Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 406

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7082 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr IX/131/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/120/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Publicznego w Woli Rzędzińskiej i nadania mu statutu
2019 7081 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr IX/130/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 7080 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr IX/124/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2019 rok
2019 6566 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/122/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie do Rejestru Należności Publicznoprawnych danych o należnościach pieniężnych Gminy Tarnów oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
2019 6034 2019-08-27 Uchwała Uchwała Nr VIII/115/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + w Nowodworzu
2019 6033 2019-08-27 Uchwała Uchwała Nr VIII/114/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – dla osób bezdomnych z terenu gminy Tarnów.
2019 5971 2019-08-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/120/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Publicznego w Woli Rzędzińskiej i nadania mu statutu
2019 5970 2019-08-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/117/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów Wójta Gminy Tarnów dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnów
2019 5964 2019-08-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/119/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 4890 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr VII/101/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Koszyce Wielkie
2019 4889 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr VII/100/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgłobice
2019 4767 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VII/105/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Tarnów.
2019 4766 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VII/91/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2019 rok
2019 3608 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/73/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2019 rok
2019 3398 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/75/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym; przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Tarnów dla których organem prowadzącym są inne niż Gmina Tarnów osoby prawne i fizyczne, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 3397 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/76/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnów oraz określenia granic ich obwodów
2019 3396 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/79/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/369/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określania przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 3395 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/81/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej tzw. Na Szpic w miejscowości Jodłówka -Wałki
2019 3394 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/82/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów
2019 3393 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/83/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ich zagospodarowania oraz wysokości opłat za te usługi.
2019 3392 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/84/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 3391 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/88/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 3390 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/90/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Tarnów
2019 1793 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/67/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad realizowania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 1792 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/65/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
2019 1791 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/64/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Nowodworzu.
2019 1790 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/63/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 1789 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/62/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 w Gminie Tarnów
2019 1788 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/61/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego do programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023 w Gminie Tarnów
2019 1787 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/60/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023 w Gminie Tarnów
2019 1786 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/58/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Tarnów
2019 1785 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/57/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów na lata 2019-2023
2019 1784 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/55/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Koszyce Wielkie
2019 1783 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/54/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Nowodworze
2019 1782 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/53/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Zbylitowska Góra
2019 1781 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Tarnowiec
2019 1780 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Gminy Tarnów, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 1779 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 43 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
2019 1778 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2019 rok
2019 947 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2019 rok
2019 231 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY TARNÓW NA 2019 ROK
2019 230 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018  rok
2019 229 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z części pomnika przyrody
2019 228 2019-01-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Tarnów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Tarnów.
2018 8162 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018  rok
2018 8058 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2019
2018 7010 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLIV/480/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018  rok
2018 6806 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/478/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018  rok
2018 6766 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/469/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Tarnów.
2018 6765 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/476/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  Statucie Gminy Tarnów.
2018 6764 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/477/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statutach sołectw Gminy Tarnów.
2018 6132 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/460/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Nowodworze
2018 6099 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/467/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tarnów
2018 6098 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/457/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Koszyce Wielkie i Koszyce Małe
2018 6097 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/456/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Zgłobice
2018 6096 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/468/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niesamorządowych przedszkoli i niesamorządowych szkół publicznych
2018 6030 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/454/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018  rok
2018 5342 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr XLI/452/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmiany statutów Publicznego Przedszkola w Porębie Radlnej i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Porębie Radlnej oraz Publicznego Przedszkola w Koszycach Wielkich i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koszycach Wielkich
2018 5310 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr XLI/453/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podsatawowych
2018 4894 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XL/449/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów
2018 4893 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XL/448/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Koszycach Wielkich w Publiczne Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koszycach Wielkich.
2018 4892 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XL/447/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Porębie Radlnej w Publiczne Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Porębie Radlnej.
2018 4891 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XL/446/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tarnów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4890 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XL/445/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Tarnów
2018 4889 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XL/444/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Radlna
2018 4888 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XL/443/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska uchwalonego uchwałą XIX/221/2016 z dnia 29 września 2016 r.
2018 4887 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XL/440/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018  rok
2018 4001 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/433/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zbylitowska Góra.
2018 4000 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/432/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgłobice.
2018 3999 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/437/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018  rok
2018 3988 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/434/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Porębie Radlnej
2018 3377 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/419/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice
2018 3324 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/418/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów.
2018 3323 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/425/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tarnów na stałe obwody głosowania.
2018 3322 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/427/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018  rok
2018 1477 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/397/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tarnów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Tarnów.
2018 1476 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/398/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
2018 1475 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/399/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub dla podmiotów sprawujących opiekę w formie dziennego opiekuna na terenie Gminy Tarnów.
2018 1474 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/413/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018  rok
2018 735 2018-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/381/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY TARNÓW NA 2018 ROK
2018 734 2018-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/380/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2017  rok
2017 9307 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/387/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
2017 9299 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/386/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Tarnów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2017 8872 2017-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXXV/377/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Tarnów.
2017 8871 2017-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXXV/378/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tarnów w ramach projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2017 8834 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/366/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tarnów w ramach projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2017 8789 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/376/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Tarnów.
2017 8788 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/375/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obiżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2018.
2017 8787 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/369/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 8786 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/361/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2017  rok
2017 6658 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/354/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  Statucie Gminy Tarnów
2017 6657 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/353/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Młodzieżowej Rady Gminy Tarnów
2017 6656 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/346/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zawadzie prowadzonej przez osobę fizyczną w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zawadzie
2017 6655 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/345/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgłobicach z Filią w Białej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Zgłobicach z Filią w Białej.
2017 6654 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/344/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zbylitowskiej Górze
2017 6653 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/343/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Woli Rzędzińskiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 w Woli Rzędzińskiej
2017 6652 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/342/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Porębie Radlnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Porębie Radlnej
2017 6651 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/341/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkól Publicznych w Tarnowcu w ośmioklasową Szkołę Podstawową im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu
2017 6650 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/340/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkól Publicznych w Koszycach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr. Henryka Sucharskiego w Koszycach Wielkich
2017 6649 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/339/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkól Publicznych w Woli Rzędzińskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2  im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej
2017 6648 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/336/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
2017 6647 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/335/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska
2017 6646 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/334/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2017  rok
2017 5208 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/331/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowościach Zgłobice i Koszyce Małe
2017 5207 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/329/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2017  rok
2017 4414 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/322/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2017  rok
2017 4298 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXXI/326/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2017 4220 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI/327/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochód budżetu Gminy Tarnów za pomocą instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2017 4219 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI/325/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów.
2017 3861 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/313/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2017  rok
2017 3389 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/309/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury i nadania statutu Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów.
2017 3388 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/304/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok
2017 2949 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/302/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017-2020 dla Gminy Tarnów
2017 2948 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/292/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Koszyce Wielkie, Koszyce Małe i Zgłobice
2017 2947 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/288/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok
2017 2702 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/293/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2254 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXVII/290/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2253 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXVII/291/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Tarnów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1771 2017-03-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Tarnów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Tarnów
2017 1331 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/263/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2017  rok
2017 1330 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/280/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów
2017 1329 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/279/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów, w miejscowości Jodłówka-Wałki
2017 1328 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/275/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów do załatwiania spraw z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
2017 1327 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/274/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/260/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1291 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XXIV/278/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 1290 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XXIV/277/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 1289 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XXIV/276/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  Statucie Gminy Tarnów
2017 1255 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/281/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Tarnów
2017 512 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/261/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w prowadzonych przez Gminę Tarnów przedszkolach publicznych
2017 511 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/260/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 510 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/254/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY TARNÓW NA 2017 ROK
2017 509 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/252/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok
2016 7152 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXII/249/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2017.
2016 7151 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXII/250/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów.
2016 7150 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXII/245/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok
2016 6644 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XX/243/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 6372 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXI/244/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały.
2016 6352 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XX/237/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok
2016 5961 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XIX/227/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Tarnów
2016 5736 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/221/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska
2016 5735 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/222/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice
2016 5715 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XIX/233/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 września 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w Statucie Gminy Tarnów.
2016 5714 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XIX/232/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 września 2016r. w sprawie: utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów” oraz nadania jej statutu.
2016 5713 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XIX/231/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 września 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/376/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 grudnia 2013 r .
2016 5712 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XIX/226/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 września 2016r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów.
2016 5711 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XIX/229/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 września 2016r. w sprawie: ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2016 5710 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XIX/230/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 września 2016r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tarnów oraz określenia granic ich obwodów.
2016 5709 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XIX/225/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 września 2016r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 5708 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XIX/211/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok
2016 5324 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XIV/162/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok
2016 3897 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/205/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 czerwca 2016r. zmiany nazwy części ulicy w miejscowości Zbylitowska Góra
2016 3896 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/201/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok
2016 3380 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 3379 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/199/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 3305 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/197/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Tarnów oraz za usługi świadczone na tych cmentarzach.
2016 2903 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XV/189/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów.
2016 2892 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XV/187/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych.
2016 2891 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XV/184/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok
2016 2439 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XIV/181/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tarnów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przydomowych przepompowni ścieków
2016 2304 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/182/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia aktualizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów na lata 2012 – 2017
2016 877 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/158/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2016 876 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/159/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Tarnów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 872 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/149/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów
2016 871 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/150/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów w Miejscowości Jodłówki-Wałki
2016 870 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/152/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/120/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2007 roku w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
2016 30 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/145/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Tarnów na 2016 rok
2016 29 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/143/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok
2015 8440 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XI/130/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok
2015 8202 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/132/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Tarnów
2015 8201 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/133/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji oraz załączników na podatek rolny na obszarze Gminy Tarnów
2015 8200 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/134/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów
2015 8199 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/137/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Gminy Tarnów
2015 8198 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/138/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania
2015 8197 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/131/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów
2015 8196 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/140/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Jodłówce – Wałkach
2015 8195 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/141/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękawce
2015 8194 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/139/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Pawła II w Błoniu
2015 8193 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/136/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tarnów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową przydomowych oczyszczalni ścieków
2015 8192 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/135/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji oraz załączników na podatek leśny na obszarze Gminy Tarnów
2015 6529 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr X/122/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 6323 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr X/127/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2015r. w sprawie: nadania nazwy ulicom w miejscowości Tarnowiec w Gminie Tarnów.
2015 6322 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr X/117/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok
2015 5495 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr ix/114/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Tarnów.
2015 5494 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr IX/100/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok
2015 5496 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr IX/113/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej podziału Gminy Tarnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 5498 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr IX/103/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2015r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ich zagospodarowania oraz wysokości opłat za te usługi.
2015 5497 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr IX/112/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tarnów.
2015 4525 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr VIII/97/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Tarnów.
2015 4524 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr VIII/96/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu.
2015 3946 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr VII/82/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 3932 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr VII/90/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów na terenie Gminy Tarnów oraz określenia granic ich obwodów.
2015 3931 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr VII/91/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarnów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 3930 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr VII/79/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok
2015 3834 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VII/92/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Tarnów w roku 2015 .
2015 3833 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VII/89/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr  XXXIX/457/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 5 września 2014 r. dotyczącej ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
2015 3832 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VII/83/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie stosowania zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3831 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VII/81/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów
2015 3830 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VII/77/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego na realizację projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiekszenia ich szans edukacyjnych.
2015 3495 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VI/74/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Tarnów w części miejscowości Zbylitowska Góra
2015 3436 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VI/76/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok
2015 1895 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze.
2015 1894 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Zbylitowskiej Górze.
2015 1893 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum Nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zbylitowskiej Górze
2015 1892 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr V/43/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok
2015 1891 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr V/52/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Koszyce Małe w Gminie Tarnów.
2015 1890 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr V/53/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zgłobice w Gminie Tarnów.
2015 1889 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr V/60/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 1888 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr V/63/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tarnów.
2015 1887 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr V/64/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej podziału Gminy Tarnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 788 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr III/13/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 787 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr III/12/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów, w miejscowości Jodłówka-Wałki.
2015 786 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr III/11/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów
2015 192 2015-01-13 Uchwała Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 18 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY TARNÓW NA 2015 ROK
2015 191 2015-01-13 Uchwała Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok
2014 6239 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XL/478/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Koszyce Wielkie na obszarze Gminy Tarnów
2014 6238 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XL/480/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów
2014 6237 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XL/479/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2015
2014 6236 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XL/469/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok
2014 5295 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/465/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok
2014 5294 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/459/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 5 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Zgłobice i Koszyce Małe na obszarze Gminy Tarnów
2014 5293 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/460/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 5 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Koszyce Małe na obszarze Gminy Tarnów
2014 5292 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/456/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 5 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 5096 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/457/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 5 września 2014r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
2014 5092 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/455/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów im. Ks. Jana Twardowskiego w Zgłobicach.
2014 5091 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/466/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 5 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tarnów
2014 4768 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/437/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok
2014 4764 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/417/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok
2014 4381 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/404/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok
2014 4119 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/443/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Zbylitowska Góra, Koszyce Wielkie i Zgłobice w części dotyczącej miejscowości Zbylitowska Góra
2014 4118 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/444/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów w części miejscowości Zbylitowska Góra
2014 3947 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/441/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów, w miejscowości Jodłówka-Wałki
2014 3135 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/389/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok
2014 2704 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/428/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w centrum wsi Koszyce Wielkie w Gminie Tarnów
2014 2630 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/424/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 2609 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/430/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w centrum wsi w Zbylitowskiej Górze w Gminie Tarnów
2014 2608 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/429/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w centrum wsi Jodłówka-Wałki w Gminie Tarnów
2014 2607 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/427/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w centrum sołectwa nr 1 w Woli Rzędzińskiej w Gminie Tarnów
2014 2013 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/382/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok
2014 1631 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/406/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów im. Ks. Jana Twardowskiego w Zgłobicach
2014 1545 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/415/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tarnów
2014 1544 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/412/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów
2014 1036 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/390/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów
2014 1035 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/391/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Radlna na obszarze Gminy Tarnów
2014 778 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/393/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 777 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/394/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 776 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/395/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 775 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/398/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału Gminy Tarnów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Tarnów
2014 774 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/399/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej podziału Gminy Tarnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 365 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/373/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY TARNÓW NA 2014 ROK
2014 364 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/371/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok
2014 230 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/383/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/137/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011 r. dotyczącej trybu udzielania, rozliczania i ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Tarnów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów.
2013 7528 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/376/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów z gminy Tarnów.
2013 7527 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/374/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2014.
2013 7526 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/375/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów.
2013 6624 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/369/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016 dla Gminy Tarnów
2013 6623 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/359/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tarnów i jej jednostkom organizacyjnym
2013 6501 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/358/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok
2013 5676 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/356/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok
2013 5160 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXX/340/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok
2013 4987 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/354/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową.
2013 4986 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/347/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/303/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 4985 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/346/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Koszyce Wielkie w Gminie Tarnów.
2013 4984 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/341/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ich zagospodarowania oraz wysokości opłat za te usługi.
2013 4177 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/319/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Koszyce Małe na obszarze Gminy Tarnów
2013 3947 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/338/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 3946 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/337/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów
2013 3890 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/333/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 maja 2013r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2013 3889 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/317/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok
2013 3830 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/318/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Wola Rzędzińska na obszarze Gminy Tarnów
2013 3794 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/332/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tarnów i jej jednostkom organizacyjnym
2013 3113 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/299/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok
2013 3112 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/300/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Nowodworze na terenie Gminy Tarnów
2013 2798 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/306/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów.
2013 2700 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/308/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów, w miejscowości Jodłówka-Wałki
2013 2635 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/303/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1252 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/296/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów.
2013 1251 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/292/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów
2013 1250 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/291/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów
2013 1249 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/287/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów.
2013 1248 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/286/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Poręba Radlna na obszarze Gminy Tarnów
2013 976 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/274/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Tarnów na 2013 rok
2013 542 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/279/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tarnów.
2013 541 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/276/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów
2013 356 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/284/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów.
2013 355 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/282/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 354 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/281/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów na lata 2012-2017
2013 353 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/278/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 352 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/277/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 351 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/275/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów
2013 350 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/272/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok
2012 7399 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/266/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok
2012 7240 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/259/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały wyznaczającej inkasentów podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2012 7225 2012-12-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Tarnów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Tarnów
2012 7224 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/261/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na sektory
2012 7223 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/260/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów
2012 7222 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/258/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2013.
2012 7221 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/255/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów.
2012 7220 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/254/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Łękawka
2012 7149 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/267/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Tarnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7148 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/257/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Tarnów
2012 7147 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/256/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów
2012 6156 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/247/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok
2012 6044 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/248/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 5806 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/251/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Tarnowiec na terenie działek od 39/1 do 39/3
2012 5235 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXII/237/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Tarnów.
2012 5234 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXII/232/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów na lata 2012-2017
2012 5233 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXII/228/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
2012 5232 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXII/227/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów
2012 5203 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXII/226/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 4886 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXII/234/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Tarnów w części miejscowości Zbylitowska Góra
2012 4885 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXII/225/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok
2012 4867 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/238/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Tarnów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Tarnów
2012 4861 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/242/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Zbylitowska Góra, Koszyce Wielki i Zgłobice
2012 4425 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXI/216/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Tarnów
2012 4276 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXI/205/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Błonie na obszarze Gminy Tarnów
2012 4249 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XX/200/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok
2012 4248 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXI/204/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tarnów w miejscowości Zgłobice.
2012 3965 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/221/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej
2012 3964 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/222/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnów oraz określenia granic ich obwodów
2012 3958 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXI/212/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Koszyce Wielkie w Gminie Tarnów.
2012 3952 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXI/218/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów
2012 3951 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXI/207/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok
2012 3674 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XX/203/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/253/2005 z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg gminnych i włączenia ich do dróg wewnętrznych
2012 2683 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIX/184/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok
2012 2004 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVII/168/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 1674 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/181/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zbylitowska Góra w obrębie działek o numerach od 756/4 do 740/2
2012 1673 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok
2012 1590 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/182/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2012 1589 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/179/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tarnów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową przydomowych oczyszczalni ścieków
2012 1586 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/161/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Koszycach Małych
2012 1585 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/169/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 1571 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/164/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Tarnowcu
2012 1570 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/163/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Koszycach Małych
2012 1569 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/162/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Zespole Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Koszycach Małych
2012 1555 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/177/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej.
2012 1554 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/165/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej
2012 1104 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XV/145/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Tarnów na 2012 rok
2012 1044 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/174/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji podatku rolnego oraz informacji o gruntach na obszarze Gminy Tarnów oraz załączników
2012 1043 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/172/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku leśnego na obszarze Gminy Tarnów oraz załączników
2012 982 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/173/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów oraz załączników
2012 921 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/154/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały NR XIV/137/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011 r. dotyczącej trybu udzielania, rozliczania i ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Tarnów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów.
2012 922 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/150/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów.
2012 460 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIV/139/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 54 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIV/143/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru deklaracji w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów.
2012 53 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIV/137/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: trybu udzielania, rozliczania i ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Tarnów przez inne podmioty niż jednostki samorzadu terytorialnego i ministrów.
2012 52 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIV/136/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok
2011 6943 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/127/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały określającej zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania
2011 6614 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/131/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011r. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2012
2011 6613 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok
2011 6615 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/132/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Tarnów.
2011 6617 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/134/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów
2011 6616 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/133/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów.
2011 5931 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/114/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011r. w sprawie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości.
2011 5932 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/115/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania kamienia, żwiru i piasku w ramach powszechnego korzystania z wód.
2011 5933 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/116/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Zgłobice w Gminie Tarnów.
2011 5293 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XII/99/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok
2011 5121 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X/80/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok
2011 5122 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X/86/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2011 4408 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr VI/49/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok
2011 4407 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok
2011 4409 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr VII/64/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok
2011 4411 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/78/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok
2011 4410 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie :zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok
2011 4242 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/ 87 / 2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów w części miejscowości Błonie, Koszyce Wielkie, Tarnowiec, Nowodworze, Zawada, Poręba Radlna, Radlna, Łękawka, Wola Rzędzińska, Jodłówka Wałki
2011 4241 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tarnów.
2011 4244 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/89/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zbylitowska Góra na obszarze Gminy Tarnów
2011 4243 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X / 88 / 2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów w części miejscowości Koszyce Wielkie
2011 3289 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VII/55/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011r. w sprawie uznania za pomniki przyrody dwóch lip drobnolistnych zlokalizowanych na działce ewidencyjnej 127/2 w Tarnowcu
2011 3290 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VII/57/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 3291 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VII/59/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zgłobice w Gminie Tarnów
2011 3205 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową.
2011 3206 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów w części miejscowości Koszyce Wielkie
2011 2482 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie : Uchwała Budżetowa Gminy Tarnów na 2011 rok
2011 2028 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011r. nadania nazwy ulicy we wsi Koszyce Wielkie w Gminie Tarnów
2011 2029 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2011 2030 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/47/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Tarnów
2011 1912 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Tarnów.
2011 1657 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów
2011 1611 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, a także określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1612 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/27/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, a także określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 802 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 rok
2011 649 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr XLV/451/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 maja 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.
2011 648 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/421/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010r. w sprawie :zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 rok
2011 650 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/471/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.
2011 652 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr LI/527/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie :zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 rok
2011 651 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr L/514/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010r. w sprawie :zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 rok
2010 6085 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/485/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budzetowej
2010 6086 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/478/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie :zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 rok
2010 6016 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr Nr XLI/391/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2009 r.
2010 5839 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr L/517/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Tarnów
2010 5838 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr L/516/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych
2010 5840 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr L/522/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów
2010 5842 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LI/530/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 5841 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr L/523/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2011
2010 4370 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/490/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tarnów
2010 2916 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/457/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Tarnów
2010 2915 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/455/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 rok
2010 2918 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/460/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
2010 2917 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/458/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Zbylitowska Góra.
2010 2880 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/477/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 2261 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/439/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.
2010 2264 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/452/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 maja 2010r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej dz. nr 369/1 w Koszycach Wielkich i wyłączenie jej z użytkowania.
2010 2263 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/444/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 2262 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/443/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 1267 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/411/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Tarnów
2010 1135 2010-04-23 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLII/410/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 stycznia 2010r.