Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 235

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7164 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/94/2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szerzyny
2019 5226 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 5225 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/67/ 2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szerzyny
2019 4755 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Gminie Szerzyny i nadania jej statutu
2019 4754 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 4 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
2019 4753 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych
2019 4628 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr IX / 61 / 2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie gminy Szerzyny.
2019 3475 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Szerzyny niepublicznych przedszkoli niebędących przedszkolami specjalnymi, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2019 3470 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szerzynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 3469 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Szerzyny publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 3468 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szerzyny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Szerzyny
2019 3467 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Szerzyny z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szerzyny w 2019 roku
2019 378 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szerzyny na 2019 rok
2018 8870 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Szerzyny na lata 2014-2020
2018 8869 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej ośrodka wsparcia – Klub Senior+
2018 8868 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach
2018 8867 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8866 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8608 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie gminy Szerzyny.
2018 8607 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Szerzyny na rok 2019 oraz zwolnień od podatku rolnego.
2018 8606 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny oraz wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2018 8605 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szerzyny.
2018 8604 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat dla wybranych grup odbiorców usług określonych w taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  zbiorowe odprowadzanie ścieków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szerzynach
2018 6299 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr LIX/467/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.
2018 6298 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr LIX/466/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 10 września 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2018 6297 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr LIX/465/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 6296 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr LIX/464/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 10 września 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
2018 6295 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr LIX/462/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 10 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Szerzyny.
2018 6294 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr LIX/459/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szerzyny.
2018 6293 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr LIX/458/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 10 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Szerzyny oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Szerzyny
2018 6292 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr LIX/457/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Szerzyny.
2018 6291 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr LIX/456/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Szerzyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5484 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr LVIII/452/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 19 lipca 2018 r. o zmianie uchwały Nr LV/429/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Szerzyny na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Szerzyny, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3233 2018-04-19 Uchwała Uchwała Nr LV/430/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szerzyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3232 2018-04-19 Uchwała Uchwała Nr LV/429/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Szerzyny na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Szerzyny, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3231 2018-04-19 Uchwała Uchwała Nr LV/428/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Szerzyny w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Szerzyny
2018 3230 2018-04-19 Uchwała Uchwała Nr LV/427/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej dziennego pobytu – Klub samopomocy oraz zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach
2018 3229 2018-04-19 Uchwała Uchwała Nr LV/421/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szerzyny w 2018 roku
2018 3228 2018-04-19 Uchwała Uchwała Nr LV/420/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Szerzyny publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
2018 1159 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr LIII/414/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła na wykorzystujące biomasę i paliwa gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Szerzyny w ramach projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
2018 1158 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr LIII/415/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Szerzyny w ramach projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
2018 777 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr LII/398/2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szerzyny na 2018 rok
2018 318 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr LII/406/2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 317 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr LII/407/2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szerzyny na lata 2018- 2022.
2017 7634 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XLIX/389/2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Szerzyny oraz zwolnień od podatku rolnego.
2017 7633 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XLIX/391/2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szerzyny lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych
2017 7593 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLIX/386/2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania Gminy Szerzyny dla wsi Ołpiny
2017 7592 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLIX/385/2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny dla wsi Szerzyny
2017 6547 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XLVII/ 368 / 2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Swoszowej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Swoszowej.
2017 6546 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XLVII / 372 / 2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szerzynach, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szerzynach.
2017 6545 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XLVII / 370 / 2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czermnej, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Bł. Karoliny Kózki w Czermnej.
2017 6544 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XLVII / 369 / 2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Żurowej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Świętej Jadwigi Królowej w Żurowej.
2017 6543 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XLVII/ 371 / 2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ołpinach, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Ks. prał. Jana Ślęzaka w Ołpinach.
2017 5663 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI / 356 / 2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 31 sierpnia 2017 r. o zmianie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szerzyny.
2017 5658 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI / 355 / 2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie modernizacji istniejących kotłowni, palenisk węglowych na terenie gminy Szerzyny z „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie województwa małopolskiego” ze środków WFOŚiGW w Krakowie
2017 4597 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XLIV / 342 / 2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określania rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szerzyny.
2017 4351 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XLIV / 339 / 2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyróżnień honorowych Gminy Szerzyny
2017 3338 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XLII / 327 / 2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
2017 2274 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XL/312/2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 2188 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XL / 313 / 2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2017 2115 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr XL / 311 / 2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2017 2114 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr XL / 309 / 2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szerzyny w 2017 roku
2017 1763 2017-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII / 297 / 2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szerzyny oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 1762 2017-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII / 298 /2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szerzyny oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 1202 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII / 288 / 2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Szerzyny
2017 1115 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/283/2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
2017 1114 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/282/2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach do prowadzenia postępowań w przedmiocie przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Szerzyny.
2017 1113 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/281/2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach
2017 1112 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr Nr XXXVI / 278 / 2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szerzyny.
2017 1111 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI / 277 /2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty w Szerzynach do wydawania decyzji w sprawie dofinansowania dla pracowników kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Szerzyny, z którymi pracodawca zawarł umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
2017 333 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV / 270 / 2016 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu członka ochotniczej straży pożarnej.
2017 332 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV / 268 / 2016 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szerzyny na 2017 rok
2017 331 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV / 272 / 2016 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szerzyny na lata 2013-2017
2016 7426 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV / 262 / 2016 Rady Gminy Szerzyny z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach
2016 6757 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII / 255 / 2016 Rady Gminy Szerzyny z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Szerzyny oraz zwolnień od podatku rolnego.
2016 6756 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII / 253 / 2016 Rady Gminy Szerzyny z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 6755 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII / 254 / 2016 Rady Gminy Szerzyny z dnia 21 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny oraz wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2016 5957 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XL/408/2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 1 października 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 5870 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXX / 237 / 2016 Rady Gminy Szerzyny z dnia 3 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Szerzyny
2016 3977 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/215/2016 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach oraz nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szerzynach
2016 3470 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXV / 206 / 2016 Rady Gminy Szerzyny z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach
2016 3469 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXV / 207 / 2016 Rady Gminy Szerzyny z dnia 2 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Szerzyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2016 1946 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXIII / 190 / 2016 Rady Gminy Szerzyny z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szerzyny w 2016 roku
2016 1044 2016-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/180/2016 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Szerzyny w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Szerzyny
2016 1021 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXI/181/2016 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 319 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XX / 168 / 2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szerzyny na 2016 rok
2015 8262 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XVII/155/2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szerzyny na lata 2013-2017
2015 8185 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVII/154/2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szerzyny
2015 8184 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVII/153/2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
2015 8183 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVII/152/2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Szerzyny oraz zwolnień od podatku rolnego
2015 8182 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVII/151/2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny oraz wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 6538 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XV/138/2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny
2015 6343 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XV / 139 / 2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2015 6342 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XV / 137 / 2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 października 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szerzyny.
2015 6341 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XV / 136 / 2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Szerzyny.
2015 6340 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XV/135/2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 6339 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XV / 145 / 2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szerzyny, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół i gimnazjów.
2015 5692 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIII / 125 / 2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 25 września 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny
2015 5399 2015-09-16 Uchwała Uchwała Nr XII / 108 / 2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 września 2015r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2015 5398 2015-09-16 Uchwała Uchwała Nr XII / 104 / 2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.
2015 5397 2015-09-16 Uchwała Uchwała Nr XII / 112 / 2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/212/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Szerzyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 4553 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr X / 98 / 2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/212/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Szerzyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 3563 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX / 80 / 2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny
2015 3562 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/86/2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 3516 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr IX / 82 / 2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 maja 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szerzyny lub jej jednostkom podległym
2015 3515 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr IX / 81 / 2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 maja 2015r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny
2015 3514 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr IX / 88 / 2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przyjęcia '' Programu osłonowego w ramach projektu '' Pierwszy dzwonek '', polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Szerzyny w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych ''
2015 2148 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII / 65 / 2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szerzyny w 2015 roku
2015 833 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr V/45/2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie uchylenia uchwał
2015 832 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Szerzyny w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2015 831 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 11 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Szerzyny
2015 830 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Szerzyny z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych lub do publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 47 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr IV / 27 / 2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szerzyny na 2015 rok.
2014 7241 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III / 18 / 2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Szerzyny na rok 2015 oraz zwolnień od podatku rolnego.
2014 7240 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III / 19 / 2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szerzyny na rok 2015.
2014 7239 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III / 21 / 2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szerzyny.
2014 7238 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III / 17 / 2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny na 2015 rok oraz wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2014 7237 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III / 20 / 2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.
2014 7159 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II / 15 / 2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Szerzyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2014 5127 2014-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/407/2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 3 września 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny
2014 4988 2014-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX / 400 / 2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 3 września 2014r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szerzyny w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” na rok 2014”.
2014 4043 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 395 / 2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie określania wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Szerzyny publicznych przedszkolach oraz warunki całkowitego zwolnienia z tych opłat
2014 3346 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/389/2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Ołpinach imienia „księdza prałata Jana Ślęzaka”
2014 3345 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII /390 /2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie nadania Gimnazjum w Ołpinach imienia „księdza prałata Jana Ślęzaka”
2014 2715 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/371/2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2014 1788 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/363/2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 18 marca 2014r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu
2014 1787 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/361/2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 18 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szerzyny w 2014 roku
2014 1786 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/360/2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 18 marca 2014r. w sprawie określania rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2014 1225 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/340/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szerzyny na 2014 rok
2014 1040 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/354/2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 1039 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/353/2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020.
2014 1038 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/352/2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 5 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny na 2014 rok oraz wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości
2014 1037 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/355/2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
2013 7284 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/338/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2013 7009 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/337/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szerzyny na rok 2014.
2013 7008 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/336/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny na 2014 rok oraz wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2013 7007 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/335/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szerzyny na rok 2014.
2013 7006 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/334/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Szerzyny na rok 2014 oraz zwolnień od podatku rolnego.
2013 6684 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/328/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 11 listopada 2013r. w sprawie Statutu Gminy Szerzyny
2013 6204 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/318/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 16 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 6203 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/317/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 16 października 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.
2013 6202 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/322/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 16 października 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2013 5609 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/311/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 8 września 2013r. w sprawie ograniczenia i rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach oraz nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.
2013 4683 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/305/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie: ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach oraz nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.
2013 4626 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/306/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w tym realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Szerzyny.
2013 4201 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/293/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie ograniczenia i rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach oraz nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.
2013 3991 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/289/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny
2013 3990 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/286/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szerzyny.
2013 3945 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/297/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Szerzyny.
2013 3944 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/298/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 5 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny.
2013 3540 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/288/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny
2013 3539 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/287/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Szerzyny
2013 2402 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXV/272/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 13 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych
2013 2401 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXV/275/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 13 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach
2013 2400 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXV/276/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 13 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu wielofunkcyjnej sali gimnastycznej w Czermnej
2013 2399 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXV/277/2013 Rady Gminy Szerzyny z dnia 13 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szerzyny w 2013 roku
2013 749 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII / 239 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szerzyny na 2013 rok
2013 302 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII / 248 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2012r. uchylająca Uchwałę Nr XXII/222/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny.
2013 301 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII / 246 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2012r. uchylająca Uchwałę Nr XXII/224/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny.
2013 300 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII / 245 / 201 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 299 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/243/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Szerzyny
2013 298 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII / 242 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki opłaty na terenie gminy Szerzyny.
2013 222 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII / 247 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2012r. uchylająca Uchwałę Nr XXII/223/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
2013 221 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII / 244 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Szerzyny.
2013 220 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII / 241 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szerzyny.
2012 7461 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/224/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji na podatek leśny.
2012 7039 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/222/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny
2012 7038 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII / 223 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2012 6791 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/226/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szerzyny na rok 2013
2012 6790 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/220/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szerzyny, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.
2012 6789 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/229/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: likwidacji jednostki organizacyjnej gminy – Świetlica Wsparcia Dziennego w Czermnej.
2012 6705 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII / 217 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 6704 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII / 225 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Szerzyny na rok 2013
2012 6627 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII / 221 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szerzyny na lata 2013- 2017.
2012 6626 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII / 228 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szerzyny na rok 2013.
2012 6625 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII / 227 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny na 2013 rok oraz wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2012 6097 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/212/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Szerzyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6063 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXI / 211 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie: zasad dokonywania przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szerzynach zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych
2012 5843 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XX/202/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 10 października 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szerzyny”
2012 5186 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XX/198/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 10 października 2012r. w sprawie podziału gminy Szerzyny na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Szerzyny, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5185 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XX/196/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 10 października 2012r. w sprawie: rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach oraz nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.
2012 4281 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XIX / 194 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szerzynach
2012 3862 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XVIII / 191 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szerzyny.
2012 3809 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVII/177/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach
2012 2791 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVI / 168 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: nadania Publicznemu Gimnazjum w Czermnej imienia „Błogosławionej Karoliny Kózki”.
2012 2790 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVI/167/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Czermnej imienia „Błogosławionej Karoliny Kózki”
2012 2786 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XVII / 176 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szerzynach
2012 2765 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XVI / 175 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Szerzyny.
2012 2190 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV / 152 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szerzyny w 2012 roku
2012 1535 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XV / 160 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości rolnego i leśnego od osób fizycznych.
2012 998 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIII / 133 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szerzyny na 2012 rok
2011 6674 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI / 100 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny dla wsi Ołpiny
2011 6673 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI / 99 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny dla wsi Szerzyny
2011 6675 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI / 101 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny dla wsi Czermna
2011 6677 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI / 103 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny dla wsi Swoszowa
2011 6676 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI / 102 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny dla wsi Żurowa
2011 6545 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII / 122 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XI/111/2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku leśnego.
2011 6544 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI / 119 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Szerzynach
2011 6547 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII / 124 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów informacji o nieruchomościach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.
2011 6546 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII / 123 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny na 2012 rok oraz wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości
2011 5894 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI / 110 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szerzyny na rok 2012.
2011 5895 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI / 111 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie : zwolnień przedmiotowych od podatku leśnego
2011 5892 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI / 120 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Szerzyny
2011 5893 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI / 108 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów informacji o nieruchomościach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.
2011 5898 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI / 106 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Szerzyny na rok 2012
2011 5899 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI / 112 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.
2011 5896 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI / 109 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny na 2012 rok oraz wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2011 5897 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI / 107 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szerzyny na rok 2012
2011 5471 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XL / 370 2010 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 października 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szerzyny na rok 2011
2011 5470 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XL / 369 / 2010 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 października 2010r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Szerzyny na rok 2011
2011 5473 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XL / 372 / 2010 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny na 2011 rok oraz wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2011 5472 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XL/371/2010 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 października 2010r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Szerzyny na rok 2011.
2011 5120 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/375/10 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Szerzyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 5092 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XL/ 373 /2010 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szerzyny lub jej jednostkom podległym
2011 4919 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr IV / 34 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Oświaty w Szerzynach do wydawania decyzji w sprawie dofinansowania dla pracowników kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Szerzyny, z którymi pracodawca zawarł umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego .
2011 4435 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr IX / 88 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 25 lipca 2011r. zmieniająca „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szerzyny”
2011 4024 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VIII / 77 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach
2011 4025 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VIII / 78 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Orlik 2012” w miejscowości Szerzyny
2011 4026 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VIII / 79 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska sportowego w miejscowości Żurowa
2011 3286 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VII/62/2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu sportowego „Orlik 2012” w Szerzynach
2011 2070 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V / 37 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 23 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Szerzyny
2011 2069 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 23 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu członka ochotniczej straży pożarnej.
2011 2072 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI / 52 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szerzyny”
2011 2071 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V / 41 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 23 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1656 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr IV / 35 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach do prowadzenia postępowań w przedmiocie przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Szerzyny.
2011 1133 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr III / 13 / 2010 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szerzyny na 2011 rok
2011 696 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III / 20 / 2010 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szerzynach.
2010 6082 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr II / 10 / 2010 Rady Gminy Szerzyny z dnia 6 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny na 2011 rok oraz wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2010 6083 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr II / 11 / 2010 Rady Gminy Szerzyny z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów informacji o nieruchomościach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.
2010 4229 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XXXIX / 362 / 10 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 września 2010r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji"
2010 3625 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII \ 356 \ 10 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 sierpnia 2010r. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Szerzyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 3626 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 357 / 10 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/339/10 Rady Gminy Szerzyny z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzialania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szerzyny
2010 2912 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/342/2010 Rady Gminy Szerzyny z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie: udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 2913 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 339 / 10 Rady Gminy Szerzyny z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szerzyny"
2010 2914 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 340 / 10 Rady Gminy Szerzyny z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Żurowej imienia „Świętej Jadwigi Królowej”.