Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 202

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5101 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2019 rok
2019 5045 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/48/07 Rady Gminy Tokarnia z dnia 26 września 2007 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Zespołu Obsługi Szkół w Tokarni i nadania mu statutu zmienioną uchwałą nr XI/65/07 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 grudnia 2007 roku oraz uchwałą nr XX/117/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 4 listopada 2016 roku.
2019 5044 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tokarnia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5043 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/19/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia.
2019 4406 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4405 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 kwietnia 2010 r. Nr XXXIII/206/2010 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2019 4404 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego treningowego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu.
2019 3970 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Tokarnia.
2019 3969 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tokarnia”.
2019 3968 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2019 rok.
2019 2729 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Tokarni do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie udzielania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
2019 2728 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 18 marca 2019 r. w sprawieustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tokarnia
2019 2727 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tokarnia oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2019 2726 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Tokarnia oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.
2019 2725 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr V/23/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2019 rok.
2019 2724 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tokarnia na lata 2019-2023.
2019 1393 2019-02-15 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr IV/16/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2019 1009 2019-02-05 Uchwała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2018 rok
2019 994 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tokarnia w 2019 roku
2019 993 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr IV/20/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tokarnia oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 992 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia
2019 82 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego Gminy Tokarnia w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023
2019 81 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 80 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8169 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie:wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położone na terenie Gminy Tokarnia.
2018 7876 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/163/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2017 rok
2018 7875 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXV/153/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2017 rok
2018 7874 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXIX/185/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2017 rok
2018 7873 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/178/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2017 rok
2018 7872 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIX/115/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2016 rok
2018 7871 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XX/120/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2016 rok
2018 7720 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXV/232/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2018 rok
2018 7719 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXI/196/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2018 rok
2018 7718 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXII/205/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2018 rok
2018 7717 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/216/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2018 rok
2018 7716 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/227/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2018 rok
2018 7715 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/238/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2018 rok
2018 7690 2018-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/235/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2018 rok
2018 7360 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/240/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tokarnia
2018 5734 2018-08-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/226/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania w sprawie dofinansowania na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na nowoczesne i ekologiczne kotły na paliwo stałe lub kotły gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Tokarnia
2018 5733 2018-08-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/230/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia
2018 5732 2018-08-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/228/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie : zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5731 2018-08-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/229/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.
2018 5220 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/220/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych, w szkołach podstawowych i przedszkolach, zwanymi też placówkami oświatowymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia
2018 4752 2018-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/218/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położone na terenie Gminy Tokarnia.
2018 3851 2018-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXXII/212/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Tokarnia.
2018 2109 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/201/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tokarnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2108 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/200/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tokarnia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i  numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2107 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/199/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Tokarnia.
2018 2106 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/198/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tokarnia w 2018 roku
2018 1295 2018-02-20 Uchwała Uchwała Nr XXX/191/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2018 rok
2017 9131 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXIX/187/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i ekologiczne źródło ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Tokarnia”
2017 9132 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXIX/188/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i ekologiczne kotły gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Tokarnia”
2017 9130 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXIX/186/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tokarnia na lata 2017-2032”.
2017 9129 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/184/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/166/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i ekologiczne kotły gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Tokarnia”
2017 9128 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/183/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/165/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i ekologiczne źródło ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Tokarnia
2017 9126 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/165/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie „Regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę niskowydajnych i nie ekologicznych kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i ekologiczne źródło ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Tokarnia”
2017 9127 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXVII/166/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i ekologiczne kotły gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Tokarnia”
2017 7507 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/170/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Krzczonowie
2017 7493 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie : stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Placówek Oświatowych w Krzczonowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową
2017 7492 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/175/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie : stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni w ośmioletnią Szkołę Podstawową
2017 7491 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/174/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie : stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Marusarza w Tokarni w ośmioletnia Szkołę Podstawową
2017 7490 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/173/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie : stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im.Ojca Piotra Palucha w Skomielnej Czarnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową
2017 7489 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/172/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bogdanówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową
2017 7488 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/171/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni
2017 4903 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXVI/ 158 / 2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Tokarnia
2017 4902 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXVI/ 157 /2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tokarnia.
2017 4901 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXVI/156/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych, w szkołach podstawowych i przedszkolach, zwanymi też placówkami oświatowymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia.
2017 3687 2017-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXIV/138/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2017 rok
2017 3470 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/146/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2017 rok.
2017 3469 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/129/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 stycznia 2017 r. uchwała budżetowa Gminy Tokarnia na rok 2017
2017 2123 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXIV/135/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 1958 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXIV/142/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.
2017 1957 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXIV/137/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tokarnia w 2017 roku
2017 1738 2017-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/128/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tokarnia dla obszaru położonego w miejscowościach: Bogdanówka, Krzczonów, Skomielna Czarna, Tokarnia, Więciórka i Zawadka
2017 1118 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXIII/132/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tokarnia oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1117 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXIII/133/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tokarnia oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 276 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/126/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/180/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 października 2013 roku w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia
2016 7649 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/122/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie prowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 6716 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XX/118/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Tokarnia zaliczanych do sektora finansów publicznych
2016 6715 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XX/117/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/48/07 Rady Gminy Tokarnia z dnia 26 września 2007 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Zespołu Obsługi Szkół w Tokarni i nadaniu mu statutu zmienioną uchwałą Nr XI/65/07 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/48/07 z 26 września 2007 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej–Zespołu Obsługi Szkół w Tokarni i nadaniu mu statutu.
2016 6714 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/110/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2016 rok
2016 6713 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XVII/106/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2016 rok
2016 6712 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XV/90/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2016 rok
2016 6711 2016-11-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XIII/75/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 stycznia 2016r. uchwała budżetowa Gminy Tokarnia na rok 2016
2016 4134 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/109/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości: na których zamieszkują mieszkańcy; na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz od nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Tokarnia
2016 3959 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/108/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałej , niezamieszkałej i od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Tokarnia.
2016 2720 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XV/88/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 marca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości: na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz od nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 2690 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XV/89/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 marca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałej , niezamieszkałej i od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Tokarnia.
2016 2689 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XV/87/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 marca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik.
2016 2688 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XV/86/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 marca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,położonychna terenie Gminy Tokarnia
2016 2687 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr NR XV/85/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tokarnia.
2016 2686 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XV/84/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tokarnia w 2016 roku
2016 1967 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XIV/78/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkól podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Tokarnia oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1938 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XIV/79/2016 Rady Gminy Tokarnia z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Tokarnia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2015 7669 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7668 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7466 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7465 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Tokarnia oraz wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4837 2015-08-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tokarnia obejmującego miejscowości Bogdanówka, Krzczonów, Skomielna Czarna, Tokarnia, Więciórka i Zawadka
2015 4320 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych, w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, zwanymi też placówkami oświatowymi, dla których organem prowadzacym jest Gmina Tokarnia
2015 3700 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr IV/11/2015 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Tokarnia na rok 2015
2015 3699 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr VI/19/2015 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2015 rok
2015 3145 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr Nr Nr VII/25/2015 Rady Gminy Tokarnia z dnia 15 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzownek" polegającego na udzielaniu wsparcia na rok szkoly 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych zamieszkałych na terenie Gminy Tokarnia
2015 3144 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr VII/26/2015 Rady Gminy Tokarnia z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3143 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr VII/29/2015 Rady Gminy Tokarnia z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tokarnia
2015 1929 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI/21/2015 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tokarnia w 2015 roku
2015 1097 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr V/16/2015 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tokarnia oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2014 7329 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr XIX/104/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2012 rok
2014 7328 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXI/119/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2012 rok
2014 7327 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXIII/128/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2012 rok
2014 7326 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXIV/135/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2012 rok
2014 7276 2014-12-18 Uchwała Uchwała Nr XXXII/181/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2013 rok
2014 7271 2014-12-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/230/2014 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2014 rok
2014 7193 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/186/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2013 rok
2014 7192 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXIX/167/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2013 rok
2014 7191 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/150/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2013 rok
2014 7190 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/154/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2013 rok
2014 7189 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/161/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2013 rok
2014 7188 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/171/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2013 rok
2014 7187 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/177/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 11 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2013 rok
2014 7186 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXIV/188/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2013 rok
2014 7113 2014-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/237/2014 Rady Gminy Tokarnia z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie: utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2014 7068 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/238/2014 Rady Gminy Tokarnia z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2014 rok
2014 7067 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr XL/234/2014 Rady Gminy Tokarnia z dnia 26 września 2014r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2014 rok
2014 7066 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/219/201 Rady Gminy Tokarnia z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2014 rok
2014 7065 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/203/2014 Rady Gminy Tokarnia z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2014 rok
2014 5118 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/225/2014 Rady Gminy Tokarnia z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Tokarnia na lata 2014 – 2018
2014 5040 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/231/2014 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na cele edukacyjne dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkałych na terenie Gminy Tokarnia.
2014 4310 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/222/2014 Rady Gminy Tokarnia z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tokarnia na lata 2014-2018.
2014 4242 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/192/2014 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 stycznia 2014r. w prawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Gminy Tokarnia na rok 2014
2014 3369 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2014 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tokarnia dla obszaru położonego w miejscowościach: Bogdanówka, Krzczonów, Skomielna Czarna, Tokarnia, Więciórka i Zawadka
2014 2379 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2014 Rady Gminy Tokarnia z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/124/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tokarnia
2014 2378 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/2014 Rady Gminy Tokarnia z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/133/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 2377 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/2014 Rady Gminy Tokarnia z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tokarnia w 2014
2014 864 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/2014 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 863 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/194/2014 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2013 7148 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Tokarnia, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
2013 7147 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2014-2018
2013 6655 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 października 2013r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia
2013 6654 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych, w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, zwanymi też placówkami oświatowymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia
2013 6653 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIII/78/08 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dla przedszkoli, oddziałów zerowych i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Tokarnia przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2013 5882 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Tokarnia na rok 2013
2013 3898 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXIII/129/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 20 grudnia 2012 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik
2013 3664 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tokarnia
2013 2018 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tokarnia dla obszaru położonego w miejscowościach Bogdanówka, Krzczonów, Skomielna Czarna, Tokarnia, Więciórka i Zawadka
2013 1879 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2013 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 1400 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV / 134 / 2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tokarnia za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1399 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik
2013 1373 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1369 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1368 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1304 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7175 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkałych na terenie Gminy Tokarnia.
2012 7160 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2012 rok
2012 7159 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Tokarnia.
2012 6304 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Tokarnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 6303 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 6302 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 5517 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/115/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 26 września 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tokarnia
2012 5329 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XX/112/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2012 rok
2012 4063 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Tokarnia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4019 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych  oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy  Tokarnia.
2012 4018 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XIX / 107 / 2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy  Tokarnia.
2012 3241 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych, w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, zwanymi też placówkami oświatowymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia.
2012 3202 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2012 rok
2012 3140 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/87/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2012 rok.
2012 3120 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2011 rok.
2012 966 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2012 Rady Gminy Tokarnia z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie reorganizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Tokarni polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w Więciórce.
2012 693 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2011 rok.
2012 692 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr IX /45/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2011 rok.
2012 695 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2011 rok.
2012 694 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2011 rok.
2011 5982 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5983 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 4962 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2010 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 listopada 2010r. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2010 rok.
2011 4285 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2011 rok
2011 4286 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2011 rok
2011 2954 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 7 lutego 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Tokarnia na rok 2011
2011 1780 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2011 881 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr VI /22/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2011 882 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia
2011 820 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od nieruchomości oraz podatku stanowiącego łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 293 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr Nr IV/14/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/114/08 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 grudnia 2008 roku określającej warunki i tryb wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tokarnia.
2011 10 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/5/2010 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2010 rok.
2011 11 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi gminnemu w Tokarni
2011 12 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/8 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego.
2010 5140 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/10 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2010 5141 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/10 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.
2010 2103 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 205 / 2010 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tokarnia za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 2104 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2010 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 1823 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2010 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2010 rok.
2010 1448 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2010 Rady Gminy Tokarnia z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/189/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: szczegółowych warunków realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2010 1412 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/193/2010 Rady Gminy Tokarnia z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni.
2010 1235 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/189/2010 Rady Gminy Tokarnia z dnia 25 lutego 2010r. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2010 rok.
2010 1236 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2010 Rady Gminy Tokarnia z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2010 rok.
2010 1159 2010-04-27 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXIX/178/2010 Rady Gminy Tokarnia z dnia 7 stycznia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2010 1016 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2010 Rady Gminy Tokarnia z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie : zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 411 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2010 Rady Gminy Tokarnia z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały NR XV/96/2008 z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych, w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, zwanymi też placówkami oświatowymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia.
2010 63 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/09 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2009 rok.
2010 24 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/09 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie : zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 25 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/2009 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia, w zakresie określonym uchwałą nr XIII/83/2008 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28.04.2008r.