Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 384

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7045 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
2019 5695 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr X/85/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica
2019 5694 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr X/84/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja
2019 5625 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr X/87/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
2019 4895 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Zawoja
2019 4772 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/435/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
2019 4771 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
2019 3973 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
2019 3171 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawoja, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2019 3170 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja
2019 3073 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2019 3072 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Zawoja ośrodka wsparcia pod nazwą „Dom Opieki Dziennej w Zawoi”
2019 3071 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawoja na rok 2019”
2019 3070 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
2019 3069 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawoja
2019 3068 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekazania w administrowanie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zawoi Świetlicy Wiejskiej w Skawicy Centrum
2019 2620 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Zawoja poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce
2019 2619 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi
2019 1651 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Zawoja
2019 1650 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 stycznia 2015 roku dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 1649 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Zawoja
2019 1648 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
2019 1104 2019-02-08 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr V/39/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 24 stycznia 2019 r. GMINY ZAWOJA NA ROK 2019
2019 878 2019-01-29 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Zawoja w roku 2018
2019 877 2019-01-29 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie dopłaty do grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie Zawoja w roku 2019
2019 876 2019-01-29 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 9125 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 9003 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych w roku 2019
2018 9002 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2018 9001 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2018 8826 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 7439 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/492/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 7438 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/494/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zawoja
2018 7156 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/495/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawoja
2018 6442 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XLVII/478/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 6406 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/483/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
2018 6405 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/481/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zawoja
2018 6404 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/480/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Zawoja odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 6403 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/479/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zawoja miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6402 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/476/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Gmina Zawoja
2018 5525 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI/469/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 5524 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI/472/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boiska do siatkówki plażowej o nawierzchni z piasku naturalnego w Zawoi Wilcznej
2018 5487 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI/473/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika nr 4  do Statutu Gminy Zawoja
2018 5185 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XLV/454/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 5159 2018-07-16 Uchwała Uchwała Nr XLV/461/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej oraz zmiany w Uchwale Nr XLIII/431/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2018  r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania , ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zawoja
2018 5158 2018-07-16 Uchwała Uchwała Nr XLV/460/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XLIII/430/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2018  r. w sprawie podziału Gminy Zawoja na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 5035 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/466/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XIX/190/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawoja
2018 5034 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/462/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawoja
2018 3699 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XLIV/441/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 3519 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/445/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 3183 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLIII/436/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawoja
2018 3182 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLIII/435/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
2018 3181 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLIII/429/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawoja na rok 2018”
2018 3180 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLIII/428/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 2843 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/431/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zawoja
2018 2842 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/430/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zawoja na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1873 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/426/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zawoja 2015 – 2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowanych na terenie Gminy Zawoja
2018 1872 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/419/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Zawoja, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1871 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/418/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawoja, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2018 1870 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/417/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zawoi Centrum w Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Zawoi Centrum
2018 1869 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/416/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Skawicy w Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skawicy
2018 1868 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/415/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Hugona Zapałowicza w Zawoi Centrum z Filią w Zawoi Przysłop poprzez likwidację Filii w Zawoi Przysłop
2018 933 2018-02-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XLI/405/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 stycznia 2018 r. GMINY ZAWOJA NA ROK 2018
2018 812 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XLI/410/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 811 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XLI/409/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 681 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XL/399/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2018 466 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XL/397/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja
2018 195 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XL/400/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 194 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XL/395/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XIX/190/2016 Rady Gminy Zawoja z  dnia 25 maja 2016 r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawoja
2017 8807 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/392/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody nr 210 – jednej spośród czterech lip, rosnących w miejscowości Zawoja – Bartyzele
2017 8806 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/388/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji dotyczących podatków oraz deklaracji podatkowych
2017 8717 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/387/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zawoja
2017 8716 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/386/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 8715 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/384/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2018 rok
2017 8714 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/383/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych w roku 2018
2017 8713 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/382/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Zawoja
2017 8712 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/381/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 8711 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/380/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2017 8710 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/379/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2017 8709 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/378/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017 8708 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/377/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2017 8707 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/376/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 7217 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/370/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2017 6914 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/371/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Program Współpracy Gminy Zawoja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2017 6913 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/369/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 6912 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/367/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/55/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Kardynała Karola Wojtyły w Zawoi Wilcznej w Skład Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej
2017 6911 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/366/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/153/2000 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie powołania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoi Mosorne
2017 6910 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/365/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Zawoi Centrum w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Hugona Zapałowicza w Zawoi Centrum wraz z Filią Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zawoi Centrum z siedzibą w Zawoi Przysłop i Gimnazjum w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Hugona Zapałowicza w Zawoi Centrum wraz z Filią Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zawoi Centrum z siedzibą w Zawoi Przysłop
2017 6909 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/364/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Skawicy w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zenona Klemensiewicza i Gimnazjum w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Zenona Klemensiewicza w Skawicy
2017 6908 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/363/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Kardynała Wojtyły w Zawoi Wilcznej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w  Zawoi Wilcznej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Ks. Kardynała Wojtyły w Zawoi Wilcznej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w  Zawoi Wilcznej
2017 6907 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/362/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Stanisława Staszica w Zawoi Mosorne wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoi Mosorne w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8 im. Stanisława Staszica w Zawoi Mosorne wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoi Mosorne
2017 6906 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/361/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zawoi Gołyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5  w Zawoi Gołyni
2017 5990 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/357/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 4  do Statutu Gminy Zawoja
2017 5989 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/351/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 5988 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/356/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 14 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Zawoja
2017 4845 2017-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/331/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zawoja
2017 4728 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/345/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja
2017 4727 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/348/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 4726 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/344/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zawoja 2015 – 2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowanych na terenie Gminy Zawoja
2017 4725 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/343/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały XI/96/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 października 2015r. w sprawie ustanowienia na obszarze gminy Zawoja zespołu przyrodniczo-krajobrazowego pod nazwą "Dolina Skawicy"
2017 4724 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/332/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy  materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zawoja
2017 4723 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/330/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w  statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Zawoi
2017 4722 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/329/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie sprawie nadania imienia dr Urszuli Janickiej – Krzywdy Babiogórskiemu Centrum Kultury i nadania statutu Babiogórskiemu Centrum Kultury
2017 3868 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/326/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 3661 2017-05-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/320/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 3359 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/316/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 3024 2017-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/274/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZAWOJA NA ROK 2017
2017 3033 2017-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXX/304/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 3026 2017-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXIX/288/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
2017 3005 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXX/305/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z obiektu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012 w Zawoi Wilczna”
2017 2863 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXX/311/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawoja”
2017 2862 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXX/301/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2017 2861 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXX/299/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawoja dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2691 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/300/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1756 2017-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/294/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Zawoja oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 1755 2017-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/292/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi
2017 1754 2017-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/284/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Hugona Zapałowicza w Zawoi Centrum z siedzibą w Zawoi Przysłop
2017 1753 2017-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/283/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Rafała Kalinowskiego w Zawoi Przysłop z dniem 31 sierpnia 2017 r. i utworzenie z dniem 1 września 2017 r. Szkoły Filialnej z klasami I-III w Zawoi Przysłop wchodzącej w strukturę organizacyjną Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Hugona Zapałowicza w Zawoi Centrum
2017 1679 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/298/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości położonych na terenie Gminy Zawoja.
2017 1139 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/275/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja
2017 1101 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/279/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania w administrowanie świetlicy wiejskiej Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zawoi
2017 1100 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/278/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Zawoja na rok 2017
2017 503 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/265/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 r.
2017 502 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/272/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu powierzchni komercyjnej budynku Zespołu Szkół w Zawoi Centrum
2017 501 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/270/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawoja
2017 500 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/271/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Zawoja
2017 499 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/268/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Zawoja
2016 7710 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/258/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie objęcia wspólną obsługą administracyjną, organizacyjną i finansową jednostek organizacyjnych Gminy Zawoja
2016 7709 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/256/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawoja
2016 7708 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/255/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych w roku 2017
2016 7707 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/253/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2017 rok
2016 7706 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/252/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zawoja
2016 7705 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/251/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2016 7704 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/250/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2016 7703 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/249/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7702 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/248/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji dotyczących podatków oraz deklaracji podatkowych
2016 7701 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/247/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zawoja
2016 7700 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/246/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 7699 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/243/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 r.
2016 6681 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXV/233/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 6680 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXV/237/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 r.
2016 5876 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXIV/228/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany Statutu Świetlicy Środowiskowej w Zawoi Centrum ustanowionego uchwałą Rady Gminy Zawoja Nr XXXII/274/2013 z dnia 6 marca 2013 r.
2016 5850 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXIV/225/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 rok
2016 5057 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/216/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 r.
2016 4964 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XX/193/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 r.
2016 4658 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXII/209/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 r.
2016 3976 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/198/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 r.
2016 3903 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/202/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zawoja
2016 3404 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XIX/188/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 r.
2016 3351 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/190/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawoja
2016 3350 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/184/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych gimnazjów.
2016 3349 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/183/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Hugona Zapałowicza w Zawoi Centrum.
2016 3348 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/182/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Kardynała Karola Wojtyły w Zawoi Wilcznej
2016 3347 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/181/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zenona Klemensiewicza w Skawicy
2016 3346 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/180/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 8 im. Stanisława Staszica w Zawoi Mosorne
2016 3345 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/179/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 5 w Zawoi Gołyni
2016 3344 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/178/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Rafała Kalinowskiego w Zawoi Przysłop
2016 3060 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XVIII/173/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 r.
2016 2984 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/170/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 2983 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/169/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawoja
2016 1899 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XVII/160/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 7 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 r.
2016 1849 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XVII/158/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 7 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Zawoja poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce
2016 1846 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XVII/167/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 7 marca 2016r. w sprawie Regulaminu Targowiska w Zawoi.
2016 1819 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XVII/166/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 7 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/36/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1818 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XVII/163/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 7 marca 2016r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi
2016 974 2016-02-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVI/147/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 stycznia 2016r. Uchwała Budzetowa na 2016 r.
2016 746 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XV/141/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi
2016 745 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XV/139/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2016 221 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/136/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2015 8355 2015-12-18 Uchwała Uchwała Nr XIII/120/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja
2015 8346 2015-12-18 Uchwała Uchwała Nr XIII/119/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica
2015 8268 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XIV/134/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8 do Uchwał Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zawoja.
2015 8267 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XIV/127/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Zawoja (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2011 r., Nr 313, poz.2597 ) oraz Uchwały Nr XXXVIII/325/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Zawoja oraz załącznika Nr 2 do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Zawoja - Ordynacja wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy Zawoja (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2013 r., poz. 5677 )
2015 7986 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/126/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji dotyczących podatków oraz deklaracji podatkowych
2015 7917 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/131/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmian do regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zawoja 2015 – 2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowanych na terenie Gminy Zawoja.
2015 7916 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/129/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2016 rok.
2015 7915 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/128/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych w roku 2016.
2015 7904 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/125/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zawoja.
2015 7903 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/124/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 6933 2015-11-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Zawoja z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXIX/239/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 6932 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr XII/114/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zawoja
2015 6931 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr XII/110/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 r.
2015 6903 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XII/118/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Zawoi uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/274/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Zawoi
2015 6015 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr XI/105/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 października 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawoja
2015 6014 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr XI/103/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 października 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zawoja
2015 6013 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 października 2015r. w sprawie ustanowienia na obszarze gminy Zawoja zespołu przyrodniczo-krajobrazowego pod nazwą "Dolina Skawicy"
2015 6012 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 r.
2015 5994 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XI/106/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 października 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2015 5993 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XI/104/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 października 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5992 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XI/101/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 października 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2015 5991 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XI/100/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 października 2015r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 5990 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XI/98/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 1 października 2015r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zawoja 2015 – 2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowanych na terenie Gminy Zawoja.
2015 5259 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr X/85/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 5214 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr X/91/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały NR XXXI/266/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie przekazania prowadzenia świetlicy wiejskiej Babiogórskiemu Centrum Kultury oraz prowadzenia świetlicy wiejskiej.
2015 5213 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr X/90/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/170/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki oraz zmiany Statutu.
2015 4624 2015-07-27 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 r.
2015 3717 2015-06-18 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 r.
2015 3497 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+.
2015 3442 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 maja 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zawoi oraz w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Zawoja
2015 3441 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 maja 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z Gminy Zawoja w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na rok szkolny 2015/2016.
2015 3137 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 r.
2015 3132 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 r.
2015 2502 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zawoi oraz w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Zawoja
2015 2501 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi
2015 2500 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja, dla obszaru wsi Zawoja
2015 2499 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawoja
2015 1953 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015
2015 1291 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/170/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki oraz zmiany Statutu.
2015 1290 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2015 1044 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Zawoja
2015 643 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 642 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: uchwalenia zmian Statutu Gminy Zawoja
2015 238 2015-01-15 Uchwała Uchwała Nr IV/14/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 r.
2015 28 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 7228 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych w roku 2015.
2014 6751 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr LII/435/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica
2014 6750 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr LII/431/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji dotyczących podatków oraz deklaracji podatkowych
2014 6749 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr LII/427/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 6502 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr LII/432/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zawoja.
2014 6501 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr LII/430/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 października 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.
2014 6454 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr LII/436/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Zawoi uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/274/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Zawoi.
2014 6453 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr LII/434/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja
2014 5906 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr LI/424/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 5281 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr L/423/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 4205 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/421/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 r.
2014 4204 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/417/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 r.
2014 4203 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/400/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 r.
2014 4202 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/398/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 r.
2014 4201 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLV/378/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 r.
2014 4199 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/376/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 r.
2014 4120 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/409/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja, dla obszaru wsi Zawoja uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/326/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 11 września 2013 r.
2014 3885 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/407/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej Nr K 1694 Jeleśnia - Koszarawa – Zawoja oraz przy drodze powiatowej Nr K 1692 Zawoja – Podpolice - Sucha Góra
2014 3884 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/404/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody nr 210 – skupienia 3 z 8 lip, rosnących w miejscowości Zawoja – Bartyzele.
2014 3883 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/403/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/239/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 3049 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/397/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XX/157/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 11 kwietnia 2012 roku – Regulaminu „Gminnego Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zawoja”
2014 3048 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/393/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja
2014 2433 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XLV/383/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawoja
2014 1385 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/375/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/352/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zawoja.
2014 1384 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/374/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1278 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLII/359/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014
2014 1265 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/373/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Zawoja
2014 858 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/362/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Pomoc dla mieszkańców Gminy Zawoja w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 857 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/361/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie Podwyższenia kryterium dochodowego i ustalenia zasad odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania dla osób objętych Programem Wspierania finansowego Gmin „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 160 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/352/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/272/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zawoja.
2014 159 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/351/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 158 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/350/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/343/2013 z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2014 rok.
2014 157 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/348/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 r.
2014 62 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XLI/336/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 r.
2013 7318 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/343/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2014 rok.
2013 7317 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/342/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych w roku 2014.
2013 7316 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/341/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zawoja na 2014 rok
2013 7315 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/340/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2013 7314 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/339/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 6607 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/334/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 31 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XLIV/263/2009 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego ,szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków podziału specjalnego funduszu nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2013 6606 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/333/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 31 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXI/170/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki oraz zmiany Statutu.
2013 6605 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/332/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 6604 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/330/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 r.
2013 5715 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/324/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 11 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr IX/54/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest gmina Zawoja.
2013 5677 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/325/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 11 września 2013r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Zawoja - oraz załącznika Nr 2 do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Zawoja – Ordynacja wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy Zawoja.
2013 5612 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/318/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 11 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 r.
2013 5513 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/326/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 11 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja, dla obszaru wsi Zawoja
2013 5010 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/302/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 r.
2013 4890 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie regulaminu korzystania z terenu Plażowiska Babiogórskiego zlokalizowanego w Zawoi
2013 4889 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/310/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 r.
2013 4680 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/306/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe
2013 4435 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/301/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja.
2013 4434 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/300/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ośrodka turystyczno narciarskiego Mosorny Groń – Policzne w Gminie Zawoja
2013 4018 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/292/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 r.
2013 3969 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/297/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmian do uchwały nr XXX/257/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawoja.
2013 3455 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/291/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XIII/97/ 2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zawoja.
2013 3453 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/290/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmian Statutu Gminy Zawoja
2013 3166 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/277/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 rok
2013 2305 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 6 marca 2013r. w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Zawoi
2013 2304 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XVII/147/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2012 r. - Regulaminu przyznawania stypendium uzdolnionym dzieciom i młodzieży, mieszkańcom Gminy Zawoja
2013 2303 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Świetlicy Środowiskowej w Zawoi Centrum ustanowionego uchwałą Rady Gminy Zawoja NR XLVI/277/2010 z dnia 23 marca 2010 r.
2013 2302 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zawoja
2013 2274 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/273/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 6 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”
2013 1908 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 6 marca 2013r. w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Kardynała Karola Wojtyły w Zawoi Wilcznej w skład Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej.
2013 1520 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie przekazania prowadzenia świetlicy wiejskiej w Skawicy, Babiogórskiemu Centrum Kultury.
2013 1120 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 stycznia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013
2013 1097 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
2013 715 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/250/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 rok
2013 202 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/257/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawoja
2012 7357 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/242/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia elektronicznych wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2012 7347 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 rok
2012 7214 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/248/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w okresie od 01 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013r.
2012 7213 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych w roku 2013.
2012 7212 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/246/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2012 7211 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 7210 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zawoja na 2013 rok
2012 7209 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2012 7146 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7145 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6919 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/170//2012 z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie zmiany nazwy Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki oraz zmiany Statutu
2012 5810 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zawoja
2012 5800 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/227/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 października 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 5768 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/234/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 października 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2012 5767 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/233/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 5766 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/230/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 r.
2012 5492 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 października 2012r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zawoja
2012 5493 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zawoi.
2012 5421 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Zawoja na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5420 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/220/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2012 4758 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXV/208/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmiany, uchwały Nr XLIV/263/2009 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków podziału specjalnego funduszu nagród oraz wysokości i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2012 4757 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXV/207/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Zawoi uchwalonego Uchwałą Nr X/78/2003 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 sierpnia 2003 roku
2012 4756 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXV/206/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Zawoja oraz zmiany Statutu Gminy Zawoja
2012 4541 2012-09-17 Uchwała Uchwała nr XXV/203/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 r.
2012 4319 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 r.
2012 3949 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 r.
2012 3943 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi.
2012 3823 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 r.
2012 3483 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI/170/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 18 maja 2012r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki oraz zmiany Statutu
2012 2647 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 18 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 rok
2012 2226 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XX/153/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi
2012 1907 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XX/158/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji punktu filialnego Zespołu Szkół w Skawicy Sucha Góra oraz punktu filialnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zawoi Wełcza
2012 1906 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XX/157/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży, szczegółowych warunków udzielania w ramach programu pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu pomocy, w tym stypendiów oraz trybu postępowania w tych sprawach
2012 1884 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/150 /2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 r.
2012 1055 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XV/123/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zawoja Nr XLIV/299/2006r. z dnia 18 maja 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawoja.
2012 1029 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/147/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie przyznawania stypendium uzdolnionym dzieciom i młodzieży, mieszkańcom gminy Zawoja.
2012 1028 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/140/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi zadań gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 1027 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/138 /2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 rok
2012 1003 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/127/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Zawoi
2012 1002 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/126/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zasad wyłapywania i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Zawoja
2012 843 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 2 marca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/146/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie likwidacji punktu filialnego Zespołu Szkół w Skawicy Sucha Góra oraz punktu filialnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zawoi Wełcza.
2012 842 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVII/146/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie likwidacji punktu filialnego Zespołu Szkół w Skawicy Sucha Góra oraz punktu filialnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zawoi Wełcza
2012 761 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XVI/133/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 18 stycznia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012
2012 43 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XV/131/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 r.
2011 6779 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Zawoja – oraz Załącznika Nr 2 do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Zawoja – Ordynacja wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy Zawoja.
2011 6780 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 października 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawoja
2011 6781 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 października 2011r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zawoja.
2011 6505 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 6506 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 6503 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 r.
2011 6504 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Zawoja
2011 6507 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2012 rok.
2011 6510 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w roku 2012.
2011 6511 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zawoja 2012 rok.
2011 6508 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zawoja Nr XLIV/299/2006r. z dnia 18 maja 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawoja.
2011 6509 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/246/2009 Rady Gminy Zawoja z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 5308 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 r.
2011 5071 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/84/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 września 2011r. w sprawie określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta.
2011 5072 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/85/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 września 2011r. w sprawie ustanowienia przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej 957 w m. Zawoja.
2011 4641 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 r.
2011 4527 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 r.
2011 4528 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 września 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 4337 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VII/28/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 r.
2011 4338 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 r.
2011 4339 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 r.
2011 3473 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest gmina Zawoja.
2011 3472 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 r.
2011 3475 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/134/2000 z dnia 30 marca 2000 roku dotyczącej Statutu Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Zawoi oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Zawoi.
2011 3474 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 maja 2011r. w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im.ks.Kardynała Karola Wojtyły w Zawoi Wilcznej w skład Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej.
2011 2597 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Zawoja.
2011 2598 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie umieszczania informacji na tablicach ogłoszeniowych na terenie Gminy Zawoja oraz pobierania z tego tytułu opłat.
2011 2418 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica.
2011 1918 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 31 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Zawoja na rok 2011
2011 673 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w roku 2011.
2011 674 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzy-telności Gminy Zawoja oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze pu-bliczno-prawnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 545 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 194 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/10/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 r.
2010 4921 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LII/330/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 r.
2010 4920 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LI/326/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 4919 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LI/325/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 r.
2010 4922 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LII/333/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/326/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2010r. dotyczącej określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4925 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LII/336/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Zawoja - zasad jej ustalania i poboru.
2010 4924 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LII/335/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zawoja
2010 4923 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LII/334/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 3968 2010-10-11 uchwala Uchwała nr L/312/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 r.
2010 3969 2010-10-11 uchwala Uchwała nr L/316/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/307/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 lipca 2010 roku dotyczącej uchwalenia gminnego programu dla młodzieży uzdolnionej sportowo, szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów sportowych gminy Zawoja tryb postępowania w tych sprawach, a także określenia osób uprawnionych do korzystania z programu.
2010 3633 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/307/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia gminnego programu dla młodzieży uzdolnionej sportowo, szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów sportowych gminy Zawoja tryb postępowania w tych sprawach, a także określenia osób uprawnionych do korzystania z programu.
2010 3634 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/308/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zawoja przez inne niż Gmina osoby prawne lub fizyczne.
2010 3610 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/287/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 r.
2010 3611 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/296/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXVIII/164/2008 Rady Gminy Zawoja z dnia 09 października 2008 r. w sprawie przekazania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi zadania polegającego na podejmowaniu wobec dłużników alimentacyjnych działań określonych ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
2010 3612 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/297/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 r.
2010 2927 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/279/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 r.
2010 2502 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/281/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/263/2009 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków podziału specjalnego funduszu nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2010 1616 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/268/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 r.
2010 1614 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/272/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zniesienia stanu pomnika przyrody nr 211 lipy, rosnącej na działce stanowiącej własność Pani [...]*, Zawoja nr 49.
2010 1615 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/277/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Świetlicy Środowiskowej w Zawoi ustanowionego uchwałą Rady Gminy Zawoja Nr XXV/154/2008
2010 1575 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/274/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 marca 2010r. w sprawie podziału Gminy Zawoja na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2010 1036 2010-04-20 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLV/267/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 stycznia 2010r.
2010 685 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLV/264/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/246/2009 Rady Gminy Zawoja z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 188 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/257/2009 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 r.
2010 189 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/263/2009 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków podziału specjalnego funduszu nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.