Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 306

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6801 2019-09-26 Uchwała Uchwała Nr XI/121/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 6800 2019-09-26 Uchwała Uchwała Nr XI/118/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice
2019 6799 2019-09-26 Uchwała Uchwała Nr XI/117/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice
2019 6798 2019-09-26 Uchwała Uchwała Nr XI/115/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 20 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tomice
2019 6797 2019-09-26 Uchwała Uchwała Nr XI/114/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomice
2019 6796 2019-09-26 Uchwała Uchwała Nr XI/113/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice
2019 6484 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr X/109/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 5030 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr IX/106/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 4055 2019-05-23 Uchwała Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Woźniki
2019 3808 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Tomicach
2019 3807 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3806 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 3147 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Witanowice – obszar 1
2019 3146 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zygodowice
2019 3045 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/74/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3044 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/71/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/63/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2356 2019-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lgota
2019 2355 2019-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tomice – obszar 1
2019 2134 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/54/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia ulicy Stawowej w Radoczy do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu
2019 1056 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1055 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Tomice
2019 1054 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Tomice
2019 1053 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 975 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi oraz osady z przydomowych oczyszczalni ścieków zrzucane do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Radoczy
2019 125 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/33/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 21 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Tomice na rok 2019 Nr III/33/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
2018 9034 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 9030 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 8659 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały ustalającej dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tomice dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny w Tomicach
2018 8658 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Tomice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2018 8657 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 8656 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2018 8655 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 8654 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023
2018 8653 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenie w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 8652 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 8513 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 8512 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Tomice
2018 7436 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLI/344/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2018 7226 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLI/343/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 7225 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLI/342/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice
2018 7224 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLI/341/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2018 7003 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XL/339/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 6909 2018-10-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Tomice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Tomice
2018 6908 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XL/336/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radocza – obszar 1
2018 6122 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/324/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tomice
2018 5916 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/332/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tomice
2018 5915 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/331/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 5914 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/326/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tomice
2018 5913 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/325/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tomice
2018 5471 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/323/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice
2018 5470 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/320/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 5469 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/318/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Żłobka Gminnego w Tomicach
2018 5468 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/317/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach
2018 4460 2018-06-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/299/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radocza – obszar 3
2018 4443 2018-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/315/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 15 czerwca 2018 r. zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 4442 2018-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/301/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice
2018 3993 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/297/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 3992 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/294/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice
2018 3991 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/293/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice
2018 3990 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/292/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice
2018 2043 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXV/288/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmiany „Regulaminu udzielania stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum”
2018 2042 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXV/287/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tomice
2018 2041 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXV/286/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 2 marca 2018 r. zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2040 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXV/283/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg
2018 2039 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXV/282/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/270/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Tomice jest organem rejestrującym, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 2038 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXV/277/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2037 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXV/276/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tomice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2036 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXV/275/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radocza
2018 1176 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/273/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/146/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Tomice oraz nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Tomicach
2018 1175 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/272/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tomice
2018 1174 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/271/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice
2018 1173 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/270/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Tomice jest organem rejestrującym, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 796 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/266/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 27 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Tomice na rok 2018 Nr XXXIII/266/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 27 grudnia 2017 r.
2017 9303 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/263/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2017 9302 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/262/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 9301 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/260/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 9300 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/257/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie nadania imion drzewom w grupie drzew uznanej za pomnik przyrody w Witanowicach
2017 7710 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXI/254/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tomice
2017 7709 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXI/251/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 16 listopada 2017 r. zmian uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7708 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXI/248/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 6964 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/242/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/63/2015 z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 6963 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/240/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 26 października 2017 r. zmian uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 6962 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/238/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tomice
2017 6343 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXIX/235/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 6190 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/233/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Tomicach
2017 6189 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/232/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany statutu Żłobka Gminnego w Tomicach
2017 5413 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/227/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice
2017 5412 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/225/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 5411 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/222/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dostosowującej sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 5410 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/218/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Tomice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5409 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/217/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice
2017 4167 2017-06-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 4166 2017-06-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Tomice instrumentem płatniczym
2017 4165 2017-06-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/205/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Tomice
2017 4164 2017-06-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/204/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Tomicach oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku
2017 4163 2017-06-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/203/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Żłobka Gminnego w Tomicach
2017 3660 2017-05-24 Uchwała Uchwała Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice
2017 3559 2017-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/193/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice
2017 3558 2017-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/192/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany „Regulaminu udzielania stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum”
2017 3557 2017-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/191/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Tomicach
2017 2942 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXV/188/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2941 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXV/183/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice, liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 2940 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXV/182/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tomice, liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 2699 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/181/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1205 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/176/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nadającej statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tomicach
2017 1204 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/175/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomice
2017 1135 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/173/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1134 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/172/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 1133 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/171/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2017 253 2017-01-10 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 23 grudnia 2016r. na 2017 rok
2016 8042 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomice
2016 8041 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/164/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 8040 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/162/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 8039 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/160/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 8038 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/158/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Tomice
2016 7035 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/157/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 7034 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/155/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7033 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/146/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Tomice oraz nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Tomicach
2016 5926 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr XX/144/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 14 października 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 5925 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr XX/142/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 14 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały nadającej statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tomicach
2016 5924 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr XX/141/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 14 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/160/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Tomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 5095 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/140/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 2 września 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tomice
2016 5094 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/137/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 2 września 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 4597 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 4596 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie założenia Przedszkola Publicznego w Witanowicach oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witanowicach
2016 4124 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVII/127/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 4123 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice
2016 4122 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Tomice i zagospodarowania tych odpadów
2016 4121 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVII/123/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice
2016 3511 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XVI/117/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 3 czerwca 2016r. zmian uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 3479 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zmiany "Regulaminu udzielania stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum"
2016 3176 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XV/113/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 2183 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/108/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 2048 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XIV/106/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tomicach
2016 1664 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/93/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 26 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Tomice
2016 1523 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/101/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały wprowadzającej zwolnienia w podatku od nieruchomości
2016 1522 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/100/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały określającej kryteria dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Tomice
2016 1473 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XII/90/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Tomice na rok 2016 Nr XII/90/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 28 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/89/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 8615 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Tomice
2015 8614 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/72/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 12 listopada 2015 r. określającej wzory formularzy informacji i deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 8601 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tomice, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum
2015 6868 2015-11-24 Uchwała Uchwała Nr X/72/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 6856 2015-11-23 Uchwała Uchwała Nr X/79/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 6855 2015-11-23 Uchwała Uchwała Nr X/73/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Tomice
2015 6854 2015-11-23 Uchwała Uchwała Nr X/71/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 6853 2015-11-23 Uchwała Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6041 2015-10-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Tomice z dnia 2 października 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice
2015 6021 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 października 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 6020 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 października 2015r. w sprawie uchylenia uchwały określającej zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Tomice
2015 6019 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 października 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 6018 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 października 2015r. w sprawie zmiany „Regulaminu udzielania stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum”
2015 6017 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 października 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Tomice
2015 6016 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 października 2015r. w sprawie zniesienia ochrony z części pomnika przyrody obejmującego grupę drzew na działce ewidencyjnej nr 71 w miejscowości Radocza
2015 4838 2015-08-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice
2015 4831 2015-08-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 4830 2015-08-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych
2015 4829 2015-08-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2015 4828 2015-08-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 31 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tomicach
2015 3586 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 3585 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę ustalającą zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice
2015 3584 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego pod nazwą "Pierwszy dzwonek" polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących w Gminie Tomice w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2015 2698 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice
2015 2697 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały określającej kryteria dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Tomice
2015 1848 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1056 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1049 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Tomice na rok 2015
2015 775 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 774 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Tomice
2015 41 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 7206 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 6667 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/299/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 6666 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/294/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 6665 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/293/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 5735 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/289/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 3 października 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 5734 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/288/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 3 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Tomice
2014 5733 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/286/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 3 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tomice
2014 5010 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/279/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych w ramach projektu "Pierwszy dzwonek"
2014 5009 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/277/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Tomice
2014 4955 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/280/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały o zarządzeniu poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 4956 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/281/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały o zarządzeniu poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 4957 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/282/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 3340 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/273/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 3314 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 3313 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/247/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 2283 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomice w 2014 roku
2014 2176 2014-04-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Tomice z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomice
2014 2175 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice
2014 1880 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/245/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Tomice na rok 2014
2014 818 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/251/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 817 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 816 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 815 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie Prawo energetyczne
2014 222 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXX/244/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 221 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXX/242/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zniesienia ochrony z siedmiu drzew wchodzących w skład grupy drzew uznanej za pomnik przyrody
2014 220 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXX/241/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/224/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice
2014 219 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXX/240/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tomice
2013 7644 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Tomice
2013 7330 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym i podatku leśnym
2013 6308 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 6307 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomice
2013 6306 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tomice
2013 6305 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 25 października 2013r. w sprawie warunków i trybu sprawiania pogrzebu przez Gminę Tomice
2013 5313 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 5312 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomice
2013 4697 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXV/214/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 4202 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXV/215/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomice
2013 3970 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXV/213/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 3878 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2858 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tomice
2013 2857 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/195/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach
2013 2856 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomice w roku 2013
2013 1939 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXII/193/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
2013 1938 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXII/191/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1937 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXII/190/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 1 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Tomice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tomice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1562 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXI/185/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Tomice na rok 2013
2013 1111 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXI/182/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice
2013 1096 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXI/183/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1095 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXI/181/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice
2013 1094 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXI/180/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1093 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXI/179/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice
2013 1092 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXI/178/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2013 705 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/175/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok
2013 80 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XX/174/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/157/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Tomice
2013 69 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XX/170/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Tomice, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 7176 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/155/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6677 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/167/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 6527 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XIX/162/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny
2012 6526 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Tomice
2012 6525 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XIX/156/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tomice
2012 6524 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Tomice, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 6523 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice
2012 6522 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tomice
2012 6521 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tomice do roku 2032"
2012 6429 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/163/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach
2012 6428 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Tomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6427 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/154/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2013 r.
2012 5840 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 5 października 2012r. w sprawie określenia zasad najmowania lokali mieszkalnych od innych właścicieli oraz ich podnajmowania w celu zapewnienia lokali socjalnych na terenie Gminy Tomice
2012 5182 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 5 października 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 5181 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 5 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Tomice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5041 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 5 października 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - drzewa uznanego za pomnik przyrody
2012 4622 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach
2012 4373 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 3644 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 3627 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XV/115/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Tomicach
2012 3531 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/117/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice
2012 3488 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XV/116/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tomice oraz określenia granic ich obwodów
2012 2675 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XV/129/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 2210 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomice w roku 2012
2012 2209 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Zygodowicach podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Woźnikach
2012 2208 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Lgocie podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach
2012 1708 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 770 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XII/93/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012
2012 158 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok
2012 157 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XII/88/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/79/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2011 r. określającej wzory formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2012 140 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/87/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/78/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tomice
2011 6559 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 6558 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/78/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tomice
2011 6560 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.
2011 6562 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/86/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 6561 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/81/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tomice
2011 5901 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice
2011 5900 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tomice
2011 5903 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 5902 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/52/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zygodowice
2011 4920 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr IX/70/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice
2011 4921 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr IX/72/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 3295 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Lgota
2011 3294 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Radocza
2011 3296 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Witanowice
2011 3298 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zygodowice
2011 3297 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VII/51/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Woźniki
2011 3207 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 3149 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 r.
2011 2799 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2011 r.
2011 2001 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wyznaczenia obszaru, na którym nastąpiło uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi
2011 1613 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/35/20011 Rady Gminy Tomice z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1614 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 672 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach
2011 630 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/20/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 6017 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr II/11/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 5455 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 8 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2010 5454 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 8 października 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/241/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie nazw ulic w miejscowości Tomice
2010 5456 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 8 października 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 5458 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 5457 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej stawki opłat za umieszczanie reklam w pasie drogowym
2010 4371 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 4372 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/246/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 4373 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 3607 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie nadanie statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tomicach
2010 3608 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 2840 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXX/241/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie nazw ulic w miejscowości Tomice
2010 2841 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXX/244/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 2499 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 2498 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Gminy Tomice
2010 2501 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/224/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice
2010 2500 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 27 maja 2010r. w sprawie ustalenia zasad finansowania ze środków budżetu Gminy Tomice kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgromadzonych na terenie nieruchomości położonych na obszarze gminy Tomice, należących do osób fizycznych
2010 1937 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice
2010 1938 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2010 1939 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 1737 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 19 marca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Tomice przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Tomice
2010 1738 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 19 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
2010 1633 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Tomice na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Tomice, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2010 1205 2010-04-29 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXVI/203/2009 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 378 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2009 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/186/2009 Rady Gminy Tomice w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Tomice przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2010 278 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/2009 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń udzielanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Tomice oraz warunków i trybu ich przyznawania