Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 256

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7156 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr X/91/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 6688 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok i w uchwale budżetowej na 2019 rok nr III/15/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku
2019 5818 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/76//2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tymbark oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i warunków zwolnienia z tych opłat.
2019 5817 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok i w uchwale budżetowej na 2019 rok nr III/15/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku
2019 4854 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw przy boisku sportowym w miejscowości Podłopień
2019 4853 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 4852 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/50/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 4851 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr VII/70//2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie wsi Tymbark oraz wnoszenia tych napojów na teren organizowanych imprez rekreacyjnych w ramach „XXVIII Dni Tymbarku”.
2019 4850 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Tymbark.
2019 4849 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr VII/62//2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok i w uchwale budżetowej na 2019 rok nr III/15/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku.
2019 4155 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 4149 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im.Józefa Marka w Tymbarku poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajeć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2019 4148 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kosciuszki w Zawadce poprzez uwtorzenie innej lokalizacji prowadzenia zajeć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2019 4147 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i lesnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 4146 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie okreslenie tygodniowego, obwiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podtsawowych pracujących z grupami obejmujacymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze
2019 4145 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajeć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2019 2299 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2298 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tymbark.
2019 2297 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2019 2296 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok .
2019 2255 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Tymbark.
2019 2209 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 2208 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark na rok 2019”.
2019 2207 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark
2019 522 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2019 521 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Tymbark na 2019 rok Nr III/15/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 20 grudnia 2018 roku.
2019 520 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tymbark
2019 519 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk sportowych wraz z kompleksem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Tymbarku stanowiących własność Gminy Tymbark.
2019 518 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc w ramach programu w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2019 517 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 w Gminie Tymbark.
2018 8820 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok i w uchwale budżetowej na 2018 rok nr XXXIV/201/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 6685 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XL/239/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tymbark.
2018 6684 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XL/238/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok i w uchwale budżetowej na 2018 rok nr XXXIV/201/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.
2018 4944 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/236/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tymbark.
2018 4943 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/235/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Tymbark miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4942 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/234/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tymbark.
2018 4941 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/233/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tymbark oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
2018 4356 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/230/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie wsi Tymbark oraz wnoszenia tych napojów na teren organizowanych imprez rekreacyjnych w ramach „XXVII Dni Tymbarku”.
2018 4355 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/229/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tymbark.
2018 4354 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/228/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok i w uchwale budżetowej na 2018 rok nr XXXIV/201/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.
2018 2334 2018-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/222/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tymbark
2018 2333 2018-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/221/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tymbark na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2332 2018-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/226/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników oraz zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
2018 1695 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/216/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark w miejscowościach: Tymbark, Podłopień, Piekiełko, Zawadka i Zamieście
2018 1603 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/220/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/208/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania.
2018 1602 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/213/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark na rok 2018.
2018 1601 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/212/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok i w uchwale budżetowej na 2018 rok nr XXXIV/201/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 565 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/208/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania.
2018 564 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/206/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów w indywidulanych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tymbark, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2018 563 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/205/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/80/2015 Rady Gminy Tymbark, z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie utowrzenia lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży.
2018 562 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/204/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok i w uchwale budżetowej na 2017 rok nr XXV/142/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku
2018 561 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/201/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Tymbark na 2018 rok.
2017 7733 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/197/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce.
2017 7732 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/196/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu.
2017 7731 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/195/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka w Tymbarku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Marka w Tymbark.
2017 7730 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/193/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym należności stanowiących dochody budżetu Gminy Tymbark.
2017 7729 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/192/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok .
2017 6347 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/189/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark
2017 6346 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/188/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/169/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Tymbarku.
2017 6345 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/118/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 września 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostek oświatowych Gminy Tymbark.
2017 6344 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/185/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok i w uchwale budżetowej na 2017 rok nr XXV/142/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 6175 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/183/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/133/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tymbark
2017 5276 2017-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/181/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok i w uchwale budżetowej na 2017 rok nr XXV/142/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
2017 4559 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/178/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena w Tymbarku.
2017 4558 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/173/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok i w uchwale budżetowej na 2017 rok nr XXV/142/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
2017 4100 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/153/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok i w uchwale budżetowej na 2017 rok nr XXV/142/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
2017 4037 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/166/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok i w uchwale budżetowej na 2017 rok nr XXV/142/2016 z dnia 29 grudnia 2016  roku
2017 3656 2017-05-23 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno- Administracyjnemu Szkół w Tymbarku
2017 3379 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/170/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie wsi Tymbark oraz wnoszenia tych napojów na teren organizowanych imprez rekreacyjnych w ramach „XXVI Dni Tymbarku”.
2017 2435 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/159/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu na terenie gminy Tymbark
2017 2374 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/157/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2310 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr Nr XXVII/156/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tymbark oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2309 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/155/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tymbark oraz określenia liczby punktów przyznanych za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2308 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr Nr XXVII/154/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Tymbark w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2017 1241 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/147/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark na rok 2017.
2017 1240 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/146/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.
2017 607 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXV/142/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Tymbark na 2017 rok
2017 438 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/141/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 7660 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/140/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 7659 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/138/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, dla których Gmina Tymbark stanowiła ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały.
2016 7658 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/131/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok i w uchwale budżetowej na 2016 rok nr XV/75/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku
2016 7494 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXIV/133/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tymbark
2016 6096 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXIII/130/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 20 października 2016r. w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Tymbark.
2016 6095 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXIII/129/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 20 października 2016r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, oraz tryby pobierania opłat.
2016 6094 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXIII/127/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 20 października 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/80/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
2016 6093 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXIII/126/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 20 października 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok i w uchwale budżetowej na 2016 rok nr XV/75/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.
2016 5442 2016-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXI/116/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 września 2016r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2016 rok i w uchwale budżetowej na 2016 rok nr XV/75/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 5383 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/124/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 września 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tymbarku.
2016 5382 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/123/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
2016 5381 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/122/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli tych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5380 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/121/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 września 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5379 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/120/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 września 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tymbark
2016 5378 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/119/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 września 2016r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 5377 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/118/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 września 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostek oświatowych Gminy Tymbark.
2016 3989 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XIX/111/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok i w uchwale budżetowej na 2016 rok Nr XV/75/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 3670 2016-06-21 Uchwała Uchwała Nr XVIII/105/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok i w uchwale budżetowej na 2016 rok nr XV/75/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 3637 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XVIII/109/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark
2016 3559 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/108/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie wsi Tymbark oraz wnoszenia tych napojów na teren organizowanych imprez rekreacyjnych w ramach „XXV Dni Tymbarku
2016 3139 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XVII/98/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark – działka nr 2243 w Podłopieniu
2016 3061 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XVII/97/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark
2016 2987 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/100/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark na rok 2016.
2016 2986 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/101/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie : przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.
2016 2985 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/103/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok i w uchwale budżetowej na 2016 rok nr XV/75/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 1509 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/87/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Tymbark jest organem prowadzącym.
2016 1508 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/85/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok i w uchwale budżetowej na 2016 rok nr XV/75/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.
2016 649 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XV/75/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2015r. Budżet gminy Tymbark na rok 2016
2016 379 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XV/81/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
2016 378 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XV/80/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
2016 377 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XV/79/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Tymbark.
2016 376 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XV/77/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 7883 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV-72-2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7479 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2015 7478 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/71/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7477 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/69/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok i w uchwale budżetowej na 2015rok nr V/12/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku.
2015 6232 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/65/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok i w uchwale budżetowej na 2015rok nr V/12/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku.
2015 5778 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/61/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 września 2015r. w sprawie : zmiany uchwały nr XXVI/151/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2015 5777 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/59/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok i w uchwale budżetowej na 2015rok nr V/12/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku.
2015 5510 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XI/57/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 września 2015r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników oraz zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych.
2015 5404 2015-09-16 Uchwała Uchwała Nr XI/56/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark
2015 5403 2015-09-16 Uchwała Uchwała Nr XI/53/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 września 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu osłonowego w zakresie zminiejszenia wydatków mieszkańców Gminy Tymbark z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych na okres IV kwartału 2015 roku i na rok 2016
2015 4272 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/48/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych zamieszkujących Gminę Tymbark
2015 4189 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr X/50/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Tymbark oraz zasad ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2015 4188 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr X/45/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok i w uchwale budżetowej na 2015rok nr V/12/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku.
2015 3591 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/41/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie wsi Tymbark oraz wnoszenia tych napojów na teren organizowanych imprez rekreacyjnych w ramach "XXIV Dni Tymbarku".
2015 2632 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/35/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok i w uchwale budżetowej na 2015rok nr V/12/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku.
2015 1598 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 3 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark na rok 2015.
2015 1597 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VII/34/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok i w uchwale budżetowej na rok 2015 rok Nr V/12/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku
2015 1374 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 3 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tymbark
2015 1373 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 3 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark na rok 2015
2015 856 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie regulaminu korzystania z lodowiska w Tymbarku
2015 855 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr V/21/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/219/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 stycznia 2014 roku dotyczącej przystąpienia Gminy Tymbark do rządowego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego do 150% kryterium ustawowego w związku z realizacją programu
2015 854 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr V/12/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Tymbark na 2015 rok
2014 7403 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 rok i w uchwale budżetowej na rok 2014 rok Nr XXXIV/2011/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku
2014 6496 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XL/256/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie nadanie nazwy urzędowej parkowi w Tymbarku i przyjęcia dla niego regulaminu
2014 6429 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XL/253/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok i w uchwale budżetowej na 2014 rok Nr XXXIV/211/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku.
2014 4638 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych zamieszkujących Gminę Tymbark
2014 4637 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2014 4636 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Tymbark na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 4635 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie podziału Gminy Tymbark na okręgi wyborcze
2014 4634 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/246/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3692 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tymbark na lata 2014- 2020 roku.
2014 3591 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark
2014 3590 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie wsi Tymbark oraz wnoszenia tych napojów na teren organizowanych imprez rekreacyjnych w ramach „Dni Tymbarku”.
2014 3589 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok i w uchwale budżetowej na 2014 rok Nr XXXIV/211/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku.
2014 3582 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok i w uchwale budżetowej na 2014 rok Nr XXXIV/211/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku.
2014 3010 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 rok
2014 2678 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark na rok 2014.
2014 2087 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku
2014 432 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Tymbark na 2014 rok
2014 330 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie przystąpienia Gminy Tymbark do rządowego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego do 150% kryterium ustawowego w związku z realizacją programu
2014 329 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2013 7795 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2013 7794 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 6973 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2013 6972 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 6971 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok i w uchwale budżetowej na 2013 rok Nr XXV/149/2013 z dnia 09 stycznia 2013 roku.
2013 6109 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 11 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/152/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 6108 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 11 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Tymbark
2013 6107 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 11 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.
2013 6106 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 11 października 2013r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zawadka
2013 6105 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXII-198-2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 11 października 2013r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zamieście
2013 6104 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 11 października 2013r. w sprawie nadania statutu sołectwu Tymbark
2013 6103 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 11 października 2013r. w sprawie nadania statutu sołectwu Podłopień
2013 6102 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 11 października 2013r. w sprawie nadania statutu sołectwu Piekiełko
2013 6101 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 11 października 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 5455 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok i w uchwale budżetowej na 2013 rok Nr XXV/149/2013 z dnia 9 stycznia 2013 roku
2013 4826 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXX/180/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3908 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie wsi Tymbark oraz wnoszenia tych napojów na teren organizowanych imprez rekreacyjnych w ramach „Dni Tymbarku”.
2013 3854 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 maja 2013r. w sprawie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013rok i w uchwale budżetowej na 2013rok nr XXV/149/2011 z dnia 09 stycznia 2013 roku.
2013 2751 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013rok i w uchwale budżetowej na 2013rok nr XXV/149/2011 z dnia 09 stycznia 2013 roku.
2013 2475 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark na rok 2013.
2013 2456 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 21 marca 2013r. w sprawie stawek opłaty targowej
2013 2164 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Tymbark na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1882 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tymbark
2013 1844 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012rok
2013 1596 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1595 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 1594 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2013 1597 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1600 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tymbark
2013 1599 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Tymbark
2013 1598 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie: nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Tymbark
2013 888 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Tymbark na 2013 rok.
2012 6823 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XIII/84/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 listopada 2011r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 6738 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2012 6737 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012rok i w uchwale budżetowej na 2012rok nr XIV/86/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 5742 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5649 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 października 2012r. w sprawie uznania za pomnik przyrody 1 szt. drzewa rosnącego na działkach ewid. Nr 975/1, 976 w Zamieściu.
2012 5639 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecue gminy na 2012 rok
2012 5123 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012rok i w uchwale budżetowej na 2012rok nr XIV/86/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 4930 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark
2012 4907 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XX/121/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Tymbark oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2012 4263 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XX/120/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012rok
2012 4157 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok i w uchwale budżetowej na 2012 rok Nr XIV/86/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 2738 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie wsi Tymbark oraz wnoszenia tych napojów na teren organizowanych imprez rekreacyjnych w ramach "Dni Tymbarku".
2012 2035 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tymbarku.
2012 1989 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 23 marca 2012r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników oraz zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
2012 1988 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark na rok 2012
2012 1750 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012rok i w uchwale budżetowej na 2012rok nr XIV/86/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 443 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr Nr XV/93/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: zmian w budżeciengminy na 2012 rok.
2012 407 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Tymbark na 2012 rok
2012 406 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2011r. zmian w budżecie gminy na 2011rok i w uchwale budżetowej na 2011rok nr V/25/2011 z dnia 25 luty 2011 rok.
2012 148 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany w załącznikach Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr XIII/84/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 listopada 2011r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 6381 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 6382 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2011 6383 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 5868 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011rok.
2011 5726 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr Nr IX/51/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011rok i w uchwale budżetowej na 2011rok nr V/25/2011 z dnia 25 luty 2011 rok.
2011 5499 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011rok i w uchwale budżetowej na 2011rok nr V/25/2011 z dnia 25 luty 2011 rok.
2011 5500 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5501 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 października 2011r. w sprawie zwolnień z ponoszenia opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tymbark, wykraczające poza podstawę programową.
2011 4749 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011rok i w uchwale budżetowej na 2011rok nr V/25/2011 z dnia 25 luty 2011 rok.
2011 4762 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 23 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark
2011 4381 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011rok i w uchwale budżetowej na 2011rok nr V/25/2011 z dnia 25 luty 2011 rok.
2011 4147 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 25 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Tymbark na 2011 rok.
2011 3929 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr III/10/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2010 r
2011 3461 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tymbark, wykraczające poza podstawę programową.
2011 3071 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tymbark
2011 2971 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustanowienia tytułów : ,,Honorowy Obywatel Gminy Tymbark” i ,,Zasłużony Obywatel Gminy Tymbark”
2011 2972 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr Nr VII/40/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 27 maja 2011r. w sprawie Uchwala się Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród, za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2011 2559 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr Nr VII/42/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/266/10 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 1526 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr Nr VI/36/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 1073 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 1 marca 2004r., Nr XII/101/2004 w sprawie nadania statutu zakładowi budżetowemu pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tymbarku”
2011 1072 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2010 roku w przedmiocie zmiany uchwały z dnia 1 marca 2004 r. Nr XIII/101/2004 w sprawie nadania statutu zakładowi budżetowemu pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Tymbarku”.
2011 1074 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/274/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1076 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2010 roku dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Tymbark w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2011 1075 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/274/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 590 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Tymbark do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2011 388 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr Nr III/15/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Tymbark w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2011 174 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr Nr III/8/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie mian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 175 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr Nr III/12/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIX/226/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 marca 2010 roku.
2010 5467 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr Nr XLIV/266/10 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5466 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/265/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok i w uchwale budżetowej na 2010 rok nr XXXVII/215/2009 z dnia 29 grudnia 2009 rok.
2010 5468 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr Nr XLIV/267/10 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tymbark.
2010 5470 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr Nr XLIV/270/10 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2010 5469 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr Nr XLIV/269/10 Rady Gminy Tymbark z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo Gminy Tymbark.
2010 4621 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr Nr XLIII/257/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Tymbark.
2010 4622 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr Nr XLIII/258/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmian w Statucie Urzędu Gminy Tymbark.
2010 4077 2010-10-19 uchwala Uchwała nr XLIII/254/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok i w uchwale budżetowej na 2010 rok Nr XXXVII/215/2009 z dnia 29 grudnia 2009 rok.
2010 3672 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr Nr XLII/249/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tymbark.
2010 3673 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr Nr XLII/250/10 Rady Gminy Tymbark z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie wyłaczenia drogi z użytkowania
2010 3420 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr Nr XLI/246/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIX/226/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 marca 2010 roku
2010 3182 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr Nr XLI/245/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia p.o Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Tymbarku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2010 2958 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr Nr XLII/247/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok i w uchwale budżetowej na 2010 rok nr XXXVII/215/2009 z dnia 29 grudnia 2009 rok.
2010 2739 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr Nr XLI/244/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok i w uchwale budżetowej na 2010 nr XXXVII/215/2009 z dnia 29 grudnia 2009 rok.
2010 2036 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 marca 2010r.
2010 2035 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIX/227/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustalrnia zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tymbark, wykraczajace ponad podstawę programową.
2010 2038 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIX/234/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie wyznaczenia miejsc, w których może odbywać się pozyskiwanie materiału żwirowego z rzeki Łososiny w ramach powwszechnego korzystania z wód.
2010 2037 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIX/232/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIV/197/2009 Rady Gminy Tymbark z dnia 23 września 2009 roku
2010 2007 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIX/226/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Tymbark przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
2010 1788 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr Nr XL/236/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIX/223/2010 z dnia 26 marca 2010 roku.
2010 1789 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr Nr XL/237/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Tymbark na okręgi wyborcze.
2010 1790 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr Nr XL/240/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark
2010 1346 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIX/223/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010rok oraz zmian w uchwale budżetowej Nr XXXVII/215/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.”
2010 1223 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVIII/219/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Tymbark na 2010 rok Nr XXXVII/215/2009 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2009 roku
2010 803 2010-03-31 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVII/215/2009 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na 2010 rok