Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 288

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7194 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/93/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/313/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwkowa
2019 7193 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/92/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Iwkowa
2019 7192 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/91/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 6760 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr XI/85/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 6668 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XI/87/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 5 września 2019 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Iwkowa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2019 5960 2019-08-19 Uchwała Uchwała Nr X/84/2019 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Iwkowa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2019 5893 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/81/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/68/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Iwkowa na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej
2019 5827 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr X/79/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 5088 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/75/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 4935 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/76/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVI/313/18 rady Gminy w Iwkowej z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwkowa
2019 4228 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 4227 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy Iwkowa na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej
2019 4226 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 3901 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr VII/64/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody w miejscowości Iwkowa i Kąty.
2019 3900 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr VII/63/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody.
2019 2622 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwkowa
2019 2621 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VI/46/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 2584 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI/62/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Iwkowa.
2019 2583 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI/54/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Iwkowa na lata 2018 – 2022.
2019 2582 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI/52/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwkowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2581 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Iwkowa.
2019 2580 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI/48/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iwkowa.
2019 1710 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – Lipa drobnolistna działka ew. nr 2689, obręb 0004 – Iwkowa
2019 1709 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/43/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – Jesion wyniosły – działka ew. nr 43/2, obręb 0005 – Kąty
2019 1708 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwkowa
2019 1707 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
2019 1706 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwkowa, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 1064 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/32/19 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY IWKOWA na rok 2019
2019 379 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2019 242 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/31/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2019 241 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/30/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wojakowa.
2019 240 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/29/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Porąbka Iwkowska.
2019 239 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/28/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Połom Mały.
2019 238 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/27/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Iwkowa
2019 237 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/26/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Kąty.
2019 236 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/25/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Drużków Pusty.
2019 235 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/24/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Dobrociesz.
2019 234 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywnosci dla osób objętych wieloletnim rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 233 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego gminnego Programu osłonowego Gminy Iwkowa w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”
2019 232 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielonego wsparcia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 8671 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i  formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 8670 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Iwkowa
2018 8669 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
2018 8668 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 8021 2018-11-27 Uchwała Uchwała Nr XLIX/325/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.
2018 8020 2018-11-27 Uchwała Uchwała Nr XLIX/324/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 8019 2018-11-27 Uchwała Uchwała Nr XLIX/326/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i  formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 7146 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/322/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 października 2018 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 7145 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/320/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iwkowa.
2018 7144 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/319/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 października 2018 r. w sprawie: dowozu uczniów klas gimnazjalnych do szkół, wobec których Gmina Iwkowa nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu.
2018 6722 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLVII/316/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 6037 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI/313/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwkowa
2018 6036 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI/312/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwkowa
2018 6035 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI/309/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 6034 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI/315/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/276/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Iwkowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5375 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLV/302/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 5328 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr XLV/306/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 16 lipca 2018 r. sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.
2018 5327 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr XLV/305/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5326 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr XLV/304/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych publicznych
2018 5157 2018-07-16 Uchwała Uchwała Nr XLII/282/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 4700 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr XLIV/293/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 4212 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/290/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 3617 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/268/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/224/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 września 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Iwkowa
2018 2964 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/281/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Iwkowa na lata 2018 - 2021
2018 2963 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/279/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 2962 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/274/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Iwkowa na lata 2018-2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Iwkowa
2018 2961 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/267/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwkowa.
2018 2592 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/276/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Iwkowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2591 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/275/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Iwkowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2562 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/278/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/184/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 marca 2017 r w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego i ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku
2018 2561 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/277/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/261/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Iwkowa, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania
2018 2005 2018-03-16 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XL/255/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 stycznia 2018 r. na rok 2018
2018 990 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XL/261/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Iwkowa, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania
2018 989 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XL/260/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji w ramach projektów „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Iwkowa (paliwo gazowe lub biomasa)" oraz „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Iwkowa (paliwa stałe)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 4 Oś Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR.
2018 988 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XL/259/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Iwkowa
2018 987 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XL/258/18 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Iwkowa
2017 9125 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/250/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku
2017 9124 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/245/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 9009 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/253/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji w ramach projektów „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Iwkowa (paliwo gazowe lub biomasa)" oraz „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Iwkowa (paliwa stałe)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 4 Oś Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR.
2017 9008 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/249/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2017 8050 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/244/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Wojakowej
2017 8049 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/243/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Dobrocieszu
2017 8048 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/242/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Marcina Kątskiego w  Kątach
2017 8047 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/241/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Czecha w Iwkowej
2017 8046 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/240/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwkowej Nagórzu
2017 8045 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/238/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Iwkowa w latach 2018 - 2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2017 8044 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/235/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 8043 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/234/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018
2017 8042 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/232/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 7424 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/230/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/147/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Iwkowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 7423 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/229/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/146/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwkowa.
2017 7422 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/228/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 6616 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/220/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 6098 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/224/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Iwkowa
2017 6025 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/226/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 września 2017 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
2017 5835 2017-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXXV/216/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 4696 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/209/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 4446 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/213/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXVII/169/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Iwkowa
2017 4445 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/211/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwkowa
2017 3716 2017-05-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/199/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 3715 2017-05-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/208/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/186/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwkowa, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3037 2017-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXXII/194/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 2998 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXXI/189/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwkowa
2017 2997 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXXI/187/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 2996 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXXI/186/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwkowa, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 2995 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXXI/185/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwkowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2690 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/184/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego i ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku
2017 1103 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/178/17 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 stycznia 2017 r. U C H W A Ł A  B U D Ż E T O W A
2017 692 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/172/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 7901 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XVII/164/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 7900 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/169/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Iwkowa
2016 7855 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/158 /16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Iwkowa.
2016 7854 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/159/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie:zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Iwkowa.
2016 7853 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/160/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7852 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/161/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2016 7851 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/162/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie:zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2016 7850 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/163 /16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie: utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Iwkowa, na których zamieszkują czasowo (sezonowo) mieszkańcy.
2016 7849 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/167 /16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwkowa przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2016 7803 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/152/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Iwkowa, na których zamieszkują czasowo (sezonowo) mieszkańcy.
2016 7802 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/148/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Iwkowa.
2016 7165 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/151/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7164 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/150/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia górnych stawek dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2016 7163 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/149/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2016 7162 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/147/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Iwkowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7161 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/146/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwkowa
2016 7160 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/145/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 7159 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/144/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.
2016 7158 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/142/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 6000 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXV/136/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 5937 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/140/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej.
2016 4761 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/125/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 3935 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/116/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 3381 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XX/111/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 2695 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XVIII/103/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 2084 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/97/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 14 marca 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 1937 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVII/100/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 14 marca 2016r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Iwkowa.
2016 1874 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XVII/102/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży.
2016 1136 2016-02-15 Uchwała Uchwała Nr XV/87/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 stycznia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY IWKOWA na rok 2016
2016 826 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XV/91/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków poniesionych na organizację pogrzebu podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej.
2016 825 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XV/90/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie : ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych.
2016 1 2016-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/77/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 8597 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/84/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej , ustalenia stawek tej opłaty sposobu jej poboru oraz wyznaczenia Inkasenta.
2015 8596 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/82/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iwkowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 8310 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/76/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/73/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Iwkowa, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2015 8309 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/79/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia stawek tej opłaty sposobu jej poboru oraz wyznaczenia Inkasenta
2015 7052 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XII/72/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, na podatek rolny oraz na podatek leśny
2015 7051 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XII/66/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 6986 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/74/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
2015 6985 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/71/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.
2015 6984 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/70/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Iwkowa
2015 6983 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/69/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.
2015 6957 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr XII/73 /15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Iwkowa, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2015 6479 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XI/60/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 12 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwkowa przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2015 6037 2015-10-19 Uchwała Uchwała Nr XI/62/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 12 października 2015r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
2015 6036 2015-10-19 Uchwała Uchwała Nr XI/61/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 12 października 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 4957 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr X/55/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 4496 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr IX/44/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 4296 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/54/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej.
2015 3190 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VII/38/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 11 maja 2015r. w sprawie: Programu osłonowego w celu udzielenia wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Iwkowa w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”.
2015 3189 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VII/36/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 11 maja 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 2057 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/34/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 marca 2015r. w sprawie podziału Gminy Iwkowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 2056 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/33/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Iwkowa.
2015 2055 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/32/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej.
2015 2054 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/27/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 1110 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2015 1109 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/25/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/218/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 października 2013 roku w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak i tryb ich pobierania
2015 1108 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/22/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 508 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr IV/14/15 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY IWKOWA na rok 2015
2015 119 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/11/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 118 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Iwkowa, na których zamieszkują czasowo (sezonowo) mieszkańcy
2015 117 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmiany wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Iwkowa
2014 6920 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLV/300/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Iwkowa, na których zamieszkują czasowo mieszkańcy
2014 6919 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLV/298/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.
2014 6918 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLV/293/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 6909 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLV/299/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Iwkowa
2014 6908 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLV/297/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Iwkowa
2014 6907 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLV/296/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.
2014 5852 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr XLIV/289/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 3 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego
2014 5851 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr XLIV/287/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 3 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 4833 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 4731 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/284/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie Programu osłonowego celem udzielenia wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z terenu Gminy Iwkowa w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
2014 4628 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/286 /14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwkowa.
2014 3509 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLI/277/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/260/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIX/182/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru stanowiącej gminy
2014 3508 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLI/268/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 3507 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLI/273/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/117/08 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 07 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Iwkowa za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2014 3046 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XL/260/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIX/182/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru stanowiącej gminy
2014 2978 2014-05-30 Ustawa Ustawa nr XL/261/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 12 maja 2014r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Iwkowa
2014 2977 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XL/264/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 12 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Iwkowej.
2014 2976 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XL/257/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 2814 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 2813 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 2285 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za dostarczaną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2014 2284 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iwkowa
2014 1493 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Iwkowa
2014 1492 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1491 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1490 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/14 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1227 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/229/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 1226 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 16 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY IWKOWA na 2014 rok
2014 277 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 276 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 275 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 7534 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014
2013 7533 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 października 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak i trybu ich pobierania
2013 6197 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 17 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 6196 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie określenia granic obwodów Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojakowej.
2013 6195 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/155/2005 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwkowa zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/249/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/155/2005 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwkowa.
2013 6194 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Iwkowa.
2013 6193 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 4876 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXX/188/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 4709 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXX/202/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/108/08 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 12 września 2008 r. w sprawie ustalenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i logopedów
2013 4547 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/201/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Kątach.
2013 3805 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 3092 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru stanowiącej Gminy.
2013 2816 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Iwkowa.
2013 2693 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Iwkowa
2013 1910 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 1787 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/13 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Iwkowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 753 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 17 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Iwkowa na rok 2013
2013 598 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2013 322 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/153/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru stanowiącej Gminy.
2013 311 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012 roku wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2013 310 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/157 /12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, na podatek rolny oraz podatek leśny.
2012 7328 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 6598 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2012 6597 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/149 /2012 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwkowa.
2012 6596 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, na podatek rolny oraz podatek leśny
2012 6595 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej nadanego Uchwałą Nr XVIII/91/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 20 stycznia 2012 roku.
2012 6542 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/152 /12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 6541 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Iwkowa
2012 6540 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Iwkowa
2012 6539 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 6538 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru stanowiącej Gminy
2012 6537 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 6536 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 rok
2012 5704 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/141/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 października 2012r. w sprawie: zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2012 5703 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/138/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Iwkowa na lata 2013 - 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Iwkowa
2012 5702 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/137/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Iwkowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5701 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/136/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 października 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 5614 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/142/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej
2012 5613 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/143/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 4251 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 3649 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXII/123/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 3021 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXI/109/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 maja 2012r. w sprawie : zmian w Statucie Gminy Iwkowa oraz utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr XXXXIII/200/06 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Iwkowej.
2012 2853 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXI/107/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 1365 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XX/102/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 marca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 1364 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XX/105/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Iwkowa.
2012 1250 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/98/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 1248 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 stycznia 2012r. U C H W A Ł A B U D Ż E T O W A GMINY IWKOWA na rok 2012
2012 930 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iwkowej.
2012 899 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/90/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 201 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/83/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 6282 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/75/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.
2011 6281 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/73/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 6283 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/76/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 6285 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/78/11 /2011 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie : określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2011 6284 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/77/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Iwkowa
2011 5527 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/57/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 3 października 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 5528 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/58/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 3 października 2011r. sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Iwkowa lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 5529 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIV/69/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 października 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 4310 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 14 lipca 2011r.
2011 3279 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr X/46/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 2715 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/36/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 23 maja 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 2406 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/33/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/25/11Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwkowa”.
2011 2020 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/22/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 2021 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/28/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 1919 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/17/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 24 stycznia 2011r. U C H W A Ł A B U D Ż E T O W A
2011 1652 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/27/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2011 1607 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/24/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola , dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwkowa.
2011 1606 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2011 1609 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/26/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Iwkowa oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.
2011 1608 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/25/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwkowa”.
2010 5702 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/258/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 14 października 2010r. w sprawie wyznaczenia miejsca placu targowego i ustalenia jego regulaminu.
2010 5616 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 266/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych.
2010 5617 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/267/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 4503 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr XLII/260/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 4504 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr XLII/261/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 października 2010r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.
2010 4505 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr XLII/262/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 28 października 2010r. w sprawie: ustalenia stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.
2010 4360 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLI/257/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 14 października 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4361 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLI/259/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 14 października 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 3858 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXXI/155/2005 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwkowa.
2010 3874 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/246/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 3875 2010-10-06 uchwala Uchwała nr XL/252/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 17 września 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 2020 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 18 marca 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 2021 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 18 marca 2010r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 2022 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 19 maja 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 1720 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie nadania imienia i sztandaru dla Publicznego Gimnazjum w Iwkowej.
2010 138 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/09 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok.