Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 247

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6891 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr IX/80/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 23 września 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Trzcianie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 6890 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr IX/79/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany budzetu Gminy Trzciana na 2019r.
2019 6889 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr IX/77/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania i obliczania w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Radę Gminy Trzciana.
2019 4638 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VI/66/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gmine Trzciana, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 4637 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VI/65/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Trzciaan, warunkow i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stwki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2019 4636 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VI/64/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
2019 4635 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VI/61/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2019r.
2019 3105 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/52/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi orazobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Gminy Trzciana w 2019r.
2019 3104 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/51/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwosci i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 3103 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/50/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa.
2019 3102 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/48/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Trzciana środków stanowiących fundusz sołecki.
2019 3101 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/47/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budzetu Gminy Trzciana na 2019r.
2019 3100 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/45/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na ktore dofinansowanie jest przeznaczane.
2019 3099 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzciana oraz okreslenia granic obwodow publicznych szkól podstwowych od dnia 1 wrzesnia 2019r.
2019 1501 2019-02-21 Uchwała Uchwała Nr IV/31/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana"
2019 1500 2019-02-21 Uchwała Uchwała Nr IV/29/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Trzciana
2019 1453 2019-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 1452 2019-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/28/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na terenie Gminy Trzciana.
2019 1451 2019-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz włascicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Trzciana.
2019 1450 2019-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/26/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2019 417 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr III/25/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Trzciana
2019 359 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe położone na terenie Gminy Trzciana.
2019 335 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/24/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 334 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzciana uchwalonego dnia 26 lutego 2013r. Uchwałą Nr XV/166/13 Rady Gminy Trzciana.
2019 333 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2019 332 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2018r.
2019 331 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Trzciana na 2019r.
2018 8708 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Trzciana
2018 8645 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Trzciana
2018 8644 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 8643 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2018r.
2018 7612 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/249/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2018r
2018 7409 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXVII/252/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Trzciana Nr XXV/236/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 24 lipca 2018r. w sprawie udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji PONE na terenie Gminy Trzciana
2018 7188 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXVII/255/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody.
2018 6189 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XXVI/248/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 4 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynach i likalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Trzciana.
2018 6188 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XXVI/245/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Trzciana
2018 6187 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XXVI/244/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 4 września 2018 r. w sprawie usytuowania na terenie Gminy Trzciana miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6186 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XXVI/243/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzciana.
2018 6185 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XXVI/241/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzcianana 2018r.
2018 5451 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/236/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Trzciana
2018 5400 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXV/234/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2018r.
2018 4435 2018-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/230/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2018r.
2018 4434 2018-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/229/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradcow zawodowych zatrudnionych w szkołach i placowkach oswiatowych, dla których organem prowadzacym jest Gmina Trzciana.
2018 4433 2018-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/228/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany tresci Załącznika Nr 3 do uchwały Nr XXIII/206/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2018r.
2018 2759 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/213/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Trzciana na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki.
2018 2588 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/212/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2018r.
2018 2587 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/210/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciana na 2018r.
2018 2586 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/208/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/121/05 Rady Gminy Trzciana z dnia 31 marca 2005r. w sprawie nadania regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Trzciana.
2018 2585 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/207/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, osiągniecia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkól podstwowych.
2018 2584 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/206/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budzetu Gminy Trzciana dla publicznych i niepublicznych szkól, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2018 2583 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/205/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/126/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oswiatowych jednostek organizacyjnych Gminy Trzciana.
2018 2488 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXIII/215/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Trzciana na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2487 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXIII/214/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Trzciana na okręgi wyborcze.
2017 9292 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/204/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/74/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2016 – 2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2017 9291 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/199/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/181/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Trzciana.
2017 9290 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/198/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzciana oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 9289 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/197/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu skladania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 9288 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/196/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2017 9287 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/195/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Trzciana.
2017 9286 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/194/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy Trzciana uchwalonego dnia 26 lutego 2013r. Uchwałą Nr XV/166/13 Rady Gminy Trzciana.
2017 9285 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/193/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadow.
2017 9284 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/192/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Trzciana na 2018r.
2017 9283 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/189/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2017r.
2017 7691 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/180/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 7690 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/188/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szescioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Łąkcie Dolnej w ośmioletnią Publiczną Szkołe Podstawową im. Św. Kingi w Łąkcie Dolnej.
2017 7689 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/187/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szescioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Dembowskiego w Kierlikówce w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Edwarda Dembowskiego w Kierlikówce.
2017 7688 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/186/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szescioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kamionnej w ośmioletnią Publiczną Szkołe Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kamionnej.
2017 7687 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/181/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Trzciana.
2017 7686 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/178/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkól w Leszczynie w Publiczną Szkołę Podstawową w Leszczynie.
2017 7685 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/176/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2017r.
2017 5857 2017-09-20 Uchwała Uchwała Nr XX/174/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/142/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 16 lutego 2017r. dot. przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciana na 2017r.
2017 5856 2017-09-20 Uchwała Uchwała Nr XX/173/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/147/06 dot. ustalenia zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, osiągniecia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkól podstawowych i gimnazjum.
2017 4296 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/167/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie "Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzciana"
2017 4268 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XVII/146/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Trzciana do nowego ustroju szkolnego.
2017 4263 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XIX/170/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2017r.
2017 4262 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XIX/166/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściekow.
2017 4261 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XIX/164/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/146/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Trzciana do nowego ustroju szkolnego.
2017 3181 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/156/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody - pomnika przyrody.
2017 2403 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/149/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Trzciana
2017 2130 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/148/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstwowych prowadzonych przez Gmine Trzciana dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2129 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/147/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciana.
2017 2128 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/145/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2017r.
2017 1443 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XVI/142/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzciana na 2017r.
2017 1442 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XVI/140/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gmimy Trzciana na rok 2018 środkow stanowiących fundusz sołecki.
2017 1441 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XVI/139/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2017r.
2017 966 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr XV/137/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Trzciana na 2017r.
2017 730 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XV/133/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za swiadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzciana.
2017 583 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XV/131/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2016r.
2016 7200 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/119/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2016r.
2016 6993 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/128/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Trzciana.
2016 6890 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/130/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 22 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr II/10/2002 Rady Gminy Trzciana z dnia 10 grudnia 2002r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2016 6889 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/127/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6888 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/126/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Trzciana.
2016 5360 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/115/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2016r.
2016 5189 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/117/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Trzciana.
2016 5188 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/116/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/195/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 05 września 2013 roku
2016 3551 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XII/108/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2016 3550 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XII/105/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 1 czerwca 2016r. W sprawie: zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2016r.
2016 3549 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XII/99/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy Trzciana Nr XII/115/12 z dnia 11 września 2012r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie i nadania statutu.
2016 3052 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XI/98/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2016r.
2016 3051 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XI/94/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Trzciana.
2016 3050 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XI/91/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie.
2016 3049 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XI/90/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciana w 2016r.
2016 3048 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XI/89/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 marca 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Trzciana na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki.
2016 3047 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XI/87/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciana.
2016 3046 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XI/86/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Trzciana dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół podstawowych i publicznych gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 3045 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XI/85/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciana.
2016 268 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr X/76/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 213 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr X/82/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Trzciana na 2016r.
2016 61 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr X/75/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie uchwały Nr XV/166/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzciana
2016 60 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr X/74/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2016 – 2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2016 59 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr X /70 /15 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 grudnia 2015r. zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2015r.
2015 8261 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr IX/64/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 8260 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr IX/61/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Trzciana
2015 8055 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr IX/60/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2015 7599 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr IX/65/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2015r.
2015 7598 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr IX/63/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 7597 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr IX/62/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Trzciana.
2015 7596 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr IX/59/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7595 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr IX/58/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2015 5473 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr VII / 52 /15 Rady Gminy Trzciana z dnia 15 września 2015r. W sprawie: zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2015r.
2015 5474 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr VII/54/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 15 września 2015r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Trzciana oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 3948 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr VI/47/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2015 r.
2015 3846 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VI/49/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trzciana
2015 3845 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VI/48/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie "Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzciana"
2015 3549 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr V/38/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Trzciana w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego
2015 3346 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr V/36/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
2015 2509 2015-04-23 Uchwała Uchwała Nr IV/33/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzciana
2015 2425 2015-04-17 Uchwała Uchwała Nr IV/31/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2424 2015-04-17 Uchwała Uchwała Nr IV/30/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 24 marca 2015r. w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych
2015 2423 2015-04-17 Uchwała Uchwała Nr IV/29/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2015 r
2015 1237 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr III/22/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy Trzciana Nr XII/115/12 z dnia 11 września 2012 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie i nadanie statutu
2015 1236 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr III/21/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1230 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr III/20/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa
2015 1229 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr III/18/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciana w 2015
2015 1201 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr III/23/15 Rady Gminy Trzciana z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2015 389 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr II/11/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 grudnia 2014r. sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2014 r.
2015 388 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr II/10/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Trzciana na 2015 r.
2014 7110 2014-12-11 Uchwała Uchwała Nr I/8/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 listopada 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Trzciana na 2014 r.
2014 6986 2014-12-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/262/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 września 2014r. w sprawie uchylenia załącznika Nr 5 do uchwały Nr XXIV/259/14 z dnia 14 sierpnia 2014r.
2014 6540 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/269/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIV/259/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie herbu, flagi, banneru, flagi stolikowej, sztandaru i pieczęci Gminy Trzciana
2014 6444 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/266/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015 na obszarze Gminy Trzciana
2014 6443 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/ 265/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2014 r.
2014 4760 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/259/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie herbu, flagi, banneru, flagi stolikowej, sztandaru i pieczęci Gminy Trzciana
2014 4759 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/257/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Trzciana
2014 4755 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/255/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2014 r.
2014 3868 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXII/225/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 lutego 2014r. zmiany w budzecie Gminy Trzciana
2014 3351 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/251/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 maja 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składowania deklaracji
2014 3230 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/252/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 maja 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 3229 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/250/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 maja 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Trzciana
2014 1936 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/224/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy na 2014 rok
2014 1933 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/ 218 /13 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 grudnia 2013r. zmiany w budżecie Gminy Trzciana na 2013 rok
2014 1585 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXII/231/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciana w 2014 r.
2014 427 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXI/220/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana"
2014 426 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXI/221/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana"
2013 6964 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/213/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Trzciana
2013 6963 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/212/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 6962 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/211/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6961 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/210/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014 na obszarze Gminy Trzciana
2013 6960 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/209/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2013 rok
2013 6959 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/206/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
2013 5868 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr VIII/192/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 5 września 2013r. w sprawie "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana"
2013 5661 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/203/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 5 września 2013r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciana
2013 5660 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/201/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 5 września 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/133/09 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania i obliczania w szkołach i przedszkolu, prowadzonych przez Radę Gminy Trzciana.
2013 5659 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/197/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2013r.
2013 5658 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/195/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 5 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Trzciana , warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 4168 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XVII/189/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/163/13 z dnia 26 lutego 2013 r. dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji.
2013 4167 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XVII/188/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4166 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XVII/184/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2013r.
2013 3000 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/166/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzciana.
2013 2999 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/165/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 2998 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/164/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Trzciana.
2013 2997 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/163/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji.
2013 2996 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/162/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 2995 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/161/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2994 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/160/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy Trzciana Nr XII/115/12 z dnia 11 września 2012r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie i nadania statutu.
2013 2993 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/159/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciana w 2013r.
2013 2992 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/158/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2013 r.
2013 1589 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XIV/145/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie : zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2012 r.
2013 1298 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XIV/152/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1280 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XIV/149/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY TRZCIANA NA ROK 2013
2013 1211 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XIV/150/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzciana.
2013 1146 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIV/156/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2013 1145 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIV/155/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1144 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIV/154/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1143 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIV/153/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Trzciana.
2013 1142 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIV/151/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 6550 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/138/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia nowego statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie.
2012 6549 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/132/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
2012 6548 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/131/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Trzciana.
2012 6480 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/130/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 15 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Nr V/28/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 marca 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych do ustalenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2012 6414 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/141/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie sprawie podziału Gminy Trzciana na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 6413 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/133/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie : zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2012 r
2012 6412 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/129/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 15 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Nr II/10/2002 Rady Gminy Trzciana z dnia 10 grudnia 2002r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2012 6411 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/128/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 6410 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/127/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2013 na obszarze Gminy Trzciana.
2012 5115 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/118/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/165/06 Rady Gminy Trzciana z dnia 25 sierpnia 2006 r. dotyczącej uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2006-2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trzciana
2012 5114 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/116/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 września 2012r. w sprawie zmiany treści Statutu Gminy Trzciana.
2012 5113 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/115/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 września 2012r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie i nadania statutu
2012 5023 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XII/114/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2012 r.
2012 4933 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XII/120/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Trzciana na okręgi wyborcze
2012 3197 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/108/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Trzciana miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2012 3091 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XI/106/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 22 maja 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Trzciana
2012 2961 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/105/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2012 r.
2012 1994 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr X/89/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola w Trzcianie, wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie
2012 1984 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr X/90/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzciana w 2012r.
2012 1964 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr X/88/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2012r. w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Trzcianie
2012 1742 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr X/87/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Trzciana na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.
2012 1741 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr X/86/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2012 r.
2012 434 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr IX/80/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzciana na rok 2012.
2012 320 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr IX/73/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2011 r.
2012 270 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr IX/74/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/63/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6890 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6889 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2012 na obszarze Gminy Trzciana.
2011 6888 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr vIII/61/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2011 r.
2011 6891 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/64/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 23 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Nr II/10/02 Rady Gminy Trzciana z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 6894 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/68/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
2011 6893 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/66/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2011 6892 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/65/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Trzciana.
2011 5383 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr VII/55/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 września 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 5384 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr VII/56/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 września 2011r. w sprawie Statutu Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie.
2011 4814 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr VII/53/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2011 r.
2011 4396 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2011 r.
2011 4397 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr VI/47/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2011 r.
2011 4148 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzciana na 2011 rok
2011 3625 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/40/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie zmiany treści Statutu Gminy Trzciana.
2011 3534 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/39/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie włączenia Szkoły Muzycznej I Stopnia w Trzcianie do Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie.
2011 1446 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały dot. określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa.
2011 1447 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/201/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 listopada 2010r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 1448 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 marca 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych do ustalenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 970 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: "Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzciana"
2011 839 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia odpłatności za dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Trzciana
2011 1 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2011 13 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2010 r
2011 14 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola w Trzcianie, wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie.
2010 5067 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi w roku 2010r
2010 5068 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/188/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 czerwca 2010r. dot. zmiany organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trzcianie
2010 4617 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2010 r.
2010 4618 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 4619 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Trzciana
2010 3181 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXV/ 188/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trzcianie.
2010 2714 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXV/183/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Trzcianie Gmina Trzciana i nadania jej statutu.
2010 2672 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XXV/179/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2010 r.
2010 2412 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2010 rok.
2010 2401 2010-07-07 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXIII/170/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Trzciana na 2010 rok.
2010 1323 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2010 124 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXII/163/09 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia odpłatności za dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Trzciana w roku 2010