Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 311

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6875 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2019 rok
2019 6562 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/164/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 11 lipca2013 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z późn. zm.
2019 6561 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rzepiennik Strzyżewski stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/72/08 Rady Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania, zmienionych uchwałą Nr IV/12/15 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 stycznia 2015 r.
2019 6560 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2019 6331 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr X/85/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2019 rok
2019 6243 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr X/84/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2019 6242 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr X/83/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy
2019 6241 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr X/82/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/108/09 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków i niektórych innych składników wygrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania wypłacania dodatku mieszkaniowego z późn. zm.
2019 5391 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2019 rok
2019 4264 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Rzepiennik Strzyżewski
2019 4263 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 maja 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie: zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzeń za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 4262 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2019 rok
2019 2794 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2019 rok
2019 2793 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 marca 2019 r. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2019 2792 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2019 2791 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2790 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2789 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+”, będącego jednostką organizacyjnąpomocy społecznej, w formie klubu samopomocy i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem PomocySpołecznej w Rzepienniku Strzyżewskim oraz w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym ośrodku wsparcia
2019 1632 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 lutego 2019 r. uchylająca Uchwałę NR XLIV/355/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do wywozu ścieków realizowanego indywidualnie przez właścicieli gospodarstw domowych oraz Uchwałę NR II/14/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLIV/355/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do wywozu ścieków realizowanego indywidualnie przez właścicieli gospodarstw domowych
2019 1631 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 lutego 2019 r. uchylająca Uchwałę NR XLIV/348/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLIII/344/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w Tuchowie
2019 1630 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2019 1629 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim
2019 1628 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzeń za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 1627 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/03 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Rzepiennik Strzyżewski
2019 1626 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 162 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI NA ROK 2019
2019 161 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2018 rok
2018 8375 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8374 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w gminie Rzepiennik Strzyżewski” na lata 2019-2023
2018 8373 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8372 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2018 rok
2018 8371 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 8370 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski”
2018 8369 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2018 8368 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2018 8367 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2019 rok
2018 7941 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2018 7036 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLVII/364/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 5 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rzepiennik Strzyżewski lub jej jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do ich udzielania
2018 7035 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLVII/361/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2018 7034 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLVII/359/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2018 rok
2018 4755 2018-07-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/353/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2018 4754 2018-07-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/352/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2018 4753 2018-07-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/346/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2018 rok
2018 3962 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLIII/344/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Komunalną DORZECZE BIAŁEJ Sp. z o.o. w Tuchowie
2018 3961 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLIII/342/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2018 rok
2018 3960 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLIII/341/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez gminę: publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie
2018 3959 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLIII/339/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/18/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2018 3654 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/336/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody z terenu gminy Rzepiennik Strzyżewski
2018 3568 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/337/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2018 rok
2018 3554 2018-05-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/136/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3553 2018-05-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXII/145/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski
2018 2530 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/331/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2018 rok
2018 2529 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/330/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/317/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowych w ramach projektu pod nazwą „Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wyminę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 2528 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/329/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/316/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowych w ramach projektu pod nazwą „Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wyminę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe i biomasa) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 2527 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/326/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 2463 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/328/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Rzepiennik Strzyżewski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2462 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/327/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rzepiennik Strzyżewski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1770 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XL/323/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2018 rok
2018 1769 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XL/318/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2018 1768 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XL/317/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia dotacji celowych w ramach projektu pod nazwą ,,Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe)” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 1767 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XL/316/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia dotacji celowych w ramach projektu pod nazwą ,,Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe i biomasa)” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 1665 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XL/315/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury
2018 1245 2018-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/304/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/171/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 1128 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/311/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2018 rok
2018 1127 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/310/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/18/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2018 1126 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/306/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2018 1125 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/305/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/108/09 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków i niektórych innych składników wygrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania wypłacania dodatku mieszkaniowego z późn. zm.
2018 1124 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/302/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Komunalną DORZECZE BIAŁEJ Sp. zo.o. w Tuchowie
2018 1123 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/301/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2018 1122 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/298/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2018 160 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/297/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim
2018 159 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/295/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2017 rok
2018 158 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/290/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2018 157 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/288/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI NA ROK 2018
2017 8589 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany UCHWAŁY NR XXIII/150/2016 RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem sal innych niż gimnastyczne w publicznych szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzepiennik Strzyżewski
2017 8588 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/281/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2017 rok
2017 7373 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/280/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/145/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski ze zmianami
2017 7372 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/279/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2017 7371 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/276/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Rzepiennik Strzyżewski Placówki Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim wraz z filią w Olszynach
2017 7370 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/275/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim i nadania mu Statutu
2017 7369 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/273/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim
2017 7368 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/272/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 7367 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/271/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2017 7366 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/270/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2017 7365 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/269/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2018 rok
2017 7364 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/267/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2017 rok
2017 6316 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXV/251/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2017 rok
2017 6210 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/265/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 września 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2017 6209 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/264/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/136/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 6208 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/263/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/145/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2017 6207 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/262/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia dotacji celowych w ramach projektu pod nazwą ,,Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe i biomasa)” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 6206 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/261/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia dotacji celowych w ramach projektu pod nazwą ,,Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe)” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 5226 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/247/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2017 rok
2017 5225 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/245/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania.
2017 4549 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/240/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2017 rok
2017 3773 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXXII/230/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3754 2017-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII/233/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2017 rok
2017 3753 2017-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2017 3212 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/225/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2017 rok
2017 2599 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/220/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2017 2598 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/219/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2017 2597 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/217/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2017 2596 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/213/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora lub wicedyrektora jednostki oświatowej, której organem prowadzącym jest Gmina Rzepiennik Strzyżewski, a także nauczyciela który pełni te obowiązki w zastępstwie
2017 2534 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/212/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzepiennik Strzyżewski, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół
2017 2533 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/211/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych na potwierdzenie ich spełniania na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski
2017 1418 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXIX/202/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2017 1417 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2017 1416 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXIX/193/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Komunalną DORZECZE BIAŁEJ Sp. z o.o. w Tuchowie
2017 632 2017-01-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/181/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 powyżej ustalonego czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz warunków zwolnień od tych opłat
2017 72 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVII/186/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI NA ROK 2017
2017 71 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVII/184/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/167/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2017 rok.
2017 70 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVII/183/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2017 69 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVII/181/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 powyżej ustalonego czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz warunków zwolnień od tych opłat
2017 68 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVII/179/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepienik Strzyżewski
2016 6865 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/177/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 6864 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/173/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/18/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2016 6863 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/171/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 6862 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/168/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2016 6861 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/167/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2017 rok
2016 6860 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/166/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2017 rok
2016 6859 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/163/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2016 5509 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XXIV/160/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2016 5508 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XXIV/154/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/116/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 5507 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XXIV/153/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/123/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2016 4784 2016-08-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/150/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem sal innych niż gimnastyczne w publicznych szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzepiennik Strzyżewski
2016 4783 2016-08-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/148/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2016 4185 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/145/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2016 4184 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/140/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzepienniku Strzyżewskim z siedzibą w Rzepienniku Biskupim
2016 3991 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2016 3990 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/136/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3394 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XX/130/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2016 3393 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XX/126/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/164/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z póź. zm.
2016 3392 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XX/125/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 3391 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XX/123/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2016 3114 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XIX/116/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 3113 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XIX/119/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 3112 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XIX/121/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2016 3111 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XIX/122/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2016 1961 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
2016 1960 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2016 1375 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XVII/107/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych na potwierdzenie ich spełniania na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski
2016 1374 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XVII/104/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2016 1373 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XVII/101/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 1372 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XVII/92/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Komunalną DORZECZE BIAŁEJ Sp. z o.o. w Tuchowie
2016 1371 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XVII/91/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2016 1229 2016-02-19 Uchwała Uchwała Nr XVI/89/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 stycznia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI NA 2016 ROK
2016 16 2016-01-04 Uchwała Uchwała Nr XV/85/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2015
2015 8606 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XV/84/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzepiennik Strzyżewski, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół i gimnazjów
2015 8395 2015-12-22 Uchwała Uchwała Nr XIV/82/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 8394 2015-12-22 Uchwała Uchwała Nr XIV/81/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2015
2015 6914 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/70/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2016 rok
2015 6913 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2015
2015 6880 2015-11-24 Uchwała Uchwała Nr XIII/74/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rzepiennik Strzyżewski w latach 2016-2026" oraz "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rzepiennik Strzyżewski"
2015 6879 2015-11-24 Uchwała Uchwała Nr XIII/73/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 6878 2015-11-24 Uchwała Uchwała Nr XIII/72/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 6877 2015-11-24 Uchwała Uchwała Nr XIII/71/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzeń za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 6876 2015-11-24 Uchwała Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2016 rok
2015 6875 2015-11-24 Uchwała Uchwała Nr XIII/68/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2016 rok.
2015 5968 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 9 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2015
2015 5967 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/65/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 9 października 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5966 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/66/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 9 października 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 5965 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/67/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 9 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/234/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 września 2014 r. obwieszczenie Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2015 5117 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/58/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2015
2015 5116 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/57/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2015 5115 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/56/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 4642 2015-07-28 Uchwała Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2015
2015 4640 2015-07-28 Uchwała Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2015
2015 4639 2015-07-28 Uchwała Uchwała Nr IV/9/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2015 rok
2015 4417 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr X/54/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzeń za inkaso
2015 4067 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr IX/36/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy Dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2015 4066 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr IX/49/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 4065 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr X/45/07 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29.11.2007r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej z póź. zm.
2015 4064 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/164/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
2015 1770 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 marca 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie przyznawania dodatków energetycznych
2015 1769 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 marca 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw, regulaminów korzystania z boisk sportowych oraz regulaminu korzystania z siłowni plenerowej zlokalizowanych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2015 1768 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
2015 1372 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki
2015 1371 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych na potwierdzenie ich spełniania na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski
2015 1370 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/18/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2015 1369 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/17/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Komunalną DORZECZE BIAŁEJ Sp. z o.o. w Tuchowie
2015 1368 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/16/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
2015 992 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr IV/13/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki
2015 991 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr IV/12/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rzepiennik Strzyżewski stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/72/08 Rady Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania.
2015 990 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr IV/11/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr X/45/07 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29.11.2007r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej z póź. zm.
2015 409 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/5/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2014
2014 7204 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/243/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2015 r.
2014 7203 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/241/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2014
2014 7202 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/242/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2015 r.
2014 5683 2014-10-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 września 2014r. obwieszczenie Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2014 5156 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/233/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2014 r.
2014 4026 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/101/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Rzepiennik Strzyżewski na okręgi wyborcze
2014 4025 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2014
2014 4024 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/110/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Rzepiennik Strzyżewski na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 4023 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli specjalistów zatrudnionych w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzepiennik Strzyżewski.
2014 4013 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 3603 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2014
2014 3602 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2014
2014 3601 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2014
2014 3600 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/60/08 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28.02.2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 2745 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski"
2014 2707 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski.
2014 2706 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2014 2691 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 marca 2014r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski"
2014 1937 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 marca 2014r. w sprawie wyznaczenia podmiotu do realizacji pracy z rodziną na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2014 1763 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 marca 2014r. w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Komunalną DORZECZE BIAŁEJ Sp. z o.o. w Tuchowie
2014 1094 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2014 1093 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1092 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1091 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/2014 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 404 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXX/183/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2014 403 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXX/181/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim
2014 402 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXX/180/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/157/05 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rzepiennik Strzyżewski w latach 2005 – 2015” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rzepiennik Strzyżewski” (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 562 poz. 3984)
2013 6642 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 6641 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, a także ustalenia inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2014 r.
2013 6640 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2014 r.
2013 6639 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2014 r.
2013 6638 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 6637 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.
2013 5854 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/119/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 19.12.2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wraz ze zmianami
2013 5790 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 września 2013r. W sprawie zmiany Uchwały nr XXI/114/93 Rady Gminy Rzepienik Strzyżewski z dnia 30 sierpnia 1993r. dot. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4.5% alkoholu /za wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedaży, z późniejszymi zmianami.
2013 5789 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 września 2013r. w sprawie obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcję doradców metodycznych
2013 5788 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 września 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5787 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 roku
2013 5786 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/114/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski ze zmianami
2013 4775 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4747 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2013 4569 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/34/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski.
2013 4146 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki
2013 3651 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 2 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 3627 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 2 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/114/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski  z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2013 3626 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 2 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/127/09 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski dla uczniów za szczególne osiągnięcia
2013 2531 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 2439 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/108/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 22 listopada 2012 r. dot. określenia wysokości podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2013 rok a także ustalenia inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Opublikowana Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w 2012 r. z dnia 6 grudnia 2012 r. poz. 6633).
2013 2347 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/116/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2346 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały NR XXI/119/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski  z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1659 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2013
2013 1299 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy  Rzepiennik Strzyżewski przyjętego uchwałą nr XXVI/158/05 z dnia 15 lipca 2005r. (Dz. U. WM Nr 561 Poz. 3978)
2013 1216 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 651 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2012 rok
2013 569 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2013 40 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2012
2012 7866 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 7844 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 7843 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 7842 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7841 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki
2012 7812 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2012 7153 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/113/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2012 7152 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/111/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 13 września 2012 dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rzepiennik Strzyżewski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2012 6658 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/110/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: podziału Gminy Rzepiennik Strzyżewski na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 6634 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/109/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 6633 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2013 rok, a także ustalenia inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 6632 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/107/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku  rolnego na 2013 r.
2012 6631 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/106/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 22 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2012 5632 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 października 2012r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 5446 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 13 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2012 5445 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 13 września 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski.
2012 5458 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Rzepiennik Strzyżewski  na okręgi wyborcze.
2012 5447 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 13 września 2012r. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rzepiennik Strzyżewski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2012 5130 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 13 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 4883 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim
2012 3132 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XV/87/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012r.
2012 1969 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 marca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim z siedzibą w Rzepienniku Suchym
2012 1968 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
2012 1967 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 marca 2012r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród z jednostek oświatowych Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2012 1779 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r.
2012 1419 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2012r
2012 565 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwała Nr VII/34/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski.
2012 564 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 112 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/69/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 7034 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011r.
2011 7021 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 7022 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/65/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2012 rok, a także ustalenia inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 7023 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 6474 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/ 63/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rzepiennik Strzyżeswki oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 6126 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 listopada 2011r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2012 rok, a także ustalenia inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 6125 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr Nr X/52/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2012 r.
2011 6128 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011r.
2011 6127 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr Nr X/54/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 4956 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 22 września 2011r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2011 4957 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 22 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXII/108/09 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków i niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego wraz ze zmianami (Dz. U. Województwa Małopolskiego, z 2009r. Nr 356, poz. 2555, z 2010r. nr 47, poz. 340)
2011 4958 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 22 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/114/93 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 sierpnia 1993 r. dot. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, z późniejszymi zmianami.
2011 4709 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011r.
2011 4560 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
2011 4561 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz zapewnienia im opieki.
2011 4562 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazywania organów do tego uprawnionych
2011 4122 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr V/9/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Bużetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2011 r.
2011 4137 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VI/21/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/9/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na rok 2011
2011 4138 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VII/31/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2011 3726 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2011 3523 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2011 3524 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski.
2011 2565 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2011 2564 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VI/18/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
2011 2567 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski nr V/16/2011 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Olszynach
2011 2566 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski nr V/15/2011 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nadania imienia Szkole Podstawowej w Olszynach
2011 1562 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/15/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Olszynach
2011 1563 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/16/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Olszynach
2011 172 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej
2011 173 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/7/2010 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej
2010 5554 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/175/2010 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2011r.
2010 5555 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/176/2010 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej
2010 5556 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/178/2010 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3947 2010-10-08 uchwala Uchwała nr XXXV/171/2010 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej
2010 3171 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/165/2010 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski Nr XXII/104/09 z dnia 26.03.2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2010 3027 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/2010 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej
2010 2951 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/167/2010 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie
2010 1322 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/2010 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej
2010 709 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/2010 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w uchwale budżetowej
2010 467 2010-03-11 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXX/153/09 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na 2010 rok
2010 340 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXX/151/09 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany w regulaminie określającym wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków i niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego