Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 565

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7112 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XX/205/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/198/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie kosztów zakupu Paliwa niskoemisyjnego w budynkach mieszkalnych
2019 7111 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XX/204/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 6708 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr XIX/203/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
2019 6707 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr XIX/202/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2019 r. w sprawie włączenia jednostki budżetowej Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu do jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
2019 6706 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr XIX/201/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/567/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2018 r., w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych
2019 6705 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr XIX/200/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/494/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Miasta Nowego Sącza działających w zakresie oświaty oraz zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2019 6704 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr XIX/198/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie kosztów zakupu Paliwa niskoemisyjnego w budynkach mieszkalnych
2019 6703 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr XIX/197/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej, stanowiącej ulicę Władysława Hasiora, do dróg publicznych kategorii gminnej oraz ustalenia przebiegu tej drogi
2019 6702 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr XIX/196/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 5802 2019-08-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/187/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/48/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
2019 5800 2019-08-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/180/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 293361K, stanowiącej ulicę Seweryna Udzieli w Nowym Sączu
2019 5799 2019-08-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/179/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej, stanowiącej ulicę Aleksandra Fredry w Nowym Sączu
2019 5798 2019-08-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/173/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 5281 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr XV/166/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 5280 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr XV/162/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
2019 5279 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr XV/161/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 159
2019 5278 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr XV/160/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 155
2019 5277 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr XV/159/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu przy ul. Emilii Plater 20
2019 5276 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr XV/156/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 4430 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/148/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu na obszarze miasta Nowego Sącza
2019 4429 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/143/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza
2019 4428 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/142/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych,w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego, oraz określenia kryteriów wyboru ofert
2019 4427 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/141/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 4426 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/139/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2019 4248 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
2019 4247 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/132/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia przez mieszkańców miasta Nowego Sącza obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 4246 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/129/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 4173 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr XIII/135/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Nowym Sączu, ul. Klasztorna 46, utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Nowym Sączu i Żłobka Miejskiego Nr 3 w Nowym Sączu i nadania im statutów oraz utworzenia i nadania statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Nowym Sączu
2019 3584 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr XII/121/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 3059 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr XI/114/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/237/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia 2003 r., w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Nowy Sącz oraz ustalenia sposobu pobierania i stawek tych opłat
2019 3058 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr XI/113/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - buka zwyczajnego zlokalizowanego w Lesie Falkowskim w Nowym Sączu
2019 3057 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr XI/112/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - dębu szypułkowego zlokalizowanego w Lesie Falkowskim w Nowym Sączu
2019 3056 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr XI/111/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - dębu szypułkowego zlokalizowanego przy ul. Myśliwskiej w Nowym Sączu
2019 3055 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr XI/110/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 3054 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr XI/109/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Nowego Sącza, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3053 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr XI/108/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu poprzez zmianę jego siedziby
2019 3052 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr XI/107/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/122/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza
2019 3051 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr XI/106/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2019 roku
2019 3050 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr XI/105/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców, umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej
2019 3049 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr XI/104/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych w Nowym Sączu
2019 3048 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr XI/101/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 2021 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/522/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i placówek, funkcjonujących na terenie Miasta Nowego Sącza, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zmienionej Uchwałą Nr LX/653/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 października 2018 r.
2019 2020 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 2019 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu na obszarze miasta Nowego Sącza
2019 1502 2019-02-21 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 1182 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXVII/367/2017 z dnia 21 lutego 2017 r., w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/432/2017 z dnia 12 września 2017 r.
2019 1181 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 304 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr V/50/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 303 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr V/49/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwot, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej uprawniających do zasiłku celowego przyznawanego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 302 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2019
2019 301 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr V/43/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.
2019 11 2019-01-02 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 9091 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/41/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od opłaty za dany rok w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Miasta Nowego Sącza oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
2018 7887 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr LXI/670/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 53"
2018 7817 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LXI/673/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz kontroli ich wykorzystania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Nowym Sączu
2018 7816 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LXI/672/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych
2018 7815 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LXI/671/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2019
2018 7814 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LXI/669/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu
2018 7813 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LXI/668/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/663/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r., w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso
2018 7812 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LXI/663/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 7659 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr LX/652/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany aglomeracji Nowy Sącz
2018 7658 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr LX/650/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 47”
2018 7608 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LX/654/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat
2018 7607 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LX/653/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/522/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i placówek, funkcjonujących na terenie Miasta Nowego Sącza, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 7606 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LX/651/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza”
2018 7605 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LX/649/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 7604 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LX/646/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu na obszarze miasta Nowego Sącza
2018 7563 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LXI/664/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Nowego Sącza dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania
2018 6280 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr LIX/643/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach nocnych
2018 6279 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr LIX/640/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/627/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz
2018 6278 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr LIX/639/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 6277 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr LIX/637/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 5502 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr LVIII/627/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz
2018 5501 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr LVIII/626/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r., w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2018 5500 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr LVIII/623/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 4808 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr LVII/618/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na obszarze miasta Nowego Sącza
2018 4807 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr LVII/615/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/494/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz
2018 4806 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr LVII/610/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 4240 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/606/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza
2018 4239 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/605/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/367/2017 z dnia 21 lutego 2017 r., w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
2018 4238 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/597/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 3876 2018-05-28 Uchwała Uchwała Nr LV/593/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 3797 2018-05-19 Uchwała Uchwała Nr LIV/584/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 14"
2018 3796 2018-05-19 Uchwała Uchwała Nr LIV/583/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 12"
2018 3736 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr LIV/582/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Michała Siedleckiego w Nowym Sączu
2018 3735 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr LIV/581/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/552/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 lutego 2018 r., w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2018 roku
2018 3734 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr LIV/579/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 3348 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr LIV/580/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/494/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz
2018 2543 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/568/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/589/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r., w sprawie nadania statutu Sądeckiemu Urzędowi Pracy w Nowym Sączu
2018 2542 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/567/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych
2018 2541 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/566/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty oraz regulaminu określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz - Miasto na prawach powiatu
2018 2540 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/564/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/433/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu "Poprawa Jakości Powietrza Dla Miasta Nowego Sącza - Etap II", zmienionej Uchwałą Nr LI/537/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.
2018 2539 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/561/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 2475 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr LIII/563/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Mieście Nowym Sączu
2018 2474 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr LIII/562/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Nowego Sącza na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1745 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr LII/553/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz
2018 1744 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr LII/552/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2018 roku
2018 1743 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr LII/550/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 1013 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr LI/546/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/115/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r., w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Nowego Sącza
2018 1012 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr LI/538/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/167/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska
2018 1011 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr LI/537/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/433/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu "Poprawa Jakości Powietrza Dla Miasta Nowego Sącza - Etap II"
2018 1010 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr LI/529/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 40"
2018 1009 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr LI/526/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r., w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu
2018 1008 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr LI/525/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 421 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr L/522/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i placówek, funkcjonujących na terenie Miasta Nowego Sącza, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 420 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr L/519/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Nowego Sącza
2018 419 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2018
2018 253 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr L/515/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017
2017 8960 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XLIX/509/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 8959 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XLIX/507/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2018
2017 8958 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XLIX/506/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych
2017 8957 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XLIX/505/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017
2017 8310 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/494/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz
2017 8309 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/492/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza
2017 8308 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/491/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8307 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/490/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017
2017 7249 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/471/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 54"
2017 7248 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/470/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 24"
2017 7247 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/469/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 8"
2017 7246 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/466/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2017 7056 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/473/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Nawojowska 159 A w Nowym Sączu
2017 7029 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/479/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej na obszarze miasta Nowego Sącza
2017 7028 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/476/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r. w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego z siedzibą w Trzycierzu, Trzycierz 95
2017 7027 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/475/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Centrum Administracyjnemu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Łącznik 20
2017 7026 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/474/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Łącznik 20
2017 7025 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/465/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017
2017 6801 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLV/478/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi łączącej ulicę Artura Grottgera z ulicą Grunwaldzką w Nowym Sączu
2017 6595 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XLV/467/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru i pieczęci miasta Nowego Sącza
2017 5980 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/433/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu "Poprawa Jakości Powietrza Dla Miasta Nowego Sącza - Etap II"
2017 5979 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/432/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/367/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
2017 5978 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/429/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017
2017 5108 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XLIII/426/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu miasta Nowego Sącza za pomocą instrumentu płatniczego, innego niż polecenie przelewu, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 5097 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XLIII/424/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie nadania Nowosądeckiemu Torowi Modelarskiemu przy ulicy Michała Siedleckiego w Nowym Sączu imienia Piotra Jeża
2017 5096 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XLIII/423/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017
2017 4687 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/415/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
2017 4657 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/412/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017
2017 3955 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/406/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 25"
2017 3954 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/404/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego w Nowym Sączu, ul. Teligi 24
2017 3953 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/402/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie nadania terenowi rekreacyjnemu służącemu jako stadion dla Klubu Sportowego Przetakówka przy ulicy Witosa w Nowym Sączu imienia Stanisława Zelka
2017 3952 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/401/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017
2017 3609 2017-05-17 Uchwała Uchwała Nr XL/399/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017
2017 3485 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/393/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/123/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3484 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/392/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/122/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza
2017 3483 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/391/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz
2017 3482 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/389/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017
2017 2672 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/373/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych, w których zastosowano niskoemisyjne źródła ogrzewania oraz określenia warunków korzystania ze zwolnienia
2017 2292 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/378/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2291 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/377/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 2290 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/370/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017
2017 2196 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/376/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r., w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu
2017 2195 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/371/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/202/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz
2017 2181 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/379/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na obszarze miasta Nowego Sącza
2017 2180 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/375/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1623 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/363/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 34"
2017 1564 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/367/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
2017 1563 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/362/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Nowym Sączu
2017 1562 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/361/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017
2017 900 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXXV/356/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w wieku do 5 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2017 869 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXXV/353/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017
2017 584 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/352/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017
2017 582 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/342/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2017
2017 581 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/339/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016
2017 528 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/344/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2017 roku
2016 7624 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/335/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/196/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7623 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/333/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016
2016 7510 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/334/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7040 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/328/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r., w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu
2016 7039 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/325/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza
2016 7038 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/323/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat
2016 7037 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/322/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2017
2016 7036 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/321/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016
2016 5934 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/308/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016
2016 5935 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/310/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/194/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i zasad poboru opłaty targowej
2016 5486 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXVII/294/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu
2016 5485 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXVII/292/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie nowego prawa jazdy w związku ze zmianą adresu kierowcy spowodowaną zmianami administracyjnymi
2016 5484 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXVII/291/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Nowego Sącza na lata 2016 - 2021
2016 5483 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXVII/290/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016
2016 5482 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXVII/287/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu na obszarze miasta Nowego Sącza
2016 4589 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/281/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016
2016 4119 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/272/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016
2016 3806 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/279/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania
2016 3805 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/275/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/196/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r., w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 3739 2016-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXV/271/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Nowego Sącza
2016 3244 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXIV/263/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/228/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Nowego Sącza oraz pomieszczeń tymczasowych
2016 3243 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXIV/262/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016
2016 3001 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/248/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016
2016 2758 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XXIII/256/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody - "Aleja brzozowa", wpisanego do Rejestru pomników przyrody województwa małopolskiego pod numerem 12 62201-007
2016 2757 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XXIII/255/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Nowym Sączu
2016 2432 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/235/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej na terenie miasta Nowego Sącza
2016 1971 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXII/239/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2016 roku
2016 1970 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXII/237/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016
2016 1710 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/231/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy mjr Jerzego Iszkowskiego w Nowym Sączu
2016 1709 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/230/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/201/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r., określającej kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1708 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/228/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Nowego Sącza oraz pomieszczeń tymczasowych
2016 1707 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/225/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
2016 1706 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/224/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016
2016 829 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XX/216/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 9"
2016 775 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XX/215/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016.
2016 697 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XIX/214/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2016
2016 696 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XIX/211/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.
2016 432 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/200/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.
2015 8581 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVIII/204/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Nowego Sącza
2015 8580 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVIII/202/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz
2015 8579 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVIII/201/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 7799 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVII/196/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 7798 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVII/193/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny
2015 7797 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVII/192/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2015 7578 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVII/195/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie: uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu jednostki budżetowej miasta.
2015 7577 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVII/194/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia i zasad poboru opłaty targowej.
2015 7576 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVII/191/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 7575 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVII/188/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza.
2015 7574 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVII/186/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2016.
2015 7573 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVII/184/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.
2015 7480 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVII/190/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 6745 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XVI/170/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 31”
2015 6687 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XVI/181/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz
2015 6686 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XVI/177/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr LXX/876/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006 r., w sprawie nadania nazwy mostowi w ciągu ulicy Tarnowskiej w Nowym Sączu
2015 6685 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XVI/167/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska
2015 6684 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XVI/163/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015
2015 5764 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XV/150/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/641/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach Programu poprawy jakości powietrza dla Nowego Sącza. Etap I: program pilotażowy „KAWKA” - obszar I: dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów niebędących przedsiębiorcami
2015 5763 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XV/141/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015
2015 5655 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XV/154/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
2015 5654 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XV/153/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015r. w sprawie: wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2015 5653 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XV/152/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 12 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej, mającego siedzibę w Nowym Sączu przy ul. Broniewskiego 1
2015 5652 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XV/151/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015r. w sprawie: likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Sączu
2015 5651 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XV/147/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29 Śródmieście”
2015 5650 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XV/145/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.
2015 5649 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XV/143/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015r. w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib
2015 4748 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/133/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 28"
2015 4747 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/129/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015
2015 4732 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/136/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/95/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r., w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
2015 4731 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/132/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania
2015 4730 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/130/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib
2015 4379 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/127/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Nowego Sącza
2015 4378 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/126/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2015 4377 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/125/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 4376 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/124/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 4375 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/123/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4374 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/122/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza
2015 4373 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/121/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania.
2015 4372 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/120/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: określenia częstotliwości, terminu oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 4371 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/117/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/472/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r., w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych
2015 4370 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/116/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat
2015 4369 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/115/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Nowego Sącza.
2015 4368 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/106/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015
2015 3493 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr XI/91/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015
2015 3313 2015-05-29 Uchwała Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015r. w sprawie: uchwalenia Programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”.
2015 2608 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr X/86/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015
2015 2299 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015
2015 1912 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IX/78/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/395/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz przyjęcia ,,Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Nowego Sącza”
2015 1911 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 43”
2015 1910 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2015 1899 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IX/82/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: zaliczenia istniejącej drogi ulicy Wojciecha Kossaka w Nowym Sączu do kategorii dróg gminnych wraz z jednoczesnym ustaleniem przebiegu tej drogi.
2015 1898 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IX/79/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nawojowskiej 159 A w Nowym Sączu
2015 1897 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IX/73/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/372/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r., w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza obwodów głosowania, określenia ich numerów, granic oraz siedzib
2015 1896 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib
2015 1473 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX/654/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r., w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie miasta Nowego Sącza
2015 1472 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/113/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie miasta Nowego Sącza
2015 1471 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2015 roku
2015 1470 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015
2015 1340 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie: przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert
2015 1339 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie: określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 735 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015
2015 668 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 17”
2015 667 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 43”
2015 666 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 13”
2015 665 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015
2015 452 2015-01-27 Uchwała Uchwała Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015
2015 411 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr V/38/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2015
2015 410 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr V/34/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014
2015 26 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014
2015 27 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości dotacji dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne na terenie Miasta Nowego Sącza
2014 6734 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr LXXIV/697/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014
2014 6729 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr LXXII/693/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2014 6728 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr LXXII/692/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Nowym Sączu
2014 6727 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr LXXII/690/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Miasta Nowego Sącza
2014 6726 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr LXXII/689/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/615/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 r., w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2014 6725 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr LXXII/688/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2014 6724 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr LXXII/687/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/333/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2004 r., w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2014 6723 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr LXXII/686/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 6722 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr LXXII/682/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014
2014 5515 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LXXI/676/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 września 2014r. w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib
2014 5514 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LXXI/675/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014
2014 5065 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr LXX/667/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014r. w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
2014 5064 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr LXX/664/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014r. w sprawie zaliczenia ulicy Bystrzyckiej w Nowym Sączu do kategorii dróg gminnych
2014 5063 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr LXX/663/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso
2014 5062 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr LXX/662/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014
2014 4321 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LXIX/656/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 10”
2014 4320 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LXIX/654/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie miasta Nowego Sącza
2014 4319 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LXIX/650/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014
2014 4290 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr LXIX/655/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały LXIII/598/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r., w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Jana Pawła II w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26
2014 4289 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr LXIX/653/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz
2014 4288 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr LXIX/651/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/58/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2007 r., w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2014 3850 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr LXVII/641/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach Programu poprawy jakości powietrza dla Nowego Sącza. Etap I: program pilotażowy „KAWKA” - obszar I: dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów niebędących przedsiębiorcami
2014 3830 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr LXVII/644/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2014 3829 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr LXVII/643/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/364/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 lipca 2004 r., w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Nowego Sącza zmienionej uchwałą Nr LXIX/861/2006 Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/364/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 lipca 2004 r., w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Nowego Sącza
2014 3828 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr LXVII/640/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2014 3827 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr LXVII/633/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014
2014 3239 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr LXVI/628/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 maja 2014r. w sprawie: zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Nowy Sącz lub jego jednostkom podległym
2014 3215 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LXVI/630/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi bocznej od ulicy Tarnowskiej w dzielnicy Zabełcze w Nowym Sączu
2014 3214 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LXVI/627/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014
2014 2604 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr LXV/622/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty oraz regulaminu określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz - Miasto na prawach powiatu.
2014 2603 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr LXV/621/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi łączącej ul. Lwowską z osiedlem mieszkaniowym NIWA w Nowym Sączu
2014 2602 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr LXV/619/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/14/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2002 r., w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
2014 2601 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr LXV/618/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014
2014 2169 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr LXIV/607/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Nowego Sącza
2014 2135 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr LXIV/610/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2014 2134 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr LXIV/608/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib
2014 2133 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr LXIV/606/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014
2014 1412 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/604/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 1411 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/602/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Sączu, ul. Królowej Jadwigi 29
2014 1410 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/601/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazwy IX Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, ul. Podhalańska 38
2014 1409 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/600/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Nr 10 im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu ul. Gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego 7
2014 1408 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/599/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Nr 5 im. Świętej Kingi w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77
2014 1407 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/598/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Jana Pawła II, w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26
2014 1406 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/597/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77
2014 1405 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/596/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu, ul. Gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego 7
2014 1404 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/595/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Władysława Jagiełły, w Nowym Sączu, ul. Aleje Stefana Batorego 76
2014 1403 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/594/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola Integracyjnego w Nowym Sączu, ul. Podhalańska 7
2014 1402 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/593/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola nr 20 w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 2
2014 1401 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/592/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola nr 14 w Nowym Sączu im. Marii Montessori, ul. Nawojowska 9
2014 1400 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/591/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2014 roku
2014 1399 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/588/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ciągowi pieszemu na terenie miasta Nowego Sącza
2014 1398 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/587/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat
2014 1397 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/585/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014
2014 641 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr LXII/577/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2014 640 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr LXII/576/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z dożywiania osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 639 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr LXII/575/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/390/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 638 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr LXII/574/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014
2014 376 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr LXI/557/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2014
2014 375 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr LXI/554/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.
2014 374 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr LIX/549/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.
2014 324 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr LXI/559/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących dodatków energetycznych.
2013 7845 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr LIX/552/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie nadania statutów Domom Pomocy Społecznej prowadzonym przez miasto Nowy Sącz
2013 7189 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/547/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/148/99 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 27 sierpnia 1999 r., w sprawie zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 7188 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/546/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2014.
2013 7187 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/545/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Nowego Sącza przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.).
2013 7186 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/543/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.
2013 6824 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr LVI/540/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Nowego Sącza przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.)
2013 6823 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr LVI/538/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013r. w sprawie nadania nazwy rondu
2013 6822 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr LVI/537/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/177/99 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 26 października 1999 r., w sprawie utworzenia Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
2013 6820 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr LVI/532/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 51”
2013 6819 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr LVI/530/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska
2013 6818 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr LVI/529/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013
2013 5971 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr LIV/526/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 września 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody jednego drzewa z pomnika przyrody - alei drzew, Nr rejestru wojewódzkiego 126201-013 (dawny 200).
2013 5970 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr LIV/525/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 września 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody trzech drzew z pomnika przyrody - grupy drzew, Nr rejestru wojewódzkiego 126201-012 (dawny 199).
2013 5969 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr LIV/523/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.
2013 5656 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr LII/521/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez miasto Nowy Sącz oraz uchylenia Uchwały Nr XLVII/462/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r., w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez miasto Nowy Sącz.
2013 5655 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr LII/520/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/461/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2013 r., poz. 4010).
2013 5654 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr LII/515/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r., w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Nowego Sącza przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.).
2013 5653 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr LII/514/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013r. w sprawie: określenia częstotliwości, terminu oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5652 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr LII/512/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.
2013 5209 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr LI/503/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie: zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.
2013 5204 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr LI/502/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r., w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2013 5203 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr LI/501/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.
2013 5202 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr LI/498/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.
2013 4843 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr L/482/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.
2013 4748 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr L/489/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi łączącej ul. Tarnowską z ul. Myśliwską w Nowym Sączu.
2013 4106 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/480/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania.
2013 4105 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/479/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 4104 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/472/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
2013 4103 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/471/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.
2013 4102 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/469/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.
2013 4011 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/462/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez miasto Nowy Sącz.
2013 4010 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/461/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 4009 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/458/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 3 w Nowym Sączu.
2013 4008 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/457/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie: nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Nowym Sączu.
2013 4007 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/456/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie: nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 1 w Nowym Sączu.
2013 4006 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/454/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.
2013 3426 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XLV/444/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013
2013 3250 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XLV/449/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 32”
2013 3249 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XLV/447/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej nr 10 w Nowym Sączu, ul. Lwowska 59 oraz Gimnazjum nr 8 w Nowym Sączu, ul. Lwowska 59.
2013 2428 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/439/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania.
2013 2427 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/428/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 42”.
2013 2426 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/427/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.
2013 2354 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/441/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013
2013 2353 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/438/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 2352 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/437/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/400/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza
2013 2351 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/436/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2350 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/435/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/402/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 r., w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2349 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/429/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2013 roku
2013 2348 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/426/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013
2013 1544 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XLI/415/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2013
2013 1422 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XLI/420/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi i Bezdomnymi w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu.
2013 1421 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XLI/419/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.
2013 1420 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XLI/417/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały o likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Nowym Sączu
2013 805 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XL/404/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012
2013 610 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XL/408/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela i nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin.
2013 609 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr Xl/406/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/400/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.
2013 375 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/398/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012
2012 7758 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/402/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7721 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/401/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2012 7720 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/400/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza
2012 7719 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/399/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Nowego Sącza przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 7279 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/385/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.
2012 6918 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/395/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Nowego Sącza”
2012 6917 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/394/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu w Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu.
2012 6916 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/390/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 6915 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/387/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2013
2012 6183 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/363/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.
2012 6120 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/372/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza obwodów głosowania, określenia ich numerów, granic oraz siedzib
2012 6121 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/371/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012r. w sprawie: organizowania Rodzinnego Domu Dziecka na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
2012 6119 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/369/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2012 6118 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/368/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012r. w sprawie: określenia częstotliwości, terminu oraz uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 6117 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/367/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6115 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/366/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012r. w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 6116 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/365/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 5032 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/358/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.
2012 4672 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/345/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 4” (teren złoża kopalin „BIELOWICE” w Nowym Sączu).
2012 4671 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/344/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/286/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r., w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu
2012 4670 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/342/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.
2012 4466 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz
2012 4375 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/312/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.
2012 4139 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/335/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Nowym Sączu.
2012 4138 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/334/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Nowym Sączu.
2012 4137 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/333/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Nowym Sączu.
2012 4136 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/332/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: likwidacji trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej w Nowym Sączu.
2012 4135 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/331/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: likwidacji VIII Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.
2012 4134 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/330/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: likwidacji VII Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.
2012 4133 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/329/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: likwidacji VI Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.
2012 4132 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/328/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: likwidacji V Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.
2012 4131 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/327/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: likwidacji IV Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.
2012 4130 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/326/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: likwidacji III Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.
2012 4129 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/325/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: likwidacji II Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.
2012 4128 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/324/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: likwidacji I Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.
2012 4127 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/323/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, w trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.
2012 4126 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/322/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu, w trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu.
2012 4125 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/321/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 8 w Nowym Sączu.
2012 4124 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/320/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 7 w Nowym Sączu.
2012 4123 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/319/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 6 w Nowym Sączu.
2012 4122 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/318/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną Nr 4 w Nowym Sączu.
2012 4121 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/317/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 3 w Nowym Sączu.
2012 4120 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/316/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2 w Nowym Sączu.
2012 4119 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/315/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 1 w Nowym Sączu.
2012 4118 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/314/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: podziału Miasta Nowego Sącza na stałe okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach.
2012 3875 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/302/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych w dzielnicy Stare Miasto dla ulic: Piastowskiej, Klementyny Hoffmanowej, Antoniego Dunajewskiego, Wazów, Wałowej, Franciszkańskiej,  Jerzego Tymowskiego, Berka Joselewicza i Bóżniczej w Nowym Sączu.
2012 3874 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/300/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r., w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2012 3854 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/308/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na zastosowanie innej, niż określona w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stopy procentowej w odniesieniu do rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2012 3680 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/294/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012
2012 3575 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/301/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ulicy Fryderyka Chopina w Nowym Sączu.
2012 3549 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/303/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 27”.
2012 3454 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/304/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 52”.
2012 2887 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/281/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/256/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r., w sprawie: nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskej 159 w Nowym Sączu.
2012 2886 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/277/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.
2012 2745 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2012.
2012 2676 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/266/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 maja 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.
2012 2497 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/260/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.
2012 2020 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/256/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskej 159 w Nowym Sączu
2012 2019 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/255/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.
2012 2018 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/245/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2012 roku
2012 1712 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXV/249/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 45”.
2012 1680 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXV/258/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.
2012 1596 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/235/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych.
2012 1584 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/234/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, tj. w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, rodzinnego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
2012 1583 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/233/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub zakład dla nieletnich.
2012 1267 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/232/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.
2012 1147 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/242/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 35”.
2012 1148 2012-03-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVI/211/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r., w sprawie udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na lata 2007 - 2013.
2012 1146 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/241/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 7”.
2012 1134 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XX/189/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie lub przemieszczenie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 30 ustawy z dnia 28 października 2002 r., o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na rok 2012.
2012 1030 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.
2012 1010 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/200/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2012
2012 919 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XXII/201/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi wykonywane środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z o.o. w Nowym Sączu.
2012 389 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/193/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat.
2012 388 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/190/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r., w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2012 387 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/184/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Nowego Sącza.
2012 386 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/183/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Nowy Sącz.
2012 385 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/182/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalenia
2012 384 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/181/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.
2012 234 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/187/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na nowe inwestycje w zakresie obiektu sportu i rekreacji.
2012 233 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/186/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/211/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r., w sprawie udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na lata 2007 - 2013.
2012 232 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/176/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.
2011 7191 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XIX/170/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.
2011 6847 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/155/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6846 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2011 6845 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6848 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/156/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny.
2011 6851 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.
2011 6850 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: przekształcenia Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Nowym Sączu w Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu.
2011 6849 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Nawojowska 159A w Nowym Sączu.
2011 6262 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011r. w sprawie: ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2011 5587 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI/149/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.
2011 4851 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XV/139/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.
2011 4850 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XV/137/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011 r.
2011 4853 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XV/143/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza " Nowy Sącz - 47"
2011 4852 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XV/142/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 43"
2011 4431 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XIII/127/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Nowego Sacza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib
2011 4432 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XIV/128/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011
2011 3899 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/122/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.
2011 3824 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr XI/103/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.
2011 3795 2011-08-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr X/98/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Nowego Sącza.
2011 3403 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/112/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.
2011 3349 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XI/118/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 24".
2011 3350 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XI/119/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 48".
2011 3229 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr X/96/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011r. w sprawie: nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Nowym Sączu ul. Klasztorna 46.
2011 3252 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr X/97/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011r. w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
2011 2693 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr X/91/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.
2011 2694 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr X/95/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów działających na terenie Miasta Nowego Sącza.
2011 2265 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/53/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.
2011 2264 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/51/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.