Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 285

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7265 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr IX/87/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 7 października 2019 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 r.
2019 6666 2019-09-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Zembrzyce z dnia 6 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych w Gminie Zembrzyce
2019 6577 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/85/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 6 września 2019 r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 r.
2019 6576 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr VIII//80/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 6 września 2019 r. w sprawie:obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 5076 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr VII/69/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie:ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zembrzyce oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.
2019 5075 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr VII/73/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie:zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zembrzyce”.
2019 5074 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr VII/78/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 r.
2019 5073 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr VII/70/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zembrzyce.
2019 4391 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VI/68/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 r.
2019 4390 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VI/65/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.
2019 4389 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VI/66/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie:określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.
2019 4388 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VI/67/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie:zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zembrzyce na lata 2017 – 2021
2019 3461 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr V/58/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2708 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr IV/46/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 r.
2019 2707 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr V/56/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Zembrzyce na 2019 r.”
2019 2706 2019-04-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2019 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Zembrzyce w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach
2019 2705 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr V/59/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 2704 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr V/51/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zembrzyce”
2019 2703 2019-04-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2019 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Zembrzyce w sprawie zatwierdzenia statutu „Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach”
2019 1639 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr IV/42/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka w Zembrzycach
2019 1615 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/39/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1613 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/40/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach
2019 1612 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/41/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zembrzyce”.
2019 1610 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/43/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Regulaminu korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw, boisk szkolnych i stref rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Zembrzyce.
2019 389 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/34/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 r.
2019 326 2019-01-09 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/36/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2018 r. na rok 2019
2018 8172 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/25/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8153 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci zakupu posiłków albo produktów żywnościowych
2018 8152 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/24/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2018 8151 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/20/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla 1 Grupy odbiorców- Gospodarstwa domowe
2018 8150 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/26/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 8149 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 8148 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/19/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zembrzyce
2018 8147 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/16/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 8146 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej (zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności).
2018 8145 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 8144 2018-12-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2018 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zembrzyce
2018 6823 2018-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/306/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw, boisk szkolnych i stref rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Zembrzyce
2018 6822 2018-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/309/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 r.
2018 6821 2018-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/308/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach
2018 6818 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/305/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zembrzyce
2018 5476 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/287/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zembrzyce
2018 5131 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/291/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie:: ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zembrzyce miejsc sprzedaży i  podawania napojów alkoholowych.
2018 5130 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/294/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie:uchwalenia statutów sołectw Gminy Zembrzyce.
2018 5129 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/290/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach.
2018 5128 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/289/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zembrzyce.
2018 5127 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/293/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie:ustalenia na terenie Gminy Zembrzyce odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
2018 5126 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/292/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie:ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zembrzyce.
2018 4097 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/279/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
2018 4096 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/281/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX-155/09 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom niektórych dodatków do wynagrodzenia oraz nagród jak również wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2018 4095 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/278/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.
2018 4094 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/280/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w  szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych .
2018 3510 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/271/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: Regulaminu korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw i boisk szkolnych stanowiących własność Gminy Zembrzyce.
2018 3145 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/252/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 r
2018 3144 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/242/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 r
2018 3143 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XXIX/237/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 r.
2018 2461 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXX/238/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie:zmiany Statutu Gminy Zembrzyce.
2018 2460 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/256/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie:przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach.
2018 2459 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/264/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie:uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Zembrzyce na 2018 r.”
2018 2458 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/255/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie:ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.
2018 2417 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/260/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie:podziału Gminy Zembrzyce na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2416 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/261/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie:utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zembrzyce.
2018 1094 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/246/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Zembrzyce, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 1038 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/244/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZEMBRZYCE NA 2018 ROK
2018 1037 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/250/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Zembrzyce i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej .
2018 1036 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/249/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zembrzyce.
2018 1035 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/248/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2018 909 2018-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI/247/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zembrzyce”
2017 9320 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXX/241/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/146/2016 Rady Gminy Zembrzyce w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych w Gminie Zembrzyce.
2017 8667 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/231/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach.
2017 8666 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/233/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX-155/09 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom niektórych dodatków do wynagrodzenia oraz nagród jak również wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2017 7852 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/224/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Marcówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Marcówce
2017 7721 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/228/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 r.
2017 7477 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/227/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Zembrzyce instrumentem płatniczym.
2017 7476 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/221/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-267/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2017 7475 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/223/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Tarnawie Dolnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Tarnawie Dolnej.
2017 7474 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/225/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Śleszowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Dywizjonu 303 w Śleszowicach.
2017 7473 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/222 /17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół i stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. K. Przerwy- Tetmajera w Zembrzycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. K. Przerwy -Tetmajera wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Zembrzycach.
2017 6604 2017-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/212/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Marcówka
2017 6524 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXVII/213/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu „Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach”
2017 5417 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/186/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 r.
2017 5419 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXIV/199/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 r.
2017 5421 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/210/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 r.
2017 5420 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/207/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 r.
2017 5418 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXIII/196/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 r.
2017 4244 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/201/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego o nazwie „Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach”.
2017 3006 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXIII/194/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zembrzyce na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
2017 2824 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/193/2017 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Zembrzyce
2017 2823 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/192/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Zembrzyce na 2017 r.”
2017 2822 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/189/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zembrzyce oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2821 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/188/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.
2017 2692 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/187/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1619 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/184/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Zembrzyce.
2017 1618 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/181/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zembrzyce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 1576 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/183/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zembrzyce na lata 2017 – 2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Zembrzyce
2017 1575 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/182/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Zembrzyce
2017 381 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/177/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Zembrzyce na 2017 rok.
2017 380 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/174/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok.
2017 8 2017-01-02 Uchwała Uchwała Nr XXI/173/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęc w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.
2016 7820 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XX/161/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 7245 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XX/165/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 r.
2016 7091 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XX/160/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6815 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/155/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 r.
2016 5637 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/149/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 r.
2016 5607 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/146/2016 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 27 września 2016r. w sprawie: wspólnej obsługi jednostek oświatowych w Gminie Zembrzyce.
2016 5333 2016-09-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Zembrzyce z dnia 8 września 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu „Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach”
2016 5332 2016-09-20 Uchwała Uchwała Nr XVII/140/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 8 września 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zembrzyce
2016 5248 2016-09-16 Uchwała Uchwała Nr XVII/143/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 8 września 2016r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 r.
2016 4762 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/136/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 r.
2016 4396 2016-07-20 Uchwała Uchwała Nr XV/131/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 r.
2016 4395 2016-07-20 Uchwała Uchwała Nr XV/126/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zembrzyce
2016 3269 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/122/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 r.
2016 3268 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XIII/119/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 r.
2016 2250 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/118/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/30/2015 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 04 marca 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zembrzyce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 2240 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/117/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Zembrzyce na 2016 r."
2016 2226 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/115/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach
2016 2170 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/114/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Zembrzyce na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
2016 935 2016-02-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XI/110/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa 2016 r.
2016 934 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XI/109/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r.
2016 782 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr X/97/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII-308/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.
2016 688 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XII/113/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zembrzyce dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 289 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XI/103/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli,oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zembrzyce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 288 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XI/102/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śleszowice w Gminie Zembrzyce
2015 8044 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr X/95/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowej
2015 7037 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr X/94/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7036 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr X/96/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 6179 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr IX/78/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zembrzyce”, przyjętego Uchwałą Nr XIX/146/09 Rady Gminy Zembrzyce dnia 23 lutego 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 155 z 24 marca 2009 r., poz. 1136)
2015 6178 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr IX/84/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 21 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Zembrzyce, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6177 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr IX/83/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 21 października 2015r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Zembrzyce w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokość cen za tę usługę
2015 5890 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tarnawa Dolna w Gminie Zembrzyce
2015 5876 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Zembrzyce - osiedle Bace w Gminie Zembrzyce
2015 5875 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tarnawa Górna w Gminie Zembrzyce
2015 5548 2015-09-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 18 września 2015r. w sprawie: zmiany w statucie „Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach”
2015 5547 2015-09-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 18 września 2015r. w sprawie:zmiany Uchwały Nr V/42/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 17.04.2015 r.w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zembrzyce.
2015 4497 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr VII/61/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie: przyjęcia zasad pierwszeństwa w zbywaniu budynków i lokali mieszkalnych oraz ustalenie wysokości bonifikat z tytułu nabycia lokalu przez najemcę .
2015 3880 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr VI/59/2015 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Zembrzyce na 2015 rok
2015 3768 2015-06-23 Uchwała Uchwała Nr VI/54/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie: ustanowienia programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” na rok szkolny 2015/2016.
2015 2518 2015-04-23 Uchwała Uchwała Nr V/39/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia statutu „Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach”.
2015 2517 2015-04-23 Uchwała Uchwała Nr V/45/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie regulaminu korzystania z ogólnodostępnych szachowisk Gminy Zembrzyce.
2015 2516 2015-04-23 Uchwała Uchwała Nr V/43/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2515 2015-04-23 Uchwała Uchwała Nr V/41/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2015 2514 2015-04-23 Uchwała Uchwała Nr V/42/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zembrzyce.
2015 1431 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/26/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 4 marca 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Zembrzyce na 2015 r.”
2015 1430 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/37/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r.
2015 1429 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/31/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 4 marca 2015r. w sprawie ustalenia stawki za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2015 1428 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/30/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 4 marca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zembrzyce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 1427 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/25/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 4 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 803 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr III/22/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian w uchwale Budżetowej na 2015 rok
2015 802 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr III/16/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zembrzycach.
2015 780 2015-02-17 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr II-14/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa GMINY ZEMBRZYCE NA 2015 ROK
2015 312 2015-01-19 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr II-12/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014r.
2014 6445 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLII-335/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe.
2014 6398 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLII-334/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania.
2014 6397 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLII-344/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale Budżetowej na 2014 r.
2014 5393 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLI-331/2014 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej na 2014 r.
2014 4913 2014-09-08 Uchwała Uchwała Nr XL-328/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok.
2014 4767 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX-317/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2014 4733 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XL-327/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” w roku szkolnym 2014/2015
2014 4481 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-311/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2014 4480 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII-286/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2014 4477 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI-278/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2014 3985 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX-313/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach
2014 3984 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX-314/2014 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) , przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Zembrzyce
2014 3983 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX-315/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad usytuowania stałych miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zembrzyce
2014 3982 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX-316/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego , zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Zembrzyce
2014 3103 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-307/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 maja 2014r. w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach dla których organem prowadzacym jest Gmina Zembrzyce
2014 3102 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-308/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla pedagogów szkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce
2014 2960 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXV-269/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2014 2848 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII-282/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-267/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2847 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII-283/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zembrzyce
2014 2282 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI-274/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Gminy Zembrzyce
2014 2022 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI-271/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach
2014 2021 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI-275/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zembrzyce
2014 613 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV-262/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwała budżetowa Gminy Zembrzyce na 2014 rok
2014 600 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXV-267/14 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustalenowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 156 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV-255/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zembrzyce, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 155 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV-256/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Zembrzyce w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokość cen za tę usługę.
2014 154 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV-260/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 r.
2013 7698 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII-254/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 r.
2013 7364 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII-252/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 7363 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII-253/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 6469 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXII-242/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 października 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 6468 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXII-243/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok
2013 6467 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXII-241/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6466 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXII-239/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 października 2013r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zembrzyce za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
2013 5806 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI-235/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25 września 2013r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku rolnym.
2013 5805 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI-234/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25 września 2013r. w sprawie: nadania statutu dla samorządowego zakładu budżetowego o nazwie „Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach”.
2013 5804 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI-233/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25 września 2013r. w sprawie: nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie Gminny Zespół Obsługi Finansowej Szkół w Zembrzycach.
2013 5803 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI-232/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25 września 2013r. w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.
2013 5303 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXX-228/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 r.
2013 4402 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIX-221/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia statutu „Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach”
2013 3917 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII-213/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3916 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII-216/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 r.
2013 3308 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVII-203/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych .
2013 2968 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI-200/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie:uchwalenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach pod nazwą „Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Zembrzycach”.
2013 2814 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXV-192/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla pedagogów szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.
2013 2584 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV-198/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok
2013 2583 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV-193/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Zembrzyce na 2013 r.”
2013 1404 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV-188/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 29 stycznia 2013r. Uchwała budżetowa GMINY ZEMBRZYCE na 2013 rok
2013 1237 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIV – 187/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie:zmiany Uchwały Nr XXIII – 174/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28.12.2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zembrzyce.
2013 1236 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIV - 185/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie: połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach pod nazwą „Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Zembrzycach” z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Śleszowicach pod nazwą „Gminny Zakład Opieki Zdrowotne Przychodnia Zdrowia w Śleszowicach”.
2013 714 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIII - 182/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok
2013 138 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII – 173/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 137 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII – 172/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 4 stycznia 2013r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 136 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII – 175/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zembrzyce, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 135 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII – 170/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zembrzyce.
2013 134 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII – 171/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 133 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII – 176/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Zembrzyce w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokość cen za tę usługę.
2013 132 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII – 174/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zembrzyce.
2012 7335 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII - 167/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 r.
2012 7042 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr xXII - 168/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz załącznika dotyczącego deklarowanych nieruchomości i obiektów budowlanych dla Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA.
2012 6907 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII - 163/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Śleszowicach pod nazwą „Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Śleszowicach” i ogłoszenia jego jednolitego tekstu
2012 6906 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII - 161/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia maksymalnych opłat za usuwanie i składowanie odpadów komunalnych stałych od mieszkańców Gminy Zembrzyce.
2012 5948 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXI - 154/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 października 2012r. w sprawie: Regulaminu korzystania z obiektów ogólnodostępnych stanowiących  własność Gminy Zembrzyce.
2012 5687 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXI - 159/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 października 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 r.
2012 5596 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI - 155/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 października 2012r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych nieruchomości będących w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych.
2012 5487 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI - 157/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 października 2012r. w sprawie dokonania podziału gminy Zembrzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5367 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XX - 150/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 września 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Zembrzyce za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2012 5137 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XX - 148/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 września 2012r. w sprawie: powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej
2012 4958 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XX - 146/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 września 2012r. w sprawie: zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnawa Górna”
2012 4901 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XX - 149/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 września 2012r. w sprawie: zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Zembrzyce
2012 4900 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XX - 151/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 września 2012r. w sprawie: podziału Gminy Zembrzyce na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4899 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XX - 152/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 września 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 r.
2012 3825 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XIX - 140/2012 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: Regulaminu korzystania z obiektów ogólnodostępnych stanowiących własność Gminy Zembrzyce
2012 3824 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XIX - 143/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 r.
2012 3399 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX - 139/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX-203/06 Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych, stanowiących własność Gminy Zembrzyce
2012 2826 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XVI - 121/2012 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach
2012 2775 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XVII - 131/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach pod nazwą „Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Zembrzycach”
2012 2740 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XVII - 132/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Śleszowicach pod nazwą „Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Śleszowicach”
2012 2680 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII - 134/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: ustanowienia Regulaminu Nadawania Tytułu „ Honorowy Obywatel Gminy Zembrzyce” .
2012 2678 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII - 135/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 r.
2012 1953 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XV - 111/2012 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 7 marca 2012r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr VII/53/07 Rady Gminy Zembrzyce dot. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Zembrzyce.
2012 1952 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XV - 112/2012 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 7 marca 2012r. w sprawie:uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Zembrzyce na 2012 r.”
2012 1943 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XVI - 125/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 r.
2012 1942 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XVI - 124/2012 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Rady Gminy Zembrzyce Nr XI-87/11 z dnia 28.11.2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Zembrzyce.
2012 1941 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XVI - 119/2012 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: przyjęcia statutu Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach.
2012 1940 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XVI - 123/2012 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV - 20/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie: przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zembrzyce w latach 2011 – 2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Zembrzyce.
2012 1924 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XV - 106/2012 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 7 marca 2012r. w sprawie: : uchylenia Uchwały Nr X/71/07 Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie zasad i trybu korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach.
2012 1150 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XV - 114/2012 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 7 marca 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 r.
2012 1103 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV - 104/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: budżetu Gminy Zembrzyce na rok 2012
2012 836 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XIV - 102/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.
2012 832 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XIII - 95/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
2012 29 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII -98/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 r.
2012 25 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XII - 93/2011 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 r.
2011 6872 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI-84/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie:zmiany nazwy zakładu budżetowego i zmiany statutu Gminnego Zakładu Wodociągu i Kanalizacji w Zembrzycach .
2011 6871 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/73/2011 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 20 października 2011r. w sprawie : szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Zembrzyce w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 6874 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI-81/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia maksymalnych opłat za usuwanie i składowanie odpadów komunalnych stałych od mieszkańców Gminy Zembrzyce.
2011 6873 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI-87/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Zembrzyce
2011 6263 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI-78/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie:określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6264 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI-79/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 6265 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI-80/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5677 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X-72/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 20 października 2011r. w sprawie ustalenie opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.
2011 5475 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr Nr VIII- 59/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2011
2011 5476 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr IX -66/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2011r.
2011 5477 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X-76/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 20 października 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budrzetowej na 2011r.
2011 4032 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VII - 49/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie: szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zembrzycach.
2011 3544 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII - 53/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.
2011 3415 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VI- 41/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 r.
2011 3416 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VII-55/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 r.
2011 2834 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr V-28/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 r.
2011 2484 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VI-21/11 BUDŻETOWA GMINY ZEMBRZYCE NA 2011 ROK Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 stycznia 2011r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; z późn. zm./ oraz art.211, 212, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) Rada Gminy w Zembrzycach u c h w a l a , co następuje:
2011 2419 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI-39/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zembrzyce i jednostkom podległym.
2011 2420 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI - 40/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany Nr X/67/07 z dnia 26.11.2007 r. dot. zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku rolnym.
2011 2421 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI-31/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu odbudowy dla działek ewidencyjnych nr 364/2 i 363 położonych we wsi Tarnawa Dolna w gminie Zembrzyce
2011 2002 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr IV-17/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach.
2011 2003 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr IV-20/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zembrzyce w latach 2011 – 2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Zembrzyce.
2011 675 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr II/7/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie :zmiany uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr. XXXII-251/10 z dnia 13 października 2010 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Zembrzycach i w Śleszowicach. Na podstawie art 18 ust 2.pkt 15. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 39 z 2007 r. Nr 14,poz. 89 z późn. zmianami) Rada Gminy Zembrzyce uchwala, uchwala co następuje:
2011 575 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr II/11/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z póżn.zm.)Rada Gminy w Zembrzycach uchwala co następuje:
2011 576 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr III-14/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) Rada Gminy w Zembrzycach uchwala co następuje
2010 5733 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII-256/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie :wyznaczenia obszar na którym nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się po trwałym ustabilizowaniu terenu oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jt. Dz .U.z 2001 r nr. 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art.13a ustawy z dnia 11sierpnia 2001 r o szczególnych zasadach odbudowy , remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu /Dz.U.nr.84 poz.906 z 2001 r z późn.zm/ Rada Gminy w Zembrzycach uchwala co następuje uchwala co następuje
2010 5732 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII-255/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie :wyznaczenia obszar na którym nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się po trwałym ustabilizowaniu terenu oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jt. Dz .U.z 2001 r nr. 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art.13a ustawy z dnia 11sierpnia 2001 r o szczególnych zasadach odbudowy , remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu /Dz.U.nr.84 poz.906 z 2001 r z późn.zm/ Rada Gminy w Zembrzycach uchwala co następuje
2010 5731 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII-251/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 13 października 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Zembrzycach i w Śleszowicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art.39 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) Rada Gminy w Zembrzyca uchwala, co następuje
2010 5736 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII 259/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia maksymalnych opłat za usuwanie i składowanie odpadów komunalnych stałych od mieszkańców Gminy Zembrzyce Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zmianami) Rada Gminy Zembrzyce u c h w a l a, co następuje:
2010 5735 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII-258/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie :zatwierdzenia taryfy opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 24 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. z 2006r. Dz. U. Nr 123 poz. 858 z późn. zmianami) Rada Gminy Zembrzyce u c h w a l a, co następuje:
2010 5734 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII-257/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 9 listopada 2010r. wyznaczenia obszar na którym nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się po trwałym ustabilizowaniu terenu oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jt. Dz .U.z 2001 r nr. 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art.13a ustawy z dnia 11sierpnia 2001 r o szczególnych zasadach odbudowy , remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu /Dz.U.nr.84 poz.906 z 2001 r z późn.zm/ Rada Gminy w Zembrzycach uchwala co następuje :
2010 5372 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX-241/2010 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXXIX -233/2010 r. Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie działalności w zakreśie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art 7 ust 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy Zembrzyce uchwala co nastepuje:
2010 5373 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX-242/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie: zmian Uchwale Budżetowej na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z póżn.zm.) Rada Gminy w Zembrzycach uchwala co nastepuje:
2010 5374 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI-249/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowe na 2010 r
2010 4926 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXII-253/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 13 października 2010r. w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z póżn.zm.) Rada Gminy w Zembrzycach uchwala co następuje:
2010 4927 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII-265/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) Rada Gminy w Zembrzycach uchwala co następuje:
2010 1841 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX-233/2010 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust.3 i ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) - Rada Gminy Zembrzyce uchwala co następuje :
2010 1840 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII-227/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt.9 lit. „i’ ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240) Rada Gminy w Zembrzycach uchwala co następuje:
2010 1843 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX-236/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie : podziału Gminy Zembrzycena okręgi wyborcze,określenia ich granic, numerów oraz liczbie wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym. Na podstawie art.92. ust.1 i 2 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatu i sejmików wojewódzkich( tekst jedn. Dz. U z 2003 r.nr 159, poz. 1547 z późn. zmianami) oraz art. 17, art 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jedn.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy Zembrzyce uchwala, co następuje:
2010 1842 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) Rada Gminy w Zembrzycach uchwala co następuje:
2010 1727 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVI-214/09 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie:Uchwalenia Budżetu na rok 2010