Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 340

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6649 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom w placówkach oświatowych Gminy Spytkowice dodatków do wynagrodzeń i nagród
2019 6648 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/87/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Spytkowice i ustalenia jej przebiegu
2019 6647 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/84/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice
2019 6646 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Spytkowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2019 6645 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/82/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 4 września 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6644 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/304/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Spytkowice
2019 6643 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2019 roku
2019 5262 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VII/70/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Spytkowice na lata 2014-2019 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Spytkowice
2019 5261 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VII/69/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Spytkowice i ustalenia ich przebiegu
2019 5260 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VII/68/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5259 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: ustanowienia programu osłonowego Gminy Spytkowice w zakresie długofalowego działania samorządu Gminy Spytkowice wspierającego seniorów oraz osoby obłożnie i przewlekle chore
2019 5258 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VII/66/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Spytkowice, nie stanowiących jej wyłącznej własności
2019 5257 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VII/63/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2019 roku
2019 4508 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr VI/57/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną stanowiących pomnik przyrody
2019 4507 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr VI/56/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty udowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Spytkowice, nie stanowiących jej wyłącznej własności
2019 4506 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr VI/55/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Spytkowice na lata 2019  - 2022
2019 4505 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr VI/52/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia, wysokości stawek i ustalenia zasad poboru opłaty targowej
2019 4504 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3411 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr V/49/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2019 roku
2019 3410 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach
2019 3409 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr V/43/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Spytkowice
2019 3408 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3407 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2112 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/29/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 2069 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/35/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spytkowice w 2019 roku”
2019 2068 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/31/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Spytkowice
2019 2067 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 2066 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/25/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2019 roku
2019 511 2019-01-14 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/13/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 20 grudnia 2018 r. na rok 2019
2019 510 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2018 roku
2019 341 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw Gminy Spytkowice
2018 8338 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznaniapomocy w zakresie dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania„Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023
2018 8337 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Spytkowice ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8336 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 8335 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8334 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2018 roku
2018 7923 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/411/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 11 listopada 2018 r. w sprawie: Gminnego Programu Pomocy Rodzinie
2018 7237 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: Statutu Gminy Spytkowice
2018 7236 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLII/407/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 7235 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLII/405/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2018 roku
2018 6450 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XLI/404/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: zasad najmu nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Spytkowice
2018 6449 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XLI/367/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Spytkowice
2018 6448 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XLI/366/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia z pomocy społecznej przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywienia dzieci, uczniów oraz osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym
2018 6447 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XLI/361/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 19 września 2018 r. w sprawiezmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2018 roku
2018 4935 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XL/355/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie:przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Spytkowice na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025”
2018 4934 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XL/348/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Spytkowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 4933 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XL/345/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2018 roku
2018 4839 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/354/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych
2018 4838 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/352/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia dla terenu Gminy Spytkowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 4837 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/351/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Spytkowice, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4836 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/350/2018 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach
2018 4175 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/343/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2018 roku
2018 3690 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/337/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2018 3595 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/336/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych
2018 3594 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/334/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2018 3543 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/335/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2018 3542 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/333/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Spytkowicach
2018 3541 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/320/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: Gminnego Programu Stypendialnego
2018 3540 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/317/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2018 roku
2018 1766 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/312/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Spytkowice
2018 1765 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/309/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spytkowice w 2018 roku”
2018 1764 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/306/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia z pomocy społecznej przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywienia dzieci, uczniów oraz osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym
2018 1763 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/305/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze oraz w sprawie obowiązkowej tygodniowej liczby godzin dla, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych
2018 1762 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/304/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Spytkowice
2018 1761 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/303/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXV/282/17 z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Spytkowice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 1760 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/298/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2018 roku
2018 1759 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/295/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: podziału gminy Spytkowice na obwody głosowania, określenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1758 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/294/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: podziału gminy Spytkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1332 2018-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/292/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Spytkowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 9042 2017-12-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 września 2016 r.
2017 9029 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXV/287/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Bachowice
2017 9028 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXV/286/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Spytkowice
2017 9027 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXV/285/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Spytkowicach
2017 9026 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXV/283/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2017 roku
2017 9025 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXV/282/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Spytkowice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2017 9024 2017-12-22 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXV/276/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 20 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SPYTKOWICE NA ROK 2018
2017 7932 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/261/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 7820 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/274/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Spytkowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 7819 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/271/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Miejscu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Miejscu
2017 7818 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/270/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 w Spytkowicach
2017 7817 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/269/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Spytkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Spytkowicach
2017 7816 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/268/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej ze Szkołą Filialną w Ryczowie Chałupkach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ryczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ryczowie ze Szkołą Filialną w Ryczowie Chałupkach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ryczowie
2017 7815 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/267/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bachowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bachowicach
2017 7814 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/264/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
2017 7813 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/263/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
2017 7812 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/262/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Spytkowice instrumentem płatniczym
2017 7811 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/260/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 7810 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/258/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2017 roku
2017 6301 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXI/243/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Spytkowice
2017 6115 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/251/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXVIII/215/17 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek za usunięcie drzew i krzewów
2017 6114 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/241/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych
2017 6113 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/238/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2017 roku
2017 4557 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/233/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Spytkowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2017 4556 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/232/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4555 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/231/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie:zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice
2017 4554 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/230/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: Gminnego Programu Stypendialnego
2017 4553 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/227/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2017 roku
2017 3951 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/226/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Spytkowicach, zakresu zadań i obowiązków administratora cmentarza oraz ustalenia opłat za usługi cmentarne
2017 3950 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/222/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2017 roku
2017 2391 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/215/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek za usunięcie drzew i krzewów
2017 2390 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/214/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Spytkowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2017 2389 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/213/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spytkowice w 2017 roku”
2017 2388 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/210/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: zmiany w Uchwale Rady Gminy Nr XXIV/164/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia wysokości stawek i ustalenia zasad poboru opłaty targowej
2017 2387 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/209/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2386 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/207/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2017 roku
2017 2342 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/217/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1591 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXVII/205/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na terenie Gminy Spytkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1590 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXVII/204/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1589 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXVII/202/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach
2017 1588 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXVII/199/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie:zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2017 roku
2017 1144 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/195/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Spytkowice 2016-2020 z elementami Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE)”
2017 1015 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/193/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2017 roku
2016 8018 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/192/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XII/89/15 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 listopada 2015 r.
2016 8017 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/191/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XII/88/15 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 listopada 2015 r.
2016 8016 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/190/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XII/87/15 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 listopada 2015 r.
2016 8015 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/189/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XII/86/15 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 listopada 2015 r.
2016 8014 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/188/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Spytkowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 8013 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/187/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Spytkowice
2016 8012 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/186/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Spytkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 8011 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/183/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Ryczów
2016 8010 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/182/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Miejsce
2016 8009 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/181/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w statutach Sołectw Gminy Spytkowice
2016 8008 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/180/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany granic Sołectwa Miejsce i Sołectwa Spytkowice w związku z włączeniem do dotychczasowego obszaru gminy Spytkowice części obszaru obrębu ewidencyjnego Okleśna
2016 8007 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/175/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Spytkowice na rok 2017
2016 8006 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/174/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2016 roku
2016 7297 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/171/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice
2016 7296 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/170/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Spytkowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 7295 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/167/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
2016 7294 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/166/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
2016 7293 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/165/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: wprowadzenia, wysokości stawki i ustalenia zasad poboru opłaty targowej na targowisku gminnym w Spytkowicach
2016 7292 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/164/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: wprowadzenia, wysokości stawek i ustalenia zasad poboru opłaty targowej
2016 7291 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/163/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 7290 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/162/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7289 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/160/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2016 roku
2016 6145 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/157/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 października 2016r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XLIV/346/14 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 6144 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/156/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 października 2016r. w sprawie: wprowadzenia „ Regulaminu organizowania na terenie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej meczów piłki nożnej niemających charakteru masowej imprezy sportowej”
2016 6143 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/152/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 października 2016r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2016 roku
2016 5081 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/147/2016 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2016 roku
2016 4089 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XX/145/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice
2016 4088 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XX/143/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych oraz nadania statutu Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach
2016 4087 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XX/142/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4086 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XX/140/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2016 roku
2016 3586 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/135/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Spytkowice 2016-2020 z elementami Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE)”
2016 3552 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XIX/134/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3538 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XIX/133/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3150 2016-05-20 Uchwała Uchwała Nr XVIII/124/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 5 maja 2016r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spytkowice w 2016 roku”
2016 3149 2016-05-20 Uchwała Uchwała Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 5 maja 2016r. w sprawie: Gminnego Programu Stypendialnego
2016 3148 2016-05-20 Uchwała Uchwała Nr XVIII/122/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 5 maja 2016r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach
2016 3147 2016-05-20 Uchwała Uchwała Nr XVIII/121/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 5 maja 2016r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach
2016 3146 2016-05-20 Uchwała Uchwała Nr XVIII/116/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 5 maja 2016r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2016 roku
2016 1361 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XIV/111/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bachowice
2016 1360 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XIV/110/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach
2016 1359 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XIV/106/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2016 roku
2016 19 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/99/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SPYTKOWICE na rok 2016
2015 8476 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIII/104/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia kryteriów oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2015 8475 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIII/98/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2015 roku
2015 7791 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/90/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7310 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/96/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Spytkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 7309 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/94/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Spytkowice
2015 7308 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/92/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
2015 7307 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/91/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
2015 7306 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/89/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia, wysokości stawki i ustalenia zasad poboru opłaty targowej na targowisku gminnym w Spytkowicach
2015 7305 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/88/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia, wysokości stawek i ustalenia zasad poboru opłaty targowej
2015 7304 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/87/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7303 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/86/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7302 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/85/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: zmian w Uchwale nr X/77/15 Rady Gminy Spytkowice z dnia 28 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Spytkowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 7301 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/84/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2015 roku
2015 6240 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr X/83/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 października 2015r. w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 6239 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr X/82/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 października 2015r. w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 6238 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr X/79/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 października 2015r. w sprawie: zmiany Regulaminu udzielana pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 6237 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr X/78/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 października 2015r. w sprawie: zmiany kryteriów oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2015 6236 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr X/77/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 października 2015r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Spytkowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 6235 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr X/75//15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 28 października 2015r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2015 roku
2015 5579 2015-09-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 17 września 2015r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Spytkowice
2015 5578 2015-09-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 17 września 2015r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych
2015 5571 2015-09-28 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 17 września 2015r. w sprawie: zmian w statutach Sołectw Gminy Spytkowice
2015 5570 2015-09-28 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 17 września 2015r. w sprawie: określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2015 5569 2015-09-28 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2015 roku
2015 4058 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VII/65/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie: określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Spytkowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2015 4057 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VII/64/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4056 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VII/61/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie: nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Spytkowice”, „Zasłużony dla Gminy Spytkowice ”
2015 4055 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VII/60/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie: zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom w placówkach oświatowych Gminy Spytkowice dodatków do wynagrodzeń i nagród
2015 4054 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VII/58/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2015 roku
2015 3450 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VI/55/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 maja 2015r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach
2015 3449 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VI/54/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 maja 2015r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie udzielenia wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Spytkowice w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych w ramach projektu Województwa Małopolskiego „Pierwszy dzwonek”
2015 3448 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VI/53/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 maja 2015r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Spytkowice na lata 2015 - 2025
2015 3447 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VI/50/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2015 roku
2015 2256 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr V/37/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spytkowice w 2015 roku”
2015 2255 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr V/33/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2015 roku
2015 840 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr III/19/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmian w statutach Sołectw Gminy Spytkowice
2015 811 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr III/28/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie: określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Spytkowicach, zakresu zadań i obowiązków administratora cmentarza oraz ustalenia opłat za usługi cmentarne
2015 810 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr III/18/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Spytkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 809 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr III/15/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2015 roku
2015 384 2015-01-26 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr II/5/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 22 grudnia 2014r. na rok 2015
2014 6342 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/360/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
2014 6341 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/359/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
2014 6340 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/358/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 6339 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/357/2014 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 6338 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/356/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 6337 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/354/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2014 roku
2014 5315 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/348/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 września 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz terminów i miejscu składania deklaracji
2014 5314 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/347/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 września 2014r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2014 5313 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/346/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 września 2014r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2014 5312 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/345/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie udzielenia wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z terenu Gminy Spytkowice w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych w ramach projektu Województwa Małopolskiego „Pierwszy dzwonek”
2014 5311 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/344/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Rady Gminy Spytkowice Nr XXXVI/262/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru
2014 5310 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/343/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Rady Gminy Spytkowice Nr XXXVI/261/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ustalenia zasad poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 5309 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/340/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2014 roku
2014 3721 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/336/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2014 roku
2014 3718 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLI/302/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2014 roku
2014 3702 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XL/288/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2014 roku
2014 2306 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLI/ 319/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spytkowice w 2014 roku”
2014 2305 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLI/307/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom z terenu Gminy Spytkowice
2014 2273 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLI/321/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Spytkowice
2014 2272 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLI/320/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Spytkowice na lata 2014-2019 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Spytkowice
2014 2262 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLI/309/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Spytkowicach
2014 2261 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLI/312/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie wysokości stawki opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru na targowisku gminnym w Spytkowicach
2014 2260 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLI/311/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z targowiska gminnego
2014 1556 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XL/300/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia ogólnych zasad umieszczenia reklam na obiektach budowlanych i terenach stanowiących własność Gminy Spytkowice
2014 1444 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XL/301/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2014 1443 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XL/293/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania'' na lata 2014 - 2020
2014 1442 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XL/292/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania'" na lata 2014-2020
2014 1441 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XL/291/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 520 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 20 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SPYTKOWICE na 2014 ROK
2014 479 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2013 roku
2013 7898 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/284/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XXXX/345/06 z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami stanowiącymi własność Gminy Spytkowice
2013 7710 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/268/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2013 roku
2013 7210 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
2013 7209 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
2013 7208 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2013 6708 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 11 listopada 2013r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Spytkowice
2013 6673 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 11 listopada 2013r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka
2013 6427 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 31 października 2013r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru
2013 6426 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia zasad poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 6425 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2013 6424 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 6423 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6421 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2013 roku
2013 6055 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/251/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 9 października 2013r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2013 roku
2013 5703 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/247/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 25 września 2013r. w sprawie: określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Spytkowice
2013 5702 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 25 września 2013r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2013 roku
2013 5701 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/248/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 25 września 2013r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom z terenu Gminy Spytkowice
2013 5045 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2013 roku
2013 4715 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2013 roku
2013 4523 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Spytkowice
2013 4260 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spytkowice w 2013 roku
2013 3902 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3780 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie: statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach
2013 3098 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2013 roku
2013 2225 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2013 roku
2013 2000 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SPYTKOWICE NA 2013 ROK
2013 1814 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice
2013 1813 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2012 7606 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7605 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji
2012 7604 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie:określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7603 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2012 7602 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice
2012 7601 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Spytkowice
2012 6322 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Spytkowice
2012 6321 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie:zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
2012 6320 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6319 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku nieruchomości na 2013 rok
2012 6306 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
2012 6305 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/119/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu udzielana pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 5526 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 września 2012r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach
2012 5525 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 września 2012r. w sprawie: nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach
2012 4780 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 września 2012r. w sprawie: podziału gminy Spytkowice na obwody głosowania, określenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 4751 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach
2012 4750 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 września 2012r. w sprawie: podziału gminy Spytkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 3688 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXII/150/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach i wniesienia mienia do spółki
2012 2992 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXI/141/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/119/93 Rady Gminy Spytkowice z dnia 23 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2012 2973 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XXI/142/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Spytkowice w 2012 roku
2012 2972 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XXI/140/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach
2012 2971 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XXI/139/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/07 Rady Gminy Spytkowice z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach oraz zasad zwrotu wydatków związanych z pokryciem kosztów pogrzebu
2012 2366 2012-05-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) BUDŻETU GMINY SPYTKOWICE za 2011 rok
2012 1867 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/132/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach
2012 1466 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX/131/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: zmiany w Uchwale Rady Gminy Spytkowice Nr XVI/97/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zasad poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 572 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVII/119/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 571 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVII/118/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach zadań gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 570 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVII/117/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale Rady Gminy Spytkowice Nr XVI/98/11 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru
2011 6692 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/107/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 6479 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/102/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
2011 6480 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/104/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
2011 6181 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XVI/98/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru
2011 6180 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XVI/97/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia zasad poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 6179 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XVI/96/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6184 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XVI/101/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/98/2007 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2011 6183 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XVI/100/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6182 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XVI/99/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 4977 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/83/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach
2011 4976 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/82/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach nadanego Uchwałą Nr VI/26/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011r.
2011 4979 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/89/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 września 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulic we wsi Spytkowice
2011 4978 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/84/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/229/05 Rady Gminy Spytkowice z dnia 1 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 4717 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/85/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/65/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Spytkowice
2011 4718 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/86/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/124/04 Rady Gminy Spytkowice z dnia 12lutego 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice
2011 4481 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/81/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 września 2011r. w sprawie: określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 3668 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/56/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/26/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach
2011 3669 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/60/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XXXX/345/06 z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami stanowiącymi własność Gminy Spytkowice
2011 3670 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/61/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia kryteriów oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2011 3618 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/65/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Spytkowice
2011 3617 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr IX/54/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Spytkowice z dnia 8 listopada 2010 r. Nr XLV/321/10 w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru
2011 3616 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr IX/53/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Spytkowice z dnia 8 listopada 2010 r. Nr XLV/320/10 w sprawie ustalenia zasad poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 3621 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/68/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Spytkowice z dnia 8 listopada 2010r. Nr XLV/321/10 w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru
2011 3620 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/67/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Spytkowice z dnia 8 listopada 2010r. Nr XLV/320/10 w sprawie ustalenia zasad poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 3619 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/66/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 3530 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/52/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Spytkowice
2011 2970 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr IX/51/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
2011 1567 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr VI / 26 / 11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: nadania Statutu Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach
2011 1120 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr V/ 14 / 11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 14 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2011 Rok
2011 850 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: nadania statutów dla sołectw Gminy Spytkowice
2011 340 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr V/ 17 / 11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie : zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach
2011 341 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr V/ 18 / 11 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach
2011 93 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/ 8 /10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2010 roku
2010 5299 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLV/ 325 / 10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
2010 5298 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLV/ 323 / 10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice
2010 5300 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLV/ 328 / 10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Spytkowicach
2010 5302 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLV/ 330/ 10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XXXX/345/06 z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami stanowiącymi własność Gminy Spytkowice
2010 5301 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLV/ 329/ 10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Budżetowego p.n. Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach
2010 4872 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLV/ 319 / 10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 4871 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLV/ 317 /10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2010 roku
2010 4873 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLV/ 320 /10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia zasad poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 4875 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLV / 322 / 10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 4874 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLV/ 321 / 10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru
2010 4401 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/314/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 14 września 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Spytkowice lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 4289 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/316/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 26 października 2010r. w sprawie: zatwierdzenia statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach
2010 3747 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XLIII/311/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 14 września 2010r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2010 roku
2010 3748 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XLIII/ 315 /10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 14 września 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 3700 2010-09-23 Uchwała Uchwała nr XLII/306/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2010 roku
2010 2251 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XLI/304/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2010 roku
2010 2102 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XL/303/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Spytkowice oraz zapewnienia opieki wyłapanym zwierzętom
2010 1545 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XL/300/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Spytkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granicy oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym
2010 1546 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XL/301/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Spytkowice na obwody głosowania, określenia ich numerów i granic
2010 840 2010-04-08 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIV/277/09 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwały Budżetowej na rok 2010
2010 845 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2010 roku
2010 846 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 22 marca 2010r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2010 roku
2010 811 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/292/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 22 marca 2010r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach
2010 810 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/291/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Urzędu Gminy w Spytkowicach
2010 813 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/294/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 22 marca 2010r. w sprawie : zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach
2010 812 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/293/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 22 marca 2010r. w sprawie: zmiany w Statucie Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach
2010 62 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/09 Rady Gminy Spytkowice (powiat wadowicki) z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy w 2009 roku