Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 274

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7313 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr XI/78/19 Rady Gminy Ropa z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2019 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr III/15/18
2019 6427 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/77/19 Rady Gminy Ropa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie – Etap II
2019 6426 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/76/19 Rady Gminy Ropa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/158/17 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2019 6425 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/75/19 Rady Gminy Ropa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ropa
2019 6424 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/74/19 Rady Gminy Ropa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli
2019 6423 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/73/19 Rady Gminy Ropa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie inkasa należności pieniężnych pobieranych w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz ustalenia prowizji z tego tytułu
2019 6422 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/72/19 Rady Gminy Ropa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 6421 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/68/19 Rady Gminy Ropa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2019 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr III/15/19
2019 5177 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/65/19 Rady Gminy Ropa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ropa.
2019 5097 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/61/19 Rady Gminy Ropa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2019 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr III/15/19
2019 4620 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/19 Rady Gminy Ropa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2019
2019 4089 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/53/19 Rady Gminy Ropa z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie wsi Ropa
2019 4088 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/51/19 Rady Gminy Ropa z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ropa
2019 4087 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/50/19 Rady Gminy Ropa z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ropa na 2019 rok
2019 4086 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/48/19 Rady Gminy Ropa z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2019
2019 4085 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/47/19 Rady Gminy Ropa z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie działka Nr 503
2019 4084 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Ropa z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka
2019 4083 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/45/19 Rady Gminy Ropa z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie – Etap I
2019 4082 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VII/44/19 Rady Gminy Ropa z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa –Etap I
2019 3047 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/41/19 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ropa na 2019 rok
2019 3046 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/36/19 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2019 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr III/15/19
2019 2056 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Ropa z dnia 26 lutego 2019 r. uchylająca uchwałę o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Ropa
2019 2055 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/30/19 Rady Gminy Ropa z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2019
2019 1221 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/24/19 Rady Gminy Ropa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2019
2019 222 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 221 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 220 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc Gminy Ropa w zakresie dożywiania” na lata 2019 - 2023.
2019 219 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ROPA NA ROK 2019.
2019 218 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2018.
2018 8971 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Ropa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2018
2018 7880 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XL/281/18 Rady Gminy Ropa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2018
2018 7879 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XL/286/18 Rady Gminy Ropa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 7878 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XL/287/18 Rady Gminy Ropa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik na odpady o określonej pojemności
2018 7877 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XL/291/18 Rady Gminy Ropa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ropa
2018 7565 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XL/284/18 Rady Gminy Ropa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał
2018 7564 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XL/283/18 Rady Gminy Ropa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Ropa
2018 6757 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/277/18 Rady Gminy Ropa z dnia 21 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Ropa
2018 6756 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/276/18 Rady Gminy Ropa z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2018 6755 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/272/18 Rady Gminy Ropa z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2018.
2018 5645 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/269/18 Rady Gminy Ropa z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Ropa odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży, a także w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Ropa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5644 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/266/18 Rady Gminy Ropa z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2018
2018 4439 2018-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/261/18 Rady Gminy Ropa z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ropa.
2018 4438 2018-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Ropa z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2018
2018 3972 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XXXV/251/18 Rady Gminy Ropa z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ropa na 2018 rok.
2018 3971 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XXXV/248/18 Rady Gminy Ropa z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2018
2018 3042 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/246/18 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie wsi Łosie
2018 3041 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/245/18 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie.
2018 3040 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/244/18 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Ropa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3039 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/243/18 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ropa na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3038 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/242/18 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ropa na 2018 rok
2018 3037 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/240/18 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2018 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr XXXII/220/17
2018 1632 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/238/18 Rady Gminy Ropa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie
2018 1631 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/237/18 Rady Gminy Ropa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Ropa w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2018 1630 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/234/18 Rady Gminy Ropa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach, prowadzonych przez Gminę Ropa
2018 1629 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/233/18 Rady Gminy Ropa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Ropa.
2018 1628 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/230/18 Rady Gminy Ropa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2018
2018 821 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII/220/17 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ROPA NA ROK 2018
2018 626 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXXII/218/17 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka
2018 625 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXXII/217/17 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie
2018 624 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXXII/216/17 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa
2018 471 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/227/17 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie
2018 470 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/226/17 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia możliwości oraz określenia warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2018 469 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/219/17 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2017
2017 8622 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/207/17 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ropa
2017 8599 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/214/17 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik na odpady o określonej pojemności
2017 8598 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/210/17 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ropa
2017 8597 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/209/17 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2  im. Marii Konopnickiej w Ropie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie
2017 8596 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/208/17 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Ropie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Ropie.
2017 8595 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/206/17 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Ropa
2017 8594 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/205/17 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 8593 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/204/17 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropa
2017 8592 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/203/17 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 8591 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/202/17 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ropa.
2017 8590 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/201/17 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2017
2017 7151 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/198/17 Rady Gminy Ropa z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XX/121/16 Rady Gminy Ropa z dnia 27 października 2016r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych i utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Oświatowych w Ropie oraz nadania jej Statutu
2017 7150 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/197/17 Rady Gminy Ropa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Gminy w Ropie
2017 7149 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/196/17 Rady Gminy Ropa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ropa
2017 7148 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/195/17 Rady Gminy Ropa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2017
2017 5846 2017-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXIX/191/17 Rady Gminy Ropa z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2017.
2017 5289 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/188/17 Rady Gminy Ropa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie
2017 5288 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/187/17 Rady Gminy Ropa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz zwalniania od opłat i trybu ich pobierania.
2017 5287 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/186/17 Rady Gminy Ropa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2017 5286 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/185/17 Rady Gminy Ropa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie włączenia Gimnazjum w Ropie do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ropie.
2017 5285 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/184/17 Rady Gminy Ropa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Łosiu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łosiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łosiu wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łosiu.
2017 5284 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/183/17 Rady Gminy Ropa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ropie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 w Ropie.
2017 5283 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/182/17 Rady Gminy Ropa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ropie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 w Ropie.
2017 5282 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/179/17 Rady Gminy Ropa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2017
2017 4606 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/176/17 Rady Gminy Ropa z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2017.
2017 4206 2017-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXVI/172/17 Rady Gminy Ropa z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa działki Nr 1811/3, 1811/6, część działki Nr 1814/2
2017 4205 2017-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXVI/171/17 Rady Gminy Ropa z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa –wieś Ropa część działki Nr 16, część działki 2963/35, część działek Nr 2678, 2679, działka Nr 2680/18, część działki Nr 3787 (część działek Nr 3787/1, 3787/2 wg nowego podziału), część działki Nr 723/2, działka Nr 3672, działki Nr 1507/6, 1507/7, część działki Nr 678/6, część działki Nr 3328/3
2017 4193 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXVI/173/17 Rady Gminy Ropa z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie
2017 4192 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXVI/166/17 Rady Gminy Ropa z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2017
2017 2917 2017-04-20 Uchwała Uchwała Nr XXIV/155/17 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
2017 2901 2017-04-19 Uchwała Uchwała Nr XXIV/152/17 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2017 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr XXII/136/16
2017 2896 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/163/17 Rady Gminy Ropa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Ropa
2017 2786 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/157/17 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ropa.
2017 2785 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/156/17 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ropa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1585 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXIII/143/17 Rady Gminy Ropa z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2017
2017 283 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/141/16 Rady Gminy Ropa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ropa.
2017 282 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/136/16 Rady Gminy Ropa z dnia 29 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ROPA NA ROK 2017.
2017 281 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/133/16 Rady Gminy Ropa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2016
2016 7418 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/124/16 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2016
2016 7301 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/129/16 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie
2016 7300 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/125/16 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ropa.
2016 7166 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XX/120/16 Rady Gminy Ropa z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2016
2016 6426 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XX/121/16 Rady Gminy Ropa z dnia 27 października 2016r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Ropie i utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Oświatowych w Ropie oraz nadania jej Statutu
2016 5315 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XIX/118/16 Rady Gminy Ropa z dnia 6 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych i ustalenia ich przebiegu
2016 5229 2016-09-16 Uchwała Uchwała Nr XIX/117/16 Rady Gminy Ropa z dnia 6 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2016
2016 4813 2016-08-18 Uchwała Uchwała Nr XVIII/115/16 Rady Gminy Ropa z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropa
2016 4812 2016-08-18 Uchwała Uchwała Nr XVIII/110/16 Rady Gminy Ropa z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2016
2016 4573 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/104/16 Rady Gminy Ropa z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2016
2016 4572 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/93/16 Rady Gminy Ropa z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2016 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr XIII/77/15
2016 4150 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/103/16 Rady Gminy Ropa z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Ropa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2016 2729 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XV/89/16 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2016 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr XIII/77/15
2016 444 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/77/15 Rady Gminy Ropa z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ROPA NA ROK 2016
2016 443 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/75/15 Rady Gminy Ropa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2015
2016 196 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/76/15 Rady Gminy Ropa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/69/15 Rady Gminy Ropa z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 8375 2015-12-22 Uchwała Uchwała Nr XII/70/15 Rady Gminy Ropa z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2015
2015 8167 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XII/73/15 Rady Gminy Ropa z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ropa
2015 8110 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XII/74/15 Rady Gminy Ropa z dnia 10 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2015 8109 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XII/72/15 Rady Gminy Ropa z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ropa
2015 8108 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XII/71/15 Rady Gminy Ropa z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 8107 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XII/69/15 Rady Gminy Ropa z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 8078 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XI/62/15 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 8077 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XI/61/15 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 8076 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XI/58/15 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2015
2015 8016 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XI/65/15 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ropa.
2015 7873 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XI/66/15 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 7872 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XI/64/15 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie gminy Ropa.
2015 7823 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XI/60/15 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ropa.
2015 7822 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XI/59/15 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Ropa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 6029 2015-10-19 Uchwała Uchwała Nr IX/52/15 Rady Gminy Ropa z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2015
2015 5971 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr IX/54/15 Rady Gminy Ropa z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ropa w latach 2016 - 2020 oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w jego skład
2015 5363 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/47/15 Rady Gminy Ropa z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka działka Nr 174/2
2015 5362 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/15 Rady Gminy Ropa z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie działka Nr 344/4
2015 5361 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/45/15 Rady Gminy Ropa z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa działka Nr 2909, część działki Nr 1923/1, część działki Nr 2469/4, część działki Nr 2333, działka Nr 2011/2, część działki Nr 3144, część działki Nr 3774 (część działek Nr 3774/2, 3774/3, 3774/4, 3774/5, 3774/6, 3774/7 po nowym podziale), część działki Nr 2436/4, część działki Nr 2581/1, część działki Nr 175/1
2015 5360 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/40/15 Rady Gminy Ropa z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2015
2015 5347 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/48/15 Rady Gminy Ropa z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o ustalaniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ropa
2015 5339 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/44/15 Rady Gminy Ropa z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2015 4623 2015-07-27 Uchwała Uchwała Nr VII/35/15 Rady Gminy Ropa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2015
2015 4358 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr VII/39/15 Rady Gminy Ropa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4357 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr VII/38/15 Rady Gminy Ropa z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie inkasa należności pieniężnych pobieranych w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz ustalenia prowizji z tego tytułu
2015 3429 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VI/29/15 Rady Gminy Ropa z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2015
2015 2848 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr V/23/15 Rady Gminy Ropa z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2015 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr III/14/14
2015 2846 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr IV/19/15 Rady Gminy Ropa z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2015
2015 1638 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr IV/21/15 Rady Gminy Ropa z dnia 18 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ropa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 130 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/17/14 Rady Gminy Ropa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie statutów sołectw w Gminie Ropa
2015 129 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Ropa z dnia 29 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ROPA NA ROK 2015
2015 128 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/11/14 Rady Gminy Ropa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2014 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr XXIX/221/13
2014 7429 2014-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy Ropa z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2014
2014 7211 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr II/10/14 Rady Gminy Ropa z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Ropa
2014 6498 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/271/14 Rady Gminy Ropa z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2014
2014 5938 2014-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV/268/14 Rady Gminy Ropa z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2014
2014 5324 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/259/14 Rady Gminy Ropa z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2014 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr XXIX/221/13
2014 5289 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/265/14 Rady Gminy Ropa z dnia 5 września 2014r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ropa
2014 4486 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/14 Rady Gminy Ropa z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2014
2014 2159 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/14 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa część działek Nr 1870, 1871, 1879
2014 2158 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/14 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Ropa oraz sposobu jej rozliczenia
2014 2157 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/14 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ropa
2014 2156 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/14 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2014 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr XXIX/221/13
2014 2155 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/14 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/225/14 Rady Gminy Ropa z dnia 7 marca 2014 roku
2014 1707 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/231/14 Rady Gminy Ropa z dnia 7 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka działka Nr 313/19, działka Nr 108/2
2014 1706 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/230/14 Rady Gminy Ropa z dnia 7 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie działka Nr 36
2014 1696 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/229/14 Rady Gminy Ropa z dnia 7 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa działki Nr 482/1, 483/1, 483/3, 461/1, część działki Nr 2975/59, część działki Nr 1383, działka Nr 1470/3, działki Nr 2935, 2936, część działki Nr 2937, część działki Nr 2856, część działki Nr 3191/1 (działka Nr 3191/4, część działki Nr 3191/5 wg nowego podziału), działka Nr 3346/1, działka Nr 988, działki Nr 2009, 2011/3, 2012/2, 2012/3, działka Nr 1326, działki Nr 1821, 1823/4, 1823/7, część działki Nr 1822, część działki Nr 2858, działka Nr 3677/3
2014 1586 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXX/225/14 Rady Gminy Ropa z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2014
2014 1542 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/235/14 Rady Gminy Ropa z dnia 7 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1541 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/234/14 Rady Gminy Ropa z dnia 7 marca 2014r. w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1440 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/13 Rady Gminy Ropa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2013 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa XXI/152/12
2014 1439 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/13 Rady Gminy Ropa z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ROPA NA ROK 2014
2013 7086 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/13 Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ropa.
2013 7085 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/13 Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2013
2013 6413 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/13 Rady Gminy Ropa z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2013
2013 6138 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/13 Rady Gminy Ropa z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2013 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa XXI/152/12
2013 5441 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/203/13 Rady Gminy Ropa z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2013
2013 5020 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/13 Rady Gminy Ropa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2013
2013 4597 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/13 Rady Gminy Ropa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ropa
2013 4596 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/13 Rady Gminy Ropa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ropa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2013 2986 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/13 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ropa
2013 2976 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/13 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia rodzaju usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 2975 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/13 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Ropa
2013 2974 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/13 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ropa
2013 2973 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/13 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2013r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik na odpady o określonej pojemności
2013 2972 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/13 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropa
2013 2971 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/13 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie gminy Ropa
2013 2970 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/13 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2013 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa XXI/152/12
2013 1283 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXII/170/13 Rady Gminy Ropa z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2013.
2013 1149 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXII/172/13 Rady Gminy Ropa z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Ropa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 913 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI/153/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2012 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr XIV/87/11
2013 745 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/166/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ropa
2013 744 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/165/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik na odpady o określonej pojemności
2013 743 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/163/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 742 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/162/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropa
2013 741 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/161/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie gminy Ropa
2013 740 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/152/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ROPA NA ROK 2013
2013 697 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/167/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Ropa
2013 696 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/164/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ropa
2013 695 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/160/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi komunalne świadczone na terenie Gminy Ropa.
2012 7550 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XX/148/12 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Ropa.
2012 7549 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XX/145/12 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2012
2012 6076 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/138/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ropa.
2012 6058 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/144/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 października 2012r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwalniania od opłat i trybu ich pobierania.
2012 6057 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/142/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Ropa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 6056 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/139/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6009 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/137/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Ropa na rok 2012
2012 5197 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2012
2012 3826 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVII/126/12 Rady Gminy Ropa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2012
2012 3636 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVI/122/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie wsi Łosie
2012 3545 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVI/114/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2012 3494 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVI/116/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed zwierzętami bezdomnymi oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
2012 3409 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVI/121/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka
2012 3408 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVI/120/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka
2012 3407 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVI/119/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa
2012 3406 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVI/118/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa
2012 3405 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVI/117/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa
2012 3299 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XVI/113/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ropa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2012 3298 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XVI/109/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2012
2012 2217 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/108/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie
2012 1710 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XV/99/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2012 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr XIV/87/11
2012 757 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIV/87/11 Rady Gminy Ropa z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ROPA NA ROK 2012
2012 241 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/88/11 Rady Gminy Ropa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2011 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr III/11/10
2011 6975 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/76/11 Rady Gminy Ropa z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ropa w latach 2011 - 2015 oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w jego skład
2011 6856 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/81/11 Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6855 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/80/11 Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ropa.
2011 6854 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/79/11 Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2011
2011 6857 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/82/11 Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6860 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/85/11 Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ropa .
2011 6859 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/84/11 Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi komunalne świadczone na terenie Gminy Ropa.
2011 6858 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/83/11 Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 5421 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/75/11 Rady Gminy Ropa z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2011
2011 5090 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/72/11 Rady Gminy Ropa z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2011
2011 4932 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr X/65/11 Rady Gminy Ropa z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2011 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr III/11/10
2011 4931 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VII/47/11 Rady Gminy Ropa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ropa
2011 4933 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr X/68/11 Rady Gminy Ropa z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ropa
2011 4935 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr X/70/11 Rady Gminy Ropa z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ropie
2011 4934 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr X/69/11 Rady Gminy Ropa z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa należności pieniężnych pobieranych w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz ustalenia prowizji z tego tytułu
2011 3904 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/56/11 Rady Gminy Ropa z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Ropa na rok 2011
2011 3233 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Ropa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 2901 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Ropa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Ropa na rok 2011
2011 2902 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/51/11 Rady Gminy Ropa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie inkasa należności pieniężnych pobieranych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości oraz ustalenia prowizji z tego tytułu
2011 2696 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/43/11 Rady Gminy Ropa z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2011
2011 2489 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Ropa z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Ropa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2011 2488 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Ropa z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2011
2011 2490 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2011 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr III/11/10
2011 2492 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr V/37/11 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsca poboru żwiru na terenie Gminy Ropa.
2011 2491 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ropa
2011 2475 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr IV/31/11 Rady Gminy Ropa z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień za wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.
2011 2476 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Ropa
2011 445 2011-02-09 Budżet Budżet nr III/11/10 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2010r. BUDŻET GMINY ROPA NA ROK 2011
2011 227 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ropa na rok 2010
2011 144 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/10 Rady Gminy Ropa z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2010.
2010 6160 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II/7/10 Rady Gminy Ropa z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ropa na rok 2010
2010 6161 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II/9/10 Rady Gminy Ropa z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”
2010 5438 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/293/10 Rady Gminy Ropa z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi komunalne świadczone na terenie Gminy Ropa.
2010 5439 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/295/10 Rady Gminy Ropa z dnia 28 października 2010r. w sprawie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropa.
2010 4957 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/291/10 Rady Gminy Ropa z dnia 28 października 2010r. w sprawie okreśłenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ropa
2010 4958 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/292/10 Rady Gminy Ropa z dnia 28 października 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2010 4939 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/251/10 Rady Gminy Ropa z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ropa na rok 2010 - Nr XXXV/237/10 Rady Gminy Ropa z dnia 19 stycznia 2010 roku
2010 4940 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/260/10 Rady Gminy Ropa z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ropa na rok 2010
2010 4937 2010-11-26 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXV/237/10 Rady Gminy Ropa z dnia 19 stycznia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2010 4938 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/10 Rady Gminy Ropa z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ropa na rok 2010 - Nr XXXV/237/10 Rady Gminy Ropa z dnia 19 stycznia 2010 roku
2010 4943 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLI/280/10 Rady Gminy Ropa z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ropa na rok 2010 - Nr XXXV/237/10 Rady Gminy Ropa z dnia 19 stycznia 2010 roku
2010 4944 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/289/10 Rady Gminy Ropa z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ropa na rok 2010
2010 4941 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/10 Rady Gminy Ropa z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ropa na rok 2010
2010 4942 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XL/271/10 Rady Gminy Ropa z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ropa na rok 2010 - Nr XXXV/237/10 Rady Gminy Ropa z dnia 19 stycznia 2010 roku
2010 4714 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/282/10 Rady Gminy Ropa z dnia 30 września 2010r. w sprawie wyznaczenia miejsca poboru żwiru na terenie Gminy Ropa.
2010 4715 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/283/10 Rady Gminy Ropa z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie
2010 4182 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr XL/273/10 Rady Gminy Ropa z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie i jej jednostkom organizacyjnym
2010 3509 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XL/274/10 Rady Gminy Ropa z dnia 6 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej.
2010 3508 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/270/10 Rady Gminy Ropa z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 3510 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XL/275/10 Rady Gminy Ropa z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa „4”.
2010 3512 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XL/277/10 Rady Gminy Ropa z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa „9” działka nr 1782/20
2010 3511 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XL/276/10 Rady Gminy Ropa z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa „8” część działek nr 2083 i 2084
2010 1802 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/10 Rady Gminy Ropa z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i zasady przyznawania nagród w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ropa .
2010 1335 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/10 Rady Gminy Ropa z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka działka 218/5