Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 267

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6687 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr VII/60/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 6 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice
2019 6555 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr VII/64/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2019 rok.
2019 6554 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr VII/58/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 6 września 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Słopnice oraz nadania jej statutu
2019 4789 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VI/55/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach
2019 4788 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VI/53/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja na obszarze Gminy Słopnice
2019 3529 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 2801 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/48/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja na obszarze Gminy Słopnice
2019 2800 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/47/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2019 rok
2019 2799 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/45/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 2798 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2019 2797 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice
2019 2796 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Słopnice
2019 2795 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/210/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słopnice
2019 89 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/29/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2019 88 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/27/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Budżetu Gminy na 2019 rok
2019 87 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/25/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice
2018 8497 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/24/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale Budżetowej Gminy Słopnice na 2018 rok
2018 8496 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zmiany uchwały Nr III/19/97 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej
2018 8495 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2018 8494 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/20/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do osób objętych rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 8493 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/19/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie Programu osłonowego zmniejszenia wydatków rodzin, poniesionych na dożywianie dzieci w Gminie Słopnice
2018 8492 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Słopnice
2018 8491 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie dopłat do taryf zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słopnice
2018 8490 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/16/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2018 8489 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 7114 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/248/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 12 października 2018 r. w sprawie: zmiany w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2018 rok
2018 7113 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/247/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Słopnice
2018 7112 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/246/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 12 października 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Słopnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2018 6169 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XXXV/245/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice
2018 6114 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/244/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie i w uchwale Budżetowej Gminy Słopnice na 2018 rok
2018 6113 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/242/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 5719 2018-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/240/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć w ramach realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Słopnice do realizacji zadania pn „Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych w Gminie Słopnice”, współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
2018 5353 2018-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/239/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 21 lipca 2018 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć w ramach realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Słopnice do realizacji zadania pn „Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych w Gminie Słopnice”, współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
2018 5352 2018-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/237/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 21 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2018 rok
2018 5351 2018-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/236/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 21 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/144/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2018 4583 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/232/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2018 rok
2018 4582 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/226/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Słopnice
2018 4581 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/224/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Słopnice
2018 4580 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/222/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Słopnice
2018 2406 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI/216/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Słopnice publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego
2018 2405 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI/215/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2018 rok
2018 2404 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI/213/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach
2018 2403 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI/212/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/19/97 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej
2018 2402 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI/211/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice
2018 2401 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI/210/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słopnice
2018 2400 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI/209/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Słopnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i  siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1452 2018-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/205/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Słopnice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1451 2018-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/208/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2018 rok
2018 1449 2018-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/204/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie: utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Słopnicach
2018 1240 2018-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/199/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice
2018 928 2018-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/201/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/103/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 927 2018-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/195/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słopnice w latach 2018-2027 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słopnice
2018 110 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/194/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Słopnice na 2018 rok
2018 109 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/192/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2018 108 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/190/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2017 rok
2017 7897 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/187/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2017 rok
2017 7896 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/185/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 7895 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/184/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 listopada 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty należności publiczno-prawnych stanowiących dochody budżetu Gminy Słopnice elektronicznym instrumentem płatniczym
2017 7894 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/183/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 listopada 2017 r. w sprawie: niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Słopnice i jej jednostkom budżetowym
2017 7893 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/182/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/49/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
2017 7892 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/181/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/103/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 7891 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/180/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/102/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słopnice
2017 7890 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/178/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 listopada 2017 r. w sprawie: ustalenia sposobu realizacji zadań własnych Gminy w zakresie pomocy społecznej oraz zasad zwrotu kosztów świadczeń pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu kosztów
2017 6580 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/173/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 13 października 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2017 rok
2017 6579 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/170/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 13 października 2017 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2017 5401 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/168/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2017 rok
2017 5400 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/164/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 5399 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/163/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Słopnice
2017 4530 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/156/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice - działka nr 580/2 i część działki nr 593 w Słopnicach Królewskich
2017 4529 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/155/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice
2017 4324 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/159/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2017 rok
2017 2398 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXII/149/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2017 rok
2017 2397 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXII/147/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice
2017 2396 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXII/143/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Słopnice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2395 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXII/142/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Słopnice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2352 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/144/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1354 2017-02-22 Uchwała Uchwała Nr XXI/141/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2017 rok
2017 1353 2017-02-22 Uchwała Uchwała Nr XXI/137/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2017 1043 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XX/134/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/262/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Słopnice
2017 40 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/132/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Słopnice na 2017 rok
2017 39 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/130/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2016 rok
2017 38 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/128/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Słopnice
2016 7581 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/124/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 7580 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2016 rok
2016 6236 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/120/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice
2016 6235 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/119/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 października 2015r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Słopnice
2016 6234 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/118/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 października 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6233 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/117/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/95/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Słopnice
2016 6232 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/114/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 października 2016r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2016 rok
2016 4935 2016-08-31 Uchwała Uchwała Nr XVI/110/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2016 rok
2016 3823 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XV/108/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/95/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Słopnice.
2016 3822 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XV/105/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2016 rok
2016 3441 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/103/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym
2016 3440 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/102/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słopnice
2016 3439 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/100/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2016 rok
2016 3438 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Słopnice
2016 3437 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/94/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Słopnice
2016 3436 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/93/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Słopnice
2016 3411 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/96/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice
2016 2271 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/89/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/97 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej
2016 2270 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/87/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2016 rok
2016 1208 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XII/80/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2016 rok.
2016 1207 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XII/75/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Słopnice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 55 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XI/73/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Słopnice na 2016 rok.
2016 54 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XI/71/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2015 rok.
2015 7769 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr X/69/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2015 rok.
2015 7768 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr X/65/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego.
2015 7767 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr X/64/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7766 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr X/63/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 7765 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr X/62/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2015 6437 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr IX/60/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2015 rok.
2015 6436 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr IX/58/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/185/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 6435 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr IX/57/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 października 2015r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
2015 6434 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr IX/56/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 października 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 6433 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 października 2015r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Słopnice.
2015 6432 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr IX/53/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 października 2015r. w sprawie: ustalenia sposobu realizacji zadań własnych Gminy w zakresie pomocy społecznej oraz zasad zwrotu kosztów świadczeń pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu kosztów.
2015 6431 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr IX/51/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2015 6430 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr IX/49/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 października 2015r. w sprawie: utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
2015 5009 2015-08-27 Uchwała Uchwała Nr VIII/47/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2015 rok.
2015 3517 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VI/34/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 maja 2015r. w sprawie: Programu osłonowego zmniejszenia wydatków rodzin wielodzietnych 3+ poniesionych na cele edukacyjne uczniów w Gminie Słopnice na 2015 rok.
2015 3444 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VI/38/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2015 rok.
2015 3443 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VI/35/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/97 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej.
2015 2336 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2015 rok.
2015 2116 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/27/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice
2015 971 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV/19/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2015 rok
2015 691 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr IV/21/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2015 690 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr IV/20/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Słopnice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 372 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SŁOPNICE NA 2015 ROK.
2015 177 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/11/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2014 rok.
2014 7147 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2014 rok.
2014 6149 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/264/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/256/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2014 rok.
2014 6148 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/262/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2014r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Słopnice.
2014 6147 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/260/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2014 rok.
2014 5530 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXII/250/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 września 2014r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Słopnice.
2014 5470 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXII/256/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2014 rok.
2014 4275 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie Programu osłonowego zmniejszenia wydatków rodzin wielodzietnych 4+ poniesionych na cele edukacyjne uczniów w Gminie Słopnice.
2014 4274 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/247/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2014 rok.
2014 4273 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/59/03 Rady Gminy Słopnice z dnia 29.10.2003 r. w sprawie przyjęcia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Słopnice oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
2014 3054 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXX/230/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice
2014 3053 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXX/229/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice
2014 2992 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXX/235/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2014 rok.
2014 2991 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXX/232/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 maja 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słopnicach do załatwiania spraw z zakresu dodatków energetycznych, będących we właściwości Wójta Gminy Słopnice oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
2014 2990 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXX/231/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 maja 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i w przedszkolach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2014 2014 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2014 rok
2014 1760 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 18 marca 2014r. w sprawie podziału Gminy Słopnice na okręgi wyborcze
2014 1759 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/120/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Słopnice na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 1758 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 18 marca 2014r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Słopnice
2014 1757 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 18 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice
2014 1756 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 18 marca 2014r. w sprawie Programu osłonowego zmniejszenia wydatków rodzin, poniesionych na dożywianie dzieci w Gminie Słopnice
2014 1755 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do żywienia dzieci
2014 1754 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 18 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku celowego w formie pieniężnej na zakup posiłku lub żywności
2014 1753 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/14 Rady Gminy Słopnice z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/150/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słopnice Górne
2014 1244 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2013 rok
2014 1218 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwała budżetowa Gminy Słopnice na rok 2014
2013 7739 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2013 rok.
2013 7738 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XVII/191/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Słopnice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2013 7737 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Słopnice.
2013 6544 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/145/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6543 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2013 rok
2013 5769 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXV/181/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 września 2013r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2013 rok
2013 5768 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXV/179/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 września 2013r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2013 5228 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/97 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej.
2013 5227 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2013 rok
2013 5226 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.
2013 5225 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Słopnice.
2013 4720 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2013 rok.
2013 2752 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXII/154/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2013 rok.
2013 2486 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXII/152/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słopnice Dolne Szlacheckie
2013 2485 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXII/151/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Słopnice Granice.
2013 2484 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXII/150/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słopnice Górne
2013 2483 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXII/149/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Słopnice Mogielica.
2013 2482 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXII/148/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słopnice Dolne Królewskie
2013 2461 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/146/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2460 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/145/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2459 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/144/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
2013 2015 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXI/143/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2013 928 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XX/138/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Słopnice na 2013 rok
2013 151 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XX/136/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2012 rok
2012 7711 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XIX/133/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2012 rok.
2012 7242 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2012 rok
2012 6630 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6629 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2012 6579 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2012 6578 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XVII/116/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 6577 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Słopnice.
2012 6576 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 6575 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 6574 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 6573 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Słopnice na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6077 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XVII/119/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2012 rok
2012 6011 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XVII/108/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2012r. w sprawie: organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
2012 5659 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/105/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Słopnice na okręgi wyborcze.
2012 5658 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/117/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 5657 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/116/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2012r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 5656 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/115/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 5655 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/114/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 5654 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/113/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2012r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słopnice.
2012 4230 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVI/104/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2012 rok
2012 3993 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XV/91/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze gminy Słopnice.
2012 3992 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XV/87/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Słopnice.
2012 3744 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XV/94/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2012 rok
2012 3432 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XV/90/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słopnice.
2012 2293 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIV/78/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wyznaczenia podmiotu właściwego dla realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.
2012 2264 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIV/81/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Słopnice
2012 2263 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIV/80/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia zasad tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla ww. nauczycieli
2012 2262 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIV/79/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice
2012 2164 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIV/84/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2012 rok
2012 1460 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIII/76/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2012 rok
2012 892 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIII/73/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Słopnice
2012 774 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XII/70/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Słopnice na 2012 rok.
2012 590 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/74/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice
2012 85 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2011 rok
2011 6178 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr X/57/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/153/09 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przejęcia przez Radę Gminy Słopnice za ustaloną odpłatnością obowiązków w zakresie odbioru, transportu i utylizacji stałych odpadów komunalnych.
2011 6088 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/60/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/53/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych.
2011 6089 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/61/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 listopada 2011r. zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2011 rok
2011 6090 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/63/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego
2011 5457 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/52/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Słopnice.
2011 5456 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr IX/45/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmian w statucie Gminy Słopnice
2011 5458 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/53/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych
2011 5460 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2011 rok.
2011 5459 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/54/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 października 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 4599 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/48/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.
2011 4606 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/46/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 września 2011r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słopnice, wykraczające poza podstawę programową w roku szkolnym 2011/12.
2011 4607 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/50/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2011 rok
2011 4284 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr V/22/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2011 rok.
2011 3727 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/43/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2011 rok
2011 3667 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/41/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słopnice z dnia 01 lutego 2007r. Nr V/16/07 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego.
2011 3015 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VII/31/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego w Słopnicach oraz utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach.
2011 3016 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VII/32/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie określenia obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Słopnice.
2011 2536 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2011 rok.
2011 1564 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/18/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
2011 1565 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/138/09 Rady Gminy Słopnice z dnia 23.06.2009 r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice.
2011 1566 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/26/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/138/09 Rady Gminy Słopnice z dnia 23.06.2009r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice.
2011 1525 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/28/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2011 rok.
2011 837 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr V/19/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2007 r. Nr XII/46/07 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 838 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr V/20/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.
2011 552 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Słopnice na 2011 rok.
2011 83 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Słopnice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2011 42 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Słopnice na 2010 rok.
2011 43 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 5297 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/206/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Słopnice.
2010 4536 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Słopnice na 2010 rok.
2010 4537 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/205/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 4538 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/207/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2010 3822 2010-10-04 uchwala Uchwała nr XXXVIII/197/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3821 2010-10-04 uchwala Uchwała nr XXXVIII/196/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Słopnice na 2010 rok.
2010 3410 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/194/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie: zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słopnice.
2010 3307 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2010 rok.
2010 3309 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/179/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Słopnice na 2010 rok.
2010 3296 2010-09-02 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIII/167/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 stycznia 2010r. dostosowania zapisów Uchwały Budżetowej Gminy Słopnice na rok 2010 Nr XXXII/166/09 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 grudnia 2009 roku do nowych przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.
2010 3308 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3312 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3313 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/195/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3310 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/180/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3311 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2010 rok
2010 3241 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennnego Gminy Słopnice.
2010 2952 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/191/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.
2010 2953 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.
2010 2738 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/153/09 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 paździenika 2009 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Słopnice za ustaloną odpłatnośią obowiązków zakresie odbioru, transportu i utylizacji stałych odpadów komunalnych
2010 1822 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Słopnice oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 1820 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Urzędu Gminy w Słopnicach.
2010 1821 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/114/09 Rady Gminy Słopnice z dnia 10 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 807 2010-03-31 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXII/166/09 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Słopnice na 2010 rok.
2010 529 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/168/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia zasad usuwania odpadów azbestowych w roku 2010 w gminie Slopnice przy wykorzystaniu środków z budżetu Gminy Słopnice.
2010 530 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/169/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Słopnice.
2010 531 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/10 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
2010 61 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/165/09 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.