Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 259

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7262 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w zachodniej części obrębu Sułoszowa I
2019 7250 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 września 2019 r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sułoszowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.”
2019 7249 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Sułoszowa na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułoszowa.
2019 7248 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/88/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za usługi świadczone w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej.
2019 5958 2019-08-14 Uchwała Uchwała Nr XI-87-2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 09 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowo - wychowawczych na terenie Gminy Sułoszowa.
2019 4163 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr VIII-66-2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sułoszowa.
2019 4162 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/222/2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 kwietnia 2017 r., dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 3278 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury w Sułoszowej
2019 3277 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułoszowa
2019 3276 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie planu i podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli
2019 2390 2019-03-20 Uchwała Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2389 2019-03-20 Uchwała Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/89/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej w Gminie Sułoszowa
2019 2388 2019-03-20 Uchwała Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułoszowa
2019 2387 2019-03-20 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sułoszowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Sułoszowa.
2019 1503 2019-02-21 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/28/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2019 1429 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Sułoszowa
2019 1428 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwie Wielmoża przy ul. Doliny Zachwytu
2019 1427 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sułoszowa.
2019 548 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 547 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
2019 546 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 256 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III /23/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Kalinowska.
2019 255 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wielmoża.
2019 254 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa III.
2019 253 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/ 20/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa II.
2019 252 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/ 19 /2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa I.
2018 9151 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II-12-2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sułoszowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.”
2018 9150 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II-9-2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: podatku leśnego na 2019 r.
2018 9149 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II-8-2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia ceny 1 q żyta do podatku rolnego na 2019 rok
2018 9148 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sułoszowa.
2018 9147 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II-6-2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 7688 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLIII/378/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sułoszowa.
2018 7687 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/368/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/351/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sułoszowa na lata 2015-2020, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Sułoszowa.
2018 6483 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/364/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXXVII/317/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 13 kwietnia 2018r dotyczącej Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2018 6482 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/360/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/249/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 23 grudnia w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sułoszowa na lata 2014 - 2020.
2018 6481 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XLI-259-2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 7 września 2018 r. w sprawie : ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 6112 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XLI-362-2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic w okręgu wyborczym nr 2 w zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/301/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 marca 2018 r.
2018 5611 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XL/351/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sułoszowa na lata 2015-2020,  polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Sułoszowa.
2018 5251 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-339-2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży oraz ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Sułoszowa
2018 3211 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/318/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 3210 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/317/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 2213 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI-311-2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/94/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr XI/75/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości i obrębie geodezyjnym Wielmoża.
2018 2212 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI-303-2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Sułoszowa
2018 2211 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI-302-2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Sułoszowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2210 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/301/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Sułoszowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2209 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI-300-2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na terenie gminy Sułoszowa.
2018 2167 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/304/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 2166 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/305/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 1544 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV-293-2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej.
2018 1543 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV-292-2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wielmoży.
2018 1542 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV-291-2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Sułoszowej.
2018 1541 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV-290-2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie: przyjęcia statutu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej.
2018 1540 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV-289-2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie :przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenie Gminy Sułoszowa.
2018 1225 2018-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV / 279 / 2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Sułoszowa na rok 2018
2018 1224 2018-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV / 277 / 2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2017
2018 551 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV-283-2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/ 268/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Sułoszowa.
2018 550 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV-275-2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sułoszowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.”
2017 8735 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII-267-2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2017 8734 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII-268-2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sułoszowa .
2017 8733 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII-266-2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sułoszowa.
2017 7509 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI-260-2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2017- 2021 oraz zasad wynajmowanych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2017 7508 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI-262-2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/189/2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 14 lutego 2017 r. dotyczącej programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2017 6394 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXX-258-2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 września 2017 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania i wynajmu sal sportowych, boisk sportowych oraz innych obiektów sportowych i rekreacyjnych w Gminie Sułoszowa.
2017 5161 2017-08-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII / 232 / 2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2017
2017 5153 2017-08-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII / 177 / 2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie : Uchwała Budżetowa Gminy Sułoszowa na rok 2017
2017 5155 2017-08-07 Uchwała Uchwała Nr XXV / 216 / 2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2017
2017 5154 2017-08-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV - 196 - 2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2017
2017 5058 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII -175 - 2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2016
2017 4183 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXVII-226-2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie: Uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium Rady Gminy Sułoszowa „Wspieranie Edukacji Młodzieży uczęszczającej do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Sułoszowa”.
2017 4095 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/ 231/ 2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sułoszowa.
2017 3648 2017-05-22 Uchwała Uchwała Nr XXVI/222/2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 3647 2017-05-22 Uchwała Uchwała Nr XXVI-221-2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułoszowa.
2017 3646 2017-05-22 Uchwała Uchwała Nr XXVI-219-2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułoszowej.
2017 2651 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXV-211-2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sułoszowa na lata 2015-2020, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Sułoszowa.
2017 2621 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXV-204-2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Sułoszowa jest organem prowadzącym.
2017 2620 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXV-203-2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Sułoszowa
2017 2619 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXV-202-2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
2017 1712 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV-189-2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2017 626 2017-01-20 Uchwała Uchwała Nr XXIII-179-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułoszowa
2017 611 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXIII-185-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2017 610 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXIII-172-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sułoszowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2017 609 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXIII-171-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXII/161/2016 z dnia 6 grudnia w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 7769 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXII-170-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2016.
2016 7768 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXII-169-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr V/33/99 Rady Gminy Sułoszowa z dna 25 lutego 1999 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Przedszkole Samorządowe w jednostkę budżetową.
2016 7767 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXII-163-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/126/2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 10 maja2016r. dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasad określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1515 z późn. zm.) dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułoszowa.
2016 7766 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXII-162-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Sułoszowa .
2016 7765 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXII-161-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2016 7764 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXII-160-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sułoszowa.
2016 6684 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXI-158-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 25 października 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 14 czerwca 2016 r. dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Sułoszowa.
2016 6652 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXI-159-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 25 października 2016r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Sułoszowa zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sułoszowej w Centrum Usług Wspólnych w Sułoszowej i nadania jej statutu.
2016 5771 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XX/153/2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wielmoża
2016 5770 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XX-151-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2016
2016 5769 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XX-146-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/245/10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach stanowiących własność Gminy Sułoszowa.
2016 5768 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XX-154-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/141/2016 dnia 14 czerwca 2016 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium Rady Gminy Sułoszowa „Wspieranie Edukacji Młodzieży uczęszczającej do Gimnazjum w Sułoszowej”
2016 4563 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XIX-144-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2016
2016 4562 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XVII-136-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2016
2016 4561 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XVI-123-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2016
2016 4375 2016-07-18 Uchwała Uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Sułoszowa na rok 2016
2016 4132 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII-132-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Sułoszowa
2016 3826 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XVIII-140-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sułoszowa.
2016 3825 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XVIII-141-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie Uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium Rady Gminy Sułoszowa ,,Wspieranie Edukacji Młodzieży uczęszczającej do Gimnazjum w Sułoszowej”
2016 3327 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XVII-125-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 10 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół w Gminie Sułoszowa.
2016 3326 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XVII-126-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 10 maja 2016r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasad określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1515 z późn. zm.) dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułoszowa.
2016 2571 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XVI-119-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 marca 2016r. w sprawie aktualizacji załącznika nr 1 o nazewnictwo ulic do Uchwały Nr XX/141/2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 11 października 2012 r. dotyczącej podziału Gminy Sułoszowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2016 2570 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XVI-120-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 marca 2016r. w sprawie aktualizacji załącznika nr 1 o nazewnictwo ulic do Uchwały Nr XX/142/2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 11 października 2012 r. dotyczącej podziału Gminy Sułoszowa na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2016 1217 2016-02-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/115/2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29.12.2015r. dotyczącej ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sułoszowa
2016 1178 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XIV-111-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie: określenia kryteriów, wraz z liczbą punktów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez GminęSułoszowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1177 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/110/2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie: ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Sułoszowa.
2016 1176 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XIV-109-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sułoszowa.
2016 1175 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XIV-108-2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2016 360 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIII-101-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/206/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 25.04.2013r. dotyczącej ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sułoszowa.
2016 359 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIII-96-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/72/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 października 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sułoszowa i obrębie geodezyjnym Sułoszowa I.
2016 358 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIII-97-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 października 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sułoszowa i obrębie geodezyjnym Sułoszowa II.
2015 8613 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIII-100-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sułoszowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
2015 8612 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIII-98-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2015r. W sprawie zmiany Uchwały Nr XI/75/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 października 2015r w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości i obrębie geodezyjnym Wielmoża
2015 8611 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIII-97-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 października 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sułoszowa i obrębie geodezyjnym Sułoszowa II
2015 8598 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIII/95/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
2015 8082 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
2015 7837 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/93/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 października 2015 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sułoszowa, w obrębie geodezyjnym Sułoszowa II
2015 7836 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/72/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 października 2015 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sułoszowa, w obrębie geodezyjnym Sułoszowa I
2015 7835 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/89/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej w gminie Sułoszowa.
2015 7834 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sułoszowa .
2015 7833 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 7832 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7831 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego
2015 7830 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sułoszowa
2015 7829 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/75/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 października 2015r w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości i obrębie geodezyjnym Wielmoża
2015 6512 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XI-79-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 października 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sułoszowa .
2015 6511 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XI-76-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Wola Kalinowska
2015 6510 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XI-75-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 października 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości i obrębie geodezyjnym Wielmoża
2015 6509 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XI-74-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 października 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sułoszowa, w obrębie geodezyjnym Sułoszowa III
2015 6508 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 października 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sułoszowa, w obrębie geodezyjnym Sułoszowa II
2015 6507 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XI-72-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 października 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sułoszowa, w obrębie geodezyjnym Sułoszowa I
2015 6506 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XI-81-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 października 2015r. w sprawie regulaminu używania sztandaru Gminy Sułoszowa
2015 5190 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr VIII-58-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wielmoży w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielmoży
2015 5047 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr III -14-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Sułoszowa na rok 2015
2015 3582 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VI-42-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/164/2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułoszowa.
2015 3581 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 19 maja 2015r. w sprawie w sprawie: przyjęcia programu osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z Gminy Sułoszowa w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 3580 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VI-43-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV-185-2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 2628 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 31 marca 2015r. W sprawie przyjęcia formy organizacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielmoży.
2015 2577 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Sułoszowa
2015 2576 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr V-27-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/131/2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Gminy Sułoszowa.
2015 2575 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr V-26-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sułoszowa.
2015 2574 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Wielmoża.
2015 1282 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/321/2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej w gminie Sułoszowa na 2015 r.
2015 1281 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr IV-16-2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sułoszowa.
2015 1280 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 416 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III-10-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu wpółpracy Gminy Sułoszowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
2014 6490 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-320-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sułoszowa na 2015 r.
2014 6489 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/319/2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
2014 6488 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-318-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2014 6487 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-317-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 6486 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-316-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego na 2015 r.
2014 6485 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-315-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sułoszowa.
2014 6484 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-321-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej w gminie na 2015 rok.
2014 5690 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII-310-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sułoszowa.
2014 3867 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 278 / 2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2014
2014 3771 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI-299-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/272/2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułoszowa - sołectwo Sułoszowa I, dla działek 1110/27 i 1112.
2014 3288 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/289/2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułoszowej
2014 3287 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXV-286-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków .
2014 3005 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/255/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Sułoszowa na rok 2014
2014 2393 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/272/2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sułoszowa – sołectwo SUŁOSZOWA I dla działek 1110/27 i 1112
2014 1121 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXII-261-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1120 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXII-260-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznanianieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1119 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXII-259-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1087 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXII-263-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
2014 1086 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXII-262-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2014 1085 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXII-264-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sułoszowej
2014 57 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXI-250-2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XX/141/2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 11 października 2012 r. dotyczącej podziału Gminy Sułoszowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2013 7941 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXI-246-2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/240/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości.
2013 7940 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXi-245-2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/241/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku Rady Gminy Sułoszowa w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sułoszowa na 2014 rok
2013 7939 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXI-247-2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/238/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 7437 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/242/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej w gminie na 2014 rok
2013 7436 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/241/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sułoszowa na 2014 rok
2013 7435 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/240/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości
2013 7434 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/239/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 7433 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX-238-2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 7432 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX-237-2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego na 2014 r.
2013 7431 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/243/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sułoszowa
2013 6482 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIX-230-2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 10 października 2013r. w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sułoszowej
2013 6481 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIX-229-2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 10 października 2013r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sułoszowa”.
2013 5535 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII-225-2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2013 5534 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułoszowa.
2013 5533 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII-223-2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sułoszowej
2013 4648 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVII-214-2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży.
2013 4567 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2013 3634 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXV/206/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sułoszowa
2013 3633 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXV/205/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/164/2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułoszowa.
2013 3632 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sułoszowa
2013 3190 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIV-185-2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3189 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIV-184-2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/164/2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułoszowa
2013 3188 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIV-189-2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności
2013 1996 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIII-182-2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/172/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia organizacji Zespołu Szkół Nr 1 w Sułoszowej
2013 1982 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII-172-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia organizacji Zespołu Szkół Nr 1 w Sułoszowej.
2013 632 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXII-166-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 631 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXII-164-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie : Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułoszowa
2013 591 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII-169-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 590 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII-168-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sułoszowa
2013 589 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII-165-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie:: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sułoszowa
2013 582 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII-173-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/152/2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie : określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości.
2013 581 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII-167-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie:określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sułoszowa.
2012 6981 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI-152-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie:określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości
2012 6973 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI-155-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sułoszowa na 2013 r.
2012 6972 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI-154-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie:określenia wysokości opłaty targowej w gminie na 2013 rok.
2012 6971 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI-150-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie :  zwolnień od podatku rolnego na 2013 r.
2012 6970 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI-149-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 6864 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI-156-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie:zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sułoszowa.
2012 6861 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI-153-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 6860 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI-151-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 6859 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI-147-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Sułoszowej
2012 5828 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XX-145-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 11 października 2012r. w sprawie: zmiany w Uchwale nr V/22/2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sułoszowa.
2012 5827 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XX-140-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 11 października 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułoszowej
2012 5826 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XX-139-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 11 października 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/133/2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 sierpnia 2012 r. dotyczące ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułoszowa
2012 5778 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XX-142-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 11 października 2012r. w sprawie podziału gminy Sułoszowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5777 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XX-141-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 11 października 2012r. w sprawie podziału gminy Sułoszowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4636 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XIX-132-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie gminy Sułoszowa, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)
2012 4397 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XIX-131-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowo -  wychowawczych na terenie gminy Sułoszowa.
2012 4339 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XIX-133-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawiew: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułoszowa
2012 2400 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVII-117-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1976 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XV-107-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 15 marca 2012r. w sprawie: Przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sułoszowa na 2012 r.
2012 1975 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XV-98-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 15 marca 2012r. w sprawie : zatwierdzenia Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sułoszowej
2012 1379 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIV-94-2012 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XLIII/295/10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sułoszowej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2012 722 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SUŁOSZOWA NA ROK 2012
2011 7298 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII-85-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI-73-2011 z dnia 24.11.2011 r. dotyczącej ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sułoszowa na 2012 rok.
2011 7299 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII-86-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI-78-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24.11.2011 r. dotyczącej określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości.
2011 6795 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI-75-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie :zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 6796 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI-76-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie :ustalenia ceny 1 dt żyta do podatku rolnego na 2012 rok
2011 6793 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI-73-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie :ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sułoszowa na 2012 r.
2011 6794 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI-74-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie :wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 6797 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI-77-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie :zwolnień od podatku rolnego na 2012 r.
2011 6800 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI-80-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sułoszowa.
2011 6801 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI-81-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie :zmiany uchwały Rady Gminy Sułoszowa Nr VI/31/2011 z 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułoszowa.
2011 6798 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/78/2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie : określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości.
2011 6799 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI-79-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie :określenia wysokości opłaty targowej w gminie na 2012 rok.
2011 4546 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX-62-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sułoszowa Nr VI/31/2011 z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gm,ina Sułoszowa
2011 4295 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr VI-37-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2011
2011 4143 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 lutego 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SUŁOSZOWA NA ROK 2011 NR V / 25 / 11 RADY GMINY SUŁOSZOWA z dnia 24 lutego 2011 r.
2011 3770 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VII-43-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/277/2010 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 07.10.2010 r. dot. szczegółowych zasad i trybu umarzania ,odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Sułoszowa oraz jej jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 3002 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VI-31-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie; określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest gmina Sułoszowa.
2011 1568 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V-22-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sułoszowa.
2011 1271 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V-24-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 992 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV-12-2010 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie : zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sułoszowa.
2011 433 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV-13-2010 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 322 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr XLIII-295-10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sułoszowej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 323 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr IV-18-2010 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/295/10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sułoszowej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 200 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr IV-11-2010 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
2010 5384 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII-292-10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie : zwolnień od podatku rolnego na 2011 r.
2010 5383 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII-291-10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości.
2010 5386 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII-294-10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie : określenia wysokości opłaty targowej w gminie na 2011 rok.
2010 5385 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII-293-10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sułoszowa na 2011 r.
2010 5286 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII-277-10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 7 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należno¬ści pieniężnych Gminy Sułoszowa oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 4454 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX-262-10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sułoszowa przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
2010 3894 2010-10-07 Uchwała Uchwała nr XL-269-2010 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie
2010 3214 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX-266-10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości /czesnego/ uiszczanego przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego.
2010 3216 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX-267-10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania
2010 1306 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sułoszowa przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
2010 1015 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogachstanowiących własność Gminy Sułoszowa
2010 4424 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr XLII-280-10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 7 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 4423 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr XLII-279-10 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 7 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.