przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Trzebinia.
2010 3445 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/518/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2010 3444 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/511/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010
2010 3447 2010-09-09 Informacja Informacja Rady Miasta Trzebini z dnia 30 lipca 2010r. dotycząca czynszów najmów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy lub jej części.
2010 2440 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/494/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2010 2441 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/495/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, trybu pobierania opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
2010 2272 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/493/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 maja 2010r. w sprawie podziału Gminy Trzebinia na okręgi wyborcze dla wyborów Rady Gminy Trzebinia, określenia ich granic, numerów i liczby radnych w każdym okręgu wyborczym
2010 2271 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/490/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 maja 2010r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010
2010 1612 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLV/489/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010
2010 1572 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLV/487/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie : utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym na terenie Gminy Trzebinia w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010 1571 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLV/486/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie : podziału Gminy Trzebinia na stałe obwody głosowania
2010 1173 2010-04-27 Zestawienie Zestawienie Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2010r. dotycząca czynszów najmów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy lub jej części.
2010 1107 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/469/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 marca 2010r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010
2010 1106 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/466/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 marca 2010r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010
2010 959 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/456/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Dulowa, dotyczącej obszaru przyłączonego z dniem 1 stycznia 2006r. do terenu gminy Trzebinia.
2010 897 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/473/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 marca 2010r. w sprawie : zmiany statutu jednostki organizacyjnej Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Świetlica "Plus".
2010 898 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/470/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo obszaru położonego na terenie dawnych Zakładów Metalurgicznych, Zakład Nr 1 w Trzebini, w ramach Śródmieścia - Południe obejmującego działki ewidencyjne nr: 795/74, 795/102, 795/103, 795/106, 795/111, 795/112, 795/113, 795/126, 795/127 oraz nr 1141/24, 1141/25 i 1143/16, 1143/17, 1143/18, 1143/19, w obrębie ewidencyjnym Trzebinia
2010 909 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/454/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010
2010 493 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XLII/434/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010
2010 364 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLII/443/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie:określenia granicy obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Czyżówce, ul. Szkolna 11
2010 365 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLII/444/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: określenia granicy obwodu Społecznej Szkoły Podstawowej w Płokach, ul. Szkolna 6
2010 366 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLII/445/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: określenia granicy obwodu Szkoły Podstawowej w Psarach im. Władysława Broniewskiego, ul. Szkolna 17
2010 361 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLII/440/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: określenia granicy obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Leona Kruczkowskiego w Trzebini, ul. 24 Stycznia 47.
2010 362 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLII/441/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: określenia granicy obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Trzebini, os. Gaj 39.
2010 363 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLII/442/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: określenia granicy obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini, os. ZWM 21.
2010 357 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLII/436/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miasta Trzebini z dnia 29 marca 2007 r. nr VI/56/V/2007 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów tego podatku i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2010 358 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLII/437/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebinia
2010 359 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLII/438/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale Nr XXVIII/297/V/2008 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego w Gminie Trzebinia
2010 371 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLI/429/V/2009 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 grudnia 2009r. Budżetowa Gminy Trzebinia na rok 2010
2010 367 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLII/446/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXI/279/IV/2004 Rady Miasta Trzebini z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany nazwy i statutu jednostki organizacyjnej Gminy Trzebinia pod nazwą Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli
2010 360 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLII/439/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: określenia granicy obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini, ul. 1 Maja 60.
2010 242 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XLI/430/V/2009 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie : zmian w budżecie gminy w roku 2009
2010 4677 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr LI/558/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010.
2010 4676 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr LI/557/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010.
2010 4678 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr LI/559/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 października 2010r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010.
2010 4680 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr LI/565/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 października 2010r. w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
2010 4679 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr LI/560/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010