Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 37

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 9195 2019-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym oraz schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla których właściwa miejscowo jest Gmina Sucha Beskidzka.
2019 9194 2019-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
2019 9193 2019-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/103/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: dopłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na 2020 r.
2019 9192 2019-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Sucha Beskidzka.
2019 9191 2019-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2019 9190 2019-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 9189 2019-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/99/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustaleniu ich przebiegu.
2019 9188 2019-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/98/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2019.
2019 8349 2019-11-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe przez Gminę Sucha Beskidzka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR
2019 8254 2019-11-26 Uchwała Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody
2019 8253 2019-11-26 Uchwała Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2019 8252 2019-11-26 Uchwała Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2019.
2019 7317 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2019 7316 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2019
2019 7315 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka
2019 6533 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr X/82/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 6532 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr X/79/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2019
2019 5289 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: Gminnego Programu Niskoemisyjnego dla Gminy Sucha Beskidzka.
2019 5288 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/ 75/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 5287 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/ 74 /2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sucha Beskidzka.
2019 5286 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/ 73 /2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 5285 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2019.
2019 4541 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2019
2019 3943 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII / 58 / 2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sucha Beskidzka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3942 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII / 57 / 2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Sucha Beskidzka
2019 3941 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII / 54 / 2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sucha Beskidzka na rok 2019.
2019 3389 2019-04-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2019 3388 2019-04-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zaliczenia drogi ul. T. Nieszczyńskiej do kategorii dróg gminnych
2019 3314 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 3313 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2019
2019 3312 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sucha Beskidzka w 2019 roku
2019 2137 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/45/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 2136 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/42/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2019.
2019 1345 2019-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sucha Beskidzka oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania a także terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2019 1344 2019-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Sucha Beskidzka
2019 1343 2019-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej
2019 1342 2019-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/192/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury - Zamek w Suchej Beskidzkiej