Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 314

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7062 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XI/69/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2019 Nr III/15/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2018 r.
2019 6988 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XI/73/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/18 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w  szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzezawa.
2019 6987 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XI/72/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzezawa.
2019 6986 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XI/71/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 23 września 2019 r. w sprawie określenia dodatkowych przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Rzezawa, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rzezawa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 5861 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/64/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5860 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/62/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzezawa
2019 5859 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/61/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2019 Nr III/15/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2018 r.
2019 5838 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr X/67/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/248/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2019 4870 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr IX/54/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2019 Nr III/15/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2018 r.
2019 4843 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr IX/56/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Rzezawa w 2019 r. oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
2019 4150 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VIII/45/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2019 Nr III/15/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2018 r.
2019 3481 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VII/36/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2019 Nr III/15/18 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2018 r.
2019 3480 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VII/35/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzezawie
2019 3443 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VII/42/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/147/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia gminnego programu wspierania edukacji uczniów szczególnie uzdolnionych „Twoja szansa” oraz ustalenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów Wójta Gminy Rzezawa.
2019 3442 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VII/41/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzezawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 3441 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VII/37/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2322 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/29/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2019 Nr III/15/18 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2018 r.
2019 2218 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr VI/33/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzezawa w 2019 roku”
2019 2217 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr VI/32/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.
2019 1484 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr V/25/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2019 Nr III/15/18 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2018 r.
2019 1465 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2018 Nr XXXVIII/242/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2017 r.
2019 1464 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RZEZAWA NA ROK 2019
2019 1253 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/27/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania i wychowania oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rzezawa.
2019 1252 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/26/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzezawa.
2019 774 2019-01-22 Uchwała Uchwała Nr IV/23/19 Rady Gminy Rzezawa z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i  trybu ich pobierania.
2018 9184 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Rzezawa w latach 2019 - 2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2018 9183 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz zasad zwrotu wydatków w formie posiłku.
2018 9182 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w  szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzezawa.
2018 9181 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Rzezawa.
2018 8437 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2018 Nr XXXVIII/242/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 8388 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku „Pomoc gminy Rzezawa w zakresie zapewnienia posiłku” na lata 2019 – 2023.
2018 8387 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 8386 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego - świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2018 8385 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Rzezawa do kategorii dróg gminnych.
2018 8384 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzezawa.
2018 7136 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLVI/310/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2018 Nr XXXVIII/242/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 7135 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLVI/307/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowo – księgowej i organizacyjnej dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Rzezawa
2018 6658 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLV/302/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 6657 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLV/300/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Rzezawa do kategorii dróg gminnych.
2018 6660 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLV/305/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2018 Nr XXXVIII/242/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 6659 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLV/303/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Rzezawa
2018 5599 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV/298/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2018 Nr XXXVIII/242/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 5598 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV/296/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzezawie.
2018 5597 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV/295/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Rzezawa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5596 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV/294/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Rzezawa maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży.
2018 4936 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLIII/292/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2018 Nr XXXVIII/242/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 4844 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/287/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzezawa.
2018 4843 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/286/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Rzezawa w 2018 r. oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
2018 4137 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLII/282/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2018 Nr XXXVIII/242/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 4136 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLII/279/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzezawie.
2018 4135 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLII/277/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Rzezawa, nie stanowiących jej własności.
2018 4134 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLII/276/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie
2018 2849 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/275/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2018 Nr XXXVIII/242/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 2848 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/273/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzezawa
2018 2847 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/272/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rzezawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2846 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/271/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzezawa w 2018 roku”
2018 2845 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/270/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w ramach projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 „Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR”.
2018 2844 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/269/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w ramach projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 „Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR”.
2018 1681 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XL/268/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2018 Nr XXXVIII/242/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 1680 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XL/267/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Rzezawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1679 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XL/266/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad udzielenia dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w ramach projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 „Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR”.
2018 1678 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XL/265/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad udzielenia dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w ramach projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 „Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR”.
2018 1677 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XL/264/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Rzezawa „ Pomoc Gminy Rzezawa w dożywianiu dzieci i młodzieży w zakresie śniadań i podwieczorków ” na lata 2018-2020.
2018 1068 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/259/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Rzezawa w latach 2014-2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2018 1067 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/258/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenie zgody na wprowadzanie do Rejestru Należności Publicznoprawnych w zakresie należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielem jest Gmina Rzezawa.
2018 1066 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/257/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rzezawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 1065 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/256/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania i wychowania oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rzezawa.
2018 1064 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/255/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2018 1063 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/254/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowanie rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Rzezawa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 9261 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/250/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2017 Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 9260 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/248/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 9259 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/246/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielenia dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w ramach projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 „Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR”.
2017 9258 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/245/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielenia dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w ramach projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 „Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR”.
2017 9257 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/244/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbrówce.
2017 9256 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/242/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RZEZAWA NA ROK 2018
2017 8321 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/239/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2017 Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 8320 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/237/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2018 rok.
2017 8319 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/236/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości.
2017 8318 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/235/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 8317 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/234/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2017 8316 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/233/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.
2017 8315 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/232/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020
2017 8314 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/230/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 7267 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/225/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowo – księgowej i organizacyjnej dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Rzezawa
2017 7266 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/228/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2017 Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 6414 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/216/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2017 Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 6413 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/215/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzezawa w 2017 roku.
2017 6412 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/214/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzezawie.
2017 6411 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/211/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Rzezawa do kategorii dróg gminnych.
2017 5766 2017-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/210/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2017 Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 4944 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/206/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2017 Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 4943 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/203/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Rzezawa
2017 4942 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/202/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie nadania Statutu dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzezawie.
2017 4120 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/197/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/149/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rzezawa
2017 3903 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/196/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 3902 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/195/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2017 Nr XVI/161/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3901 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/191/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, przedszkola oraz zespołu jak również zasad ich zwalniania z obowiązku realizacji tych zajęć.
2017 3900 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/190/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Rzezawa, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Rzezawa.
2017 3214 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/186/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2017 Nr XVI/161/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 2662 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXIX/183/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2017 Nr XVI/161/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 2631 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXIX/178/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1927 2017-03-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/172/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzezawa
2017 1907 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/177/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2017 Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 1906 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/175/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowanie rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Rzezawa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1905 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/174/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1232 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/170/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rzezawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 1231 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/168/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzezawa w 2017 roku”
2017 1230 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/166/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zmian w  Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie
2017 714 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XXIV/157/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2016 Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 grudnia 2015 r.
2017 713 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XXVI/163/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2016 Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 grudnia 2015 r.
2017 712 2017-01-25 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2016 r. NA ROK 2017
2017 415 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/165/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania i wychowania oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rzezawa.
2016 7178 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/155/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawa obliczania podatku rolnego na 2017 rok.
2016 7177 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/154/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 7176 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/153/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gmin Rzezawa”
2016 7175 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/147/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie utworzenia gminnego programu wspierania edukacji uczniów szczególnie uzdolnionych „Twoja szansa” oraz ustalenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów Wójta Gminy Rzezawa
2016 7174 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/146/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych Gminy Rzezawa
2016 7128 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/149/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rzezawa
2016 5694 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2016 Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 grudnia 2015 rok
2016 5693 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/138/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie oraz zasad zwrotu poniesionych kosztów
2016 4724 2016-08-09 Uchwała Uchwała Nr XX/132/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2016 Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 4434 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2016 Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 3997 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2016 Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 3996 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Rzezawa gminnego programu dla rodzin wielodzietnych pod nazwą: „Gminna Karta Dużej Rodziny – Rzezawa dla Rodziny Trzy Plus”
2016 3995 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie.
2016 3994 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 3993 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rzezawa.
2016 3576 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2016 Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 3529 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/117/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wspólnej obsługi finansowo – księgowej i organizacyjnej dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Rzezawa.
2016 3528 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 maja 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rzezawa.
2016 3527 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/112/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 maja 2016r. w sprawie nadania statutu dla Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie
2016 2725 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/108/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rzezawa na lata 2016-2019 r.
2016 2724 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzezawa w 2016 roku.
2016 2723 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/106/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody oraz odbioru ścieków na terenie Gminy Rzezawa.
2016 2722 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/103/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Rzezawa.
2016 1585 2016-03-07 Uchwała Uchwała Nr XV/99/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie : określenia dodatkowych przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Rzezawa, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rzezawa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 1241 2016-02-22 Uchwała Uchwała Nr XIV/97/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2016 Nr XIII/84/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 901 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/92/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzezawie
2016 900 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/91/2016 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/57/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21.09.2015 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Rzezawa
2016 800 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2015 Nr IV/12/2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku
2016 799 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na 2016 rok
2016 111 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2015 Nr IV/12/2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku
2016 104 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rzezawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2016 103 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/78/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
2016 102 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rzezawa Nr XII/75/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 8061 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego, oraz podatku od nieruchomości
2015 7987 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 7621 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
2015 7620 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 7619 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2016.
2015 7618 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7617 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzezawie.
2015 7616 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie rozszerzenia działalności o udzielanie świadczeń z zakresu medycyny pracy przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzezawie.
2015 7615 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/72/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Rzezawa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 7614 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/71/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rzezawa.
2015 7613 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2015 6199 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2015 Nr IV/12/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
2015 5840 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr X/58/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2015 Nr IV/12/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
2015 5605 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 września 2015r. w sprawie : regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Rzezawa.
2015 5604 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr X/55/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 września 2015r. w sprawie: stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Rzezawa,
2015 4245 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2015 Nr IV/12/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
2015 4244 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rzezawa Nr VI/24/2011 z dnia 18.03.2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego, oraz podatku od nieruchomości zmienionej uchwałą Nr XI/68/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 listopada 2011 r.
2015 3126 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2015 Nr IV/12/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
2015 3125 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Gminy Rzezawa.
2015 3124 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 maja 2015r. w sprawie Programu osłonowego zmniejszenia wydatków rodzin wielodzietnych 3+ poniesionych na cele edukacyjne uczniów w Gminie Rzezawa.
2015 3123 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr VII/34/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 maja 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rzezawa
2015 3122 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 maja 2015r. w sprawie utraty mocy obowiązywania uchwały NR XXI/167/2001 Rady Gminy w Rzezawie w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/99 Rady Gminy w Rzezawie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Łazach.
2015 3121 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr VII/32/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/99 Rady Gminy w Rzezawie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Borku.
2015 3120 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr VII/27/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 maja 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzezawie.
2015 2860 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2015 Nr IV/12/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
2015 1633 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr VI/24/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Rzezawa.
2015 1632 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr VI/22/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 16 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1267 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/20/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Rzezawa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1008 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/12/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 19 stycznia 2015r. Uchwała budżetowa Gminy Rzezawa na 2015 r.
2015 485 2015-01-29 Uchwała Uchwała Nr IV/13/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
2015 373 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2014 Nr XXVII/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
2015 264 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/4/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych.
2015 179 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/6/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie.
2015 178 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/5/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale z dnia 16 października 2012 r. Nr XVIII/120/2012 r. Rady Gminy Rzezawa w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat z zakresu zadań własnych.
2014 6055 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/227/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 października 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2014 Nr XXVII/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
2014 6020 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/230/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2015
2014 6019 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/225/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/219/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. podjętej w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Rzezawa przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2014 5946 2014-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXIX/207/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2014 Nr XXVII/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku
2014 5191 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/224/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2014 Nr XXVII/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
2014 5190 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/219/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Rzezawa przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2014 5189 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/218/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 5180 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXX/217/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2014 Nr XXVII/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
2014 4895 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/220/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
2014 4333 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2014 Nr XXVII/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
2014 3162 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/94/04 Rady Gminy Rzezawa z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Rzezawa
2014 3161 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie utraty mocy obowiązywania uchwały Nr XXI/166/2001 Rady Gminy w Rzezawie z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/99 Rady Gminy w Rzezawie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gen. Leopolda Okulickiego w Okulicach.
2014 3160 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/213/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany regulaminu dostarczania wody oraz odbioru ścieków na terenie Gminy Rzezawa.
2014 2509 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie
2014 2508 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Rzezawa
2014 2446 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzezawie
2014 1507 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania i wychowania oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rzezawa
2014 1506 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1505 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1504 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2014 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 516 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 17 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RZEZAWA NA ROK 2014 Nr XXVII/186/2013 RADY GMINY RZEZAWA
2014 476 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2013 Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 grudnia 2012 roku
2013 7876 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie
2013 7875 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Rzezawa w latach 2014-2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2013 6302 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2014.
2013 6301 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 19 grudnia 2012 r. przyjmującej Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzezawa.
2013 5698 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/177/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 13 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2013 Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 grudnia 2012 r.
2013 4519 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2013 Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 grudnia 2012 r.
2013 4518 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rzezawa lub jej jednostkom podległym.
2013 4517 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rzezawa.
2013 4392 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2013 Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 grudnia 2012 r.
2013 4041 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzezawie.
2013 3905 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzezawa dla obszaru działki nr 556/6 w miejscowości Rzezawa
2013 3870 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
2013 2538 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2013 Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 grudnia 2012 r.
2013 2537 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 19 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rzezawa, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rzezawa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 2481 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 19 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 2480 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 19 marca 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzezawa
2013 2479 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzezawa.
2013 2478 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Rzezawa
2013 1671 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2013 Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 grudnia 2012 r.
2013 1435 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Rzezawa
2013 1182 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy Rzezawa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2013 1181 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Rzezawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 801 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XX/137/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2012 Nr XII/72/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 grudnia 2011 rok
2013 657 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2012 Nr XII/72/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 grudnia 2011 r.
2013 35 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 grudnia 2012r. uchwała budżetowa Gminy Rzezawa na rok 2013.
2012 7612 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzezawa.
2012 7611 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzezawie.
2012 7610 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2013.
2012 7609 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzezawa.
2012 7608 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy Rzezawa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2012 5834 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 16 października 2012r. w sprawie: zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat z zakresu zadań własnych gminy.
2012 5321 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 16 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2012 Nr XII/72/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 grudnia 2011
2012 5278 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 16 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 5277 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 16 października 2012r. w sprawie: podziału gminy Rzezawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4919 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rzezawa.
2012 4918 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rzezawa.
2012 4917 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rzezawa
2012 4916 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 4740 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rzezawie.
2012 4458 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2012 Nr XII/72/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 grudnia 2011 r.
2012 4297 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rzezawie.
2012 3608 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2012 Nr XII/72/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 grudnia 2011 r.
2012 3042 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XV/97/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2012 Nr XII/72/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 grudnia 2011 r.
2012 1961 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rzezawa
2012 1960 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Rzezawa.
2012 1737 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2012 Nr XII/72/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 grudnia 2011 rok
2012 1652 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
2012 1651 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzezawa na rok 2012
2012 1649 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/80/08 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: szczegółowych zasad realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie Gminy Rzezawa oraz wysokości kryterium dochodowego uprawniającego osoby i rodziny do korzystania z bezpłatnych posiłków i określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie posiłku.
2012 1650 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie.
2012 1085 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2012 Nr XII/72/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2012 727 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rzezawa na 2012 rok
2012 189 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2011  Nr V/11/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 stycznia 2011
2011 6206 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rzezawa Nr VI/24/2011 z dnia 18.03.2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego, oraz podatku od nieruchomości.
2011 6205 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2012.
2011 6208 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wyznaczenie terminu płatności dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2011 6207 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rzezawa Nr XL/242/2010 z dnia 27.10.2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5781 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieruchomości na terenie gminy Rzezawa.
2011 5381 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2011 Nr V/11/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 stycznia 2011 r.
2011 4509 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 16 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzezawa, dla obszaru „Łazy-1”
2011 4510 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/58/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 16 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2011 Nr V/11/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 stycznia 2011 r.
2011 3525 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Rzezawa.
2011 3526 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2011 Nr V/11/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 stycznia 2011 r.
2011 3037 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 20 maja 2011r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzezawie.
2011 2392 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 20 maja 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2011 Nr V/11/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 stycznia 2011 r.
2011 1685 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VI/21/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzezawa.
2011 1400 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/19/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 marca 2011r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Jodłówce.
2011 1315 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/242/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 1314 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/22/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1317 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2011 Nr V/l 1/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 stycznia 2011 r.
2011 1316 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 marca 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego, oraz podatku od nieruchomości.
2011 1123 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr V/11/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 stycznia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Rzezawa na rok 2011
2011 523 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr V/15/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr XII/76/07 Rady Gminny Rzezawa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie i rozliczanie dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań publicznych.
2011 423 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/08/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w Statucie Sołectwa Krzeczów.
2011 199 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/09/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2010 Nr XXXIII/191/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 stycznia 2010.
2011 92 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III/07/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2010 Nr XXXIII/191/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 stycznia 2010 r.
2010 5061 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XL/237/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
2010 5062 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XL/238/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 października 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieruchomości na terenie gminy Rzezawa.
2010 5063 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XL/241/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 października 2010r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z Parku Wiejskiego w Rzezawie”.
2010 4585 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLI/236/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2010 Nr XXXIII/191/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 stycznia 2010 r.
2010 4451 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/243/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
2010 4450 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/242/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 4453 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/245/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości.
2010 4452 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/244/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 4246 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XXXIX/235/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 1 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2010 Nr XXXIII/191/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 stycznia 2010 r.
2010 3665 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Łazy.
2010 3666 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/231/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/158/09 Rady Gminy Rzezawa z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rzezawa
2010 3430 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2010 Nr XXX/191/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 stycznia 2010 r.
2010 3028 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2010 Nr XXX/191/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 stycznia 2010 r.
2010 2706 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/219/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Buczków.
2010 2707 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/220/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Dąbrówka.
2010 2704 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/217/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Borek
2010 2705 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Bratucice.
2010 2708 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/221/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Dębina.
2010 2711 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Ostrów Królewski.
2010 2712 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Rzezawa.
2010 2709 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Jodłówka.
2010 2710 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/223/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Okulice.
2010 2250 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/214/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie; zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2010 Nr XXX/191/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 stycznia 2010
2010 2091 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2010 Nr XXXIII/191/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 stycznia 2010 r.
2010 2092 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/205/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2010 Nr XXXIII/191/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 stycznia 2010 r.
2010 2083 2010-06-15 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIII/191/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Rzezawa na 2010 rok
2010 1592 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzezawie.
2010 1408 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzezawa.
2010 1409 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzezawa.
2010 1410 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały NR XXIV/185/2001 Rady Gminy Rzezawa w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności.
2010 1220 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/194/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gmin y Rzezawa przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2010 844 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Rzezawa przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2010 555 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieruchomości na terenie Gminy Rzezawa
2010 192 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/09 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzezawa.
2010 193 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/09 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2010 194 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/09 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 85 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/09 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzezawa na rok 2009 w związku ze zmianą dochodów i wydatków.