Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 293

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7022 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/89/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 7021 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/87/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach
2019 7020 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/86/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 września 2019 r. w sprawie utworzenia placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej i specjalistycznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach
2019 6535 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego dz. ew. nr: 1649/18 i 1649/19, położone w miejscowości Bańska Wyżna.
2019 6534 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary
2019 6408 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 6407 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 6406 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/66/2019 Rady Gminy Szaflary z  dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5418 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 5417 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr X/73/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
2019 5416 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr X/72/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 364831K kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2019 5415 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr X/66/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5111 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr X/71/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/360/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji –paliwa stałe – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne zmienionej uchwałą Nr XLIX/376/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 czerwca 2018 r.
2019 5110 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr X/67/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 4465 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 3713 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 2617 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 2616 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szaflary
2019 2615 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych
2019 2614 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szaflary oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1967 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 1966 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/398/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary
2019 1965 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szaflary
2019 1964 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary
2019 1963 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szaflary w 2019 roku
2019 1962 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Szaflary
2019 960 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szaflary w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 959 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szaflary w 2019 roku.
2019 814 2019-01-24 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 813 2019-01-24 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 763 2019-01-21 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/26/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018 r. NA 2019 ROK
2019 762 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 8364 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 8363 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu realizacji i finansowania projektu pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych w Gminie Szaflary” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 – Ochrona środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami
2018 6932 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr LIII/406/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 6931 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr LIII/401/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szaflary
2018 6741 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr LII/399/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 6740 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr LII/398/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary.
2018 5963 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LI/384/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 5869 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LI/381/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania na terenie Gminy Szaflary
2018 5868 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LI/380/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/351/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Szaflary
2018 5867 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LI/379/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/345/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Szaflary na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 5649 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr L/377/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 5054 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLIX/376/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/360/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne
2018 5053 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLIX/374/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 5052 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLIX/373/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szaflary na lata 2018-2023
2018 5051 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLIX/369/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/353/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Szaflary
2018 5050 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLIX/368/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Szaflary
2018 4216 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/363/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Polna” na nazwę „Widokowa” w miejscowości Bór
2018 4215 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/362/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Skrzypne
2018 4214 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/361/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Szaflary
2018 4213 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/360/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne
2018 4133 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/365/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 3502 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVII/356/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 3501 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVII/353/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Szaflary
2018 3500 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVII/351/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Szaflary
2018 3236 2018-04-19 Uchwała Uchwała Nr XLVI/348/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
2018 2519 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLVI/347/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary
2018 2426 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLVI/345/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szaflary na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1621 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLV/343/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 1620 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLV/329/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szaflary oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2018 1619 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLV/328/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szaflary.
2018 900 2018-02-01 Uchwała Uchwała Nr XLIV/326/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 899 2018-02-01 Uchwała Uchwała Nr XLIV/325/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szaflary oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2018 575 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLIII/316/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
2018 400 2018-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Szaflary
2018 399 2018-01-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XLIII/320/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018 ROK
2018 398 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/318/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2018 397 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/315/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szaflary w 2018 roku.
2018 315 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XLIII/313/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Szaflary
2017 8920 2017-12-19 Uchwała Uchwała Nr XLII/307/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 7684 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XLI/301/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 7055 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XL/299/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 7054 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XL/294/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/79/2004 z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szaflary zmienionej uchwałami nr XXXIII/157/2009 z dnia 3 marca 2009 r., nr XXXVIII/184/2013 z dnia 4 listopada 2013 r., nr VI/29/2015 z dnia 23 lutego 2015 r., nr IX/59/2015 z dnia 25 maja 2015 r., nr XXX/199/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
2017 7053 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XL/293/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia na rok 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szaflary.
2017 6127 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/291/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 5525 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/288/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 5524 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/280/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach.
2017 4410 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/277/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 4409 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/275/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Szaflary nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, zmienionej uchwałą Nr XXX/204/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 listopada 2016 r.
2017 4408 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/274/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Szaflary
2017 4140 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/269/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 4139 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/268/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szaflary
2017 4117 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/252/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie cmentarza parafialnego w miejscowości Maruszyna
2017 3989 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/254/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 3930 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/256/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia wysokości, zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szaflary
2017 3929 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/251/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/239/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szaflary"
2017 3425 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/249/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Szaflary nr XXXIII/225/2017 w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2017 3424 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/248/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Szaflary nr XXXIII/224/2017 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2017 3423 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/242/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 2261 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia na rok 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szaflary.
2017 2220 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/239/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szaflary"
2017 2219 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/236/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Szaflary jest organem prowadzącym wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do tych kryteriów
2017 2218 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej posiadających obwód dla której organem prowadzącym jest Gmina Szaflary wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do tych kryteriów
2017 2217 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/93/2004 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych
2017 2216 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/233/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1806 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/224/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2017 1804 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/230/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szaflary w 2017 roku
2017 1803 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/228/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szaflary
2017 1802 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/227/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 1801 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/226/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2017 1800 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/225/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2017 394 2017-01-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXI/215/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2016r. NA 2017 ROK
2017 393 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/212/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 392 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/207/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/236/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2016 7022 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/204/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Szaflary nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
2016 7021 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/202/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szaflary oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
2016 7020 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/200/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 7019 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/199/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/79/2004 z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szaflary zmienionej uchwałaminr XXXIII/157/2009 z dnia 3 marca 2009 r., nr XXXVIII/184/2013 z dnia 4 listopada 2013 r., nr VI/29/2015 z dnia 23 lutego 2015 r., nr IX/59/2015 z dnia 25 maja 2015 r.
2016 7018 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/197/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/14/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Szaflary, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
2016 6018 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXIX/196/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6017 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXIX/194/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 października 2016r. w sprawie: ustalenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szaflary, położonych przy drogach, których zarządcą jest Gmina Szaflary oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 5635 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/190/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 5032 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/185/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 4963 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 4232 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/182/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 4231 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/181/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szaflary na lata 2016-2021 oraz określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy
2016 4230 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/175/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szaflary
2016 4229 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/174/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4228 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/173/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 4227 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Szaflary nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2016 3571 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/168/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.
2016 3570 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/170/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 maja 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/121/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku Rady Gminy Szaflary w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Szaflary, zmienionej Uchwałą Nr X/71/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku
2016 3569 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień finansowanych z budżetu Gminy Szaflary.
2016 3568 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/193/2000 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach.
2016 3095 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 5 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szaflary na lata 2016-2021 oraz określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy.
2016 2798 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XXII/144/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień finansowanych z budżetu Gminy Szaflary.
2016 2766 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/147/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 2765 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach
2016 2513 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/140/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 2075 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XX/134/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 7 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 1716 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XX/138/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 7 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szaflary na rok 2016.
2016 1476 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 1143 2016-02-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 1142 2016-02-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Szaflary oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 818 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szaflary oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 472 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/109/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szaflary.
2016 318 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/117/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Szaflary, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
2016 317 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/116/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 316 2016-01-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVII/114/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2016 ROK
2016 315 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/113/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szaflary w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 8144 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/102/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 8143 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/95/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zaskale
2015 8142 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/94/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XII/80/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Szaflary
2015 7994 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/103/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 7992 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/101/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7991 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/100/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7993 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/99/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szaflary oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 7990 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/93/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6283 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XV/90/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 października 2015r. W sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szaflary w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 5918 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 5210 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Szaflary
2015 5165 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 5164 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/16/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 stycznia 2015r w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach.
2015 5163 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Szaflary
2015 5102 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/63/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 4615 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Szaflary
2015 4614 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 4308 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr X/67/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie: ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Szaflary oraz zasad jego używania i wykorzystywania
2015 3937 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/65/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szaflary.
2015 3936 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/62/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 3933 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/61/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 3879 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X/71/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 10 grudnia 2012 roku, w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Szaflary, zmienionej uchwałą Nr VII/37/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 3 kwietnia 2015 r.
2015 3352 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/79/2004 z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szaflary.
2015 3351 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 2683 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 2679 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szaflary"
2015 2678 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie: ustalenia Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyóżnień finansowanych z budżetu Gminy Szaflary
2015 2149 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Szaflary
2015 2145 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.
2015 2144 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2015 2143 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/32/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 2053 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/121/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku Rady Gminy Szaflary w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Szaflary
2015 1930 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Szaflary dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2015 1702 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr XXX/144/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
2015 1701 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr XXX/145/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
2015 1193 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szaflary i upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie
2015 1192 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia liczby miejsc punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów
2015 1189 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/79/2004 z dnia 26 stycznia 2004r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szaflary
2015 739 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/16/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach
2015 738 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/14/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Szaflary, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
2015 512 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr V/19/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 10 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr IV/11/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Szaflary, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
2015 30 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr III/6/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 6947 2014-12-02 Uchwała Uchwała Nr LI/265/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 6581 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr LI/264/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2015 roku.
2014 6156 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr L/262/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 października 2014r. ustanowienia dopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia kryteriów przyznawania dopłaty
2014 6155 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr L/260/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 5573 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/259/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX /140 /2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Szaflary na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 5572 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/258/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Szaflary
2014 5571 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/257/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 4736 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/253/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szaflary”
2014 4707 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/250/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych
2014 4706 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/249/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Szaflary
2014 4708 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/254/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami
2014 4710 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/248/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/120/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 22 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Szaflary na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 4709 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/256/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 4044 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/246/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 3090 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLV/241/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 3089 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/235/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szaflary na 2014 rok
2014 3087 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/234/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Szaflary na 2014 rok
2014 3086 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLII/228/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 3085 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLI/224/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Szaflary na 2014 rok
2014 1929 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLII/225/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Szaflary w 2014 roku
2014 1928 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLII/230/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Szaflary
2014 1877 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLII/229/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczacych zryczałtowanego dodatku energetycznego, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn.zm.)
2014 1873 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XL/213/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SZAFLARY NA ROK 2014
2014 1872 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XL/211/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szaflary na 2013 rok
2014 1143 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XLI/221/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1126 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XLI/220/2014 Rady Gminy Szaflary z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 248 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XL/210/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Szaflary, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
2014 247 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XL/204/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/98/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach
2014 64 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/192/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 7401 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/194/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2014 roku.
2013 6612 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/186/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 6611 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/185/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie uchwały Nr XLV/246/2006 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Szaflary
2013 6610 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/184/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie uchwały Nr XV/79/2004 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szaflary
2013 5770 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/179/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 5163 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/174/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 5077 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/172/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 4661 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/169/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 3118 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 1825 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/147/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 1754 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/148/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie : przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szaflary w 2013 roku
2013 1021 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/136/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Szaflary na rok 2013
2013 594 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/141/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2013 198 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/140/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Szaflary na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 184 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/139/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół, niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Szaflary przez osoby prawne lub osoby fizyczne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 46 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 7863 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/132/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7862 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/133/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7794 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/134/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Szaflary
2012 7793 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/131/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Szaflary
2012 7792 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/130/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szaflary
2012 7428 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/121/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 10 grudnia 2012r. regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Szaflary
2012 7417 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/129/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 5847 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/117/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 22 października 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary
2012 5846 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/116/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 22 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/173/2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Gminy Szaflary.
2012 5471 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/114/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 22 października 2012r. w sprawie : zwolnień w podatku od nieruchomości w 2013 roku.
2012 5470 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/105/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 22 października 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 5472 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/115/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 22 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 5474 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/113/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 22 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 5473 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/120/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 22 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Szaflary na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4374 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/104/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 4290 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXII/96/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 4316 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/100/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie określenia, wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szaflary
2012 4250 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/101/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 3397 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/98/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach
2012 2480 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXI/90/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 2243 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XXI/89/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/156/2009 Rady Gminy Szaflary z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Zespół Oświaty w Szaflarach
2012 2121 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/87/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szaflary w 2012 roku
2012 1681 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XX/85/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 756 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/76/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Szaflary na rok 2012
2012 397 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/73/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach
2012 139 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/75/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 7005 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/61/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2011 7004 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/60/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie :zwolnień w podatku od nieruchomości w 2012 roku.
2011 7003 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/59/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 7006 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/62/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie : szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługującym Gminie Szaflary lub jej jednostkom podległym, oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2011 7009 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/67/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 7008 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/66/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: zlecenia realizacji zadania wynikajacego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2011 7007 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/63/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 5425 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIV/54/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 października 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 4778 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XIII/52/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 września 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 4236 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/51/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/244/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. Rady Gminy Szaflary w sprawie podziału Gminy Szaflary na obwody głosowania , określenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2011 4027 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XI/43/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 3587 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr X/42/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na usuwanie azbestu ze środków budżetu Gminy Szaflary oraz pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska.
2011 3208 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/36/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie poboru podatków : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 3209 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/37/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/223/2010 z dnia 26.04.2010r. dotyczącej zmiany uchwały nr XLIII/203/2009r. z dnia 09.12.2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Szaflarach prowadzonym przez Gminę Szaflary.
2011 1909 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/22/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 11 marca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 1908 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 1911 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/27/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 marca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 1910 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 11 marca 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 777 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 grudnia 2010r.
2011 544 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 258 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 6015 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr LV/252/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 5795 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LV/253/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 5796 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LV/254/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości w 2011 roku.
2010 4520 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr LIII/247/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 18 października 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010r.
2010 4521 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr LIV/249/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 października 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
2010 3627 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr LI/236/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2010 3628 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr LI/239/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 3629 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr LII/243/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 2762 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr L/234/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 2260 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/231/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 1631 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/226/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 1630 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/223/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/203/2009 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Szaflarach prowadzonym przez Gminę Szaflary.
2010 1632 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/228/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Szaflary.
2010 1103 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/219/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 957 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/213/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
2010 907 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/205/2009 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2009 r.
2010 910 2010-04-14 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLIV/207/2009 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2009r.