Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 323

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7228 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr IX/109/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa
2019 7227 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr IX/108/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Radocyna
2019 7226 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr IX/107/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2019 7225 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr IX/106/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sękowej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sękowa
2019 7224 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr IX/105/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2019 7223 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr IX/104/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sękowa
2019 7222 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr IX/103/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sękowa
2019 5698 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/88/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/340/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa - działka Nr 149/3 we wsi Bartne
2019 5697 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/87/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa
2019 5696 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/86/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2019 Nr III/24/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 5490 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr VII/83/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/62/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 5489 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr VII/82/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/168/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości
2019 5488 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa
2019 5487 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sękowa
2019 5486 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sękowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych obowiązujących od dnia 1 września 2019 roku
2019 5485 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2019 5484 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2019 Nr III/24/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 3439 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/168/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości
2019 3438 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Sękowa
2019 3437 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – część działki Nr 554/4 we wsi Małastów
2019 3436 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – działki Nr 270/6, 270/7 we wsi Ropica Górna
2019 3402 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zamiany uchwały Nr V/62/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 2370 2019-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sękowa w 2019 roku
2019 2369 2019-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2019 Nr III/24/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 2129 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sękowa przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne
2019 2072 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sękowa Nr XXXVIII/444/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2019 2071 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/168/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości
2019 2070 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/62/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 911 2019-01-30 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/24/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2018 r. Gminy Sękowa na 2019 r.
2019 910 2019-01-30 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2018 Nr XXXI/345/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2017 r.
2019 491 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Małastów
2019 409 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/60/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku
2019 408 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/229/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sękowa
2019 407 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 406 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 8957 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sękowa Nr XXXVIII/442/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8956 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 8955 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 8954 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc Gminy Sękowa w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.”
2018 8953 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunki odpłatności za usługi opiekuńcze, tryb ich pobierania a także warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2018 7886 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/439/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – część działki Nr 26/2 we wsi Sękowa
2018 7885 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/437/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2018 Nr XXXI/345/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 7884 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/412/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2018 Nr XXXI/345/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 7795 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/444/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2018 7794 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/443/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 7793 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/442/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6886 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/435/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/353/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Wapienne
2018 6885 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/434/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/352/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Siary
2018 6884 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/433/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/351/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Sękowa
2018 6883 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/432/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/350/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Ropica Górna
2018 6882 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/431/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/349/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Owczary
2018 6881 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/430/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/348/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Męcina Wielka
2018 6880 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/429/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/347/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Męcina Mała
2018 6879 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/428/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/346/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Małastów
2018 6878 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/427/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/345/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Krzywa
2018 6877 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/426/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/344/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Bodaki
2018 6876 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/425/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/343/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Bartne
2018 6875 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/416/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Sękowa
2018 6874 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/415/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał
2018 6873 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/414/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sękowa
2018 5663 2018-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/403/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2018 Nr XXXI/345/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 5582 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/410/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa, w miejscowości Małastów
2018 5581 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/408/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w sołectwie Owczary
2018 5580 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/407/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa, w miejscowości Męcina Wielka
2018 5579 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/406/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa, w miejscowości Męcina Wielka
2018 5578 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/405/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Sękowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4351 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr XXXV/392/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2018 Nr XXXI/345/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 4304 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXXV/398/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sękowej.
2018 4303 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXXV/397/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sękowej 
2018 3778 2018-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/377/ 2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2018 Nr XXXI/345/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 3505 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/388/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/370/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sękowa przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne.
2018 2438 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/374/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sękowa w 2018 roku
2018 2436 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/370/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sękowa przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne
2018 2435 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/369/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Sękowa
2018 2434 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/368/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/347/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonych na terenie Gminy Sękowa przez osoby prawne i osoby fizyczne, niepublicznym szkołom podstawowym w których realizowany jest obowiązek szkolny, dla których organem prowadzącym są inne niż Gmina Sękowa osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystywania
2018 2433 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/367/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/168/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości
2018 2432 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/364/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów glosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów glosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Sękowa.
2018 2431 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/363/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sękowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2430 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/358/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2018 Nr XXXI/345/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 1133 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/345/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Sękowa na rok 2018
2018 783 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XXXI/343/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2017 Nr XIX/224/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2018 782 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XXXI/349/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa
2018 679 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXXI/347/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonych na terenie Gminy Sękowa przez osoby prawne i osoby fizyczne, niepublicznym i publicznym szkołom podstawowym, w których realizowany jest obowiązek szkolny, dla których organem prowadzącym są inne niż Gmina Sękowa osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystywania
2018 66 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/328/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2017 Nr XIX/224/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2018 1 2018-01-02 Uchwała Uchwała Nr XXX/340/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – działka Nr 149/3 we wsi Bartne
2017 9145 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXX/335/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sękowa
2017 9144 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXX/334/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 7468 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/314/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Wapienne
2017 7467 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/313/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/215/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik
2017 7466 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/309/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2017 Nr XIX/224/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5924 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/300/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 8 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa, w miejscowości Krzywa
2017 5923 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/297/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2017 Nr XIX/224/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5267 2017-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/290/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sękowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2017 5266 2017-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/286/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2017 Nr XIX/224/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 4216 2017-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXV/282/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – działki Nr 3496/2, 3497/2, 3498/3, część działek Nr 3498/1, 3499/1, 3499/2, 3499/3, 3501 we wsi Sękowa
2017 4215 2017-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXV/281/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – część działki Nr 83 we wsi Krzywa
2017 4214 2017-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXV/280/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – część działki Nr 15/5 we wsi Wapienne
2017 4213 2017-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXV/274/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2017 Nr XIX/224/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 4158 2017-06-22 Uchwała Uchwała Nr XXV/279/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2017 4157 2017-06-22 Uchwała Uchwała Nr XXV/277/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Sękowa instrumentem płatniczym
2017 4156 2017-06-22 Uchwała Uchwała Nr XXV/276/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sękowa z dnia 25 listopada 2015 r. Nr VIII/109/2015 w sprawie udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis
2017 3734 2017-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXIV/271/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Krzywa
2017 3673 2017-05-24 Uchwała Uchwała Nr XXIV/269/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/263/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 kwietnia 2017 r.
2017 3672 2017-05-24 Uchwała Uchwała Nr XXIV/267/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2017 Nr XIX/224/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3610 2017-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXIII/264/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Sękowa na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3361 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXIII/265/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/258/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sękowa do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe
2017 3360 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/258/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sękowa do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe
2017 3267 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/263/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2017 Nr XIX/224/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3266 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/255/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2017 Nr XIX/224/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 1901 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/247/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sękowa w 2017 roku
2017 1900 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/246/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/226/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sękowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 1899 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/243/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Sękowa
2017 1898 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/237/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2017 Nr XIX/224/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 863 2017-01-31 Uchwała Uchwała Nr XIX/224/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
2017 832 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/221/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2016 Nr IX/113/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2015 r.
2017 594 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XIX/229/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sękowa
2017 589 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XX/231/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Sękowa
2017 557 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XIX/226/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sękowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 368 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XX/234/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sękowa
2016 7378 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/201/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2016 Nr IX/113/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2015 r.
2016 7377 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/213/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sękowa Nr VI/56/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie opłaty targowej
2016 7376 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 7375 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Sękowa Nr VIII/104/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 5909 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr XVI/188/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2016 Nr IX/113/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2015 roku
2016 5754 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/191/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej.
2016 4764 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XV/187/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – działka Nr 20/2 we wsi Wapienne
2016 4763 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XV/180/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2016 Nr IX/113/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2015 r.
2016 4622 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/172/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2016 Nr IX/113/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2015 r.
2016 3535 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/170//2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2016 Nr IX/113/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2015 r.
2016 3510 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/166/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sękowa na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2016 3190 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XII/154/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2016 Nr IX/113/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2015 r.
2016 1959 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XI/153/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sękowej
2016 1958 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XI/141/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Małastów
2016 1957 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XI/139/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sękowa w 2016 roku
2016 1956 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XI/138/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sękowa o podziale Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Sękowej
2016 1955 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XI/134/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2016 Nr IX/113/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2015 r.
2016 535 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr IX/112/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2015 Nr II/14/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2014 r.
2016 534 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr IX/113/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SĘKOWA NA ROK 2016
2016 473 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr IX/115/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących na terenie Gminy Sękowa szkoły, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 8259 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/107/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2015 7364 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/109/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis
2015 7363 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/108/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy wynikających z ustaw o podatku rolnym, leśnym i o podatkach i opłatach lokalnych
2015 7362 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/106/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7361 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/105/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 7360 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/104/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7359 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/102/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2015 Nr II/14/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 7080 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr VII/93/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2015 Nr II/14/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 5072 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr VI/91/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 5071 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr VI/90/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 5070 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr VI/89/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych Gminy Sękowa
2015 5069 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr VI/88/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad organizowania pogrzebu przez Gminę Sękowa oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu
2015 5068 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr VI/87/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sękowej
2015 5067 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr VI/81/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – część działki Nr 145/11 we wsi Małastów
2015 5066 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr VI/77/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2015 Nr II/14/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 3862 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr V/62/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2015 3861 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr V/64/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sękowa
2015 3860 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr V/63/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sękowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2015 3859 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr V/60/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2015r. W sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 3858 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr V/59/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3857 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr V/55/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2015 Nr II/14/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2014r.
2015 3841 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr V/70/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa - Sękowa działka ewid. nr 216/27
2015 3840 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr V/61/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 2942 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr IV/45/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2015 Nr II/14/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 2934 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr III/21/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2015 Nr II/14/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 2857 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok
2015 2852 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr IV/50/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sękowa nr XVII/210/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2851 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr IV/48/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/168/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości
2015 2850 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr IV/47/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sękowa z dnia 31 maja 2011r. Nr VI/56/2011 w sprawie opłaty targowej
2015 1451 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr III/42/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sękowa
2015 1450 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr III/39/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sękowa w 2015 roku
2015 1449 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr III/26/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sękowa z dnia 18 listopada 2013r. Nr XXIV/324/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 1448 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr III/40/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Sękowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 215 2015-01-14 Uchwała Uchwała Nr II/18/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sękowa dla terenu położonego w miejscowości Wapienne
2015 214 2015-01-14 Uchwała Uchwała Nr II/17/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – działka Nr 695/7 we wsi Małastów
2015 213 2015-01-14 Uchwała Uchwała Nr II/16/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – część działki Nr 25/2 we wsi Bartne
2015 212 2015-01-14 Uchwała Uchwała Nr II/11//2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2014 Nr XXVI/354/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 stycznia 2014r.
2014 7430 2014-12-31 Uchwała Uchwała Nr I/7/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2014 Nr XXVI/354/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 stycznia 2014 r.
2014 7032 2014-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/429/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Sękowa przez inne niż Gmina Sękowa osoby prawne lub fizyczne oraz ustalania trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 5760 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXXI/427/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 września 2014r. w sprawie przystąpienia Gminy Sękowa do projektu pt. ,,Pierwszy dzwonek”
2014 5759 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXXI/422/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2014 Nr XXVI/354/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 stycznia 2014 rok
2014 5350 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr XXIX/405/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2014 Nr XXVI/354/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 stycznia 2014r.
2014 5348 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/393/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2014 Nr XXVI/354/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 stycznia 2014 r.
2014 4485 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/412/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Sękowa Nr XVII/218/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Sękowa na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 4484 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/411/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie podziału Gminy Sękowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 4077 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/410/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonych dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sękowa przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego
2014 4076 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/409/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sękowa
2014 4065 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/416/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie nadania statutu Samorządowemu Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Sękowej
2014 3916 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/354/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 stycznia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014
2014 3332 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/399/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – działki Nr 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 132/5 we wsi Sękowa
2014 3331 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/397/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 2130 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/384/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 24 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – część działki Nr 96/2 we wsi Wołowiec
2014 2129 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/378/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sękowa Nr XXIV/323/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2014 779 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/373/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sękowa w 2014 roku.
2014 719 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/364/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 711 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/365/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 710 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/363/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Sękowa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2013 7825 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/353/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Wapienne
2013 7824 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/352/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Siary
2013 7823 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/351/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Sękowa
2013 7822 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/350/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Ropica Górna
2013 7821 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/349/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Owczary
2013 7820 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/348/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Męcina Wielka
2013 7819 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/347/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Męcina Mała
2013 7818 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/346/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w przyjęcia statutu Sołectwa Małastów
2013 7817 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/345/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Krzywa
2013 7816 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/344/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Bodaki
2013 7815 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/343/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Bartne
2013 7814 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/334/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2013 Nr XVIII/228/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2012r.
2013 6955 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/330/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sękowej
2013 6954 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/329/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sękowej
2013 6953 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/325/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy wynikających z ustaw o podatku rolnym, leśnym i o podatkach i opłatach lokalnych
2013 6952 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/324/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 6951 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/323/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2013 6167 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/319/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa, w miejscowości Krzywa
2013 6166 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/318/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – w miejscowości Krzywa
2013 6165 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/310/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2013 Nr XVIII/228/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2012r.
2013 5268 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXII/300/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sękowa z dnia 31 maja 2011r. Nr VI/56/2011 w sprawie opłaty targowej
2013 5267 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXII/297/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2013 Nr XVIII/228/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 5264 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXII/301/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/210/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 listopada 2012 r. dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5263 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXII/299/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/168/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości
2013 5262 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXII/298/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/285/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2013 Nr XVIII/228/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 4755 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXI/285/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2013 Nr XVIII/228/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2012r.
2013 4327 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/292/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Sękowa oraz sposobu ich rozliczania.
2013 4221 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/293/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sękowa w 2013 roku.
2013 3073 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XX/260/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sękowa w 2013 roku
2013 2958 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XX/279/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 30/1, 30/3 i 31 w Wapiennem w prawo własności nieruchomości
2013 2957 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XX/277/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2013 Nr XVIII/228/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 2956 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XX/272/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie upoważnienia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sękowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 2955 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XX/271/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie powierzenia Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Sękowej obowiązkowego zadania własnego gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sękowa.
2013 2954 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XX/270/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sękowa
2013 1854 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XIX/240/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – część działki Nr 70/1 we wsi Bodaki
2013 1853 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XIX/235/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2013 Nr XVIII/228/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2012r.
2013 1812 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XIX/239/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – część działki Nr 148/2 we wsi Małastów
2013 953 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/228/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013
2013 859 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/233/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2012r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości niektórych obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości
2013 858 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/226/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2012 Nr XII/129/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 stycznia 2012r. polegających na;
2012 7393 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/207/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2012 Nr XII/129/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 stycznia 2012r. polegających na;
2012 6934 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/220/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sękowa w latach 2013 – 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sękowa
2012 6933 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/219/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Sękowa oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony, a także zasad zawierania umów, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat trzech strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
2012 6932 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/218/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Sękowa na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6931 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/217/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Sękowa konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw dotyczących projektów statutu sołectwa
2012 6930 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/215/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2012 6929 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/214/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 6928 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/212/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 6927 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/211/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 6822 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/213/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 6817 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/210/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6170 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XVI/194/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Sękowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5921 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVI/197/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 października 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Sękowej
2012 5920 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVI/193/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 października 2012r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2012 5469 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XVI/205/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 5387 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XVI/206/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 października 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sękowa Nr II/9/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku leśnego
2012 5386 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XVI/204/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2012 5385 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XVI/191/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2012 Nr XII/129/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 stycznia 2012 rok
2012 4922 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XV/189/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sękowa
2012 4630 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XV/190/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Obsługi Szkół Gminy Sękowa
2012 4231 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XV/184/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2012 Nr XII/129/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 stycznia 2012 r.
2012 4101 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr XV/188/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Bartne
2012 4100 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr XV/187/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Bartne
2012 3669 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XIV/176/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 30/1, 30/2 i 31 w Wapiennem w prawo własności nieruchomości
2012 3668 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XIV/170/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sękowa.
2012 3667 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XIV/169/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Wapienne
2012 3527 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/164/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2012 Nr XII/129/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 stycznia 2012 rok
2012 3421 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XIV/175/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Wołowiec.
2012 3310 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIV/168/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości
2012 2081 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/155/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Bodakach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sękowej
2012 2080 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/146/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sękowa w 2012 roku
2012 1799 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XIII/140/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2012 Nr XII/129/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 stycznia 2012 rok
2012 1705 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XIII/145/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – w miejscowości Sękowa
2012 1417 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XII/129/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 stycznia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012
2012 850 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XII/131/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 stycznia 2012r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości niektórych obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości
2012 849 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XII/137/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie gminy Sękowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2012 208 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XI/121/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 stycznia 2011r.
2011 6790 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/114/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sękowa Nr IX/102/2011 z dnia 04 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 6789 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/112/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 stycznia 2011r. polegających na;
2011 6792 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/117/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2011 6791 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/115/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji określonych przepisami ustawy o podatku rolnym, leśnym oraz o podatkach i opłatach lokalnych
2011 5865 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/103/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sękowa z dnia 28 listopada 2005 r. Nr XXV/186/2005 w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2011 5866 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/109/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Mokra łąka w Czarnem"
2011 5704 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr IX/99/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 stycznia 2011r.
2011 5705 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr IX/101/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 5706 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr IX/102/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 5029 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr VIII/92/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 8 września 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sękowej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 4691 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr VIII/83/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 3959 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VII/75/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sękowej
2011 3880 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr VII/67/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3382 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VII/78/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Ropica Górna
2011 2730 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/57/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sękowa.
2011 2729 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/56/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 2728 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/55/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości
2011 2731 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/58/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sękowa.
2011 2742 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2733 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/63/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy reprezentujących gminę Sękowa za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
2011 2732 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/61/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Sękowa
2011 1214 2011-03-28 Budżet Budżet nr IV/19/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 stycznia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2011 r.
2011 1216 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr V/34/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1178 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr V/41/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 3 marca 2011r. w sprawie regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków
2011 945 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 31 stycznia 2011r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości niektórych obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości
2011 228 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2011 229 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian Uchwały Nr XLII/385/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010r.
2011 230 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010 r. Nr XLII/390/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2010 5766 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/392/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Ropica Górna.
2010 5765 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/390/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2010 5764 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/389/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 5767 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/393/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Ropica Górna.
2010 5770 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/397/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5769 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/396/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Sękowa.
2010 5768 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/394/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Sękowa
2010 5440 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XL/376/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 1 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Sękowa oraz jej jednostkom organizacyjnym
2010 5445 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/391/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Ropica Górna
2010 5420 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/385/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 4716 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/384//2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 4209 2010-10-25 uchwala Uchwała nr XL/374/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 1 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 3137 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/371/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych
2010 3082 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/364/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010
2010 2750 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/362/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Sękowa, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku
2010 2546 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/313/2009 Rady Gminy Sękowa z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2010 2531 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/355/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 2375 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/353/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 2195 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/333/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przyznawania nagród Wójta Gminy w dziedzinie kultury, sportu i kultury fizycznej
2010 1336 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/330/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 16 marca 2010r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Małastów w Gminie Sękowa w przedmiocie ustalenia dodatkowej nazw miejscowości w języku łemkowskiej mniejszości etnicznej
2010 1177 2010-04-28 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXV/324/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2010
2010 1182 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVI/328/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010