Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 321

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7308 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr VII.97.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zasad udzielenia stypendiów dla uczniów i studentów z Gminy Skrzyszów
2019 7307 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr VII.96.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 4 października 2019 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
2019 7306 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr VII.95.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 4 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skrzyszów.
2019 7305 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr VII.94.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 4 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szynwałd.
2019 7304 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr VII.93.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 4 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skrzyszów.
2019 7303 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr VII.92.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 4 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pogórska Wola.
2019 7302 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr VII.91.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 4 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łękawica.
2019 7301 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr VII.90.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 4 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ładna
2019 7300 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr VII.86.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2019 Nr II.16.2018 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 5944 2019-08-13 Uchwała Uchwała Nr VI.80.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 5308 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr IV.69.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów
2019 5119 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IV.77.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Skrzyszów
2019 5118 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IV.73.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Skrzyszów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 5117 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IV.68.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 5116 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IV.67.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Skrzyszów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skrzyszów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 5115 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IV.66.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skrzyszów
2019 5114 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IV.64.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
2019 5113 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IV.63.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2019 Nr II.16.2018 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 3015 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr III.50.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Skrzyszów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
2019 3014 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr III.48.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany statusu placówki opiekuńczo-wychowawczej
2019 3013 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr III.46.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2019 3012 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr III.45.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
2019 3011 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr III.44.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Skrzyszów od 1 września 2019 roku
2019 3010 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr III.43.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Skrzyszów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 3009 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr III.42.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, kadrowej, administracyjno-organizacyjnej, prawnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Skrzyszów
2019 3008 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr III.40.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2019 Nr II.16.2018 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 3007 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr III.32.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skrzyszów ze środków budżetu Gminy Skrzyszów na działania związane z ochroną środowiska tj. wymiana starych pieców kaflowych i węglowych C.O. na nowe ekologiczne piece 5 klasy na paliwa stałe oraz na piece gazowe.
2019 3006 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr III.31.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skrzyszów na rok 2019”.
2019 3005 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr III.27.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skrzyszowie
2019 635 2019-01-16 Uchwała Uchwała Nr II.22.2018 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Skrzyszów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2019 634 2019-01-16 Uchwała Uchwała Nr II.16.2018 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SKRZYSZÓW NA ROK 2019
2019 633 2019-01-16 Uchwała Uchwała Nr II.14.2018 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2018 Nr XXXIV/322/17 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 grudnia 2017 r.
2019 632 2019-01-16 Uchwała Uchwała Nr II.10.2018 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 631 2019-01-16 Uchwała Uchwała Nr II.9.2018 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8040 2018-11-28 Uchwała Uchwała Nr I.7.2018 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2019 rok
2018 8039 2018-11-28 Uchwała Uchwała Nr I.6.2018 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2018 Nr XXXIV/322/17 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 7671 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/417/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2018 7670 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/416/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Skrzyszów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skrzyszów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 7669 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/415/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2018 Nr XXXIV/322/17 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 7668 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/413/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2019.
2018 7515 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/409/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 25 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skrzyszów
2018 7514 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/408/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie
2018 7513 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/406/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2018 Nr XXXIV/322/17 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 4711 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/390/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2018 Nr XXXIV/322/17 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 4507 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/401/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
2018 4506 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/387/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i niektórych innych składników wynagrodzenia.
2018 4505 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/386/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4504 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/385/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Skrzyszów.
2018 4503 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/384/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skrzyszów.
2018 3691 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/371/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2018 Nr XXXIV/322/17 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 3613 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/376/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szynwałd.
2018 3612 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/375/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skrzyszów.
2018 3611 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/374/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pogórska Wola.
2018 3610 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/373/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łękawica.
2018 3609 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/372/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ładna.
2018 3116 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/348/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2018 Nr XXXIV/322/17 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 2617 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/363/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Skrzyszów.
2018 2616 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/362/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie sprawie przyznania dotacji celowej dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skrzyszów ze środków budżetu Gminy Skrzyszów na działania związane z ochroną środowiska tj. wymiana starych pieców kaflowych i węglowych C.O. na nowe ekologiczne piece 5 klasy na paliwa stałe oraz na piece gazowe.
2018 2615 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/361/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji w ramach projektu redukcja emisji CO2 w Gminie Skrzyszów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 4 Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza: Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji-SPR.
2018 2614 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/359/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szynwałd.
2018 2613 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/358/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skrzyszów.
2018 2612 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/357/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pogórska Wola.
2018 2611 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/356/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łękawicy.
2018 2610 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/355/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ładna.
2018 2609 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/352/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2018 2608 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/351/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skrzyszów.
2018 2607 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/343/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skrzyszów na rok 2018”.
2018 2534 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/341/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2018 Nr XXXIV/322/17 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 2496 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/354/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skrzyszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2495 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/353/18 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skrzyszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 442 2018-01-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXIV/322/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SKRZYSZÓW NA ROK 2018
2018 441 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/320/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2017 Nr XXIV/204/16 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 9298 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/332/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego.
2017 9297 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/331/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Skrzyszów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2017 9296 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/330/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Skrzyszów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skrzyszów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 9295 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/329/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Skrzyszów.
2017 9294 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/328/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów
2017 9293 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/327/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2017 8524 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/305/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2017 Nr XXIV/204/16 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 7840 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/309/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na obwody głosowania.
2017 7839 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/308/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Skrzyszów.
2017 7838 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/307/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Skrzyszów.
2017 7837 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/306/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skrzyszów.
2017 7836 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/303/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2018 rok.
2017 7835 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/302/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 7834 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/301/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2018.
2017 7833 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/300/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ładnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Ładnej.
2017 7832 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/299/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Łękawicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Łękawicy.
2017 7831 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/298/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkoły Podstawowej im. Heleny Marusarzówny i Gimnazjum w Pogórskiej Woli w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Heleny Marusarzówny w Pogórskiej Woli.
2017 7830 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/297/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej i Gimnazjum w Szynwałdzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Szynwałdzie.
2017 7829 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/296/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Piotra Skargi w Skrzyszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Ks. Piotra Skargi w Skrzyszowie.
2017 7828 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/295/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II i Gimnazjum w Skrzyszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie.
2017 6478 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/285/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2017 Nr XXIV/204/16 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 6386 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/290/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skrzyszów na rok 2017”.
2017 6385 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/289/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Skrzyszów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skrzyszów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 4928 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXX/281/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla mieszkańców ze środków budżetu Gminy Skrzyszów na działania związane z ochroną środowiska tj. wymiana starych pieców węglowych c.o. na nowe ekologiczne piece 5 klasy.
2017 4756 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/268/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2017 Nr XXIV/204/16 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 4405 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIX/280/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Skrzyszów.
2017 4404 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIX/277/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, kadrowej, administracyjno-organizacyjnej, prawnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Skrzyszów.
2017 4403 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIX/273/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla mieszkańców ze środków budżetu Gminy Skrzyszów na działania związane z ochroną środowiska tj. wymiana starych pieców węglowych c.o. na nowe ekologiczne piece 5 klasy.
2017 4402 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIX/272/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Skrzyszów instrumentem płatniczym.
2017 4401 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIX/269/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie Statutu Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.
2017 3475 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/259/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi Osiedle 1 w Pogórskiej Woli i ustalenia jej przebiegu
2017 3474 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/256/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2017 Nr XXIV/204/16 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3473 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/253/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Skrzyszów na lata 2017 - 2020
2017 2827 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII/249/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
2017 2826 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII/247/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2017 Nr XXIV/204/16 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 2825 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII/245/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
2017 2787 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/248/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1951 2017-03-20 Obwieszczenie Obwieszczenie RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie
2017 1950 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/236/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 8 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonych dotacji
2017 1949 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/235/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2017 Nr XXIV/204/16 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 1928 2017-03-17 Uchwała Uchwała Nr XXVI/232/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skrzyszów na rok 2017”.
2017 1845 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/240/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skrzyszów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1844 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/239/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Skrzyszów
2017 1397 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXV/225/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2017 Nr XXIV/204/16 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 1170 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/226/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonych dotacji
2017 1169 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/218/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie
2017 1168 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/217/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które obowiązywać będą na terenie Gminy Skrzyszów w miejscowości Ładna - przysiółek Średziny Pierwsze i przysiółek Jaźwiny i miejscowości Pogórska Wola - przysiółek Poskle
2017 540 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr XXIV/204/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SKRZYSZÓW NA ROK 2017
2017 539 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr XXIV/202/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2016 Nr XII/101/15 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2017 538 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr XXIV/199/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skrzyszów na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2024”
2017 6 2017-01-02 Uchwała Uchwała Nr XXIV/211/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Skrzyszów
2016 8115 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXIV/213/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Skrzyszów
2016 8114 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXIV/205/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które obowiązywać będą na terenie Gminy Skrzyszów w miejscowości Ładna - przysiółek Średziny Pierwsze i przysiółek Jaźwiny i miejscowości Pogórska Wola - przysiółek Poskle
2016 8005 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXIII/191/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Skrzyszów
2016 7045 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/196/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które obowiązywać będą na terenie Gminy Skrzyszów w miejscowości Ładna - przysiółek Średziny Pierwsze i przysiółek Jaźwiny i miejscowości Pogórska Wola - przysiółek Poskle
2016 7044 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/195/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, kadrowej, administracyjno-organizacyjnej, prawnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Skrzyszów
2016 7043 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/194/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2017 rok.
2016 7042 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/190/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2017.
2016 6003 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXI/183/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2016 Nr XII/101/15 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 4837 2016-08-23 Uchwała Uchwała Nr XX/171/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap A
2016 4738 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XX/176/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2016 Nr XII/101/15 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 4598 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XX/177/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów.
2016 3790 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/164/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 16 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Skrzyszów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skrzyszów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 3789 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/163/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Skrzyszów
2016 3788 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/160/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2016 Nr XII/101/15 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3490 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XVII/149/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2016 Nr XII/101/15 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3277 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/144/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 12 maja 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów.
2016 3276 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/143/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 12 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 3275 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/142/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 12 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skrzyszów.
2016 3200 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XVII/141/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 12 maja 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skrzyszów.
2016 2647 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/132/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2016 Nr XII/101/15 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 2416 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/135/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie
2016 2415 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/134/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 31 marca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonych dotacji
2016 1798 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XV/127/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 3 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina.
2016 1797 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XV/125/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 3 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skrzyszów na rok 2016”.
2016 1796 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XV/122/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2016 Nr XII/101/15 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 1570 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XV/124/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 3 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
2016 1102 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/116/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Skrzyszów
2016 1091 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/115/16 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2016 Nr XII/101/15 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 613 2016-01-20 Uchwała Uchwała Nr XII/101/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SKRZYSZÓW NA ROK 2016
2016 612 2016-01-20 Uchwała Uchwała Nr XII/99/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2015 Nr II/14/14 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2014 r.
2016 293 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XII/110/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Skrzyszów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 8531 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XII/103/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skrzyszów.
2015 7088 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/92/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 7057 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr X/94/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2016 rok.
2015 7056 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr X/93/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 19 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku rolnego części gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego.
2015 7055 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr X/91/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7054 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr X/90/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2016.
2015 7053 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr X/89/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2015 Nr II/14/14 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 5903 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr IX/86/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 1 października 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2015 5902 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr IX/84/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 1 października 2015r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych.
2015 5901 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr IX/80/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 1 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2015 Nr II/14/14 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 4578 2015-07-23 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2015 Nr II/14/14 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 4416 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Skrzyszów
2015 4284 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VII/70/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2015 4283 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VI/60/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Skrzyszów
2015 4218 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VII/69/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w spawie zatwierdzenia cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które obowiązywać będą na terenie Gminy Skrzyszów w miejscowości Ładna - przysiółek Średziny Pierwsze i przysiółek Jaźwiny i miejscowości Pogórska Wola - przysiółek Poskle.
2015 4217 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/59/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
2015 4216 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/56/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.
2015 4215 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/55/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Skrzyszów w zakresie zwiększenia szans edukacyjnych.
2015 4214 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/54/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2015 4213 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/53/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2015 4212 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/52/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.
2015 4211 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/51/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie
2015 4210 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/49/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2015 Nr II/14/14 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 3828 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VI/61/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które obowiązywać będą na terenie Gminy Skrzyszów w miejscowości Ładna - przysiółek Średziny Pierwsze i przysiółek Jaźwiny i miejscowości Pogórska Wola - przysiółek Poskle
2015 3404 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr V/41/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2015 Nr II/14/14 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 2269 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr IV/36/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia kryteriów naboru kandydatów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Skrzyszów.
2015 2268 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr IV/35/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Skrzyszów.
2015 2267 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr IV/28/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2015 Nr II/14/14 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 2266 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr IV/25/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skrzyszów na rok 2015”.
2015 399 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr II/14/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SKRZYSZÓW NA ROK 2015
2015 341 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr II/12/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2014 Nr XXIX/326/13 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 7075 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr I/9/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2014 Nr XXIX/326/13 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 6970 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr I/7/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skrzyszów.
2014 6969 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr I/6/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 6968 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr I/5/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie oniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2015
2014 6736 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV/394/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2015 rok.
2014 6735 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV/393/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2014 Nr XXIX/326/13 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5533 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/385/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 19 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Skrzyszów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2014 5468 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/386/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 19 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Skrzyszów.
2014 5469 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/383/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2014 Nr XXIX/326/13 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 4866 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/375/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2014 Nr XXIX/326/13 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 4283 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/377/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Skrzyszów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skrzyszów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 3322 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/366/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 12 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego.
2014 3321 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/365/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 12 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów.
2014 3320 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/364/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skrzyszów.
2014 3319 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/361/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2014 Nr XXIX/326/13 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 3312 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/346/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2014 Nr XXIX/326/13 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 2242 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/338/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów
2014 2167 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/349/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Skrzyszów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2014 2007 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/326/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Skrzyszów na rok 2014
2014 2006 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/324/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2013 Nr XX/234/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 20 grudnia 2012 r.
2014 795 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/336/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w formie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na to wsparcie w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 209 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/329/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie
2014 205 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/330/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego świadczonego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Skrzyszów
2014 78 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/319/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2013 Nr XX/234/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 7545 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/320/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2014 rok
2013 6535 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/316/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie
2013 6534 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/315/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 6533 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/314/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2013 Nr XX/234/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 20 grudnia 2012 roku
2013 6532 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/317/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 października 2013r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebów przez Gminę Skrzyszów oraz zasad zwrotu wydatków z tego tytułu
2013 5663 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/309/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2013 Nr XX/234/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 5662 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/311/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 12 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skrzyszów.
2013 5024 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXV/297/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2013 Nr XX/234/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 4644 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXV/303/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 4643 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXV/300/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.
2013 4642 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXV/304/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Skrzyszowie, Szynwałdzie i Pogórskiej Woli.
2013 4537 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/302/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 3865 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/287/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skrzyszów.
2013 3864 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/286/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 3863 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/288/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów.
2013 3802 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/279/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2013 Nr XX/234/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 3772 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/282/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 16 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Skrzyszów, których właścicielem jest Gmina Skrzyszów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 3771 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/281/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów.
2013 2527 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII/258/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2013 Nr XX/234/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 2242 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXII/266/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 7 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów.
2013 2219 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/265/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 2218 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/264/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 7 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skrzyszów.
2013 2217 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/267/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 7 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1660 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXI/246/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2013 Nr XX/234/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 1438 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXI/245/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Skrzyszów na lata 2013 - 2016".
2013 1296 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/243/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skrzyszów
2013 911 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/234/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 20 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SKRZYSZÓW NA ROK 2013
2013 681 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/240/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów.
2013 680 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/239/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skrzyszów.
2013 679 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/238/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 678 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/237/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skrzyszów.
2013 677 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/232/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2012 Nr XII/134/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2011 r.
2013 676 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/241/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 7268 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/224/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2012 Nr XII/134/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 7157 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/227/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Skrzyszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7156 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/228/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Skrzyszów, których właścicielem jest Gmina Skrzyszów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 7116 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/225/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2013 rok.
2012 6090 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/214/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2012 6089 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/213/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 6088 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/211/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2012 Nr XII/134/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 6020 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/212/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2013
2012 6019 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/215/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Skrzyszów
2012 4970 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XVII/202/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 14 września 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2012 4871 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVII/203/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 14 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie.
2012 4742 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XVII/201/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 14 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Skrzyszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4695 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/200/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 14 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2012 Nr XII/134/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 4048 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XVI/191/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Skrzyszów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2012 4035 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XVI/189/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2012 Nr XII/134/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 2941 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XV/181/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2012 Nr XII/134/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 2865 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XV/182/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie.
2012 2612 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIV/176/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli.
2012 2611 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIV/179/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Skrzyszów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 2526 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XIV/175/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2012 Nr XII/134/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 2048 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XIII/165/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów i określenie granic ich obwodów na terenie Gminy Skrzyszów.
2012 2047 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XIII/164/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Szynwałdzie.
2012 2046 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XIII/155/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany statusu placówki opiekuńczo-wychowawczej
2012 2045 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XIII/166/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie Gminy Skrzyszów
2012 1824 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XIII/154/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Skrzyszów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2012 1784 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XIII/162/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2011 Nr XII/134/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 1491 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XIII/152/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów.
2012 816 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XII/132/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2011 Nr III/8/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2010 r.
2012 739 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XII/139/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 738 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XII/149/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Skrzyszów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2012 737 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XII/140/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
2012 736 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XII/137/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Skrzyszów.
2012 731 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XII/138/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Skrzyszów.
2012 724 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XII/134/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Skrzyszów na rok 2012
2011 6426 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/126/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Skrzyszów.
2011 6400 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/121/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2011 Nr III/8/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 6012 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/123/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6011 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/122/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2012.
2011 6014 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/125/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skrzyszów.
2011 6013 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/124/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 5867 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr X/114/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 października 2011r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Skrzyszów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2011 5497 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr X/110/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2011 Nr III/8/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 5256 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/105/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 16 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2011 5016 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/329/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 września 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
2011 4810 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/94/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 16 września 2011r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów.
2011 4653 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr IX/100/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 16 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2011 Nr III/8/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 3709 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VII/77/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2011 Nr III/8/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 3703 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr VIII/91/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2011 Nr III/8/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 3666 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VII/78/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.
2011 3639 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VII/69/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów.
2011 3615 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VII/82/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Skrzyszów.
2011 3013 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/58/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli.
2011 3014 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/59/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 maja 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skrzyszowie.
2011 2533 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/53/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2011 Nr III/8/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 2534 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/56/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 maja 2011r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.
2011 2535 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/57/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 maja 2011r. zmieniajaca uchwałę w sprawie realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
2011 1633 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr V/40/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2011 Nr III/8/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 1634 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr V/49/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skrzyszów.
2011 1401 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr IV/36/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
2011 1069 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2011 Nr III/8/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 1070 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/31/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2011 556 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr III/8/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 431 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/16/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowycjh warunków jego funkcjonowania.
2011 379 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/19/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego GMINY SKRZYSZÓW.
2011 348 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr I/4/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2010 Nr XXIX/288/09 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2009 r.
2011 349 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr III/7/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2010 Nr XXIX/288/09 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2009 r.
2011 350 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr III/12/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 5557 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/332/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2010 Nr XXIX/288/09 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 5558 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/333/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Skrzyszów lub jej jednostkom podległym.
2010 3667 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr xxxII/321/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Skrzyszów
2010 2994 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/319/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2010 Nr XXIX/288/09 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 2125 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/315/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu w Szynwałdzie.
2010 1819 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/305/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2010 Nr XXIX/288/09 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 1818 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXX/298/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2010 Nr XXIX/288/09 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 565 2010-03-19 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXIX/288/09 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 341 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/292/09 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego.
2010 342 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/293/09 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skrzyszów.
2010 195 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/283/09 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 4425 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/326/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2010 Nr XXIX/288/09 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2009 r.