Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 317

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6909 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/19 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 6908 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/19 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie
2019 6907 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/19 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr II/7/18 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 6222 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr VII/54/19 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr II/7/18 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 5157 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/51/19 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadawania tytułów honorowych za wybitne zasługi dla Gminy Stryszawa
2019 5156 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/49/19 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stryszawa
2019 4108 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr V/39/19 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów w 2019 roku
2019 4107 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr V/38/19 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2019 roku w zakresie podatków
2019 2649 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr IV/37/19 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych w Gminie Stryszawa w związku z realizacją „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryszawa 2015 – 2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku”
2019 2648 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr IV/34/19 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2019 1858 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr III/33/19 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie oraz sposobu rozliczania dotacji z budżetu Gminy Stryszawa udzielanej spółkom wodnym
2019 1857 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr III/30/19 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszawa
2019 1856 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr III/29/19 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Stryszawa
2019 1855 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr III/28/19 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Stryszawie
2019 300 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr II/20/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu rządowego: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 299 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr II/19/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy
2019 298 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr II/18/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym również ośrodkach wsparcia przeznaczonych dla osób bezdomnych z terenu Gminy Stryszawa
2019 297 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr II/15/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w Gminie Stryszawa w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych
2019 296 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr II/14/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w Gminie Stryszawa w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych
2019 295 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr II/13/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2019 roku
2019 294 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr II/12/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 293 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr II/7/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STRYSZAWA na rok 2019
2019 292 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr II/6/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XXXII/239/17 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 7063 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/302/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 7062 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/301/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Stryszawa
2018 7061 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/300/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania i wynajmu sal sportowych, boisk sportowych oraz innych obiektów sportowych i rekreacyjnych w Gminie Stryszawa
2018 7060 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/299/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2019 roku w zakresie podatków
2018 7059 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/295/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XXXII/239/17 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 6144 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/290/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6143 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/289/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w Gminie Stryszawa
2018 6142 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/288/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wysokie wyniki sportowe
2018 6141 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/287/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XXXII/239/17 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 5330 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/282/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXIV/264/18 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy Stryszawa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 5108 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/284/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Stryszawa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5107 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/283/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stryszawa
2018 5106 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/275/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XXXII/239/17 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 4079 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/269/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych
2018 4078 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/268/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryszawa
2018 4077 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/267/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stryszawa
2018 2760 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/262/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i ustalenie tygodniowego wymiaru zajęć pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego i nauczyciela wspomagającego.
2018 2715 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/265/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stryszawa
2018 2714 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/264/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stryszawa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1648 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/254/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszawa.
2018 1647 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/253/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 1507 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/259/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Samorządowych w Krzeszowie.
2018 1506 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/258/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówek prowadzonych na terenie Gminy Stryszawa, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 1505 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/250/18 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XXXII/239/17 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 649 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXXII/239/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STRYSZAWA na rok 2018
2018 648 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXXII/238/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr XX/163/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 8793 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXI/234/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 8792 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXI/233/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2018 roku w zakresie podatków.
2017 8791 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXI/232/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2018 roku.
2017 8790 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXI/230/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr XX/163/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 7448 2017-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/217/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Nr XX/163/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 7430 2017-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/218/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Stryszawa
2017 6986 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/221/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w Gminie Stryszawa w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych
2017 6985 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/220/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w Gminie Stryszawa w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych
2017 6984 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/219/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, oraz ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2017 6947 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/229/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/160/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek oświatowych Gminy Stryszawa.
2017 6171 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/213/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr XX/163/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 4393 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXVII/201/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr XX/163/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 3764 2017-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/193/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr XX/163/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 3047 2017-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXIV/191/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr XX/163/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 3046 2017-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXIV/189/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/132/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryszawa 2015 – 2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego
2017 2524 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/186/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i ustalenie tygodniowego wymiaru zajęć pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego i nauczyciela wspomagającego.
2017 2523 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/185/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stryszawa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2522 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/184/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Stryszawa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2521 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/183/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2520 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/181/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu.
2017 1764 2017-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/177/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszawa.
2017 1472 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXI/173/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 7 lutego 2017 r.  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Stryszawa
2017 1229 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXI/174/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 1203 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/176/17 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryszawa.
2017 256 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XX/161/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Stryszawa, Lachowice, Kurów, Hucisko, Pewelka
2017 147 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XX/169/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stryszawa przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 146 2017-01-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XX/163/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 grudnia 2016r. rok 2017
2017 145 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XX/162/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XII/91/15 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 7139 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/152/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2016 7138 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/151/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w Gminie Stryszawa w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.
2016 7119 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/150/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2016 7118 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/148/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr XII/91/15 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 7029 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/160/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek oświatowych Gminy Stryszawa.
2016 7028 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/156/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 7027 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/155/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stryszawa na rok 2017.
2016 7026 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/154/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2017 roku.
2016 7025 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/153/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w Gminie Stryszawa w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.
2016 6246 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/147/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 października 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 6212 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/146/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 października 2016r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2017 roku w zakresie podatków.
2016 5410 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XVII/141/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kuków
2016 5409 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XVII/134/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 14 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr XII/91/15 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 5361 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XVII/142/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 14 września 2016r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryszawa.
2016 3717 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/132/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryszawa 2015 – 2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego.
2016 3716 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/125/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr XII/91/15 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 2613 2016-04-20 Uchwała Uchwała Nr XV/124/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie.
2016 2612 2016-04-20 Uchwała Uchwała Nr XV/121/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryszawa 2015 – 2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”.
2016 2611 2016-04-20 Uchwała Uchwała Nr XV/115/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr XII/91/15 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 1852 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/114/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 10 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszawa
2016 1851 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/113/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Stryszawa
2016 1850 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/109/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 10 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr XII/91/15 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 1125 2016-02-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/102/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa
2016 1124 2016-02-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/101/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lachowice
2016 1123 2016-02-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/100/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeszów
2016 915 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/107/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Stryszawa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 914 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/106/16 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr X/85/2003 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28.10.2003 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej p.n. „Warsztat Terapii Zajęciowej”.
2016 78 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XII/97/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych i wzoru informacji podatkowej
2016 34 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/99/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/15 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stryszawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 33 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/96/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryszawa.
2016 32 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/91/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STRYSZAWA na rok 2016
2016 31 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/90/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr III/12/14 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 8356 2015-12-21 Uchwała Uchwała Nr XI/76/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 Nr III/12/14 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 7530 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/84/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 7386 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/89/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2015 7385 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/88/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych
2015 7384 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/87/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/260/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 7383 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/86/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stryszawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 7382 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/83/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stryszawa na rok 2016
2015 7381 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/82/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2016 roku
2015 7380 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/81/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w Gminie Stryszawa w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych
2015 7379 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/80/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 7378 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/79/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w Gminie Stryszawa w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych
2015 7377 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/78/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2015 6250 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr X/74/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 października 2015r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2016 roku w zakresie podatków.
2015 6249 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr X/71/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr III/12/14 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 5432 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr IX/69/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 11 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie.
2015 5431 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr IX/60/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 11 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr III/12/14 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 4480 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr III/12/14 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 3499 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/41/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 22 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr III/12/14 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 3322 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/52/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 22 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+   zamieszkujących Gminę Stryszawa w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 3321 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/51/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 22 maja 2015r. w sprawie utworzenia i prowadzenia mieszkania chronionego oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2015 3320 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/49/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 22 maja 2015r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2015 roku.
2015 3319 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/48/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 22 maja 2015r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2015 roku w zakresie podatków.
2015 2441 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr VI/34/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr III/12/14 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 2436 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr V/24/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr III/12/14 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 1175 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/29/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Stryszawa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1174 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/28/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację· zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 1143 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/30/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszawa
2015 785 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV/21/15 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr III/12/14 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 483 2015-01-29 Uchwała Uchwała Nr II/5/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr XXXIII/248/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 227 2015-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/12/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STRYSZAWA na rok 2015
2015 226 2015-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/7/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr XXXIII/248/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 6903 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/313/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hucisko
2014 6902 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/312/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pewelka
2014 6901 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/311/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kurów
2014 6900 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/310/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Targoszów
2014 6899 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/309/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kuków
2014 6580 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/320/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2015 roku.
2014 6572 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/319/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2015 roku w zakresie podatków.
2014 6571 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/318 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stryszawa na rok 2015.
2014 6570 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/317/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie: przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w Gminie Stryszawa w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.
2014 6569 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/316/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w Gminie Stryszawa w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.
2014 6568 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/315/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2014 6567 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/314/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2014 6566 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/308/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr XXXIII/248/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5855 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr XL/299/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 10 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr XXXIII/248/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5854 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr XL/302/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 10 października 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2015 roku.
2014 5853 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr XL/301/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 10 października 2014r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2015 roku w zakresie podatków
2014 5161 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/294/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr XXXIII/248/13 Rady GminyStryszawa z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 3553 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/287/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i ustalenie tygodniowego wymiaru zajęć pedagoga i logopedy
2014 3347 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr XXXIII/248/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 3344 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr XXXIII/248/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 3343 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr XXXIII/248/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2013 r
2014 3342 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr XXXIII/248/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2013 r
2014 2606 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/282/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz szkołom prowadzonym przez osoby inne niż Gmina Stryszawa
2014 2428 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryszawa
2014 2427 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszawa
2014 2426 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz szkołom prowadzonym przez osoby inne niż Gmina Stryszawa
2014 1922 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/13 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STRYSZAWA na rok 2014
2014 1921 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/13 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 nr XXIII/165/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 895 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 894 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 893 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 892 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/14 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 260 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/13 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w Gminie Stryszawa w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.
2014 259 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/255/13 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w Gminie Stryszawa w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.
2014 258 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/13 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
2013 7801 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/13 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr XXIII/165/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 7337 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/13 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2014 roku
2013 7336 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/13 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stryszawa na rok 2014
2013 7335 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/13 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2013 7334 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/13 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 7333 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/13 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 7332 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/13 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości położonych w Gminie Stryszawa nieczystości ciekłych
2013 7331 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/13 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 6479 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/13 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych i wzoru informacji podatkowej
2013 6478 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/13 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 października 2013r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2014 roku
2013 6477 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/13 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 29 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr XXIII/165/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 5643 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2013 Rady Gminy Stryszawa z dnia 16 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 nr XXIII/165/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 5067 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 nr XXIII/165/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 4607 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie
2013 4560 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr VII/51/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryszawa
2013 4559 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze – pomoc sąsiedzka
2013 3406 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr XXIII/165/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 3354 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Stryszawa, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Stryszawa, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków
2013 2356 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXV/189/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr XXIII/165/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 2281 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXV/191/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zasad korzystania z planowanego do budowy boiska wielofunkcyjnego wraz ze skocznią do skoku w dal przy Zespole Szkół Samorządowych w Krzeszowie
2013 979 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Stryszawa na obwody głosowania, określenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 978 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/13 Rady Gminy Stryszawa z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 nr XXIII/165/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 906 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STRYSZAWA na rok 2013
2013 595 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011 r.
2013 294 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia logo i hasła promocyjnego Gminy Stryszawa oraz zasad jego używania
2013 293 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stryszawa
2013 292 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2013 291 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 290 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 289 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 288 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości w części zamieszkałej oraz w części niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne
2013 287 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 286 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 285 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 284 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 283 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryszawa
2012 7460 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/154/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 6975 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/159/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stryszawa na rok 2013
2012 6974 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/158/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Stryszawa, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
2012 6963 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/157/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
2012 6962 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/156/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2013 roku
2012 6155 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXI/152/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 5844 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XX/144/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 12 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie
2012 5803 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXI/150/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Stryszawa
2012 5619 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/151/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Stryszawa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5190 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XX/142/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 12 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011 roku
2012 3678 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 2643 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XVII/124/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 17 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011 rok
2012 1668 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVI/117/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 1621 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XV/116/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 2 marca 2012r. w sprawie podziału gminy na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2012 1264 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XV/111/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 2 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 1095 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIII/104/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Stryszawie
2012 799 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Stryszawa na rok 2012
2012 501 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XIV/106/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2012 137 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/98/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 r.
2011 6862 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/91/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia maksymalnych opłat za wywóz nieczystości stałych od mieszkańców Gminy Stryszawa w roku 2012
2011 6861 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/90/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia opłat za pobór wody z wodociągów Stryszawa-Kotliki, Stryszawa-Siwcówka, Stryszawa-Stachówka i Targoszów-Kuków -Krzeszów oraz studni głębinowych należących do Urzędu Gminy Stryszawa
2011 6864 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/96/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zamieszkałych na terenie Gminy Stryszawa
2011 6863 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/92/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za wprowadzanie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej
2011 6056 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XII/88/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 r.
2011 6057 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XII/94/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 6058 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XII/95/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryszawa
2011 5423 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI/83/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 r.
2011 5424 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI/86/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2012 roku
2011 4771 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr X/76/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 r.
2011 4776 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 r.
2011 4777 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr IX/72/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stryszawa oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg
2011 3453 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VIII/57/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 r.
2011 3454 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 3359 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 r.
2011 3360 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VII/50/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy stanowiącej stawkę opłaty za przyłączenie do gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Stryszawa
2011 3361 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VII/51/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryszawa
2011 2827 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie ogólnodostępności oraz zasad korzystania planowanych do budowy placów zabaw w ramach projektu pn. "Budowa placów zabaw jako miejsc rekreacji na terenie gminy Stryszawa"
2011 2775 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 r.
2011 2774 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
2011 2776 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 r.
2011 2778 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/42/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/337/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010 r. ws. zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2011 roku.
2011 2777 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stryszawa
2011 2717 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku dotacji z budżetu Gminy Stryszawa , sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania.
2011 1922 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej
2011 671 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zasad korzystania z planowanego do rozbudowy i modernizacji zaplecza sportowego obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie
2011 192 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa
2010 6195 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za wprowadzenie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej
2010 6140 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa
2010 5632 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr Nr XLI/318/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Stryszawie
2010 5633 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLI/317/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 14 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXVII/186/97 Rady Gminy w Stryszawie z dnia 8 listopada 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz ustalenia ilości i zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Stryszawa
2010 5363 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/334/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia maksymalnych opłat za wywóz nieczystości stałych od mieszkańców Gminy Stryszawa w roku 2011
2010 5362 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/332/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody w Gminie Stryszawa
2010 5365 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/336/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia opłat za wprowadzenie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej
2010 5364 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/335/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia opłat za pobór wody z wodociągów Stryszawa-Kotliki, Stryszawa-Siwcówka, Stryszawa-Stachówka i Targoszów-Kuków-Krzeszów oraz studni głębinowych należących do Urzędu Gminy Stryszawa
2010 4752 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/342/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.
2010 4753 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/344/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa
2010 4491 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/326/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzeszów
2010 4492 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/327/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kuków
2010 4490 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/325/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lachowice
2010 4488 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/337/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2011 roku
2010 4489 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/324/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stryszawa
2010 4493 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/328/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Targoszów
2010 4497 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/333/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 4498 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/339/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa
2010 4496 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/331/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Hucisko
2010 4494 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/329/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kurów
2010 4495 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/330/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pewelka
2010 3878 2010-10-06 uchwala Uchwała nr XLI/322/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 14 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa
2010 3070 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XL/303/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Targoszów
2010 2847 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/304/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Kurów
2010 2848 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/305/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Stryszawa
2010 2849 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/306/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Lachowice
2010 2846 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/302/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Krzeszów
2010 2858 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/315/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Kuków
2010 2844 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/300/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Pewelka
2010 2845 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/301/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Hucisko
2010 2850 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/307/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Kuków
2010 2855 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/312/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Lachowice
2010 2856 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/313/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Hucisko
2010 2857 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/314/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Kuków
2010 2854 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/311/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Stryszawa
2010 2851 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/308/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Stryszawa
2010 2852 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/309/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Krzeszów
2010 2853 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/310/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Targoszów
2010 2842 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/293/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 22 czerwca 2010r.
2010 2843 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 22 czerwca 2010r.
2010 2495 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kurowie
2010 2494 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli z oddziałami „zerowymi’, szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów, mających siedzibę na obszarze gminy Stryszawa
2010 2497 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/289/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa
2010 2496 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/290/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie
2010 1934 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/274/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
2010 1935 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/277/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa
2010 1264 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa
2010 1035 2010-04-20 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 18 stycznia 2010r.
2010 605 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lachowice
2010 606 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzeszów
2010 611 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Hucisko
2010 604 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stryszawa
2010 607 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kuków
2010 610 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/266/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pewelka
2010 612 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie
2010 608 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Targoszów
2010 609 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/265/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kurów
2010 277 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/258/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stryszawa
2010 187 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/09 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/247/09 Rady Gminy Stryszawa w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryszawa.
2010 186 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/09 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany budżetu Gminy Stryszawa na rok 2009.