Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 379

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7355 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2019
2019 7354 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XI/93/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 6515 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr X/87/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2019
2019 6403 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr X/81/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Węgrzce
2019 6402 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVII/20/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki
2019 6401 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2019 6400 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr X/78/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki
2019 5849 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród sportowych i wyróżnień sportowych gminy Zielonki
2019 5275 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2019
2019 5274 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/55/2017 Rady Gminy Zielonki w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 4451 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zielonki na lata 2019 - 2023
2019 4450 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2019
2019 3635 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie gminy Zielonki za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna, mechanika pojazdowa i cmentarze, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3634 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie przyjmowania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zielonki za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa oraz cmentarze, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2019 3633 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/2/2018 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3067 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3066 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2019
2019 3065 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/23/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
2019 3064 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/22/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 3063 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/21/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonki na rok 2019
2019 3062 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/17/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki
2019 3061 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/16/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki oraz  określenia granic obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019 r.
2019 3060 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/15/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki
2019 1728 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/8/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2019
2019 726 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr IV/7/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z terenu stanowiącego własność Gminy Zielonki, składającego się z działek o numerach ewidencyjnych 1017/23 i 1017/24 położonego w miejscowości Zielonki
2019 725 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr IV/6/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zielonki
2019 724 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr IV/2/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZIELONKI NA ROK 2019
2019 24 2019-01-02 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2018
2018 9131 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zielonki
2018 9130 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/37/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dziekanowice
2018 9129 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Tarasowej w miejscowości Zielonki
2018 9128 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 9127 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/8/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 9126 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/7/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na terenie Gminy Zielonki na lata 2019-2023
2018 8193 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2018
2018 7767 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr XLIV/148/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Zielonki
2018 7302 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/146/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 7052 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLII/142/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2018
2018 7051 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLII/133/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach
2018 7050 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLII/131/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zielonkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2018 7049 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLII/130/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartego konkursu ofert dla położonych na obszarze gminy Zielonki  niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny lub niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert
2018 7048 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLII/129/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/114/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 7047 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLII/128/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zielonki
2018 5936 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/80/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2018
2018 5935 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/76/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz  wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 5934 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/75/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia w Bibicach Filii Biblioteki Publicznej w Zielonkach oraz wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Publicznej w Zielonkach
2018 5933 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/72/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród sportowych i wyróżnień sportowych gminy Zielonki
2018 5932 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/71/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2018 5781 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/74/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji zmiany Statutów Sołectw Gminy Zielonki
2018 4931 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XL/69/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2018
2018 4930 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XL/60/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach.
2018 4929 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XL/52/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Zielonki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2018 4884 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/55/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021
2018 4883 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/43/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki
2018 4872 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/61/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 4871 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/59/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach
2018 4870 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/58/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zielonki
2018 4869 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/57/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zielonki, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4868 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/56/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Zielonki maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 4867 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/51/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Zielonki
2018 4866 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/50/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z  zakresu administracji publicznej
2018 4865 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/49/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Samorządowego Przedszkola w Zielonkach do wydawania decyzji administracyjnych
2018 4864 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/48/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach do wydawania decyzji administracyjnych
2018 4863 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/47/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi do wydawania decyzji administracyjnych
2018 4862 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/46/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach do wydawania decyzji administracyjnych
2018 4861 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/45/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej do wydawania decyzji administracyjnych
2018 4860 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/44/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach do wydawania decyzji administracyjnych
2018 3963 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/38/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2018
2018 3585 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/32/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2018
2018 3584 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/26/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za dodatkowe usługi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przyjmowanymi ponad limit przyjęty w odrębnej uchwale od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zielonki w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2018 3583 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/25/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIV/121/2017 Rady Gminy Zielonki w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie przyjmowania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zielonki za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa oraz cmentarze, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2018 3582 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/24/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIV/120/2017 Rady Gminy Zielonki w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie gminy Zielonki za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna, mechanika pojazdowa i cmentarze, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3581 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/23/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/78/2012 Rady Gminy Zielonki w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3580 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/22/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
2018 3579 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/21/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest  gmina Zielonki
2018 3578 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/20/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki
2018 3577 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/19/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/16/2013 Rady Gminy Zielonki w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z Obiektu Rekreacyjnego w Brzozówce"
2018 2330 2018-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/15/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 2257 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/17/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 15 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2018
2018 2256 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/14/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonki na rok 2018"
2018 2255 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/13/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
2018 2254 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/12/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/52/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 13 października 2016 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Zielonki
2018 2253 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/10/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zielonki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2252 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/9/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zielonki na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1335 2018-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV/4/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2018
2018 1334 2018-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV/2/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1333 2018-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV/1/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Garlica Murowana
2018 329 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/114/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 236 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/129/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2017
2018 235 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/121/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie przyjmowania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zielonki za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa oraz cmentarze, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2018 234 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/120/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie gminy Zielonki za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna, mechanika pojazdowa i cmentarze, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 233 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/118/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/54/2000 Rady Gminy Zielonki w sprawie przekształcenia Samorządowego Ośrodka Kultury w Zielonkach w instytucję kultury o nazwie Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach oraz nadaniu jej statutu
2018 232 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/115/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych gminy Zielonki
2018 231 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/113/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest gmina Zielonki
2018 230 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/112/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest gmina Zielonki
2018 229 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/111/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Zielonki
2018 228 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/110/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZIELONKI NA ROK 2018
2017 7679 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/107/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Zielonki
2017 7678 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/105/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/4/2014 Rady Gminy Zielonki w sprawie: określenia zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.
2017 7677 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/103/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2017
2017 7638 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/99/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 7637 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/98/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2017 7636 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/93/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przybysławice
2017 7635 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/92/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Korzkiew
2017 6309 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXI/89/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2017
2017 6308 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXI/88/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwalę Nr XXXVI/31/2014 Rady Gminy Zielonki w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zielonki lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2017 6307 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXI/87/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Zielonki lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3 i 13 ustawy o finansach publicznych
2017 6306 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXI/83/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zielonki
2017 6305 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXI/81/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dziekanowice
2017 5712 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/80/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2017
2017 5603 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/72/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/76/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy Zielonki oraz zmiany statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach
2017 5337 2017-08-23 Uchwała Uchwała Nr XXIX/70/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2017
2017 4519 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/66/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2017
2017 4518 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/65/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 4517 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/64/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Zielonki
2017 4516 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/63/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Garliczka
2017 4515 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/62/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bibice
2017 3791 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXVII/54/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Batowice
2017 3790 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXVII/55/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 3789 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXVII/58/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2017
2017 3772 2017-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXVII/56/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy na zasiłki okresowe, zasiłki celowe, pomoc rzeczową przyznane pod warunkiem zwrotu
2017 3353 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXVI/50/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2017
2017 3255 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI/53/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji zmiany Statutów Sołectw Gminy Zielonki.
2017 3254 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI/46/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach
2017 3253 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI/45/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Zielonkach
2017 3252 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI/44/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej
2017 3251 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI/43/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Korzkwi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi
2017 3250 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI/42/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Bibicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach
2017 3249 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI/41/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/35/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie gminy Zielonki, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowoego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)
2017 3248 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI/38/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Garlica Murowana
2017 3247 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI/37/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dziekanowice
2017 2924 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXV/32/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2017
2017 2285 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/17/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki
2017 2179 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/23/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonki na rok 2017”
2017 2178 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/20/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zielonki
2017 2177 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/19/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki
2017 2176 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/18/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
2017 2175 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/16/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/52/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 13 października 2016 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Zielonki.
2017 2174 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/14/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ronda oraz nazwy ulicy w miejscowości Węgrzce
2017 2173 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/13/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Januszowice
2017 1220 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXIV/6/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy zielonki nr 05 w granicach administracyjnych miejscowości Bibice
2017 1154 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/8/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Zielonki nr 39  w granicach administracyjnych miejscowości Węgrzce (rejon dawnej jednostki wojskowej)
2017 1153 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/7/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Zielonki nr 14 w granicach administracyjnych miejscowości Przybysławice
2017 1090 2017-02-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/12/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2017
2017 1089 2017-02-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/2/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2017 1088 2017-02-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/1/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/12/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach.
2017 706 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XXIII/70/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZIELONKI NA ROK 2017
2017 406 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/78/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XII/79/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 345 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/81/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2016
2017 244 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/80/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym innym instrumentem płatniczym
2017 243 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/79/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2017 242 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/76/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy Zielonki oraz zmiany statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zielonkach
2017 241 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/75/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bosutów, w sołectwie Bosutów - Boleń
2016 7599 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/68/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Gminy Zielonki
2016 7598 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/65/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7394 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/67/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2016
2016 7393 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/66/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zielonki oraz tymczasowych pomieszczeń.
2016 7392 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/64/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielonki
2016 7391 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/63/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/20/2009 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego oraz szczegółowe zasady ich przyznawania i wypłacania.
2016 7390 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/62/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
2016 7389 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/61/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonki
2016 5952 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/58/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 13 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2016
2016 5931 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/54/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zielonki
2016 5932 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/56/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 13 października 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 5933 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/57/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 13 października 2016r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 5930 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/52/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 13 października 2016r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Zielonki
2016 5075 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XX/51/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2016
2016 4536 2016-07-28 Uchwała Uchwała Nr XVIII/38/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr XIV/1/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 4110 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/34/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zielonki
2016 4063 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/42/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2016
2016 4062 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/37/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr VI/23/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie gminy Zielonki za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4061 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/36/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr XII/75/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2016 4060 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/35/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr VI/22/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za wyjątkiem nieruchomości, na których jest prowadzona działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa.
2016 3506 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XVII/28/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2016
2016 3475 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/20/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bibice
2016 3474 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/19/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic w miejscowości Zielonki
2016 2748 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/17/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2016
2016 2747 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/12/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach
2016 2034 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XV/10/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 17 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2016
2016 2033 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XV/6/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/49/04 w sprawie powołania jednostki organizacyjnej pomocy społecznej Gminy Zielonki pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej
2016 2032 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XV/5/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonki na rok 2016”.
2016 1106 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/4/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 4 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1105 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/3/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych.
2016 1104 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/2/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1103 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/1/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1035 2016-02-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZIELONKI NA ROK 2016
2016 611 2016-01-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2015
2016 177 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum
2016 178 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/95/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zielonki w sprawie przekształcenia Samorządowego Ośrodka Kultury w Zielonkach w instytucję kultury o nazwie Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach oraz nadaniu jej statutu
2016 176 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
2015 7980 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z parkingu zlokalizowanego przy budynku Urzędu Gminy Zielonki.
2015 7979 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2015
2015 7978 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie gminy Zielonki, terminu płatności oraz sposobu jej poboru
2015 7977 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 7976 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 7975 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/72/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielonki
2015 7974 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Zielonkach oraz nadania jej statutu
2015 7948 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 7947 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7946 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 6060 2015-10-22 Uchwała Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 15 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 6059 2015-10-22 Uchwała Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 15 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2015
2015 6058 2015-10-22 Uchwała Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 15 października 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 5341 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2015
2015 5149 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/55/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/49/2014 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 5148 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/53/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie stref taryfowych dla taksówek, ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi, dodatkowego oznaczenia taksówek (zewnętrznego i wewnętrznego) oraz w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Zielonki
2015 5147 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/52/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/26/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 23.04.2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 5146 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/51/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/21/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 23.04.2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 5145 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/49/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 4124 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 4123 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2015
2015 4122 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/39/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego”
2015 4078 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie warunków i trybu składania formularzy podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 3762 2015-06-23 Uchwała Uchwała Nr VIII/35/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2015
2015 3492 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/32/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2015
2015 3489 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2015
2015 3311 2015-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/31/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/49/2014 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2714 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 2713 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VI/24/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/78/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28.12.2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2712 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VI/21/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 2688 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VI/25/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
2015 2687 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VI/23/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie gminy Zielonki za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2686 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VI/22/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za wyjątkiem nieruchomości, na których jest prowadzona działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa
2015 1831 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr V/10/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/41/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wola Zachariaszowska
2015 1814 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr V/19/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2015
2015 1813 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr V/11/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 19 marca 2015r. w sprawie przyjęcia: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonki na 2015 rok
2015 1812 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr V/9/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 19 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonki
2015 1811 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr V/8/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 19 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
2015 701 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr IV/3/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZIELONKI NA ROK 2015
2015 565 2015-02-05 Uchwała Uchwała Nr IV/5/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki
2015 320 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2014
2015 317 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2014
2014 7348 2014-12-22 Uchwała Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym
2014 7347 2014-12-22 Uchwała Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Januszowice
2014 6635 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XL/71/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2014
2014 6634 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XL/67/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2015
2014 5894 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/57/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 8 października 2014r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania, kontrolowania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zielonki przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2014 5895 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/59/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 8 października 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 5896 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/63/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 8 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2014
2014 4940 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/42/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rady gminy, wójta gminy, rady powiatu krakowskiego i sejmiku województwa małopolskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 4939 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/41/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wola Zachariaszowska
2014 4941 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/43/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Zielonki
2014 4943 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/51/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2014
2014 4942 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/49/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 3765 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/40/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2014
2014 3764 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/18/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2014
2014 3610 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/36/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/73/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Przybysławice
2014 3257 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/26/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/38/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zielonki
2014 3256 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/30/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2014
2014 3255 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/31/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 maja 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zielonki lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2014 3254 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/33/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji zmian Statutów Sołectw Gminy Zielonki
2014 2489 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/20/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/35/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Zielonki dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2014 1875 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/13/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 20 marca 2014r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 1864 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/14/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 20 marca 2014r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonki na 2014 rok
2014 1863 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/7/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 20 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 1813 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/73/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Zielonki na rok 2014
2014 1812 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/71/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2013
2014 985 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/4/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie określenia zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 984 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/3/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Zielonki w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 983 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/2/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 197 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/68/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę nr XLII/51/2010 Rady Gminy Zielonki w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zielonki lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2013 7034 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/61/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2013
2013 7033 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/58/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7032 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/57/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/77/2012 Rady Gminy Zielonki w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 7031 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/56/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2014
2013 7030 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/53/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zielonki na lata 2014 - 2018
2013 6119 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXX/47/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 3 października 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2013
2013 6118 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXX/44/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/76/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zielonki .
2013 5547 2013-09-16 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały z dnia 30 marca 2005 roku, w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielonki
2013 5546 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/43/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2013
2013 5498 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/35/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Zielonki dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2013 5072 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/33/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2013
2013 3809 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/23/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2013 r.
2013 3759 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/24/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/16/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu korzystania z Obiektu Rekreacyjnego w Brzozówce"
2013 3758 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/22/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/79/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 3757 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/21/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/77/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 3756 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/19/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 maja 2013r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 3482 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/18/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2013
2013 3481 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/16/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z Obiektu Rekreacyjnego w Brzozówce".
2013 3069 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXV/15/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2013
2013 2651 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/6/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z Obiektu Rekreacyjnego w Pękowicach"
2013 2650 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/4/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zielonki na lata 2013-2015
2013 2627 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/7/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 marca 2013r. w sprawie statutu Biblioteki Publicznej w Zielonkach
2013 2626 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/13/2013 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonki
2013 722 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/85/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2012
2013 721 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/87/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZIELONKI NA ROK 2013
2013 545 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/80/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 544 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/77/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 510 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/81/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 509 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/78/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 508 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/76/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zielonki
2013 507 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/82/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2013 506 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/79/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 505 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/74/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Zielonki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 504 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/73/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Przybysławice
2012 6686 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/67/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2012
2012 6685 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/60/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/23/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielonki.
2012 6684 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/66/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wzorów formularzy podatkowych
2012 6683 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/65/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2013
2012 6682 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/61/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 - 2016
2012 5934 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XX/55/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 października 2012r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych Gminy Zielonki na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 5933 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XX/50/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 października 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Zielonki
2012 5785 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/51/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI/17/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania, kontrolowania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Zielonki przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
2012 5564 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/58/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2012
2012 5563 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/56/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 października 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5562 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/49/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Zielonki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4438 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XIX/48/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2012
2012 3726 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/39/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2012
2012 3635 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVII/28/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/18/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny
2012 3634 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVI/18/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny
2012 3556 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XVII/27/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2012 3555 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XVII/26/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonki.
2012 3492 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/30/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Grębynice
2012 2854 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XVII/33/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2012
2012 2554 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XVI/19/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach
2012 2479 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVI/24/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2012
2012 2328 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XV/16/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 22 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zielonki
2012 2327 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XV/5/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonki.
2012 1477 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XV/15/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2012
2012 1014 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012
2012 979 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2011
2012 978 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/4/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2012
2012 949 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/1/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom zlokalizowanym na terenie miejscowości Bibice
2012 163 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały o inkasie podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 6976 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 13 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Zielonki.
2011 6619 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/87/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6618 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/86/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2012
2011 6620 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy podatkowych
2011 6622 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/88/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6621 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/93/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany w uchwale nr VIII/38/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zielonki oraz o uchyleniu uchwały nr IX/53/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 sierpnia 2011 roku
2011 5427 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 13 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2011
2011 4589 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/38/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zielonki
2011 4247 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Zielonki nr VII/22/2011 z dnia 02.06.2011 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zielonki nr 08, w granicach miejscowosci Trojanowice, dla działki nr 428/2, w zakresie terenu budowlanego oznaczonego symbolem 08.MN I.2, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Zielonki nr IV/21/2007 z dnia 18.01.2007 roku.
2011 4248 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr IX/71/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 sierpnia 2011r.
2011 3927 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze godzin
2011 3856 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2011
2011 3240 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zielonki
2011 3241 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie inkasa podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. U.Woj. Małoplskiego z 2007 r. Nr 82, poz. 524 z póź. zm.)
2011 2756 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/22/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie: ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZIELONKI NR 08, W GRANICACH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE, DLA DZIAŁKI NR 428/2, W ZAKRESIE TERENU BUDOWLANEGO OZNACZONEGO SYMBOLEM 08.MNI.2., UCHWALONEGO UCHWAŁĄ RADY GMINY ZIELONKI NR IV/21/2007 Z DNIA 18.01.2007 ROKU.
2011 2746 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/30/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2011
2011 2604 2011-06-17 Budżet Budżet nr V/5/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 lutego 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZIELONKI NA ROK 2011
2011 2292 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/12/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zielonki".
2011 1841 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/16/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie wysokości opłaty pobieranej z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Zielonki
2011 1842 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/17/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania, kontrolowania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Zielonki przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2011 1238 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/6/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zielonki z dnia 10 listopada 2010 r. Nr XLV/72/2010 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 506 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/1/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonki
2011 125 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zielonki na rok 2010-Nr XXXVI/80/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 5331 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLV/73/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zielonki na rok 2010-Nr XXXVI/80/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 5330 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLV/72/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 5333 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLV/75/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2011
2010 5332 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLV/74/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Zielonki
2010 5103 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/64/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 14 października 2010r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania, kontrolowania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Zielonki przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2010 4441 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/62/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 14 października 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/24/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie inkasa podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. U. Woj. Małopol. z 2007 r. Nr 82, poz. 524 z późn. zmn.)
2010 4442 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/67/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 14 października 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zielonki na rok 2010-Nr XXXVI/80/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 4210 2010-10-25 uchwala Uchwała nr XLII/42/10 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 września 2010r. w sprawie zmiany w Uchwale nr XXV/23/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielonki.
2010 4211 2010-10-25 uchwala Uchwała nr XLII/49/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 września 2010r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zielonki
2010 4212 2010-10-25 uchwala Uchwała nr XLII/51/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zielonki lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2010 4031 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLII/41/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 września 2010r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
2010 3931 2010-10-08 uchwala Uchwała nr XLII/44/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Boleń, obręb Bosutów
2010 3930 2010-10-08 uchwala Uchwała nr XLII/43/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Owczary
2010 3933 2010-10-08 uchwala Uchwała nr XLII/46/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/75/2009 Rady Gminy Zielonki z dnia 19 listopada 2009r w sprawie nadania nazw ulic w obrębie Bosutów
2010 3932 2010-10-08 uchwala Uchwała nr XLII/45/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 września 2010r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Granicznej w miejscowości Boleń, obręb Bosutów
2010 3842 2010-10-05 uchwala Uchwała nr XLII/54/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zielonki na rok 2010-Nr XXXVI/80/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 3232 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLI/34/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej
2010 3233 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLI/35/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie gminy Zielonki, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)
2010 3234 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLI/36/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały XVIII/29/2004 Rady Gminy Zielonki z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach
2010 3075 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLI/39/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2010-Nr XXXVI/80/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 2385 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/20/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2010 2386 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XL/28/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 maja 2010r. w sprawie nazw ulic w miejscowości Bibice
2010 2141 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XL/30/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2010-Nr XXXVI/80/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 1714 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/8/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: emisji obligacji Gminy Zielonki oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2010 1715 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/10/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2010 – Nr XXXVI/80/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 1650 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/26/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1671 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/23/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2010-Nr XXXVI/80/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 1088 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/3/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Zielonki
2010 1051 2010-04-21 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVI/80/2009 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 1052 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/5/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetu Gminy Zielonki na rok 2010 - Nr XXXVI/80/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 938 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/2/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zmiany w uchwale nr XXXV/68/2009 Rady Gminy Zielonki z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, sposób podziału środków na nagrody, tryb zgłaszania kandydatów do nagród
2010 308 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/4/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/59/2009 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 września 2009 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2009 r. Nr 647, poz. 4877)