Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 418

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7040 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/114/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2019 rok.
2019 7039 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/113/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Miasta Bochnia do kategorii dróg gminnych.
2019 7038 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/111/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 6664 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XI/106/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2019 rok
2019 6663 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XI/103/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia.
2019 6662 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XI/102/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Bochnia oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 6661 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XI/99/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Bochnia
2019 6660 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XI/98/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Bochnia.
2019 6659 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XI/97/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Miasta Bochnia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2019 6658 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XI/96/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Edukacji w Bochni
2019 5828 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr X/94/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2019 rok.
2019 5534 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr IX/90/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2019 rok
2019 5533 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr IX/88/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Bochnia
2019 4700 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4647 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Miejskiemu zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bochni
2019 3830 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/70/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej przez Urząd Miasta Bochnia dla jednostek budżetowych
2019 3829 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/68/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni o zmiany jej katu założycielskiego
2019 3828 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/67/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Matejski w Bochni i zmiany jej aktu założycielskiego
2019 3827 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/66/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4  im. św.Barbary w Bochni i zmiany jej aktu założycielskiego
2019 3826 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/65/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni i zmiany jej aktu założycielskiego
2019 3825 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/64/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bochni i zmiany jej aktu założycielskiego
2019 3824 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/63/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia
2019 3823 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/62/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Bochnia
2019 3822 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/61/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2019 3821 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/58/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2019 rok.
2019 3242 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VI/54/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia
2019 3241 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Bochnia w 2019 roku
2019 3240 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VI/52/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2019 rok
2019 2993 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr IV/30/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2019 rok
2019 2919 2019-04-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/12/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIASTA BOCHNIA NA ROK 2019
2019 2081 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/51/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Bochni, od 1 września 2019 roku
2019 2080 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/47/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Bochnia
2019 1912 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr V/50/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1268 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/35/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia
2019 1267 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/37/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasta Bochnia
2019 154 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/21/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2018 rok
2019 120 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/20/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Miasta Bochnia.
2019 106 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/26/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
2019 105 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/25/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Bochnia służebnościami gruntowymi
2019 104 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/16/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej oraz podwyższenia na lata 2019 – 2023 kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych bez żądania zwrotu kosztów udzielonej pomocy
2018 8788 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/10/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2018 rok.
2018 8787 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/6/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Miasta Bochnia
2018 7576 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr L/456/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Bochni
2018 7395 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr L/462/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2018 7394 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr L/457/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczególowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadana publicznego Gminy Miasta Bochnia w ramach inicjatywy lokalnej
2018 7343 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr L/461/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2018 rok.
2018 6962 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLIX/453/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2018 rok
2018 6961 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLIX/450/2018 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Miasta Bochnia
2018 6960 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLIX/449/2018 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w zarządzie jednostek w zorganizowanych zajęciach sportowo-rekreacyjnych oraz w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Bochnia do ustalania opłat za korzystaie z tych obiektów
2018 6006 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/448/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w regulaminie budżetu obywatelskiego
2018 6005 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/447/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Bochnia
2018 6004 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/445/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2018 6003 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/444/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XLIV/416/18 w sprawie podziału Gminy Miasta Bochnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 6002 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/443/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym w Bochni i Domu Pomocy Społecznej w Bochni
2018 5335 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr XLVI/437/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Kolanów” w Bochni
2018 5334 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr XLVI/438/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „przy ul. Na Buczków” w Bochni
2018 5333 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr XLVI/433/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2018 rok
2018 4380 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XLV/430/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2018 rok
2018 4379 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XLV/420/2018 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi.
2018 4299 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLIII/408/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2018 rok.
2018 4298 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/426/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gmiy Miasta Bochnia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 4297 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/425/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miasta Bochnia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4296 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/424/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń nasprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Bochnia
2018 4295 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/422/2018 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.
2018 4294 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XVV/421/2018 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości cen za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie bedących drogami publicznymi
2018 3516 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/419/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2018 3515 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/418/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwły w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy Miasa Bochni
2018 3514 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/417/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia.
2018 3513 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/416/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Bochnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3512 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/414/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2018 rok.
2018 3148 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLIII/407/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Bochnia na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3147 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLIII/406/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Bochnia
2018 3146 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLIII/405/2018 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Bochnia w 2018 roku
2018 2063 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLII/397/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane
2018 1987 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLII/398/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Miasta Bochnia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2018 1986 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLII/396/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia
2018 1985 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLII/395/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2018 rok.
2018 1984 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLII/394/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ponownego nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Bochnia
2018 1034 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/390/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Bochnia na lata 2018-2022
2018 1033 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/385/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2018 rok.
2018 795 2018-01-30 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XL/371/2017 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2017 r. na rok 2018
2018 330 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XL/380/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Miasta Bochnia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2018 328 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XL/378/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości cen za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi.
2018 327 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XL/379/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1875), w związku z art. 13 b ust. 3 i 4 oraz art.13 f ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1440 z późn. zm.),
2018 326 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XL/377/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi.
2018 325 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XL/381/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania wlasnego Gminy Miasta Bochnia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2018 324 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XL/376/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2017 8939 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/366/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2017 rok
2017 8816 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/369/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy połozonej na terenie miasta Bochnia
2017 8815 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/367/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Miasta Bochnia instrumentem płatniczym na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 8814 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/364/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Miasta Bochnia
2017 8813 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/360/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Miasta Bochnia na 2018 rok
2017 8812 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/359/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz warunków i trybu ich składania za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP
2017 8811 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/356/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionych i w mieszkaniach chronionych
2017 8646 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/361/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 7439 2017-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/344/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2017 rok
2017 7414 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/353/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokosci opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i ddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia
2017 7413 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/342/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 7412 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/341/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 5984 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/330/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomosci Gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu
2017 5960 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/339/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2017 5959 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/338/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Bochnia
2017 5958 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/333/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2017 rok.
2017 5957 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/331/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 5956 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/319/2017 Rady Miasta Bochnia z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Bochnia w 2017 roku
2017 5955 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/318/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Edukacji w Bochni
2017 4611 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/300/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2017 4610 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/313/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Bochnia
2017 4609 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/299/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2017 rok.
2017 4608 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/298/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Bochnia, ze specjalnego funduszu nagród, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2017 4607 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/297/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia.
2017 3863 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/293/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2017 3862 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/291/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2017 rok
2017 3598 2017-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/288/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta Bochnia
2017 3597 2017-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/283/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego realizowanego przez Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bochni
2017 2939 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/262/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości cen za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi
2017 2938 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/263/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat
2017 2937 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/265/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2017 2936 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/272/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2017 rok
2017 2935 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/264/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2017 2510 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/281/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2509 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/279/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Bochnia.
2017 2011 2017-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXIX/225/2016 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 2014 2017-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/250/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2017 rok
2017 1874 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXI/257/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat
2017 1855 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXI/259/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia
2017 1854 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXI/258/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Bochnia
2017 1853 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXI/256/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wysokości cen za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi
2017 1852 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXI/255/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi.
2017 1851 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXI/254/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Bochnia w 2017 roku
2017 1812 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/241/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Krzęczków - os. Św. Jana” w Bochni
2017 1796 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/240/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Uzbornia” w Bochni
2017 802 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXX/245/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 801 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXX/246/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2017 769 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXIX/237/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia
2017 661 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXIX/232/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Bochnia
2017 640 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXIX/229/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2016 rok
2017 606 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXIX/231/2016 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Bochnia przez inne podmioty niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 7548 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/221/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/209/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnetrznej biegnącej od ul. Przysieki w kierunku ul. Karola Frycza
2016 7547 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/217/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2016 rok.
2016 7523 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/224/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Bochnia
2016 7499 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/222/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Miasta Bochnia
2016 7498 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/220/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 7497 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/219/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Miasta Bochnia na 2017 rok
2016 7496 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/218/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 7495 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/216/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Śródmieście” w Bochni – w zakresie działek nr: 6090, 6091, 6092
2016 6430 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/210/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Br XV/138/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/412/06 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie powołania Młodziezowej Rady Miasta w Bochni
2016 6429 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/208/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2016 rok.
2016 6428 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/207/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 października 2016r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6402 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/206/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 6024 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXV/201/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 września 2016r. w sprawie: zasady obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Bochnia służebnościami gruntowymi.
2016 5883 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/203/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Miasta Bochnia do kategorii dróg gminnych
2016 5882 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/205/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2016 rok.
2016 5881 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/204/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Gminy Miasta Bochni oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie
2016 5880 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/202/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 września 2016r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Miasta Bochnia.
2016 5289 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXII/195/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Łychów-Brzeźnicka” w Bochni
2016 5288 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXIII/193/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Bochnia
2016 5287 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXIII/192/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Miasta Bochnia
2016 5239 2016-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/194/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Śródmieście"
2016 5238 2016-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/190/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2016 rok
2016 4315 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/187/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchylenia w części uchwały Rady Miasta Bochnia Nr XVIII/163/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta Bochnia
2016 4314 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/186/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Miasta Bochnia
2016 4313 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/185/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Bochnia
2016 4312 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/181/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2016 rok.
2016 4311 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/180/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2016 3632 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XX/167/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2016 rok
2016 3573 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XX/176/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2016 3053 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/163/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta Bochnia
2016 2484 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/160/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni
2016 2483 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/157/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Bochnia oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 2482 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/155/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2016 rok.
2016 2481 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/158/2016 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Bochnia w 2016 roku
2016 2112 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/148/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Brzeskiej w Bochni
2016 1897 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XVII/152/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Miasta Bochnia.
2016 1848 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XVII/147/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla „Kolanów” w Bochni w zakresie działki nr 3526/12 położonej w Bochni
2016 1240 2016-02-22 Uchwała Uchwała Nr XV/126/2015 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa na rok 2016
2016 563 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XV/140/2015 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasta Bochnia oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2016 552 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XV/138/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/412/06 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Bochni.
2016 551 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XV/137/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 550 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XV/136/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 549 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XV/ 134/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2015 rok.
2016 548 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XV/133/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.
2016 547 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XV/132/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni.
2016 546 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XV/131/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Edukacji w Bochni.
2016 545 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XV/130/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2016 544 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XV/128/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2015 7912 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/122/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2015 7911 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/121/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7910 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/120/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7909 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/119/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Miasta Bochnia na 2016 rok
2015 7908 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/118/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2015 rok.
2015 7907 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/117/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miasta Bochnia.
2015 7906 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/115/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Miasta Bochnia
2015 7905 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/111/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Miasta Bochnia na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2015 6669 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/107/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 października 2015r. w sprawie: w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6668 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/106/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Bochnia, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2015 6667 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/103/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2015 rok.
2015 6666 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/ 101 /15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 5976 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr X/86/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Bochnia oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 5949 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/93/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 września 2015r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Miasta Bochnia do kategorii dróg gminnych
2015 5891 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr XI/92/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 5860 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI/91/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 września 2015r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2015 rok.
2015 5393 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr X/83/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2015 rok.
2015 5392 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr X/87/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia
2015 5391 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr X/85/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Miasta Bochnia do kategorii dróg gminnych
2015 5390 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr X/84/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym w Bochni i Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
2015 4521 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr IX/76/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Miasta Bochnia
2015 4520 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr IX/71/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2015 rok
2015 4519 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr IX/81/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu i formy przyznawania przez Burmistrza Miasta Bochnia jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów
2015 4518 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr IX/77/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Bochnia w 2015 roku
2015 4517 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr IX/73/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXIV/260/12 w sprawie podziału Gminy Miasta Bochnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 4516 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr IX/82/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym w Bochni i Domu Pomocy Społecznej w Bochni
2015 4341 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/78/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie:zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2015 3618 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu "Pierwszy dzwonek", polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Miasta Bochnia, w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych .
2015 3617 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 maja 2015r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2015 rok.
2015 3181 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VI/41/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2015 rok.
2015 2528 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr V/32/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2015 rok
2015 2415 2015-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/47/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutów dla Osiedli Gminy Miasta Bochnia
2015 2414 2015-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/45/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym w Bochni i Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
2015 2248 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 1207 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/34/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Bochnia.
2015 1206 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/37/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutów dla Osiedli Gminy Miasta Bochnia
2015 716 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/24/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia.
2015 715 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/25/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2015 714 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/26/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2015 406 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/9/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Bochnia w roku 2015.
2015 405 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/7/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2014 rok.
2015 404 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/12/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: ustalenia regulaminu Targowiska "Mój Rynek" w Bochni
2014 6457 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/ 484/ 14 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 października 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bochni
2014 6456 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/482/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2014 rok.
2014 6455 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/478/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 października 2014r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Miasta Bochnia na 2015 rok
2014 5694 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XLVII/477/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 września 2014r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Miasta Bochnia do kategorii dróg gminnych
2014 5538 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLVII/476/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 września 2014r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego
2014 5414 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLVII/475/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2014 rok.
2014 5413 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr Nr Nr XLVII/473/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym w Bochni i Domu Pomocy Społecznej w Bochni
2014 5412 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLVII/471/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 września 2014r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
2014 4911 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/466/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu "Pierwszy dzwonek", polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkujących Gminę Miasta Bochnia, w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2014 4901 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/459/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Bochnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 4900 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/464/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Bochnia
2014 4899 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/465/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 4898 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/462/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia
2014 4897 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/460/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej oraz podwyższenia na lata 2014 – 2020 kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych bez żądania zwrotu kosztów udzielonej pomocy
2014 4168 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/455/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2014 rok
2014 3952 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/453/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2014 3951 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/452/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miasta Bochnia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 3950 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/450/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 3949 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/449/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Bochni
2014 3948 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/448/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia statutu Straży Miejskiej w Bochni
2014 3227 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLII/442/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2014 rok
2014 3226 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLII/441/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia
2014 3088 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLI/433/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2014 rok
2014 2729 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XL/418/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2014 rok
2014 2628 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/436/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 2356 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XL/424/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXIV/260/12 w sprawie podziału Gminy Miasta Bochnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2355 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XL/421/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym w Bochni i Domu Pomocy Społecznej w Bochni
2014 2354 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XL/420/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Bochnia w roku 2014
2014 2119 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/347/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg Gminnych na obszarze Miasta Bochni na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2014 1962 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/380/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2013 rok.
2014 1961 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/378/2013 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Miasta Bochnia
2014 1630 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr Nr Nr Nr XXXIX/414/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Miasta Bochnia do kategorii dróg gminnych
2014 1628 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/417/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Bochnia
2014 1627 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/416/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 1136 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/404/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla „Kurów” w Bochni
2014 1135 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/403/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Dołuszyce
2014 1096 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/408/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasta Bochnia oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 950 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/407/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Bochnia w roku 2014
2014 949 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/400/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu opieki Zdrowotnej w Bochni
2014 948 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/399/14 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia na lata 2014-2020 kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów zywnościowych bez żądania zwrotu kosztów udzielonej pomocy
2014 450 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/391/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/80/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie: zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego realizowanego przez Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Bochni.
2014 449 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/387/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/145/03 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Bochni
2014 448 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/386/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad używania herbu Gminy Miasta Bochnia
2014 447 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/383/2013 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasta Bochnia oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 446 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/382/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Bochnia w roku 2014.
2014 357 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/366/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2013 rok.
2013 7703 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/373/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Bochni
2013 7702 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/377/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie Osiedla Chodenice w Bochni
2013 7701 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Bochnia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia kryteriów i zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Bochni.
2013 7535 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/367/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Miasta Bochnia na 2014 rok
2013 6615 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/364/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 października 2013r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
2013 6592 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/362/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 października 2013r. w sprawie nadania Statutu Muzeum im. Prof. Stanisława Fischera w Bochni.
2013 6591 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/359/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2013 rok.
2013 5941 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/348/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 września 2013r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2013 rok.
2013 5557 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/346/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni.
2013 5556 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/340/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie okreslenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Bochnia ograniczonym prawem rzeczowym służebności przesyłu.
2013 5550 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/334/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2013 rok.
2013 5008 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/328/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 czerwca 2013r. zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2013 rok.
2013 4199 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/323/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2013 rok.
2013 4090 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXX/326/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Bochnia
2013 3733 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/291/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2013 rok.
2013 3704 2013-05-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Bochnia z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni
2013 3703 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/305/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Miasta Bochnia.
2013 3658 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/313/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zespołu Edukacji w Bochni
2013 3657 2013-05-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Bochnia z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Domu Kultury w Bochni
2013 3335 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/302/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2013 rok
2013 3139 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/304/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Bochnia oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 3138 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/301/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 marca 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany punktowej obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Trinitatis” w Bochni
2013 3137 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/300/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 marca 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Hutnicza” w Bochni, uchwalonego uchwałą Nr XXXV/344/05 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 12 sierpnia 2005 r. w zakresie ustalenia stawki opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości innej niż wynoszącej 0%
2013 3091 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/293/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 1406 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/285/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1354 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/284/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Bochnia
2013 1083 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXV/264/2012 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2012r. BUDŻET GMINY MIASTA BOCHNIA NA ROK 2013
2013 1076 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXV/266/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2012 rok.
2013 1043 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXV/268/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 7202 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/255/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Miasta Bochnia na 2013 rok
2012 7193 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/256/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2012 rok
2012 7103 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/260/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: podziału Gminy Miasta Bochnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7050 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/254/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów i zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Bochni.
2012 6001 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/244/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Bochnia
2012 5959 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/243/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 5958 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/242/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2012 5957 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/241/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 października 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Bochnia
2012 5955 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/245/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 października 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 5954 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/239/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 października 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2012 rok.
2012 5953 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/238/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 października 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 5838 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/246/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 października 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 5837 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/237/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 5348 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXII/230/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów i zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Bochni
2012 5142 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXII/235/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/166/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2012 roku
2012 5141 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXII/231/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2012 rok.
2012 4327 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/224/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2012 rok
2012 4328 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/226/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie: podziału Gminy Miasta Bochnia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów w wyborach do Rady Miasta Bochnia.
2012 3728 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XX/221/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2012 rok
2012 3573 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr Nr XX/222/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2012 2904 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XVII/173/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2012 rok.
2012 2845 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XIX/205/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2012 rok.
2012 2807 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIX/212/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Bochni
2012 2806 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIX/216/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Miasta Bochnia na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2012 2805 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIX/210/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej biegnącej od ul. Przysieki w kierunku ul. Karola Frycza
2012 2804 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIX/215/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Gminy Miasta Bochni oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie
2012 2695 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIX/211/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: ustalenia inkasentów opłaty targowej oraz wynagrodzenia za inkaso.
2012 2353 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/203/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Bochnia w 2012 roku
2012 2345 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVII/174/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Bochnia w 2012 roku
2012 2220 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/185/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Edukacji w Bochni.
2012 2221 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/186/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.
2012 2219 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/182/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia.
2012 2218 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/175/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Domu Kultury w Bochni.
2012 2120 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/184/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia.
2012 2119 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII183/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Bochnia.
2012 2118 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/172/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Bochnia na lata 2012-2016
2012 1998 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI/171/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadania pracy z rodziną, wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 1997 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI/167/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 1711 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/190/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: opłaty targowej na terenie Gminy Miasta Bochnia.
2012 1310 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XV/163/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Miasta Bochnia na rok 2012 Rady Miasta Bochnia Nr XIV/145/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 1034 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVI/166/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie:zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 801 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XIV/145/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa na rok 2012
2012 237 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/148/2011 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie:zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2012 231 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/159/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zwolnień w podatku rolnym
2012 230 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/149/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 229 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/147/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2011 rok.
2011 6995 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/133/2011 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 października 2011r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
2011 6022 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/137/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2011 rok.
2011 6023 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/138/2011 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Miasta Bochnia na 2012 rok
2011 5646 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XII/122/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 października 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 5647 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XII/123/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 października 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 5393 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/126/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy Miasta Bochnia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2011 5466 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/125/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2011 rok.
2011 5075 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr VIII/74/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2011 rok.
2011 5076 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr IX/85/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2011 rok.
2011 5053 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/119/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu Targowisk "Hali Targowej' i "Placu Rolnego" na Placu Gazaris.
2011 4906 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VII/56/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2011 rok.
2011 4907 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr X/98/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie:zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2011 rok
2011 4908 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XI/115/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2011 rok.
2011 4764 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XI/116/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze świadczeń miejskich przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia.
2011 4304 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr X/112/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej KN2 w Bochni na odcinku od Ks. Józefa Poniatowskiego do ronda przy ul. Karosek.
2011 4305 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr X/113/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: nadanie nazwy drodze wewnętrznej KN2 w Bochni na odcinku ulicy Za Szybem (zjazd do Firmy MPEC) do osiedla Niepodległości.
2011 4306 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr Nr X/114/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej KN2 w Bochni na odcinku od ronda przy ul. Karosek do ulicy Za Szybem (zjazd do Firmy MPEC).
2011 4222 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/107/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XLIV/411/10 w sprawie: stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2011 4223 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/108/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym w Bochni i Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
2011 4009 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr IX/91/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej na targowisku Gminy Miasta Bochnia oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokosci wynagrodzenia za inkaso.
2011 4010 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr IX/95/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania Miejskiemu Przedszkolu Nr 4 w Bochni nazwy - Miejskie Przedszkole Nr 4 "Cztery pory roku" im. Marii Kownackiej w Bochni
2011 4011 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr IX/96/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2011 3275 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/80/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego realizowanego przez Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Bochni.
2011 2759 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/71/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy Hali Widowiskowo Sportowej w Bochni
2011 2760 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/81/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wyznaczenia obszarów na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi
2011 2400 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/61/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta Bochnia
2011 2401 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/68/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z dminnych obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Bochnia, uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach sportowo- rekreacyjnych oraz w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Bochnia do ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów
2011 2402 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/69/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć
2011 2005 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 stycznia 2011r. Uchwała budżetowa Gminy Miasta Bochnia na rok 2011 Rady Miasta Bochnia Nr IV/20/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku
2011 2018 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr V/41/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1646 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr V/39/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty miesięcznej za korzystanie ze świadczeń miejskich przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia.
2011 1645 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutów dla Osiedli Gminy Miasta Bochnia
2011 1644 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2011 1649 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/51/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Bochnia
2011 1648 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/50/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Gminy Miasta Bochni oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie.
2011 1647 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/49/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu Targowisk „Hali Targowej” i „ Placu Rolnego” na Placu Gazaris.
2011 1605 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/48/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na targowiskach Gminy Miasta Bochnia oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 957 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie : określenia warunków oraz trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy Miasta Bochnia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2011 roku.
2011 563 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok
2010 6008 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/443/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok
2010 6009 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/454/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2010 5896 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/445/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 października 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 5895 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/444/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 października 2010r. w sprawie: ustalenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 5898 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/448/2010 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Miasta Bochnia na 2011 rok
2010 5897 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/446/2010 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnień od podatki od nieruchomości
2010 4353 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/439/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 września 2010r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Strazy Pożarnych za udział w działaniach Ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miasta Bochni
2010 4216 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XLVIII/435/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok
2010 4217 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XLVIII/440/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 września 2010r. w sprawie: utworzenia odrebnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Domu Pomocy Społecznej w Bochni
2010 3851 2010-10-06 uchwala Uchwała nr XLVII/424/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok
2010 3852 2010-10-06 uchwala Uchwała nr XLVII/425/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie : zwolnienia z podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 2897 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/422/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok
2010 2896 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/421/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie: podziału Miasta Bochnia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Bochni
2010 2064 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/404/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Goczałkowskich" w Bochni.
2010 1832 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/400/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok
2010 1833 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/405/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok
2010 1830 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLI/383/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie : zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok
2010 1831 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLII/390/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok
2010 1834 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/410/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Miasta Bochnia oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje sie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
2010 1836 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/415/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i w Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
2010 1835 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/411/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2010 1361 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr Nr XLII/398/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Łany" w Bochni.
2010 1360 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/397/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego plau zagospodarowania przestrzennego osiedla "Pagórek" w Bochni.
2010 1359 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/396/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagrospodarowania przestrzennego terenu "Trinitatis" w Bochni.
2010 1362 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr Nr XLII/399/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Łychów-Uzbornia" w Bochni
2010 1165 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLI/385/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/123/07 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia kryteriów i zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Bochni.
2010 500 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr XL/372/2009 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała budżetowa Gminy Miasta Bochnia na rok 2010 Rady Miasta Bochnia Nr XL/372/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku
2010 453 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XL/379/09 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
2010 452 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XL/374/09 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień od podatki od nieruchomości na 2010 rok
2010 268 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XL/373/2009 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie : zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2009 rok